653 Dankort og andre betalingskort.

Du kan på dette emne læse om de ret indviklede regler om dit ansvar og din hæftelse for uberettiget brug af dankort og andre betalingskort.

Reglerne gælder ikke blot dankort, men også alle andre former for betalingskort, fx hævekort, kontokort til stormagasiner, benzinselskaber osv. og kreditkort som fx Eurocard, American Express og Diners Club.

De nedenfor nævnte ansvarsbegrænsningsregler gælder også ved betaling med betalingskort via Internet og for særlige elektroniske betalingssystemer uden betalingskort, men med kode. Skulle dit navn og kortnummer (men ikke din pinkode) blive opsnappet af en hacker, som derefter via Internet køber varer på din konto, hæfter du som udgangspunkt slet ikke for misbruget, forudsat at du ikke har handlet groft uforsvarligt eller har undladt snarest muligt at underrette kortudstederen om misbruget. En betydelig del af befolkningen tror fejlagtigt, at de hæfter for misbruget i denne situation.

Hvis du ikke kan blive enig med din bank eller sparekasse om ansvaret for misbrug af dit dankort, vil vi råde dig til at indbringe sagen for Det finansielle ankenævn.

Din hæftelse afhænger af de konkrete omstændigheder, og vi har valgt at opdele emnet i fire underafsnit.

A. Hæftelse uden beløbsbegrænsning

B. Hæftelse op til 8.000 kr.

C. Hæftelse op til 375 kr.

D. Ingen hæftelse


A. HÆFTELSE UDEN BELØBSBEGRÆNSNING

Der er to situationer, hvor du hæfter uden beløbsbegrænsning.

 1. Dette gælder for det første, hvis du ikke kan bevise, at dit betalingskort er blevet brugt uberettiget af andre, fx af en tyv eller af din ægtefælle eller samlever.

 2. For det andet hæfter du uden beløbsbegrænsning for tab som følge af andres uberettigede brug af dit kort og den dertil hørende Pinkode, hvis kortudstederen, dvs. banken eller sparekassen, kan bevise, at du har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede brug. Denne regel gælder kun den tilsigtede oplysning af koden, fx til din ægtefælle eller samlever, og ikke den situation, at du har opbevaret pinkoden mere eller mindre uforsvarligt. Reglen om ubegrænset hæftelse gælder heller ikke, hvis du har givet den pågældende kortet, men ikke pinkoden. I denne situation hæfter du kun for maksimalt 8.000 kr.


B. HÆFTELSE OP TIL 8.000 KR.

Der er 3 situationer, hvor du hæfter med op til i alt 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede brug af dit betalingskort. Du har altid selv bevisbyrden for, at brugen af kortet har været uberettiget, men kan du bevise dette, er det i alle tre tilfælde kortudstederen, f. eks. banken, som har bevisbyrden for, at betingelserne for din hæftelse er opfyldt og det betyder, at tvivlen kommer dig til gode.

 1. Den første situation er den, at du selv har overladt kortet til den, der har foretaget den uberettigede brug. Hvis du også har oplyst den pågældende om pin-koden, hæfter du uden beløbsbegrænsning, og reglen for hæftelse på op til 8.000 kr får derfor betydning, hvis kortet bliver brugt uberettiget uden anvendelse af pinkoden - fx i de såkaldte fluesmækkere, som mange forretninger fortsat anvender.

 2. Den anden situation, hvor du hæfter for misbrug op til 8.000 kr er den, at du eller den, du har overladt kortet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede brug. Der skal ret meget til, før du din adfærd kan kaldes groft uforsvarlig. Både opbevaringen af pinkoden og af kortet skal kunne karakteriseres som groft uforsvarlig adfærd. Du kan risikere at komme til at hæfte for op til 8.000 kr., hvis du har skrevet pinkoden på selve kortet eller lagt en seddel med pinkoden lige ved siden af kortet i din pung eller taske. Hvis du ikke er i stand til at huske din pinkode i hovedet, vil vi råde dig til at bruge en såkaldt pinkodehusker, hvor pinkoden kan kamoufleres på en sådan måde, at en tyv vil få meget vanskeligt ved at finde frem til koden. Pinkoden kan nemlig skjules i pinkodehuskeren på ca. 2.2 millioner forskellige måder. Vi vil derimod fraråde dig at søge at kamouflere pinkoden på anden måde, fx ved at skrive pinkoden baglæns eller med nogle ekstra tal foran eller bagved.

