766 Skødet og advokaten

Købsaftalen er i langt de fleste handler det afgørende dokument, hvor alle vilkårene for dit køb skal være anført. Det kan du læse mere om på emne nr. 762.

Skødet er det dokument, som indtil få få år siden blev udfærdiget til brug for tinglysningen af din adkomst til den købte ejendom eller ejerlejlighed. Skødet indeholdt derfor normalt blot de aftaler og vilkår, som fremgik af købsaftalen, men i en omskrevet og forkortet form. Efter indførelsen af digital tinglysning, bruger man ikke længere at oprette et egentligt skøde. Man nøjes med at tinglyse ejerskiftet på grund af købsaftalen

Tinglysningen af købsaftalen er en såkaldt juridisk sikringsakt. Ved tinglysningen opnår du som køber beskyttelse over for sælgerens kreditorer og over for andre, som i god tro ved aftale med sælgeren måtte erhverve rettigheder over ejendommen eller ejerlejligheden. Det betyder først og fremmest, at sælgerens kreditorer - så længe skødet ikke er tinglyst - kan foretage udlæg i ejendommen eller ejerlejligheden, selv om du har købt den ved en bindende aftale, og også selv om der foreligger et af begge parter underskrevet skøde. Hvis sælgeren står på økonomisk svage fødder, er det derfor vigtigt, at din købsaftale bliver tinglyst så hurtigt som muligt.

I mange handler oprettes der først et såkaldt betinget skøde, hvor handelen fra sælgers side er betinget, typisk af købesummens betaling. Det betingede skøde underskrives og tinglyses ofte lang tid før overtagelsesdagen. Når du har betalt restudbetalingen, underskrevet sælgerpantebrevet, eventuelle gældsovertagelseserklæringer, og når eventuelle øvrige betingelser i handelen er opfyldt, meddeler sælger dig et såkaldt endeligt skøde. Det endelige skøde består blot i en påtegning på det betingede skøde, og det endelige skøde sendes derefter til tinglysning som din endelige adkomst.

Der sker meget ofte det, at sælger skal indfri en række af de eksisterende lån, som du ikke skal overtage. Så længe disse gamle lån ikke er blevet aflyst af tingbogen, får skødet i disse tilfælde ved tinglysningen en såkaldt retsanmærkning om, at ejendommen eller ejerlejligheden er yderligere pantebehæftet. Skødet skal derefter senere sendes til annullation af retsanmærkninger, når de ældre lån er aflyst af tingbogen.

Fra d. 1. november 1994 gælder der i hele landet den regel, at køberens advokat sørger for handelens berigtigelse, det vil blandt andet sige oprettelse og tinglysning af skødet og eventuelle sælgerpantebreve. Denne regel indebærer, at du som køber kommer til at betale de fulde advokatomkostninger i forbindelse med skødets oprettelse - også selv om ejendommen ligger på Fyn eller i Jylland.

Du kan læse mere om omkostningerne på emne nr. 767.