Retsplejeloven kapitel 16: Almindelige bestemmelser om procesmåden

§ 148. Retssager forhandles mundtlig. Skrift anvendes kun i det omfang, i hvilket loven særlig bestemmer det.

Stk. 2. Ved den mundtlige forhandling benyttes frit foredrag.

Stk. 3. Når oplæsning skal finde sted, bestemmer rettens formand, ved hvem den skal foregå, for så vidt andet ikke i loven er foreskrevet.

§ 148 a. Borgerlige retssager, sager om forbud eller påbud i en borgerlig sag og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav anlægges og behandles ved anvendelse af en digital sagsportal, som domstolene stiller til rådighed. Enhver skriftlig meddelelse om sagen skal ske på domstolenes sagsportal, jf. dog stk. 3-7 og 12.

Stk. 2. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for retten.

Stk. 3. Sager i medfør af udlændingeloven anlægges og behandles ikke på domstolenes sagsportal. Betalingspåkrav og indsigelser mod betalingspåkrav, jf. kapitel 44 a, indleveres ikke på domstolenes sagsportal, jf. dog stk. 10. Fremkommer der rettidigt indsigelser mod kravet, eller træffer fogedretten afgørelse om genoptagelse, jf. § 477 e, stk. 1 eller 5, og har fordringshaveren anmodet om, at retssagsbehandling indledes uden indlevering af stævning, jf. § 477 b, stk. 4, nr. 3, overgår sagen til behandling på domstolenes sagsportal.

Stk. 4. Retten kan beslutte at undtage en bruger fra at anvende domstolenes sagsportal, hvis der foreligger særlige forhold, som gør, at vedkommende må forventes ikke at kunne anvende sagsportalen. Retten beslutter samtidig, hvordan en sag skal anlægges og behandles, eller hvordan meddelelser eller dokumenter skal gives.

Stk. 5. Retten kan beslutte, at en sag ikke skal anlægges og behandles, eller at en meddelelse eller et dokument ikke skal gives til retten ved anvendelse af domstolenes sagsportal, hvis navnlig hensynet til statens sikkerhed, personers liv eller helbred eller dokumenternes format eller omfang taler for det. Retten beslutter samtidig, hvordan sagen skal anlægges og behandles, eller hvordan meddelelser eller dokumenter skal gives.

Stk. 6. Vedkommende retspræsident kan i særlige situationer, herunder hvis brugerne ikke kan anvende domstolenes sagsportal på grund af lokale tekniske nedbrud eller driftsforstyrrelser, beslutte, at visse af eller alle rettens sager i en nærmere afgrænset periode ikke skal behandles på sagsportalen. Retspræsidenten beslutter samtidig, hvordan de omhandlede sager skal behandles.

Stk. 7. Retten kan ved tekniske nedbrud eller driftsforstyrrelser, der gør, at en bruger ikke kan anvende sagsportalen, beslutte, hvordan en sag skal anlægges og behandles, eller hvordan en meddelelse eller et dokument skal gives til retten og sagens parter m.v.

Stk. 8. Rettens beslutninger efter stk. 4, 1. pkt., kan ikke uden Procesbevillingsnævnets tilladelse indbringes for højere ret. Procesbevillingsnævnet kan meddele tilladelse til kære, hvis beslutningen angår spørgsmål af væsentlig betydning for sagens forløb eller er af afgørende betydning for den, der ansøger om kæretilladelse, og der i øvrigt er anledning til at lade afgørelsen prøve af en højere ret. Ansøgning om kæretilladelse skal indgives til Procesbevillingsnævnet, inden 2 uger efter at beslutningen i medfør af stk. 4, 1. pkt., er truffet.

Stk. 9. Beslutninger efter stk. 4, 2. pkt., og stk. 5-7 kan ikke indbringes for højere ret.

