Navneloven

Den nye navnelov, der trådte i kraft d. 01.04.2006

Den gamle navnelov - gældende indtil d. 30.03.2006

Lovændringer


Den nye navnelov

Kapitel 1 Efternavne, §§ 1-10
Kapitel 2 Mellemnavne, § 11
Kapitel 3 Fornavne, §§ 12-15
Kapitel 4 Kompetenceregler, klageadgang og domstolsprøvelse m.v., §§ 16-32

Lovændringer

Lov nr. 524 af 24.06.2005, der trådte i kraft d. 01.04.2006

Som ændret ved

§ 27 i lov nr. 542 af 24.06.2005 (Lov om regional statsforvaltning) fra d. 01.01.2007
§ 1 i lov nr. 435 af 14.05.2007 (Gebyr for behandling af ansøgning om navneændring m.v.) fra 15.05.2007 og finder anvendelse på ansøgninger om navneændring, der indgives til personregisterføreren denne dag eller senere.
§ 1 i lov nr. 350 af 06.05.2009 (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) fra 01.10.2009.

Nu lovbekg. nr. 392 af 01.05.2012, som ændret ved

§ 10 i lov nr. 622 af 12.06.2013 (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere, for så vidt angår ansøgning om økonomisk fripladstilskud, meddelelse om valg af læge, ansøgning om navngivning og navneændring, indgivelse af erklæring om faderskab, anmeldelse af cykeltyveri m.v.) fra d. 01.12.2013.
§ 23 i lov nr. 647 af 12.06.2013 (Ændret organisering af statsforvaltningerne, regelforenklinger og omkostningsdækkende egenbetaling på det familieretlige område m.v.) fra d. 01.07.2013.

Nu lovbekg. nr. 1098 af 07.10.2014, som ændret ved

§ 8 i lov nr. 1741 af 22.12.2015 (Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed m.v.) fra d. 01.01.2016.

Nu lovbekg. nr. 1816 af 23.12.2015, som ændret ved

§ 27 i lov nr. 1533 af 19.12.2017 (Lov om trossamfund uden for folkekirken) fra d. 01.01.2023. Indtil ikrafttræden, er det kun de trossamfund, der er anerkendt ved kongelig resolution før den 1. januar 1970, der kan føre ministerialbøger og udstede navne-, dåbs- og vielsesattester, ligesom bestemmelsen om anerkendte trossamfund i § 18 i navneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1816 af 23. december 2015, kun finder anvendelse for disse trossamfund.
§ 7 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven) fra d. 01.04.2019.

Nu lovbekg. nr. 767 af 07.08.2019, som ændret ved

§ 6 i lov nr. 962 af 26.06.2020 (Afskaffelse af tvungen delt bopæl og opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.) fra d. 01.07.2020.

Nu lovbekg. nr. 1815 af 14.09.2021, som ændret ved

§ 2 i lov nr. 227 af 15.02.2022 (Smidiggørelse af registrering af medmoderskab, fastsættelse af transpersoners forældreskab og navneændring for transpersoner m.v.) fra d. 01.04.2022.

Nu lovbekg. nr. 1074 af 09.08.2023.


Kapitel 1: Efternavne

Efternavn ved fødslen

§ 1. De eller den, der har forældremyndigheden over et barn, skal senest 6 måneder efter barnets fødsel vælge et efternavn, som barnet er berettiget til efter §§ 2-4 eller 6-8.

Stk. 2. Sker navngivning ikke inden den i stk. 1 nævnte frist, får barnet moderens efternavn. Dette gælder dog ikke, hvis moderens efternavn er taget i medfør af § 7, stk. 1, nr. 1 eller 2. I dette tilfælde får barnet afhængigt af sit køn moderens fornavn med tilføjelsen -søn eller -datter, jf. § 7, stk. 1, nr. 1.

Ikke beskyttede efternavne

§ 2. Efternavne, der her i landet bæres af mere end 2.000 personer, er ikke beskyttede og kan tages af enhver. Et efternavn, der en gang har været uden beskyttelse, kan ikke senere blive beskyttet efter § 3.

Stk. 2. Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om anvendelsen af stk. 1. Familieretshuset bekendtgør en gang årligt, hvilke navne der ikke er beskyttede efter stk. 1.

§ 2, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 350 af 06.05.2009 fra 01.10.2009. Overalt i loven ændres »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Social- og integrationsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »social- og integrationsministeren«.
§ 2, stk. 2 er ændret ved § 8.1 i lov nr. 1741 af 22.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 2, stk. 2, udgår »og bekendtgør en gang årligt, hvilke navne der ikke er beskyttede efter denne bestemmelse«. Hidtidig formulering: Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om anvendelsen af stk. 1 og bekendtgør en gang årligt, hvilke navne der ikke er beskyttede efter denne bestemmelse.
§ 2, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 8.2 i lov nr. 1741 af 22.12.2015 fra d. 01.01.2016.
§ 2, stk. 2 er ændret ved § 7.1 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 2, stk. 2, 2. pkt., ændres »Ankestyrelsen« til: »Familieretshuset«.

Beskyttede efternavne

§ 3. Efternavne, der her i landet bæres af 2.000 personer eller færre, er beskyttede og kan ikke tages af andre, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Beskyttelsen gælder ikke navne, der er omfattet af § 2, stk. 1, 2. pkt., og er ikke til hinder for, at et navn kan tages i medfør af §§ 4, 5 eller 7-9.

Slægtsmæssig eller lignende tilknytning til efternavnet

§ 4. Et navn kan tages som efternavn, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

1) Navnet har tidligere været ansøgerens efternavn.

2) Navnet bæres eller har været båret som efternavn af en af ansøgerens forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre.

3) Navnet er eller har været ansøgerens mellemnavn.

4) Navnet bæres som efternavn af ansøgerens mors eller fars nuværende eller tidligere ægtefælle, når den pågældende stedfar eller stedmor samtykker. Med en ægtefælle sidestilles en samlever, såfremt betingelserne i § 5, stk. 2, er opfyldt.

5) Navnet bæres som efternavn af ansøgerens nuværende eller tidligere plejemor eller plejefar, og den pågældende samtykker.

