453 Indsættelse i pensionsordninger m.v.

Hvis du og din samlever ønsker at sikre hinanden nogle pensions- og forsikringsmæssige fordele i tilfælde af død, bliver I nødt til at foretage indsættelser eller ændre opsparings- og forsikringsvilkår. I modsat fald kommer den længstlevende af jer nemlig til at stå i en meget dårlig situation.

Tjenestemandspension

Samleverpension i ATP

Samleverpension i pensionskasser

Gruppelivsforsikringer

Kapital- og ratepensioner, aldersopsparinger og aldersforsikringer

Tjenestemandspension

Lad os begynde med et område, hvor I ikke behøver gøre jer nogen overvejelser. Det gælder tjenestemandspension, for lovgivningen indeholder ingen mulighed for, at der kan udbetales en efterlevelsespension til en samlever. 

Samleverpension i ATP

Fra d. 01.01.2002 blev der indført mulighed for, at du kan indsætte din samlever til at modtage samleverpension i ATP. Indtil d. 15.05.2013 har det været et krav, at de samlevende ved notering hos ATP havde indsat hinanden som begunstigede til samleverpensionen. Dette krav gælder ikke ved dødsfald efter d. 15.05.2013. Det kræves nu,

  1. at mindst en af jer indbetaler til ATP
  2. at du og din samlever har fælles bopæl og kan indgå ægteskab/registreret partnerskab med hinanden,
  3. at samlivet har bestået i mindst 2 år forud for dødsfaldet. I tilfælde af samleverens institutionsophold skal kravet om fælles bopæl have været opfyldt forud for opholdet.
Det kræves, at afdøde efter 1. januar 2002 har været medlem af ATP-ordningen i sammenlagt mindst to år og derudover har betalt ATP-bidrag svarende til mindst to års bidrag. De første engangsbeløb til samlevere har derfor tidligst kunnet udbetales den 1. januar 2004. Beløbet udgør 75.000 kr. før afgift og nedsættes gradvist med 15.000 kr. pr. år., som medlemmet var ældre end folkepensionsalderen

Folkepensionsalderen er:

1) 65 år for personer, der er født før den 1. januar 1954.
2) 65 1/2 år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni 1954.
3) 66 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december 1954.
4) 66 1/2 år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955.
5) 67 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962.
6) 68 år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1963 til den 31. december 1966.
7) 69 år for personer, der er født efter den 31. december 1966.

Samleverpension i pensionskasser

På visse andre kollektive pensionsordninger så som pensionskasseordninger er det fra d. 01.07.1999 blevet muligt at etablere ordninger med samleverpension. Du bør undersøge, om din pensionskasse har indført sådanne regler og i bekræftende fald, hvad disse går ud på. Som følge af bestemmelser i pensionsbeskatningsloven defineres en samlever som en person

  1. som du kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab med,
  2. som du i et testamente, der er oprettet senest 3 måneder før dødsfaldet, har tillagt en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle, dvs. mindst 1/8, hvis du efterlader dig livsarvinger og mindst 1/4, hvis du ikke efterlader dig livsarvinger,
  3. og som har haft fælles bopæl med dig i de sidste 2 år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med dig i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder anbringelse i en ældrebolig.

Gruppelivsforsikringer

gruppelivsforsikringer kan I indsætte hinanden - med navns nævnelse - og det medfører, at den længstlevende af jer automatisk får forsikringssummen fra sin samlevers gruppelivsforsikring.

Kapital- og ratepensioner, aldersopsparinger og aldersforsikringer

Samlever som nærmeste pårørende

Hvis du efter d. 01.01.2008  foretager en indsættelse af dine nærmeste pårørende som begunstiget på dine forsikringer og pensioner, vil din samlever i visse tilfælde være begunstiget.

Hvis du ikke efterlader dig ægtefælle eller registreret partner, vil din samlever blive anset som begunstiget, hvis 

1) I  sammen venter, har eller har haft et barn, eller 
2) I har levet sammen på fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet 

Det kræves ikke, at I har oprettet testamente, og det gør ikke noget at den ene af jer eller i begge sidder i uskiftet bo eller er separeret.