Stk. 10. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at betalingspåkrav, jf. kapitel 44 a, kære af afgørelser, som træffes af Tinglysningsretten og fogedretten, og kære af afgørelser, som træffes af skifteretten i andre sager end dem, der efter dødsboskiftelovens § 98, ægtefælleskiftelovens § 2, stk. 4, og konkurslovens § 243 behandles efter den borgerlige retspleje, skal indleveres og behandles ved anvendelse af domstolenes sagsportal.

Stk. 11. Domstolsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om anvendelse af domstolenes sagsportal.

Stk. 12. Domstolsstyrelsen kan fastsætte regler om, hvordan en sag skal anlægges eller hvordan en meddelelse eller et dokument skal gives til retten ved tekniske nedbrud eller driftsforstyrrelser på domstolenes it-systemer, der gør, at domstolenes sagsportal ikke kan anvendes.

§ 148 a er indsat ved § 1.5 i lov nr. 1867 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016.
§ 148 a, stk. 1 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 370 af 09.04.2019 fra d. 12.04.2019. I § 148 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »retssager«: », sager om forbud eller påbud i en borgerlig sag«.
§ 148 a, stk. 1 er ændret ved § 6.14 i lov nr. 1553 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 148 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »henvendelse« til: »meddelelse«, og »dog stk. 3-6« ændres til: »dog stk. 3-7 og 12«.
§ 148 a, stk. 3 er ændret ved § 6.15 i lov nr. 1553 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 148 a, stk. 3, 2. pkt., ændres »dog stk. 8« til: »dog stk. 10«.
§ 148 a, stk. 4-6 er ændret ved § 6.16 i lov nr. 1553 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Stk. 4. Vurderer retten, at der foreligger særlige forhold, som gør, at en part, skønsmand m.v. ikke må forventes at kunne anvende domstolenes sagsportal, beslutter retten, at den pågældende fritages fra at anvende domstolenes sagsportal. Rettens beslutning om fritagelse fra at anvende domstolenes sagsportal eller afslag herpå kan ikke uden Procesbevillingsnævnets tilladelse indbringes for højere ret. Procesbevillingsnævnet kan dog meddele tilladelse til kære, hvis beslutningen angår spørgsmål af væsentlig betydning for sagens forløb eller af afgørende betydning for den, der ansøger om kæretilladelse, og der i øvrigt er anledning til at lade afgørelsen prøve af en højere ret. Ansøgning om kæretilladelse skal indgives til Procesbevillingsnævnet, inden 2 uger efter at beslutningen er truffet.
Stk. 5. Retten kan i øvrigt, når der foreligger særlige forhold, beslutte, at en sag ikke skal anlægges og behandles eller et processkrift eller et andet dokument ikke skal fremsendes ved anvendelse af domstolenes sagsportal.
Stk. 6. Vedkommende retspræsident kan, når der foreligger særlige forhold, beslutte, at rettens sager eller en del heraf i en nærmere afgrænset periode ikke skal behandles på domstolenes sagsportal.

§ 148 a, stk. 7 er indsat ved § 6.17 i lov nr. 1553 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. Stk. 7 bliver herefter stk. 8.
§ 148 a, stk. 7, der bliver stk. 8, er ændret ved § 6.18 i lov nr. 1553 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Stk. 7. Beslutninger efter stk. 5 og 6 kan ikke indbringes for højere ret.
§ 148 a, stk. 9 er indsat ved § 6.19 i lov nr. 1553 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 10 og 11.
§ 148 a, stk. 12 er indsat ved § 6.20 i lov nr. 1553 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024.

§ 148 b. Den, som er undtaget fra at anvende domstolenes sagsportal, jf. § 148 a, stk. 4, skal indlevere et processkrift til retten med de oplysninger, som vedkommende efter denne lov skal forsyne retten med. Bilag og øvrige dokumenter til brug for behandlingen af sagen skal den pågældende indlevere på papir eller på anden måde til retten. Retten gør processkriftet, bilag og øvrige dokumenter tilgængelige på domstolenes sagsportal.