6) Navnet er et efternavn, som ansøgeren har ret til efter de øvrige bestemmelser i dette kapitel, med ændring af en kønsbestemt endelse af dette efternavn, hvis navnet har tradition i en kultur, som tillader dette.

7) Ansøgeren har kendskab til og har indhentet samtykke fra alle, der her i landet bærer navnet som efternavn.

Stk. 2. Et navn kan dog ikke tages i medfør af stk. 1, nr. 2-7, hvis det efternavn, der ønskes, er taget i medfør af § 7, stk. 1, nr. 1 eller 2.

Stk. 3. Et navn kan heller ikke tages i medfør af stk. 1, nr. 3, hvis ansøgerens mellemnavn er taget i medfør af § 11, stk. 1, nr. 4.

Stk. 4. Et navn kan endvidere ikke tages i medfør af stk. 1, nr. 6, hvis det betegner det modsatte køn i forhold til den, der skal bære navnet. 1. pkt. gælder ikke, når ansøgeren på en blanket godkendt af Familieretshuset erklærer, at ønsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det modsatte køn.

Stk. 5. Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om samtykke, jf. stk. 1, nr. 4, 5 og 7. Bæres et navn, der ansøges om i medfør af stk. 1, nr. 7, af et barn, der er fyldt 12 år, kræves samtykke fra barnet. Social- og boligministeren kan, hvor særlige forhold taler herfor, undtage fra kravet om samtykke i stk. 1, nr. 4 og 5.

§ 4, stk. 4 og 5 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 350 af 06.05.2009 fra 01.10.2009. Overalt i loven ændres »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Social- og integrationsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »social- og integrationsministeren«.
§ 4, stk. 4, 2. pkt. er ændret ved § 2.1 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra d. 01.04.2022. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Social- og ældreministeren kan fastsætte regler, der for transseksuelle personer gør undtagelse fra bestemmelsen i 1. pkt.

Ægtefællers og samlevendes efternavne

§ 5. Ønsker ægtefæller samme efternavn, kan den ene ægtefælle med den anden ægtefælles samtykke tage dennes efternavn, medmindre navnet er taget i medfør af § 7, stk. 1, nr. 1 eller 2.

Stk. 2. Det samme gælder personer, der ikke er gift, men som erklærer, at de lever i et ægteskabslignende forhold, og som enten har levet sammen i mindst 2 år eller har fælles børn under 18 år, der har eller skal have navnet som efternavn.

Stk. 3. Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om samtykke, jf. stk. 1 og 2. Social- og boligministeren kan, hvor særlige grunde taler herfor, undtage fra kravet om samtykke i stk. 1 og 2.

§ 5, stk. 3 er indsat ved 3.2 i lov nr. 349 af 06.05.2009 fra d. 01.10.2009.

Nydannede efternavne

§ 6. Navne, der ikke bæres som efternavn her i landet, kan tages som efternavn, medmindre navnet

1) let kan forveksles med et beskyttet efternavn, jf. § 3,

2) indgår i eller let kan forveksles med navnet på et selskab, en forening, et varemærke eller lignende, som er anmeldt efter stk. 2,

3) er et almindeligt kendt kunstnernavn, som er anmeldt efter stk. 2, eller let kan forveksles hermed,

4) er navnet på en almindeligt kendt udenlandsk eller historisk person eller let kan forveksles hermed,

5) er et egentligt fornavn,

6) er uegnet til at blive anvendt som efternavn her i landet eller

7) er upassende eller kan vække anstød.

Stk. 2. Den, der er berettiget til et af de i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte navne, kan anmelde dette til Familieretshuset. Familieretshuset offentliggør en liste over navne, der anmeldes efter 1. pkt.

§ 6 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 350 af 06.05.2009 fra 01.10.2009. Overalt i loven ændres »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Social- og integrationsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »social- og integrationsministeren«.
§ 6, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 8.3 i lov nr. 1741 af 22.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 6, stk. 2, 1. pkt., ændres »social- og indenrigsministeren« til: »Ankestyrelsen«.
§ 6, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 8.4 i lov nr. 1741 af 22.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 6, stk. 2, 2. pkt., ændres »Social- og indenrigsministeren« til: »Ankestyrelsen«.
§ 6, stk. 2 er ændret ved § 7.1 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 6, stk. 2, 1. og 2. pkt., ændres »Ankestyrelsen« til: »Familieretshuset«.

Patronymnavne og andre efternavne

§ 7. Som efternavn kan endvidere tages

1) en af forældrenes fornavn med tilføjelsen -søn eller -datter,

2) en af forældrenes fornavn med en anden tilføjelse, der viser slægtskabet, hvis navnet har tradition i en kultur, som tillader dette, eller

3) en af forældrenes, bedsteforældrenes eller ægtefællens fornavn, hvis navnet har tradition i en kultur, som ikke skelner mellem for- og efternavn. Med en ægtefælle sidestilles en samlever, såfremt betingelserne i § 5, stk. 2, er opfyldt.

Stk. 2. Et efternavn efter stk. 1, nr. 1 og 2, må ikke betegne det modsatte køn i forhold til den, der skal bære navnet. 1. pkt. gælder ikke, når ansøgeren på en blanket godkendt af Familieretshuset erklærer, at ønsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det modsatte køn.

Stk. 3. Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 nævnte forhold.

§ 7, stk. 3 og 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 350 af 06.05.2009 fra 01.10.2009. Overalt i loven ændres »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Social- og integrationsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »social- og integrationsministeren«.
§ 7, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 2.2 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra d. 01.04.2022.
§ 7, stk. 3, 2 pkt. er ophævet ved § 2.3 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra d. 01.04.2022. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Social- og ældreministeren kan endvidere fastsætte regler, der for transseksuelle personer gør undtagelse fra bestemmelsen i stk. 2.

Dobbelt efternavn

§ 8. To navne, der hver for sig kan tages som efternavn, kan sammen tages som efternavn, hvis navnene forbindes med bindestreg.

Stk. 2. Et efternavn, der består af flere navne forbundet med bindestreg, anses i forhold til lovens øvrige bestemmelser som ét efternavn.

