Det finansielle Ankenævn


Ankenævnet behandler klager over danske realkreditinstitutter, pengeinstitutter og investeringsfonde. Behandler også klager over danske filialer af udenlandske realkreditinstitutter og pengeinstitutter.


Hvem består nævnet af?

Nævnet er en privat klageinstans, der drives af Finans Danmark, Realkreditrådet og Investering Danmark samt Forbrugerrådet Tænk.

Ankenævnets formandskab er sammensat af en højesteretsdommer (formand) og to næstformænd, henholdsvisen højesteretsdommer og en landsdommer.

Ankenævnets medlemmer er i øvrigt udpeget af henholdsvis Finans Danmark, Realkreditrådet, Investering Danmark og Forbrugerrådet Tænk.

Gebyr: 200 kr. Får klageren helt eller delvis medhold i sin klage eller hvis klagen ikke behandles, tilbagebetales gebyret. Der skal anvendes et særligt klageskema, der kan rekvireres hos ankenævnet.

Klagefrist: Der er ingen klagefrist.

Hvem kan klage? Alle kan som privatperson klage. I de tilfælde, hvor klagen ikke adskiller sig væsentligt fra klager vedrørende private kundeforhold, kan også erhvervsdrivende klage.

Kan afgørelsen ankes? Nej.

Andet: Følges nævnets afgørelser ikke, kan klageren hente hjælp hos Forbrugerstyrelsen, der kan udtage stævning mod realkreditinstituttet, pengeinstituttet eller investeringsfonden.

Adresse


Se også