798 Nogle råd før du sælger

 1. Hvis du overvejer at sælge din andelsbolig, vil vi for det første råde dig til nøje at studere boligforeningens vedtægter grundigt. Du kan her finde ud af, at du ikke blot kan opsige dit medlemskab af foreningen med et vist varsel og derefter overlade problemerne med at finde en køber til foreningens bestyrelse. Du kan normalt kun udtræde af foreningen ved en overdragelse af din andel i overensstemmelse med reglerne herom i vedtægterne.

 2. I langt de fleste boligforeninger er der i vedtægterne et særligt ventelistesystem, som indebærer, at du ikke frit kan overdrage din andel til en køber, som du har fundet gennem en annonce. Har foreningen et ventelistesystem, skal du starte med at indgive en erklæring til bestyrelsen om, at du ønsker at udtræde med angivelse af den tidligst mulige fraflytningsdato.

  Du skal desuden udarbejde en opgørelse over forbedringer af din bolig, som du selv har foretaget eller som du har overtaget efter en tidligere andelshaver.

  Bestyrelsen gennemgår herefter din bolig med henblik på en godkendelse af prisen på forbedringerne m.v.

  Du kan på emne nr. 794 læse, hvorledes prisen på andelen og forbedringer m.v. fastsættes.

 3. Når prisen er godkendt af bestyrelsen, skal der findes en køber. Er der et ventelistesystem i foreningen, kan og skal bestyrelsen anvise en køber inden for en vis frist, som normalt er på 6 uger. Hvis ingen fra foreningens venteliste ønsker at købe din andelsbolig til den godkendte pris, må du selv ud at finde en køber. Du kan da enten selv sætte annoncer i avisen eller overlade salget til en ejendomsmægler. Ejendomsmæglerens salær vil typisk ligge på omkring 6% af andelsboligens pris. Hertil skal lægges moms.

 4. Det er vigtigt at præcisere, at du under ingen omstændigheder må kræve en højere pris end den pris, som bestyrelsen har godkendt. Du må derimod godt kræve en lavere pris.

 5. Meget ofte er prisen på andelen så høj, at kun de færreste er i stand til at betale købesummen kontant. Du skal derfor være opmærksom på, at det fra d. 01.02.2005 er blevet muligt at finansiere købet med lån sikret ved pant i andelslejligheden. Det kan du læse mere om på emne nr. 795.

 6. Når du har fundet køberen, skal der udarbejdes en skriftlig overdragelsesaftale, der opfylder de formkrav, som er foreskrevet i lov om andelsboligforeninger. Det kan du læse mere om på emne nr. 793.

 7. Du skal være opmærksom på, at bestyrelsen kan nægte at godkende din køber, men der skal da foreligge en saglig begrundelse, fx at køberen er registreret som dårlig betaler eller er straffet for alvorlige forbrydelser.

 8. Købesummen skal ifølge loven indbetales til boligforeningen, som skal afregne videre til dig efter fradrag for dine mellemværender med foreningen. Afregningen over for dig skal normalt ske senest 3 uger efter overtagelsesdagen. Bestyrelsen kan tilbageholde et beløb til sikkerhed for efterbetaling af varme og lignende.

 9. Reglerne om tilstandsrapporter og ejerskifteforsikring gælder ikke ved salg af andelslejligheder. Du hæfter derfor på normal vis for skjulte mangler ved andelslejligheden.