Stk. 3. Den, der bærer et efternavn bestående af flere navne forbundet med bindestreg, kan bortkaste et af de pågældende navne.

Stk. 4. Den, der bærer et efternavn bestående af flere navne, der ikke er forbundet med bindestreg, kan bortkaste et af de pågældende navne. Social- og boligministeren kan fastsætte regler, der gør undtagelse fra bestemmelsen i 1. pkt.

Adoption

§ 9. Ved adoption erhverver adoptivbarnet adoptantens eller adoptanternes efternavn efter reglerne i § 1. Det kan dog i adoptionsbevillingen bestemmes, at barnet skal beholde sit hidtidige efternavn.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder også, hvis barnet er adopteret ved en udenlandsk afgørelse, der anerkendes i henhold til adoptionslovens § 28, stk. 2.

Stk. 3. Et adoptivbarn har ret til at tage et efternavn såvel efter adoptantens eller adoptanternes slægt som efter sin oprindelige slægt i medfør af bestemmelserne i dette kapitel.

Stk. 4. Ved ophævelse af et adoptivforhold bevarer barnet retten til et efternavn, der er erhvervet på grundlag af adoption.

Bortfald af efternavn

§ 10. Et efternavn bortfalder, hvis der tages et andet efternavn.

Kapitel 2: Mellemnavne

§ 11. Som mellemnavn kan tages:

1) Et navn, der tidligere har været ansøgerens mellemnavn.

2) Et navn, som den pågældende kan tage som efternavn.

3) Et navn, der bæres eller har været båret som mellemnavn af ansøgerens forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre.

4) Et navn, der kan tages som fornavn efter § 13, stk. 1, uanset hvilket køn det pågældende navn betegner.

5) Et navn, der bæres som mellemnavn af ansøgerens mors eller fars nuværende eller tidligere ægtefælle, når den pågældende stedfar eller stedmor samtykker. Med en ægtefælle sidestilles en samlever, såfremt betingelserne i § 5, stk. 2, er opfyldt.

6) Et navn, der bæres som mellemnavn af ansøgerens nuværende eller tidligere plejemor eller plejefar, når den pågældende samtykker.

7) Et navn, som den pågældendes ægtefælle bærer som mellemnavn eller efternavn, når ægtefællen samtykker. Med en ægtefælle sidestilles en samlever, såfremt betingelserne i § 5, stk. 2, er opfyldt.

Stk. 2. Et mellemnavn kan ikke tages i medfør af stk. 1, nr. 7, hvis det navn, der ønskes, er et patronymnavn, jf. § 7, stk. 1, nr. 1 eller 2. Et mellemnavn kan heller ikke tages i medfør af stk. 1, nr. 3 og 5-7, hvis det navn, der ønskes, er et mellemnavn taget på grundlag af et patronymnavn, jf. § 7, stk. 1, nr. 1 eller 2. Et mellemnavn kan endvidere ikke tages i medfør af stk. 1, nr. 1, 3 og 5-7, hvis det navn, der ønskes, er et mellemnavn taget i medfør af stk. 1, nr. 4.

Stk. 3. Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om samtykke, jf. stk. 1, nr. 5-7. Social- og boligministeren kan, hvor særlige forhold taler herfor, undtage fra kravet om samtykke i stk. 1, nr. 5-7.

Stk. 4. Et mellemnavn kan bortkastes. Et mellemnavn bortfalder, hvis det tages som efternavn.

Stk. 5. Et adoptivbarn har ret til at tage et mellemnavn såvel efter adoptantens eller adoptanternes slægt som efter sin oprindelige slægt i medfør af bestemmelserne i dette kapitel. Ved ophævelse af et adoptivforhold bevarer adoptivbarnet retten til et mellemnavn, der er erhvervet på grundlag af adoptionen.

§ 11, stk. 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 350 af 06.05.2009 fra 01.10.2009. Overalt i loven ændres »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Social- og integrationsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »social- og integrationsministeren«.
§ 11, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved 3.3 i lov nr. 349 af 06.05.2009 fra d. 01.10.2009. I § 11, stk. 3, 2. pkt., ændres »nr. 5 og 6« til: »nr. 5-7«.

Kapitel 3: Fornavne

§ 12. Enhver skal have mindst et fornavn.

Stk. 2. De eller den, der har forældremyndigheden over et barn, skal senest 6 måneder efter barnets fødsel give barnet et fornavn, som barnet er berettiget til efter §§ 13 og 14.

§ 13. Som fornavn kan tages et navn, der er optaget på den liste, der er nævnt i § 14, stk. 1, eller som er godkendt efter § 14, stk. 3.

Stk. 2. Et fornavn må ikke betegne det modsatte køn i forhold til den, der skal bære navnet. 1. pkt. gælder ikke, når ansøgeren på en blanket godkendt af Familieretshuset erklærer, at ønsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det modsatte køn.

§ 13, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 350 af 06.05.2009 fra 01.10.2009. Overalt i loven ændres »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Social- og integrationsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »social- og integrationsministeren«.
§ 13, stk. 2, 2. pkt. er ophævet ved 3.4 i lov nr. 349 af 06.05.2009 fra d. 01.10.2009. Hidtidig formulering: Social- og integrationsministeren kan fastsætte regler, der for transseksuelle personer gør undtagelse fra bestemmelsen i 1. pkt.
§ 13, stk. 3 er indsat ved 3.5 i lov nr. 349 af 06.05.2009 fra d. 01.10.2009.
§ 13, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 2.4 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra d. 01.04.2022.
§ 13, stk. 3 er ophævet ved § 2.5 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra d. 01.04.2022. Hidtidig formulering: Stk. 3. Social- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om, at personer, der er transseksuelle eller ganske må ligestilles hermed, ikke er omfattet af forbuddet i stk. 2.

§ 14. Familieretshuset offentliggør en liste over drenge- og pigenavne, der kan tages uden godkendelse efter stk. 3.

Stk. 2. På den i stk. 1 nævnte liste optages navne, der er eller har været almindeligt udbredt her i landet, samt navne, der er godkendt efter stk. 3.