Den nye regel gælder ikke for de mange, der har anvendt klausulen nærmeste pårørende i forsikringsbegunstigelser før d. 01.01.2008. De skal med andre ord kontakte deres forsikringsselskab eller pensionsinstitut og anmode om, at der foretages en ny begunstigelsesindsættelse med ordlyden nærmeste pårørende.

Dine børn får ikke andel i forsikringssummen, hvis din samlever er omfattet af begunstigelsesklausulen, men de kan kræve at deres tvangsarv beregnes på basis af den samlede sum af dødsboet og forsikringssummen. Er dødsboet f. eks. på 100.000 kr. og livsforsikringssummen til samleveren på 700.000 kr., kan dine børn kræve tvangsarv på 1/4 af 800.000 kr. eller 200.000 kr. Da dødsboet kun er på 100.000 kr., skal samleveren aflevere 100.000 kr., hvis begunstigelsen af samleveren må anses for urimelig. Der kan ske angreb på forsikringssummer og pensioner, selv om den begunstigede er tvangsarving, og selv om begunstigelsen er uigenkaldelig. Det kan du læse mere om på emne nr. 895

Samlever ved navns nævnelse

Du kan også indsætte din samlever som begunstiget ved navns nævnelse på dine kapital- og ratepensioner, aldersopsparinger og aldersforsikringer i forsikringsselskaber og banker og sparekasser. Den begunstigede skal være en navngiven person, som du har fælles bopæl med på tidspunktet for indsættelsen. Du kan også indsætte din navngivne samlevers livsarvinger som begunstigede.

Der stilles ikke noget krav om, at samlivet skal have varet i mere end 2 år, og det er heller ikke et krav, at samlivet består på dødstidspunktet. Der skal blot foreligge fælles bopæl på det tidspunkt, hvor begunstigelsen finder sted, og den fælles bopæl bør være anmeldt til folkeregistret. Der stilles ikke krav om, at din samlevers livsarvinger på noget tidspunkt skal have samme bopæl som dig.

Der er ikke noget til hinder for, at du indsætter en slægtning, f. eks. en søster eller broder, som begunstiget, forudsat at du har fælles bopæl med den pågældende på indsættelsestidspunktet.

Du kan kun indsætte én samlever som begunstiget (ad gangen), selv om bopælsbetingelsen måtte være opfyldt af flere.

Du kan begunstige din samlever, selv om du er gift med en anden, og selv om du sidder i uskiftet bo.

Samleveren skal være nævnt ved navn og kan altså ikke være "min samlever". Det er ikke nødvendigt at anføre samleverens fødselsdato eller personnummer, men dette vil gøre identifikationen sikrere.

Da begunstigelsen af din samlever falder bort, hvis han eller hun ikke overlever dig, bør du altid overveje, om der skal indsættes en subsidiært begunstiget.

Du kan gøre begunstigelsen af din samlever betinget, f. eks. af, at samlivet ved dødsfaldet har bestået i mindst 2 år, eller at samlivet fortsat består ved dødsfaldet.

Begunstigelsen af din samlever kan ske for en del af forsikringssummen/pensionsopsparingen, f.eks. således at samleveren PP skal have 50% og "dine børn" skal have 50%.

Hvis I ønsker at indsætte hinanden som begunstiget – og eventuelt uigenkaldeligt begunstiget – i de omtalte pensioner og forsikringer, kan I bestille dokumenter til at gøre det under denne linjes formularservice, dvs. under emne nr. 246. Vi har udformet tre erklæringer til begunstigelse af samlevere. Nemlig:

A: Dokument til begunstigelse af samlever i kapitalpensioner i pengeinstitutter og forsikringsselskaber

B: Dokument til begunstigelse af samlever i ratepensioner og rateforsikringer

C: Dokument til begunstigelse af samlever i ulykkes- og livsforsikringer uden fradragsret

Ønsker I at vide, hvordan I som papirløse sikrer hinanden arveret, kan I læse emne nr. 462.