Konkursloven kapitel 15

Kapitel 15: Kreditorinformation og tilsyn

§ 124. Kurator sender straks, efter at konkursdekret er afsagt, meddelelse herom til fordringshaverne og til virksomhedspanthavere, jf. tinglysningslovens § 47 c, og fordringspanthavere, jf. tinglysningslovens § 47 d. Meddelelsen skal endvidere straks sendes til fordringshavere, som senere bliver kurator bekendt. Meddelelsen skal tillige indeholde de i § 108, stk. 1 og 2, og § 128 nævnte oplysninger.

Stk. 2. Såfremt der på begæring af kurator eller en fordringshaver skal afholdes skiftesamling til valg af kurator og eventuelt kreditorudvalg, jf. § 108, stk. 2, underretter kurator straks fordringshaverne herom.

Stk. 3. Straks efter den i § 108 nævnte skiftesamling underretter kurator fordringshaverne om det endelige bostyre.

§ 124, stk. 1, 1. pkt. er ændret fra d. 01.01.2006? ved § 2.8 i lov nr. 560 af 24.06.2005. I § 124, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »fordringshaverne«: »og til virksomhedspanthavere, jf. tinglysningslovens § 47 c, og fordringspanthavere, jf. tinglysningslovens § 47 d.

§ 125. Kurator sender inden 3 uger efter konkursdekretets afsigelse en oversigt over boets aktiver og passiver til skifteretten og til fordringshaverne.

Stk. 2. Så snart de fornødne oplysninger er tilvejebragt, og senest 4 måneder efter, at konkursdekretet er afsagt, sender kurator en statusoversigt samt en redegørelse for de vigtigste årsager til konkursen til skifteretten og til fordringshaverne. Redegørelsen skal indeholde oplysning om de vigtigste regnskabstal for den periode, der er forløbet siden det senest udarbejdede regnskab, samt forklaring på væsentlige afvigelser mellem dette og boets status. Kurator sender endvidere samtidig en redegørelse til skifteretten og til fordringshaverne for, hvilke opgaver kurator indtil videre har varetaget, med oplysninger om den tid, der er medgået til udførelsen af de enkelte opgaver, og om, hvornår opgaverne er udført. Redegørelsen skal desuden indeholde oplysning om, hvorpå boet beror, og om muligt, hvornår det forventes afsluttet.

Stk. 3. Redegørelsen efter stk. 2 skal endvidere indeholde kurators begrundede indstilling om, hvorvidt der er grundlag for at indlede sag om konkurskarantæne mod nogen. Kan kurator ikke fremskaffe tilstrækkelige oplysninger til brug for afgivelse af en endelig indstilling i redegørelsen efter stk. 2, skal en sådan afgives så hurtigt som muligt og senest i forbindelse med den første redegørelse efter stk. 4, medmindre den, der er spørgsmål om at pålægge konkurskarantæne, i væsentlig grad har modarbejdet kurators undersøgelser.

Stk. 4. Kurator sender herefter hvert halve år en redegørelse for boets forhold til skifteretten og til de fordringshavere, der forventes at kunne opnå dividende. Redegørelsen skal indeholde

1) oplysning om boets aktiver og passiver, herunder om der foreligger dispositioner eller retsforfølgning, der kan være omstødelige,
2) redegørelse for bobehandlingen i den forløbne periode, herunder forløbet og resultatet af boets eventuelle fortsættelse af driften af skyldnerens virksomhed,
3) oplysning om, hvilke opgaver kurator har varetaget siden den senest afgivne redegørelse, om den tid, der er medgået til udførelsen af de enkelte opgaver, og om, hvornår opgaverne er udført,
4) oplysning om, hvorpå boet beror og om muligt, hvornår det forventes afsluttet, og
5) oplysning om eventuel begæring om udbetaling af acontosalær til kurator.