Stk. 3. Efter ansøgning godkendes et navn, der

1) er et egentligt fornavn,

2) ikke er uegnet til at blive anvendt som fornavn her i landet og

3) ikke er upassende eller kan vække anstød.

Stk. 4. Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om offentliggørelse og udformning af den liste, der er nævnt i stk. 1, og om de forhold, der er nævnt i stk. 2 og 3.

§ 14, stk. 1 og 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 350 af 06.05.2009 fra 01.10.2009. Overalt i loven ændres »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Social- og integrationsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »social- og integrationsministeren«.
§ 14, stk. 1 er ændret ved § 8.4 i lov nr. 1741 af 22.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 14, stk. 1, ændres »Social- og indenrigsministeren« til: »Ankestyrelsen«.
§ 14, stk. 1 er ændret ved § 7.1 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 14, stk. 1, ændres »Ankestyrelsen« til: »Familieretshuset«.

§ 15. Et fornavn kan bortkastes, såfremt den pågældende beholder eller tager et andet fornavn.

Kapitel 4: Kompetenceregler, klageadgang og domstolsprøvelse m.v.

Overskriften til kapitel 4 er ændret ved § 7.2 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I overskriften til kapitel 4 ændres »og klageadgang« til: », klageadgang og domstolsprøvelse«.

Fremgangsmåden ved navngivning og ændring af navne

§ 16. Ansøgning om navngivning og navneændring indgives til personregisterføreren i sognet. I de sønderjyske landsdele indgives ansøgningen til personregisterføreren i kommunen.

Stk. 2. Personregisterføreren træffer afgørelse i sagen, jf. dog stk. 3 og 5. Skal afgørelse i sagen træffes i medfør af stk. 3 og 5, videresender personregisterføreren ansøgningen til Familieretshuset.

Stk. 3. Familieretshuset eller familieretten, jf. § 20 a, stk. 2, træffer afgørelse i sager om navneændring eller navngivning i medfør af følgende bestemmelser:

1) Efternavne efter § 4, stk. 1, nr. 7, § 6, § 7, stk. 1, nr. 2 og 3, samt ændringer i efternavne efter § 4, stk. 1, nr. 6,

2) mellemnavne efter § 11, stk. 1, nr. 2, hvis navnet tages i medfør af en af de i nr. 1 nævnte bestemmelser,

3) fornavne efter § 14, stk. 3, og

4) navne efter § 24.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder ikke ved ansøgning om navngivning og navneændring, der indgives i forbindelse med anmodning om udstedelse af adoptionsbevilling.

Stk. 5. Social- og boligministeren kan efter forhandling med kirkeministeren fastsætte regler om, at afgørelsen i andre tilfælde end dem, der er nævnt i stk. 3, træffes af Familieretshuset eller familieretten, jf. § 20 a, stk. 2,. Social- og boligministeren kan efter forhandling med kirkeministeren endvidere fastsætte regler om, at visse typer af afgørelser, som er omfattet af stk. 3, alligevel kan træffes af personregisterføreren.

§ 16, stk. 2 og 4 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 435 af 14.05.2007 fra d. 15.05.2007 og finder anvendelse på ansøgninger om navneændring, der indgives til personregisterføreren denne dag eller senere. Overalt i loven ændres »ministerialbogsføreren« til: »personregisterføreren« og »Ministerialbogsføreren« til: »Personregisterføreren«.
§ 16 stk. 1 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 435 af 14.05.2007 fra d. 15.05.2007 og finder anvendelse på ansøgninger om navneændring, der indgives til personregisterføreren denne dag eller senere. Hidtidig formulering: Ansøgning om navngivning og navneændring indgives til personregisterføreren. I de sønderjyske landsdele indgives ansøgningen dog til personregisterføreren.
§ 16, stk. 2 og 4 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 435 af 14.05.2007 fra d. 15.05.2007 og finder anvendelse på ansøgninger om navneændring, der indgives til personregisterføreren denne dag eller senere. I § 16, stk. 2 og 4, udgår »(personregisterføreren).
§ 16, stk. 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 350 af 06.05.2009 fra 01.10.2009. Overalt i loven ændres »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Social- og integrationsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »social- og integrationsministeren«.
§ 16, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 7.3 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Skal afgørelse i sagen træffes af statsforvaltningen i medfør af de nævnte bestemmelser, videresender personregisterføreren ansøgningen til statsforvaltningen.
§ 16, stk. 3 er ændret ved § 7.4 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 16, stk. 3, ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset eller familieretten, jf. § 20 a, stk. 2,«.
§ 16, stk. 4 er ændret ved § 7.5 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 16, stk. 4, 1. pkt., ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset eller familieretten, jf. § 20 a, stk. 2,«.
§ 16, stk. 2 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 962 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020. To steder i § 16, stk. 2, ændres »stk. 3 og 4« til: »stk. 3 og 5«.
§ 16, stk. 4 er indsat ved § 6.2 i lov nr. 962 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020. Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

§ 16 a. Ansøgning om navngivning og navneændring, jf. § 16, stk. 1, skal indgives til personregisterføreren ved anvendelse af den digitale løsning, som Kirkeministeriet stiller til rådighed (digital selvbetjening). Ansøgninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af personregisterføreren, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Klage over personregisterførerens afgørelser efter § 16, stk. 2, 1. pkt., og § 16, stk. 5, 2. pkt., og anmodning om indbringelse af Familieretshusets afgørelse efter loven for familieretten skal indgives til Familieretshuset ved anvendelse af den digitale løsning, som Familieretshuset stiller til rådighed (digital selvbetjening). Henvendelser, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af Familieretshuset, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal myndigheden tilbyde, at henvendelsen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1 og stk. 2. Myndigheden bestemmer, hvordan en henvendelse omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt.

Stk. 4. Myndigheden kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 3 nævnte tilfælde undlade at afvise en henvendelse, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for myndigheden ved at modtage henvendelsen på anden måde end digitalt.

Stk. 5. En digital henvendelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for myndigheden.

