Retsplejelovens kapitel 45

Grundlaget for tvangsfuldbyrdelse

§ 478. Tvangsfuldbyrdelse kan ske på grundlag af

1) domme og kendelser afsagt af domstole eller af andre myndigheder, hvis afgørelser efter lovgivningen kan tvangsfuldbyrdes, betalingspåkrav med påtegning efter § 477 e, stk. 2, samt beslutninger om sagsomkostninger truffet af de nævnte myndigheder,
2) forlig indgået for de under nr. 1 nævnte myndigheder, samt forlig indgået under vilkårsforhandling i henhold til lov om ægteskabs indgåelse og opløsning,
3) aftaler om forældremyndighed, der er anmeldt til eller godkendt af Familieretshuset eller familieretten, afgørelser om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, der er truffet af Familieretshuset, aftaler om barnets bopæl eller samvær, der er indgået over for Familieretshuset, samt aftaler om barnets bopæl eller samvær, når det udtrykkeligt i aftalen er bestemt, at den kan tjene som grundlag for fuldbyrdelse.
4) udenretlige skriftlige forlig om forfalden gæld, når det udtrykkeligt er bestemt i forliget, at det kan tjene som grundlag for fuldbyrdelse,
5) gældsbreve, der ikke er omfattet af nr. 4, når det udtrykkeligt er bestemt i dokumentet, at det kan tjene som grundlag for fuldbyrdelse,
6) pantebreve; for så vidt angår ejerpantebreve og skadesløsbreve, dog kun når gældens størrelse og forfaldstidens indtræden er erkendt af skyldneren eller klart fremgår af omstændighederne,
7) veksler for så vidt angår vekselretlige krav og checks for så vidt angår regreskrav,
8) afgørelser omfattet af forbrugerklagelovens § 34, som er truffet af Forbrugerklagenævnet eller godkendte private tvistløsningsorganer, og
9) afgørelser og forlig efter § 58 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, der er truffet af eller indgået for Familieretshuset.

Stk. 2. Udlæg kan endvidere ske for krav, som i lovgivningen er tillagt udpantningsret.

Stk. 3. Retten til tvangsfuldbyrdelse tilkommer også den, der har håndpant i en fordring.

Stk. 4. I de i stk. 1, nr. 4-7, nævnte tilfælde kan fuldbyrdelse foretages hos enhver, der ved sin underskrift på dokumentet har forpligtet sig som skyldner, selvskyldnerkautionist eller pantsætter. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 4 og 5, kan underskriften være tilføjet digitalt. I de i stk. 1, nr. 6, nævnte tilfælde kan fuldbyrdelse endvidere foretages hos den, der som skyldner, selvskyldnerkautionist eller pantsætter har forpligtet sig ved et digitalt pantebrev, der er eller har været tinglyst eller registreret i skibsregisteret eller i Dansk Internationalt Skibsregister.

§ 478, stk. 1, 2) er ændret fra d. 01.10.2004 ved § 4.1 i lov nr. 446 af 09.06.2004: I § 478, stk. 1, nr. 2, udgår », retsforlig om samværsret«.
§ 478, stk. 1, 3) er ændret fra d. 01.10.2004 ved § 4.2 i
lov nr. 446 af 09.06.2004. Hidtidig formulering: aftaler om forældremyndighed, der indgår som vilkår i separations- eller skilsmissebevillinger eller i øvrigt er godkendt af statsamtet, samt bestemmelser om forældremyndighed og samværsret, der er truffet af statsamtet,
§ 478, stk. 1, nr. 1 er ændret fra d. 01.01.2005 ved § 1.3 i
lov nr. 450 af 09.06.2004: I § 478, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »tvangsfuldbyrdes,«: »betalingspåkrav med påtegning efter § 477 e, stk. 2,«.
§ 478, stk. 1, nr. 5 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 13.1 i lov nr. 542 af 24.06.2005: I § 456 d, § 456 n, stk. 1, og § 478, stk. 1, nr. 3, ændres »statsamtet« til: »statsforvaltningen«.

§ 478, stk. 4, 2. pkt. er indsat ved § 3.1 i
lov nr. 526 af 07.06.2006 fra et tidspunkt, som fastsættes af Justitsministeren.
§ 478, stk. 4 er ændret ved § 3.1
i lov nr. 539 af 08.06.2006, hvor Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Hidtidig formulering: Stk. 4. I de i stk. 1, nr. 4-7, nævnte tilfælde kan fuldbyrdelse foretages hos enhver, der ved sin underskrift på dokumentet har forpligtet sig som skyldner, selvskyldnerkautionist eller pantsætter. I de i stk. 1, nr. 6, nævnte tilfælde kan fuldbyrdelse endvidere foretages hos den, der som skyldner, selvskyldnerkautionist eller pantsætter har forpligtet sig ved et digitalt pantebrev, der er eller har været registreret i skibsregisteret eller i Dansk Internationalt Skibsregister.
§ 478, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 4.11 i lov nr. 500 af 06.06.2007 fra d. 01.10.2007. Hidtidig formulering: 3) aftaler om forældremyndighed efter lov om forældremyndighed og samvær, bestemmelser om forældremyndighed og samvær, der er truffet af statsforvaltningen, retsforlig om samvær samt aftaler om samvær, når det udtrykkeligt i aftalen er bestemt, at den kan tjene som grundlag for fuldbyrdelse.
§ 478, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 517 af 12.06.2009 fra d. 01.01.2010. I § 478, stk. 1, nr. 7, ændres »regreskrav.« til: »regreskrav, og«.
§ 478, stk. 1, nr. 8 er indsat ved § 2.2 i lov nr. 517 af 12.06.2009 fra d. 01.01.2010.
§ 478, stk. 4, 2. pkt. er indsat ved § 1.77 i
lov nr. 737 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014.
§ 478, stk. 1, nr. 8 er ændret ved § 47.8 i
lov nr. 524 af 29.04.2015 fra d. 01.05.2015.
I § 478, stk. 1, nr. 8, ændres »§ 4 c i lov om forbrugerklager« til: »forbrugerklagelovens § 34«, og »klage- eller ankenævn« ændres til: »tvistløsningsorganer«.
§ 478, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 15.1 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Overalt i loven ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«, »statsforvaltningens« til: »Familieretshusets«, og »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
§ 478, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 15.21 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 478, stk. 1, nr. 3, ændres »retten« til: »familieretten«.
§ 478, stk. 1, nr. 7 og 8 er ændret ved §§ 10.2-10.3 i lov nr. 962 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 478, stk. 1, nr. 7, ændres »regreskrav, og« til: »regreskrav,«, og i nr. 8 ændres »tvistløsningsorganer.« til: »tvistløsningsorganer, og«.
§ 478, stk. 1, nr. 9 er indsat ved § 10.4 i lov nr. 962 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020.