Stk. 2. Retten sender meddelelser fra retten og sagens øvrige dokumenter til den, som er undtaget fra at anvende domstolenes sagsportal, jf. § 148 a, stk. 4. Retten kan pålægge en part at sende sine processkrifter, bilag og andre dokumenter til den, som er undtaget fra at anvende domstolenes sagsportal

Stk. 3. Retten kan bestemme, at processkrifter skal forsynes med original underskrift, når den finder anledning hertil.

Stk. 4. For borgerlige retssager, sager om forbud eller påbud i en borgerlig sag og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav, der ikke behandles på domstolenes sagsportal, finder stk. 1, 1. og 2. pkt., og stk. 2 og 3 tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Domstolsstyrelsen kan fastsætte regler om, at processkrifter, jf. stk. 1, som indleveres af den, som er undtaget fra at anvende domstolenes sagsportal, jf. § 148 a, stk. 4, skal udarbejdes på en blanket. Domstolsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om udformningen af blanketten.

§ 148 b er indsat ved § 1.18 i lov nr. 737 af 25.06.2014 fra d. 01.01.2015.
§ 148 b, stk. 1 og 2 er indsat ved § 1.6 i lov nr. 1867 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. Stk. 1 bliver herefter stk. 3.
§ 148 b, stk. 4 og 5 er indsat ved § 1.7 i
lov nr. 1867 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016.
§ 148 b, stk. 4 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 370 af 09.04.2019 fra d. 12.04.2019. I § 148 b, stk. 4, indsættes efter »retssager«: », sager om forbud eller påbud i en borgerlig sag«.
§ 148 b, stk. 1, 2 og 5 er ændret ved § 6.21 i lov nr. 1553 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 148 b, stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 5, 1. pkt., ændres »fritaget« til: »undtaget«.

§ 148 c. Krav om skriftlighed i strafferetsplejen er ikke til hinder for anvendelse af digital kommunikation eller anvendelse af digitale dokumenter m.v. under retsmøder.

Stk. 2. Regler, der stiller krav om underskrift, er ikke til hinder for, at meddelelser sendes med digital post, hvis meddelelsen er forsynet med digital signatur.

Stk. 3. En meddelelse, der sendes med digital kommunikation, anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for modtageren.

§ 148 c er indsat ved § 1.4 i lov nr. 203 af 28.02.2017 fra d. 01.03.2017.

§ 149. Retssproget er dansk. Forhandling med og afhøring af personer, der ikke er det danske sprog mægtig, skal så vidt muligt ske ved hjælp af en uddannet translatør el.lign.. Dog kan i borgerlige sager tilkaldelse af tolk undlades, når ingen af parterne gør fordring herpå, og retten tiltror sig fornødent kendskab til det fremmede sprog. Tilkaldelse af tolk kan endvidere undlades i straffesager, der behandles efter § 831 eller kapitel 80, såfremt retten og sagens andre aktører har det fornødne kendskab til det fremmede sprog og det i øvrigt findes ubetænkeligt.

Stk. 2. Dokumenter, der er affattede i fremmede sprog, skal ledsages af en oversættelse, der, når retten eller modparten forlanger det, skal bekræftes af en uddannet translatør el.lign.. Oversættelse kan dog frafaldes, når begge parter er enige derom, og retten tiltror sig fornødent kendskab til det fremmede sprog.

Stk. 3. En statsborger i et andet nordisk land kan uanset reglerne i stk. 1-2 indlevere dokumenter, der er affattet på den pågældendes eget sprog. Retten foranlediger dog dokumentet oversat til dansk, såfremt modparten forlanger det eller retten finder det nødvendigt. På begæring af en statsborger i et andet nordisk land skal retten foranledige dokumenter, der indleveres af modparten, oversat til det pågældende fremmede nordiske sprog.