§ 16 a er indsat ved § 10.1 i lov nr. 622 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013.
§ 16 a, stk. 1 er ændret ved § 7.6 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 16 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »jf. dog stk. 2 og 3« til: »jf. dog stk. 3 og 4«.
§ 16 a, stk. 2 er indsat ved § 7.7 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.
§ 16 a, stk. 2, der bliver stk. 3, er ændret ved § 7.8 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 16 a, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »personregisterføreren« til: »myndigheden«, »ansøgningen« til: »henvendelsen«, efter »stk. 1« indsættes: »og stk. 2«, »Personregisterføreren« ændres til: »Myndigheden«, og »ansøgning« til: »henvendelse«.
§ 16 a, stk. 3, der bliver stk. 4, er ændret ved § 7.9 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 16 a, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »Personregisterføreren« til: »Myndigheden«, »stk. 2« til: »stk. 3«, »ansøgning« til: »henvendelse«, »personregisterføreren« til: »myndigheden«, og »ansøgningen« til: »henvendelsen«.
§ 16 a, stk. 4, der bliver stk. 5, er ændret ved § 7.10 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 16 a, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »ansøgning« til: »henvendelse«, og »personregisterføreren« til: »myndigheden«.
§ 16 a, stk. 2 er ændret ved §§ 6.3-6.4 i lov nr. 962 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 16 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 16, stk. 4, 2. pkt.,« til: »§ 16, stk. 5, 2. pkt.,«, og »§ 16, stk. 3, og § 16, stk. 4, 1. pkt.,« ændres til: »loven«.

§ 17. Familieretshuset yder i fornødent omfang vejledning om spørgsmål, der vedrører denne lov.

§ 17 er ændret ved § 7.11 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 17 ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.

§ 18. Navngivning ved dåb kan uden for de sønderjyske landsdele ske i folkekirken.

§ 18 er ændret ved § 27.1 i lov nr. 1533 af 19.12.2017 fra d. 01.01.2023. I § 18 udgår »eller i et anerkendt trossamfund«. Indtil ikrafttræden, er det kun de trossamfund, der er anerkendt ved kongelig resolution før den 1. januar 1970, der kan føre ministerialbøger og udstede navne-, dåbs- og vielsesattester, ligesom bestemmelsen om anerkendte trossamfund i § 18 i navneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1816 af 23. december 2015, kun finder anvendelse for disse trossamfund.

§ 19. Navneændring og navngivning efter denne lov kan endvidere ske ved adoptionsbevilling, der udfærdiges af Familieretshuset eller Ankestyrelsen.

§ 19 er ændret ved § 6.5 i lov nr. 962 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 19 indsættes efter »adoptionsbevilling«: », der udfærdiges af Familieretshuset eller Ankestyrelsen«.

§ 20. Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om behandlingen af sager om navngivning og navneændringer. Social- og boligministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om, at bestemmelserne om aktindsigt i lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven ikke finder anvendelse på oplysninger, der er indhentet fra Det Centrale Personregister som led i behandlingen af ansøgninger efter § 4, stk. 1, nr. 7, og som vedrører andre end den, der er omfattet af en sådan ansøgning.

§ 20 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 350 af 06.05.2009 fra 01.10.2009. Overalt i loven ændres »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Social- og integrationsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »social- og integrationsministeren«.

§ 20 a. Ved Familieretshusets behandling af sager efter denne lov finder bestemmelserne i lov om Familieretshuset anvendelse.

Stk. 2. Afgørelse i sager om navngivning og navneændring efter § 16, stk. 3, og § 16, stk. 5, 1. pkt., træffes efter bestemmelserne i kapitel 2 og 8-10 i lov om Familieretshuset af Familieretshuset eller familieretten.

§ 20 a er indsat ved § 7.12 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019.
§ 20 a, stk. 2 er ændret ved § 6.6 i lov nr. 962 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 20 a, stk. 2, ændres »§ 16, stk. 4, 1. pkt.,« til: »§ 16, stk. 5, 1. pkt.,«.

§ 21. Personregisterførerens afgørelser efter § 16, stk. 2, 1. pkt., og § 16, stk. 5, 2. pkt., kan påklages til Familieretshuset. Familieretshusets afgørelser efter loven kan indbringes for familieretten efter bestemmelserne i kapitel 12 i lov om Familieretshuset.

Stk. 2. Social- og boligministeren kan fastsætte regler om klagers behandling.

§ 21 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 350 af 06.05.2009 fra 01.10.2009. Overalt i loven ændres »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Social- og integrationsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »social- og integrationsministeren«.
§ 21, stk. 1 er ændret ved § 8.5 i lov nr. 1741 af 22.12.2015 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: Afgørelser om navngivning og navneændring efter denne lov kan påklages til social- og integrationsministeren.
§ 21, stk. 1 er ændret ved § 7.13 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 21. Afgørelser om navngivning og navneændring efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen. Ved Ankestyrelsens behandling af klager efter 1. pkt. finder kapitel 9 og §§ 68 og 70 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område anvendelse.
§ 21, stk. 1 er ændret ved § 6.3 i lov nr. 962 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 21, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 16, stk. 4, 2. pkt.,« til: »§ 16, stk. 5, 2. pkt.,«.
§ 21, stk. 1 er ændret ved § 6.7 i lov nr. 962 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 21, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 16, stk. 3, og § 16, stk. 4, 1. pkt.,« til: »loven«.

§ 22. Ændring af et barns navn kræver samtykke fra barnet, hvis det er fyldt 12 år.

Stk. 2. Er barnet under 12 år, skal der foreligge oplysning om dets holdning til den påtænkte navneændring, i det omfang barnets modenhed og sagens omstændigheder tilsiger det. Ved afgørelsen skal der i videst muligt omfang tages hensyn til barnets holdning til den påtænkte navneændring.

Stk. 3. Hvis særlige grunde taler for det, kan navneændring ske med tilladelse fra den myndighed eller ret, der behandler sagen, selv om samtykke efter stk. 1 ikke foreligger.

§ 22, stk. 3 er ændret ved § 23.1 i lov nr. 647 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. I § 22, stk. 3, ændres »statsamtets« til: »statsforvaltningens«.
§ 22, stk. 3 er ændret ved § 7.14 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 22, stk. 3, ændres »statsforvaltningens tilladelse« til: »tilladelse fra den myndighed eller ret, der behandler sagen«.