Stk. 5. Kurator sender senest 14 dage før skiftesamling til stadfæstelse af regnskab meddelelse herom til fordringshaverne. Regnskabet eller uddrag af dette vedlægges til de fordringshavere, der forventes at opnå dividende.

Stk. 6. Kurator kan indkalde fordringshaverne til møde med henblik på orientering om og drøftelse af boets forhold.

Stk. 7. Kurator kan af kreditorudvalget afkræves oplysninger om boets forhold.

§ 125, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 396 af 30.04.2007 fra 01.07.2007. I § 125, stk. 1, indsættes efter »til«: »skifteretten og til«.
§ 125, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.3 i lov nr. 396 af 30.04.2007 fra 01.07.2007. Hidtidig formulering: Kurator sender snarest herefter og inden 4 måneder efter, at konkursdekretet er afsagt, en statusoversigt samt en redegørelse for de vigtigste årsager til konkursen til fordringshaverne.
§ 125, stk. 2, 3. og 4. punktum er indsat ved § 1.4 i lov nr. 396 af 30.04.2007 fra 01.07.2007.
§ 125, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.5 i lov nr. 396 af 30.04.2007 fra 01.07.2007. I § 125, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »til«: »skifteretten og til«.
§ 125, stk. 3, 3) indsat ved § 1.6 i lov nr. 396 af 30.04.2007 fra 01.07.2007.
§ 125, stk. 2 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 429 af 01.05.2013 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

§ 126. Senest samtidig med udsendelsen til fordringshaverne sender kurator den information, der er nævnt i § 124 og § 125, stk. 5, til skifteretten.

Stk. 2.Skifteretten kan til enhver tid afkræve kurator yderligere oplysninger om boets forhold, herunder yderligere oplysninger om, hvorpå boet beror. Skifteretten kan uanset fristreglerne i § 125, stk. 2 og 4, pålægge kurator at udarbejde statusoversigt eller redegørelser efter § 125, stk. 2 og 4, inden for en af skifteretten fastsat frist. Skifteretten kan endvidere pålægge kurator at foretage det fornødne til fremme af boets behandling og slutning inden for en af skifteretten fastsat frist.

Stk. 3. Skifteretten gennemgår i fornødent omfang det regnskab, der er udarbejdet af kurator i henhold til § 148.

Stk. 4. Justitsministeren fastsætter regler om tilsyn med boets beholdninger og værdipapirer.

§ 126, stk. 1 er ophævet og indsat er § 126, stk. 1 og 2 ved § 1.7 i lov nr. 396 af 30.04.2007 fra 01.07.2007. Hidtidig formulering af stk. 1: Senest samtidig med udsendelsen til fordringshaverne sender kurator den i §§ 124 og 125 nævnte information til skifteretten. Skifteretten kan afkræve kurator yderligere oplysninger om boets forhold.
§ 126, stk. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 429 af 01.05.2013 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. I § 126, stk. 1, ændres »§ 125, stk. 4« til: »§ 125, stk. 5«.
§ 126, stk. 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 429 af 01.05.2013 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. To steder i § 126, stk. 2, ændres »3« til: »4«.

§ 127. Handler kurator eller skiftesamlingen til skade for boet, eller krænkes rettigheder, som tilkommer panthavere, skyldneren eller andre, kan skifteretten tilsidesætte de trufne beslutninger, meddele kurator pålæg og foretage, hvad der i øvrigt måtte være fornødent.

§ 127 a. Skyldneren eller en fordringshaver kan forlange, at skifteretten benytter sine beføjelser efter § 126, stk. 2, og at skifteretten fastsætter tidspunktet for afholdelse af skiftesamling efter § 143 eller § 150, hvis det er nødvendigt på grund af kravet i artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om behandling af sagen inden for en rimelig frist.

§ 127 a indsat ved § 1.8 i lov nr. 396 af 30.04.2007 fra 01.07.2007.

Advokat Jørgen U. Grønborg