Stk. 4. Udgifter til tolkning i sager, hvori en statsborger i et andet nordisk land er part, afholdes af statskassen. Det samme gælder udgifter til oversættelse efter reglerne i stk. 3. Retten kan bestemme, at udgifterne skal godtgøres af parterne i overensstemmelse med lovens almindelige regler om sagsomkostninger.

Stk. 5. Forhandling med og afhøring af døve og svært hørehæmmede skal så vidt muligt foregå ved hjælp af en uddannet tolk. Forhandling med og afhøring af øvrige hørehæmmede og døvblevne skal efter begæring fra vedkommende så vidt muligt foregå ved hjælp af en uddannet tolk. For så vidt angår stumme kan afhøring eller forhandling foregå ved skriftlige spørgsmål og svar eller efter begæring så vidt muligt ved hjælp af en tolk. Den døve, hørehæmmede, døvblevne eller stumme har endvidere adgang til at lade sig bistå af en døvekonsulent, tunghørekonsulent eller lignende under retsmøder.

Stk. 6. Til at bistå som tolk eller tegnsprogkyndig må ingen tilkaldes, der ifølge §§ 60 og 61 ville være udelukket fra at handle som dommer i sagen. I øvrigt bliver de om vidner gældende regler at anvende på de nævnte personer med de lempelser, der følger af forholdets natur, og for så vidt ikke andet særlig er foreskrevet.

Stk.7. Tolkning kan ske ved anvendelse af telekommunikation med billede, hvis det vil være forbundet med uforholdsmæssige vanskeligheder, at tolken møder samme sted som parten, vidnet eller skønsmanden, og tolkning ved anvendelse af telekommunikation med billede findes forsvarlig. Når der tolkes for en part, et vidne eller en skønsmand, der deltager ved anvendelse af telekommunikation, skal tolken så vidt muligt befinde sig samme sted som parten, vidnet eller skønsmanden. Når der tolkes for en sigtet, der deltager i et retsmøde om forlængelse af fristen for varetægtsfængsling eller anden frihedsberøvende foranstaltning efter kapitel 70 ved anvendelse af telekommunikation med billede efter § 748 b, stk. 1, bestemmer retten, hvor tolken skal befinde sig.

§ 149, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra den. 01.01.2007. »domsforhandling« er ændret til »hovedforhandling«
§ 149, stk. 7 er indsat ved § 1.61 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra et tidspunkt , der fastsættes af Justitsministeren. Ændringen blev sat i kraft ved § 1, stk. 1 i bekg. nr. 980 af 25.09.2009 fra d. 01.11.2009.
§ 149, stk. 7 er ændret ved § 1.19 i
lov nr. 737 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 149, stk. 7, ændres »syns- og skønsmand« til: »skønsmand«, og to steder ændres »syns- og skønsmanden« til: »skønsmanden«.
§ 149, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 5.1 i lov nr. 740 af 01.06.2015 fra d. 01.01.2016. I § 149, stk. 1, 2. pkt., ændres »translatør« til: »uddannet translatør el.lign.«
§ 149, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 5.2 i
lov nr. 740 af 01.06.2015 fra d. 01.01.2016. I § 149, stk. 2, 1. pkt., ændres »translatør« til: »uddannet translatør el.lign.«
§ 149, stk. 7, 3. pkt. er indsat ved § 1.1 i
lov nr. 166 af 27.02.2016 fra d. 01.04.2016.
§ 149, stk. 1 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 670 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017. I § 149, stk. 1, 2. pkt., ændres »Afhøring« til: »Forhandling med og afhøring«.
§ 149, stk. 1, 4. pkt. er ændret ved § 1.8 i lov nr. 670 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017. Hidtidig formulering af 4. pkt.: Det samme kan under sidstnævnte forudsætning finde sted i straffesager uden for hovedforhandling for landsret.