Høring af forældre, der ikke har del i forældremyndigheden

§ 23. Hvis et barn bærer samme mellem- eller efternavn som en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden over barnet, skal der, inden der træffes afgørelse om ændring af det pågældende navn, indhentes en erklæring fra den nævnte forælder. Dette gælder også, hvis barnet bærer den pågældende forælders fornavn som mellem- eller efternavn.

Stk. 2. Høringspligten i stk. 1 gælder ikke, hvis indhentelse af den i stk.1 nævnte erklæring skønnes at kunne være til væsentlig skade for barnet eller at ville medføre en uforholdsmæssig forsinkelse af sagen.

Stk. 3. Ændring af et barns mellem- eller efternavn kan afslås, hvis hensynet til barnet eller den forælder, der har afgivet en erklæring i medfør af stk. 1, afgørende taler imod den ønskede navneændring.

Forholdet til fremmed navnelovgivning m.v.

§ 24. En udenlandsk statsborger kan efter ansøgning få navneændring i overensstemmelse med en navngivning eller navneændring foretaget i henhold til lovgivningen i statsborgerskabslandet, medmindre andet er bestemt i medfør af § 25, stk. 2 eller 3. Et navn kan dog ikke tages i medfør af 1. pkt., hvis det er upassende eller kan vække anstød, eller hvis det er uegnet til at blive anvendt som navn her i landet.

Stk. 2. Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for navneændringer efter stk. 1.

§ 24, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 350 af 06.05.2009 fra 01.10.2009. Overalt i loven ændres »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Social- og integrationsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »social- og integrationsministeren«.

§ 25. Regeringen kan indgå overenskomst med andre stater om forholdet mellem dansk og fremmed rets regler om personnavne, herunder om navnebeskyttelse samt om, hvilken navnelovgivning der skal gælde for udenlandske statsborgere, som bor her i landet, og for danske statsborgere, som bor i udlandet.

Stk. 2. Social- og boligministeren kan fastsætte regler til opfyldelse af de i stk. 1 nævnte overenskomster.

Stk. 3. Social- og boligministeren kan endvidere fastsætte regler om forholdet mellem danske og andre nordiske landes regler om personnavne, herunder om navnebeskyttelse. Social- og boligministeren kan endvidere efter forhandling med Færøernes landsstyre fastsætte regler som nævnt i 1. pkt. om forholdet mellem danske og færøske navneregler.

§ 25, stk. 2 og 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 350 af 06.05.2009 fra 01.10.2009. Overalt i loven ændres »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Social- og integrationsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »social- og integrationsministeren«.

Gebyr

§ 25 a. Ved ansøgning om navneændring betales et gebyr på 430 kr., jf. dog stk. 2. (2024: 585,66 kr., 02.06.2023-31.12.2023: 559,40 kr., 01.01.2023-01.06.2023: 518 kr., 2022: 518 kr). Gebyret reguleres en gang årligt pr. 1. januar med pris- og lønudviklingen.

Stk. 2. Der betales ikke gebyr ved ansøgning om navneændring, der sker i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring.

Stk. 3. Søges der om navneændring for flere personer, skal der betales gebyr for hver ansøger. Der skal dog kun betales ét gebyr, hvis ansøgningerne om navneændring omfatter ægtefæller, ugifte samlevende, søskende eller plejebørn under 18 år.

Stk. 4. Social- og boligministeren fastsætter regler om betaling af gebyr.

§ 25 a er indsat ved § 1.5 i lov nr. 435 af 14.05.2007 fra d. 15.05.2007 og finder anvendelse på ansøgninger om navneændring, der indgives til personregisterføreren denne dag eller senere.
§ 25 a, stk. 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 350 af 06.05.2009 fra 01.10.2009. Overalt i loven ændres »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Social- og integrationsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »social- og integrationsministeren«.

Straffebestemmelser m.v.

§ 26. Den, der uberettiget benytter et navn, straffes med bøde. Påtale finder kun sted, når en forurettet begærer det, eller hvis almene hensyn kræver det.

Stk. 2. Overtrædelse af § 12, stk. 2, straffes med bøde.

§ 27. Den, der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom få den anden tilpligtet at ophøre med brugen af navnet.

Ændringer i anden lovgivning

§ 28. Lov nr. 193 af 29. april 1981 om personnavne ophæves.

§ 29. I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 140 af 3. marts 2004, foretages følgende ændring:

1. § 5, stk. 8 , ophæves.

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 30. Loven træder i kraft den 1. april 2006. Ansøgninger om navnebevis, der er indsendt til et statsforvaltning inden denne dato, færdigbehandles af statsforvaltningen efter reglerne i denne lov. Statsforvaltningen tilbagebetaler et indbetalt beløb efter §§ 17 a og 17 b i den hidtidige navnelov.

Stk. 2. Navne, der er forbeholdt efter § 7, stk. 2, nr. 2 og 3, i den hidtidige navnelov, er uden fornyet anmeldelse efter § 6, stk. 2, fortsat beskyttet i 6 måneder efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Adresseringsmellemnavn, der inden lovens ikrafttræden er registreret i Det Centrale Personregister, kan forblive registreret i dette register, indtil den pågældende ændrer mellem- eller efternavn eller adresseringsmellemnavnet slettes efter ansøgning fra den registrerede.

Stk. 4. Social- og boligministeren kan fastsætte regler om, at personer, der i medfør af den tidligere navnelovgivning har fået tilladelse til at bære et navn som andet eller senere fornavn, kun kan bortkaste sit første fornavn, såfremt den pågældende samtidig beholder eller tager et andet første fornavn, der opfylder betingelserne i § 13.

Stk. 5. Er et faderskab fastslået eller anerkendt efter de regler, der var gældende før den 1. januar 1938, eller er alene bidragspligt fastslået, kan navneændringer efter § 4, stk. 1, nr. 2, til faderens eller den bidragspligtiges navn kun tillades med samtykke fra faderen eller den bidragspligtige.