  Reglen om hæftelse for op til 8.000 ved groft uforsvarlig adfærd gælder også, hvis kortet bliver brugt uden pinkode, fx i de såkaldte fluesmækkere. Som et eksempel vil jeg nævne, at du har ladet dit dankort ligge fremme på disken i en skummel bar og derefter har glemt kortet, da du forlod baren. I en sådan situation har du været mere sløset med opbevaringen af kortet, end selv skødesløse personer normalt er, og din adfærd kan da karakteriseres som groft uforsvarlig.

 3. Den tredie situation, hvor du hæfter for tab op til 8.000 kr er den, at du eller den, du har overladt kortet til, har undladt at underrette kortudstederen, f. eks. banken, snarest muligt efter, at du har fået kendskab til, at dit betalingskort er bortkommet. Loven stiller ikke længere krav om, at underretningen skal ske inden rimelig tid efter selve bortkomsten. Underretningen skal blot ske snarest muligt efter, at du rent faktisk er blevet klar over, at dit kort er bortkommet. Vi vil dog råde dig til med jævne mellemrum, helst dagligt, at holde øje med om dankortet fortsat ligger på sin vante plads i pungen. En manglende kontrol af, om dit kort er bortkommet, vil nemlig i grelle tilfælde kunne falde ind under begrebet groft uforsvarlig adfærd, og så hæfter du for tab op til 8.000 kr, selv om du underretter din bank eller sparekasse straks efter, at du langt om længe opdager, at dit kort er bortkommet.

  Reglen om hæftelse på op til 8.000 kr ved manglende underretning gælder, uanset årsagen til at kortet er bortkommet, og uanset om du har gjort dig skyldig i grov eller simpel uagtsomhed.

  Vi vil råde dig til at kontakte kortudstederen, f. eks. din bank eller sparekasse, aldeles omgående, hvis uheldet er ude. Du har ifølge loven krav på, at banken eller sparekassen skriftligt bekræfter modtagelsen af underretningen og tidspunktet herfor. Fra det tidspunkt, du har givet underretning om bortkomsten af dit kort, går risikoen for misbrug over på kontoudstederen, medmindre du kan gøres ansvarlig for misbruget efter en af de andre regler, fx reglen om groft uforsvarlig adfærd fra din side.

Spærring af Dankort døgnet rundt ske hos PBS på tlf.. 44 89 29 29.


C. HÆFTELSE FOR OP TIL 375 KR:

Lovens hovedregel er, at du altid hæfter for uberettiget brug af kortet med op til 375 kr., når den til kortet hørende hemmelige Pin-kode er blevet anvendt. Denne regel gælder, hvis du ikke er ansvarlig for et højere beløb efter de andre regler, dvs. enten uden beløbsbegrænsning eller for op til 8.000 kr.

Reglen om en selvrisiko på 375 kr. gælder principielt, også selv om du er aldeles uden skyld i misbruget, fx hvor du er blevet fratvunget kortet ved trusler om vold, og du er blevet tvunget til også at opgive pinkoden til røveren.


D. INGEN HÆFTELSE

Der er to situationer, hvor du slet ikke hæfter.

Det gælder for det første, hvis dit navn og dit kortnummer og udløbsdato (men ikke din pinkode) er blevet opsnappet af f. eks. en hacker på internettet eller er blevet noteret af en f. eks. uærlig tjener eller taxachauffør, som herefter bruger disse oplysninger til at købe varer over nettet.

Det gælder for det andet, hvis dit betalingskort er blevet stjålet og derefter er blevet brugt uden pinkode, fx i en af de såkaldte fluesmækkere.

I disse situationer hæfter du slet ikke for tabet, medmindre du ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede brug eller du har undladt at underrette kortudstederen snarest muligt efter, at du har fået kendskab til, at dit kontonummer er blevet opsnappet eller dit betalingskort er bortkommet. I så fald hæfter du for op til 8.000 kr.