§ 479. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser, hvorefter afgørelser af udenlandske domstole og myndigheder om borgerlige krav og vedtagelser om sådanne krav kan fuldbyrdes her i riget, såfremt de kan fuldbyrdes i den stat, hvor afgørelsen er truffet, eller efter hvis ret vedtagelsen skal bedømmes, og såfremt fuldbyrdelsen ikke vil være åbenbart uforenelig med landets retsorden.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om fuldbyrdelse af de i stk. 1 nævnte afgørelser og vedtagelser, herunder om behandlingen af indsigelser.

§ 480. Domme kan fuldbyrdes, når fuldbyrdelsesfristen er udløbet, medmindre dommen forinden er anket. Fristen er 14 dage efter dagen for dommens afsigelse, medmindre andet er bestemt i dommen. Domme om samvær og om betaling af børne- eller ægtefællebidrag kan fuldbyrdes straks, medmindre andet er bestemt i dommen.

Stk. 2. Det kan i dommen bestemmes, at dommen skal kunne fuldbyrdes, selv om den ankes inden fuldbyrdelsesfristens udløb.

Stk. 3. Den ret, til hvilken dommen ankes efter fuldbyrdelsesfristens udløb, kan tillægge anken opsættende virkning.

Stk. 4. Bestemmelser i dommen om kortere fuldbyrdelsesfrist end 14 dage og bestemmelser i henhold til stk. 2 kan betinges af forudgående sikkerhedsstillelse.

Stk. 5. Reglerne i stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på afgørelser om sagsomkostninger.

§ 480, stk. 1, 3. pkt. er indsat ved § 15.22 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019.

§ 481. Kendelser kan fuldbyrdes straks, medmindre andet er bestemt i kendelsen, jf. dog § 480, stk. 5.

Stk. 2. De i § 178 nævnte kendelser kan først fuldbyrdes, når fristen til at forlange kendelsen omgjort er udløbet, eller sådan anmodning er afslået af retten.

§ 481 a. Betalingspåkrav med påtegning efter § 477 e, stk. 2, kan fuldbyrdes straks.

§ 481 a er indsat fra d. 01.01.2005 ved § 1.4 i lov nr. 450 af 09.06.2004.

§ 482. De i § 478, stk. 1, nr. 2, nævnte forlig kan fuldbyrdes, når kravet er forfaldet, medmindre andet er bestemt i forliget.

§ 483. (Ophævet).

§ 483 er ændret fra d. 01.10.2004 ved § 4.3 i lov nr. 446 af 09.06.2004. Hidtidig formulering: Bestemmelser om forældremyndighed eller udøvelse af samværsret, jf. § 478, stk. 1, nr. 3, kan fuldbyrdes straks, medmindre fuldbyrdelsesfrist er fastsat af statsamtet eller indeholdt i vilkårene.
§ 483 er ophævet ved § 15.23 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 483. Aftaler og bestemmelser om forældremyndighed og samvær, jf. § 478, stk. 1, nr. 3, kan fuldbyrdes straks, medmindre andet er aftalt eller bestemt.

§ 484. Fristen for fuldbyrdelse på grundlag af de i § 478, stk. 1, nr.4-7, nævnte dokumenter er 14 dage efter den dag, da ydelsen kunne kræves betalt, medmindre andet er bestemt i dokumentet. Kortere fuldbyrdelsesfrist end 4 søgnedage kan dog ikke aftales.

§ 485. For krav, som er tillagt udpantningsret, er fuldbyrdelsesfristen 7 dage efter dagen for meddelelse om forretningen, jf. § 493, stk. 3.

§ 486. Anmodning om tvangsfuldbyrdelse kan først indgives efter udløbet af de i §§ 480-484 nævnte frister. Forkyndelse af meddelelse efter § 493, stk. 3, kan tidligst ske dagen efter sidste rettidige betalingsdag.

Stk. 2. Fogedretten kan dog bestemme, at et krav skal kunne fuldbyrdes, selv om fristerne i §§ 480-485 endnu ikke er udløbet, eller selv om forkyndelse af meddelelse efter § 493, stk. 3, ikke er sket, hvis skyldneren samtykker, eller det må antages, at muligheden for at opnå dækning ellers vil blive væsentligt forringet. Det samme gælder, hvis en dom er anket inden fuldbyrdelsesfristens udløb. Fuldbyrdelsen kan betinges af forudgående sikkerhedsstillelse.

Advokat Jørgen U. Grønborg