§ 30 stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 435 af 14.05.2007 fra d. 15.05.2007 og finder anvendelse på ansøgninger om navneændring, der indgives til personregisterføreren denne dag eller senere. Overalt i loven ændres »statsamt« til: »statsforvaltning«, »statsamtet« til: »statsforvaltningen« og »Statsamtet« til: »Statsforvaltningen«.
§ 30, stk. 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 350 af 06.05.2009 fra 01.10.2009. Overalt i loven ændres »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Social- og integrationsministeren« og »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »social- og integrationsministeren«.

§ 31. (Ophævet).

§ 31 er ophævet ved 3.6 i lov nr. 349 af 06.05.2009 fra d. 01.10.2009. Hidtidig formulering: § 31. Forslag om revision af loven fremsættes for Folketinget i folketingsåret 2008-09.

§ 32. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet, den 9. august 2023

Malene Vestergaard

/ Carina Fogt-Nielsen


Den gamle navnelov - gældende indtil d. 30.03.2006

Lovændringer

Kapitel 1: Erhvervelse af efternavn, §§ 1-9
Kapitel 2: Fornavn og mellemnavn, §§ 10-12
Kapitel 3: Forskellige bestemmelser, §§ 13-20


Lovændringer

Lov om nr. 193 af 29.04.1981 om personnavne, som ændret ved

§ 2 i lov nr. 845 af 20. december 1989,
§ 8 i lov nr. 396 af 13. juni 1990,
§ 5 i lov nr. 386 af 20. maj 1992,
§ 3 i lov nr. 233 af 2. april 1997,
lov nr. 361 af 02.06.1999.
§ 27 i lov nr. 542 af 24.06.2005 (Lov om regional statsforvaltning) fra d. 01.01.2007


Kapitel 1: Erhvervelse af efternavn

§ 1. Et barn får ved fødslen forældrenes efternavn, hvis forældrene har samme efternavn.
Stk. 2. Har forældrene ikke samme efternavn, kan de eller den, der har forældremyndigheden, vælge, om barnet skal have det efternavn, faderen eller moderen bar ved barnets fødsel. Er dette navn erhvervet på grundlag af ægteskab, kan i stedet vælges det navn, en af forældrene senest har båret, som ikke er erhvervet på grundlag af ægteskab.
Stk. 3. Det efternavn, der vælges efter stk. 2, skal senest 6 måneder efter barnets fødsel anmeldes til ministerialbogen (personregisteret) eller tillægges barnet ved dåb. Sker navngivning ikke inden denne frist, får barnet det efternavn, moderen bar ved barnets fødsel.

§ 2. Et efternavn kan ved anmeldelse til ministerialbogen (personregisteret) ændres til et af følgende navne:

1) Et af de navne, der er nævnt i § 1, stk. 2, medmindre navnet er erhvervet på grundlag af ægteskab.
2) Et efternavn, som en af forældrene har erhvervet efter barnets fødsel, medmindre navnet er erhvervet på grundlag af ægteskab. Er navnet erhvervet efter § 6, skal den pågældende af forældrene give samtykke.
3) Et efternavn, som den pågældende tidligere har båret, medmindre navnet er erhvervet på grundlag af ægteskab.
4) Det efternavn, stedfaderen eller stedmoderen bærer, medmindre navnet er erhvervet på grundlag af ægteskab, eller det efternavn, stedfaderen eller stedmoderen senest har båret, som ikke er erhvervet på grundlag af ægteskab. Stedfaderen eller stedmoderen skal samtykke i anmeldelsen.

§ 3. Ved adoption erhverver adoptivbarnet adoptantens efternavn efter reglerne i § 1. Det kan dog i bevillingen bestemmes, at barnet skal beholde sit eget navn eller bære dette navn i forbindelse med det navn, det får ved adoptionen. Reglerne i 1. og 2. pkt. gælder også, hvis barnet er adopteret ved en udenlandsk afgørelse, der anerkendes i henhold til adoptionslovens § 28, stk. 2.
Stk. 2. Ved ophævelse af adoptivforhold bevarer barnet retten til et efternavn, der er erhvervet på grundlag af adoptionen.

§ 4. Ønsker ægtefæller samme efternavn, kan den ene ægtefælle ved anmeldelse til vielsesmyndigheden med den anden ægtefælles samtykke antage dennes efternavn, medmindre det er erhvervet på grundlag af ægteskab.
Stk. 2. Den, der har antaget et efternavn på grundlag af ægteskab, kan ved anmeldelse til vielsesmyndigheden genantage det efternavn, vedkommende bar ved ægteskabets indgåelse, eller det efternavn, vedkommende senest har båret, som ikke er erhvervet på grundlag af ægteskab.

§ 5. I øvrigt kan forandring af efternavn ske ved navnebevis, der udfærdiges af statsamtet.

§ 6. Navnebevis på et nyt efternavn kan udfærdiges, medmindre

1) navnet er forbeholdt efter § 7 og det ikke kan udelukkes, at der er personer her i landet, der er berettiget til navnet,
2) navnet er et almindeligt kendt historisk efternavn,
3) navnet har en sådan lighed med de navne, der er nævnt under 1) og 2), at forveksling let kan ske,
4) navnet er et udenlandsk efternavn, der er almindeligt kendt her i landet,
5) navnet ved udtale eller skrivemåde afgjort strider mod dansk sprogbrug,
6) navnet er et egentligt fornavn eller
7) navnet er upassende eller kan vække anstød.

§ 7. Forbeholdte navne er:

1) navne, der er forbeholdt efter § 7 i lov nr. 140 af 17. maj 1961 om personnavne, og
2) efternavne, der tillades ved navnebevis.

Stk. 2. Ved skriftlig anmeldelse til Justitsministeriet kan endvidere forbeholdes:

1) efternavne, der bæres af personer med bopæl her i landet,
2) navne, der udgør eller indgår i et firma, varemærke eller foreningsnavn, der er indregistreret her i landet, og
3) kunstnernavne og pseudonymer, der er almindeligt kendt her i landet og anvendes af en person med bopæl her i landet.

