533 Sådan etableres særeje

Efter dansk ret er det hovedreglen, at ægtefæller har formuefællesskab, og denne hovedregel gælder, når der ikke er bestemt andet.

Jeg vil i det følgende nævne de tre vigtigste måder, hvorpå der kan komme særeje ind i jeres ægteskab:

 1. I kan for det første få særeje ved, at I opretter en ægtepagt herom - enten før I gifter jer eller under ægteskabet. Du kan læse mere om oprettelse af ægtepagter på emne nr. 536.

 2. I kan for det andet få særeje ved, at det bliver bestemt af en gavegiver. Det er uhyre almindeligt, at der træffes sådanne særejebestemmelser, som naturligvis kun gælder de aktiver, som I har fået som gave. Gavegiver har de samme valgmuligheder som I selv har med hensyn til de mange forskellige særejetyper. Vi vil anbefale, at giveren vælger særejetypen kombinationssæreje, dvs. skilsmissesæreje, der bliver fuldstændigt særeje, hvis gavemodtageren bliver længstlevende.

  Bestemmelsen om, at gaven skal være særeje, bør af bevismæssige grunde altid være skriftlig, og den skal altid være truffet senest samtidigt med gaveløftet. Du kan under vor formularservice bestille et en formular til et gavebrev, som er nærmere gennemgået på emne nr. 263, og i denne formular er der fortrykte klausuler om, at gaven enten skal være fælleseje, kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje.

  Også i forbindelse med arveforskud kan der af arveforskudsgiveren træffes tilsvarende bestemmelser om særeje. Du kan under vor formularservice på emne nr. 264 læse mere om en fortrykt formular til en arveforskudskontrakt, som indeholder de samme tre klausuler som gavebrevene. Jeg vil fremhæve, at arveforskud ikke bliver særeje, blot fordi det et forskud på arv, som i henhold til et testamente skal være særeje. Der skal træffes en udtrykkelig særejebestemmelse senest samtidigt med ydelsen af arveforskuddet. Du kan på emne nr. 865 læse mere om arveforskud.

 3. I kan for det tredie få særeje ved at det er bestemt i et testamente. Både friarv og tvangsarv kan gøres til særeje for modtageren. Det må normalt kræves, at testamentet er formgyldigt, og vi må derfor fraråde, at særejebestemmelser træffes uden overholdelse af formkravene til testamenter, f. eks. blot skrives ned på et løst stykke papir. Der er mange forældre, som opretter testamente udelukkende for at bestemme, at børnenes arv skal være særeje, idet de i øvrigt blot ønsker, at arven til sin tid skal deles mellem børnene i overensstemmelse med arvelovens regler. Det er efter vor erfaring de færreste forældre, som ønsker, at arven efter dem skal deles med eventuelle svigerbørn i tilfælde af børnenes separation eller skilsmisse. Det kan du læse mere om på emne nr. 857.

  I samtlige de formularer til testamenter, som kan bestilles på denne linie under formularservice, er der som standard indsat bestemmelser om, at arven skal være kombinationssæreje, da dette efter vor erfaring er, hvad langt de fleste forældre ønsker - også selv om de synes godt om deres svigerbørn.

  I begunstigelsesklausuler i livs- og ulykkesforsikringer og i kapital- og ratepensionskonti kan der også indsættes særejebestemmelser, og det kan vi klart anbefale. I samtlige vore standardformularer til testamenter er der medtaget en klausul herom, da dette spørgsmål meget ofte overses. Det kan du læse mere om på emne nr. 896.

  Vi har mange gange oplevet, at initiativet til særejebestemmelser i gavebreve og testamenter kommer fra børnene, som ligefrem anmoder deres forældre om at træffe disse bestemmelser. På denne måde slipper børnene nemlig for ret så ubehagelige diskussioner med deres ægtefæller om oprettelse af ægtepagt.

  Bestemmelser om særeje truffet af andre end jer selv bliver gyldige, selv om din ægtefælle slet ikke har fået noget at vide om, at gaven, arven eller forsikringssummen skal være dit særeje. Der er mange gifte modtagere af arv eller gave, der venter med at lade denne bombe sprænge, indtil den dag, de står midt i bodelingsforhandlingerne i forbindelse med separation eller skilsmisse!