§ 150. Rettens formand leder forhandlingen. Han bestemmer rækkefølgen af de enkelte dele af forhandlingen, for så vidt loven ikke indeholder forskrifter derom. Ingen må tage ordet uden ifølge hans tilladelse; han kan fratage den part ordet, som ikke vil rette sig efter hans ledelse. Han drager omsorg for så vidt muligt at fjerne alt, hvad der til unytte trækker forhandlingen i langdrag, og slutter forhandlingens enkelte dele, når han anser det foreliggende emne for tilstrækkelig behandlet.

§ 150 a. Finder en almindelig domstol, at et forhold, der er indbragt for den særlige klageret, er af betydning for pådømmelsen af en for vedkommende domstol verserende sag, bliver denne sidste i det hele eller til dels at udsætte, indtil klagerettens afgørelse foreligger.

§ 151. Rettens formand våger over, at forhandlingen foregår med den tilbørlige orden og værdighed. Han er berettiget til i dette øjemed at afbryde og tilrettevise parter, vidner eller andre, når de tillader sig upassende udtalelser eller utilbørlige personlige angreb. Vedbliver en part hermed trods tilrettevisning, kan ordet fratages ham. Personer, der ved støjende eller anden utilbørlig adfærd forstyrrer forhandlingerne eller tilsidesætter den agtelse, som skyldes retten, kan udvises af retssalen, jf. §§ 32, stk. 1, 3 og 4, og 32 a. Bliver i en borgerlig sag ordet frataget en part, eller bortfjernes han, kan forhandlingen fortsættes, hvis retten ikke finder en udsættelse nødvendig. Det samme gælder, når ordet fratages den sigtede i en straffesag. Bortfjernes han, forholdes efter reglerne i §§ 748, stk. 6, og 857. Er det den offentlige anklager eller sigtedes forsvarer, som bortfjernes, eller hvem ordet fratages, gås der frem, som om vedkommende var udeblevet.

Stk. 2. For fornærmelser mod retten eller nogen af de i retten mødende, uorden, hvorved forhandlingerne forstyrres, samt ulydighed mod formandens befalinger kan rettens formand (derunder også skifte- og fogedret) lade vedkommende fjerne fra retslokalet.

Stk. 3. Politiet er forpligtet til uvægerligt og øjeblikkeligt at yde retten bistand til udførelse af denne paragrafs forskrifter.

§ 151, stk. 1, 7. pkt. er ændret ved § 1.62 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra den. 01.01.2007. »849« er ændret til »857«.
§ 151, stk. 1, 4. pkt. er ændret ved §1.5 i lov nr. 518 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. I § 151, stk. 1, 4. pkt. indsættes efter »§§ 32, stk. 1«: »og 3«.
§ 151, stk. 2 er ændret ved §1.6 i lov nr. 518 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. I § 151, stk. 2 udgår »og kan endvidere ved en kendelse, der afsiges straks, pålægge straf af bøder«
§ 151, stk. 3 er ophævet ved §1.6 i lov nr. 518 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. Hidtidig formulering: Stk. 3. De straffe, som pålægges i henhold til denne paragraf, medfører ingen indskrænkning i adgangen til at drage den skyldige til ansvar efter straffelovens almindelige regler, hvor disse i øvrigt er anvendelige.
§ 151, stk. 1, 4. pkt. er ændret ved § 1.13 i lov nr. 1266 af 16.12.2009 fra d. 01.01.2010. I § 151, stk.1, 4. pkt., ændres »stk.1 og 3« til: »stk.1, 3 og 4«.

§ 152. De forretninger, som ifølge denne lov påhviler rettens formand, udføres, når retten beklædes af en enkeltdommer, af denne.

§ 152 a. En part kan forlange, at retten fastsætter tidspunktet for hovedforhandlingen, hvis det er nødvendigt på grund af kravet i artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om behandling af sagen inden for en rimelig frist.

§ 152 a er indsat ved § 1.63 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra den. 01.01.2007.

Officielle noter

Advokat Jørgen U. Grønborg