§ 8. Uanset § 6, nr. 1-7, kan navnebevis udfærdiges på:

1) et navn, der bæres eller har været båret som efternavn af en af ansøgerens forældre, bedsteforældre eller oldeforældre, medmindre navnet er erhvervet på grundlag af ægteskab,
2) plejefaderens eller plejemoderens efternavn, hvis plejefaderen eller plejemoderen giver samtykke,
3) et efternavn, der indebærer en tilpasning af et fremmedartet efternavn til dansk sprogbrug,
4) et efternavn, som ansøgerens ægtefælle, bedsteforældre, oldeforældre, børn, søskende eller forældres søskende har erhvervet i medfør af § 6, såfremt den pågældende giver samtykke, eller
5) et efternavn, som ansøgeren i øvrigt påviser en ganske særlig tilknytning til.

§ 9. Navnebevis kan i almindelighed udfærdiges på et efternavn, der består af to navne forbundet med bindestreg, som ansøgeren enkeltvis kan bære som efternavn.

Kapitel 2: Fornavn og mellemnavn

§ 10. Et barn skal tillægges et eller flere fornavne. Som fornavn må ikke vælges et navn, der ikke er et egentligt fornavn, eller som kan blive til ulempe for barnet.
Stk. 2. Fornavn skal senest 6 måneder efter barnets fødsel anmeldes til ministerialbogen (personregisteret) af barnets forældre eller den, der har forældremyndigheden, eller tillægges barnet ved dåb.
Stk. 3. Forandring af fornavn kan ske ved anmeldelse til ministerialbogen (personregisteret).

§ 11. Et barn kan ved dåb eller til enhver tid ved anmeldelse til ministerialbogen (personregisteret) tillægges et eller flere mellemnavne. Som mellemnavn kan vælges faderens eller moderens mellemnavn eller et navn, barnet kan erhverve som efternavn i medfør af §§ 1-2 og § 8, nr. 1.
Stk. 2. I øvrigt kan statsamtet ved navnebevis tillade et mellemnavn, som barnet kan erhverve som efternavn eller har en særlig tilknytning til.
Stk. 3. Et mellemnavn kan bortkastes ved anmeldelse til ministerialbogen (personregisteret).
Stk. 4. Et mellemnavn bortfalder, hvis det erhverves som efternavn.

§ 12. Forandring af fornavn og mellemnavn kan ske ved adoptionsbevilling. § 10, stk. 1, og § 11 finder tilsvarende anvendelse. Reglerne i 1. og 2. pkt. gælder også, hvis barnet er adopteret ved en udenlandsk afgørelse, der anerkendes i henhold til adoptionslovens § 28, stk. 2.

Kapitel 3: Forskellige bestemmelser

§ 13. Navngivning ved dåb kan uden for de sønderjyske landsdele ske i folkekirken eller i et anerkendt trossamfund.

§ 14. Forandring af et barns navn kræver samtykke fra barnet, hvis det er fyldt 12 år.
Stk. 2. Er barnet under 12 år, skal der foreligge oplysning om dets holdning til den påtænkte navneforandring i det omfang, barnets modenhed og sagens omstændigheder tilsiger det. Ved afgørelsen skal der i videst muligt omfang tages hensyn til barnets holdning til den påtænkte navneforandring.
Stk. 3. Statsamtet kan ved navnebevis tillade navneforandring, selv om samtykke efter stk. 1 ikke foreligger, hvis særlige grunde taler for det.

§ 15. Navneforandring, der kan ske ved anmeldelse til ministerialbogen (personregisteret) eller til vielsesmyndigheden, kan også ske ved navnebevis i forbindelse med navneforandring efter §§ 6-9 og § 11, stk. 2.
Stk. 2. Navneforandring efter § 2 og §§ 10-11 for en person, der ikke er tilført ministerialbogen (personregisteret) her i landet, sker ved navnebevis. Det samme gælder for navneforandring efter § 4, såfremt ægteskabet ikke er indgået for dansk myndighed.

§ 16. Den, der uberettiget benytter et navn, straffes med bøde. Påtale finder kun sted, når en forurettet begærer det, eller hvis almene hensyn kræver det.
Stk. 2. Den, der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom få den anden tilpligtet at ophøre med brugen af navnet.
Stk. 3. Overtrædelse af § 10, stk. 2, straffes med bøde.

§ 17. Social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om lovens gennemførelse.

§ 17 a. For udfærdigelse af navnebevis betales 3.000 kr. til statsamtet. Betaling sker samtidig med indgivelsen af ansøgning om navnebevis. Udfærdiges navnebevis ikke, tilbagebetales beløbet.
Stk. 2. Omfatter en ansøgning flere personer, skal der betales for hver ansøger.
Stk. 3. Der skal dog kun betales 3.000 kr., hvis ansøgningen omfatter

1) ægtefæller,
2) mindreårige søskende eller
3) forældre og mindreårige børn.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 3 om mindreårige søskende og børn finder tilsvarende anvendelse på mindreårige sted- eller plejebørn.
Stk. 5. Der skal ikke ske betaling for udfærdigelse af navnebevis for et barn, hvis ansøgning indgives inden 6 måneder efter barnets fødsel eller inden 6 måneder efter adoption af barnet.
Stk. 6. Der skal ikke ske betaling for udfærdigelse af navnebevis i medfør af § 15, stk. 2.

Stk 6 er gældende fra d. 01.07.1999.

§ 17 b. Påklages et afslag på en ansøgning om navnebevis, indbetales på ny 3.000 kr. til statsamtet. § 17 a, stk. 1, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 18. Regeringen kan indgå overenskomst med andre stater om forholdet mellem dansk og fremmed rets regler om personnavne, herunder om navnebeskyttelse. Overenskomsten finder anvendelse her i landet efter bekendtgørelse i Lovtidende.
Stk. 2. Social- og integrationsministeren kan endvidere fastsætte regler om forholdet mellem danske og andre nordiske landes regler om personnavne, herunder om navnebeskyttelse.

§ 19. Loven træder i kraft den 1. april 1982.
Stk. 2. Fra lovens ikrafttræden ophæves §§ 5 og 6 i forordning af 30. maj 1828 om dåben, lov af 4. marts 1857 om forandring i forordningen om dåben af 30. maj 1828 og lov nr. 140 af 17. maj 1961 om personnavne.

§ 20. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Advokat Jørgen U. Grønborg