Månedens gode råd

 

April 2024

Vi vil i denne måned fremhæve 6 gode råd, der handler om vidt forskellige ting, nemlig

Har du oprettet en fremtidsfuldmagt?

Skal du søge om nedsættelse af børnebidraget?

Skal jeres kapital- og ratepensioner fortsat ligedeles?

Vælg kombinationssæreje og sameje i stedet for fælleseje.

Skal indeståendet på børneopsparingen placeres i værdipapirer?

Bør du sikre din familie ved et testamente?


Har du oprettet en fremtidsfuldmagt?

Pr. d. 01.09.2017 blev det muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, dvs. en fuldmagt, som skal sættes i kraft af Familieretshuset, hvis du skulle miste din egen handleevne som følge af sygdom eller en ulykke

Vi mener, at det er en rigtig god ide at oprette en fremtidsfuldmagt, da reglerne herom er noget mere smidige end reglerne om værgemål. Der er pr. d. 31.12.2022 opretter i alt 328.083 fremtidsfuldmagter. Her ser du en oversigt over fordele og ulemper

Fordele:

  1. Fuldmagtsgiveren kan selv bestemme, hvem der skal varetage hans eller hendes anliggender, hvis han eller hun ikke længere selv er i stand hertil
  2. Fuldmagtsgiveren undgår, at formuen skal anbringes og forvaltes efter reglerne i værgemålsloven
  3. Fuldmagtsgiveren sikrer sig i et vist omfang mod et § 5-værgemål, da behovet herfor er mindre
  4. Fuldmagtsgiveren bevarer sin egen retlige handleevne
Ulemper
  1. Der er kun et hvilende offentligt tilsyn og kontrol med fuldmægtigen
  2. Fuldmægtigen skal ikke indhente godkendelse af usædvanlige dispositioner
  3. Der er ikke regnskabspligt for fuldmægtigen over for Familieretshuset
  4. Der er en risiko for, at fuldmægtigen misbruger fuldmagten til egen fordel

Vi har udarbejdet formularer til fremtidsfuldmagter, som begge koster 250 kr. og ved oprettelsen for notaren skal der betales et gebyr til statskassen på 300 kr.

267E Fremtidsfuldmagt - een fuldmægtig

267F Fremtidsfuldmagt - flere fuldmægtige


Skal du søge om nedsættelse af børnebidraget?

Fra d. 01.07.2014 er der sket en forenkling af taksterne for størrelsen af børnebidrag. Du kan ikke længere blive pålagt at skulle betale normalbidrag plus 25% eller plus 50%. Du kan fortsat blive pålagt at betale normalbidrag plus 100% eller 200% eller 300%. Hører du til den gruppe af bidragspligtige, der betaler normalbidrag plus 25% eller plus 50%, kan du i 2024 spare enten 342,50 kr. eller 685 kr. om måneden pr. barn ved at anmode Familieretshuset om at nedsætte børnebidraget til normalbidraget. Der er desværre et helt urimeligt gebyr på 3.000 kr. på at ansøge om nedsættelse af et fastsat børnebidrag, men på trods af gebyret kan det godt betale sig for mange at søge om nedsættelse af børnebidraget.

Skal jeres alders-, kapital- og ratepensioner fortsat ligedeles?

Fra d. 01.01.2007 skal rimelige pensionsordninger ikke længere deles ved separation og skilsmisse. Dermed er kapital - og ratepensioner for ca. 650 mia. kr. blevet trukket ud af formuefællesskabet. De gifte mænd kan nu beholde deres ca. 400 mia. kr. og de gifte kvinder kan nu beholde deres ca. 250 mia. kr. De gifte kvinder har mistet halvdelen af differencen eller ca. 75 mia. kr. Der er efter mit skøn mindst 100.000 gifte mænd eller kvinder, som har mistet betydelige beløb som en direkte følge af den nye lov. Disse mennesker bør derfor kræve, at der oprettes ægtepagt om, at væriden af kapital- , alders- og ratepensioner fortsat skal indgå i delingen af delingsformuen. 

Du kan læse mere om indholdet af de nye regler på emne nr. 574 om deling af pensionsordninger

Vi har udarbejdet tre formularer til ægtepagter om, at kapital- og ratepensioner, aldersopsparing og aldersforsikringer m.v. fortsat skal ligedeles ved separation eller skilsmisse - se nærmere formular nr. 250K, formular nr. 250S. og formular 250 O. Formular 250K skal anvendes, hvis ægtefæller ønsker, at konkrete kapital- og ratepensioner m.v. fortsat skal indgå i delingen af fællesboet ved separation eller skilsmisse. Formular 250S skal anvendes, hvis ægtefæller ønsker, at samtlige deres kapital- og ratepensioner m.v. fortsat skal indgå i delingen af fællesboet ved separation eller skilsmisse. Formular 250 O kan anvendes, hvis I ønsker, at samtlige kapital- og ratepensioner skal deles, men kun i det omfang  værdien af den ene ægtefælles samlede pensioner, herunder rentepensioner, overstiger værdien af den anden ægtefælles samlede pensioner, herunder rentepensioner.


Kombinationssæreje og sameje

Ægtefæller, som har en nettoformue på over 870.000 kr., bør overveje at ændre deres indbyrdes formueordning fra delingsformue til såkaldt kombinationssæreje, for så vidt angår alt, hvad der i forvejen tilhører dem i lige sameje. På den måde kan ægtefæller sikre den længstlevende bedre end ved almindeligt fælleseje, hvis længstlevende ikke kan eller vil sidde i uskiftet bo - f. eks. fordi den ene eller begge parter har særbørn.

Du kan på denne linje læse mere om særejeformen kombinationssæreje på emne nr. 532. Du kan på emne nr. 259 læse om den såkaldte folkeægtepagt, som netop går ud på at etablere denne formueordning.


Skal indeståendet på børneopsparingen placeres i værdipapirer?

Midlerne på børneopsparingskonti har siden sommeren 1998 kunnet anbringes som puljeindlån eller i et særskilt værdipapirdepot. Vi vil råde dig til at overveje at placere midlerne i f. eks. obligationer, der udløber, når børneopsparingen skal udbetales, da dette vil kunne give en højere rente, end pengeinstituttet kan tilbyde. En anden mulighed er at placere midlerne i investeringsforeninger, der har midlerne investeret i obligationer og aktier. Du kan læse mere om børneopsparingskonti på emne nr. 651-1


Bør du sikre din familie ved et testamente ?

Professor Finn Taksøe-Jensen fra Københavns Universitet har beregnet, at i alt ca. 250.000 personer eller kun ca. 6% af alle voksne personer her i landet har oprettet testamente. Han har desuden analyseret sig frem til, at omkring 12,5% af alle voksne personer har et mere eller mindre akut behov for at oprette testamente, og at yderligere ca. 20% nok ville oprette testamente, hvis de vidste, hvad der sker, hvis de ikke opretter testamente, og satte sig ind i, hvad de kan opnå ved et testamente.

Vi vil derfor give dig det råd, at du bør overveje, om du hører til blandt den tredjedel af befolkningen, som burde oprette testamente, men som endnu ikke har fået det gjort. Du kan på denne sides emne nr. 851 læse en oversigt over de vigtigste af de situationer, hvor du bør oprette testamente, da dette jo helt afhænger af din familiemæssige situation. Du kan på emne nr. 851 også læse om de forskellige typer testamenter, som kan bestilles på denne sides formularservice. Disse testamenter koster 350 kr. incl. moms, og ved oprettelsen for notaren skal der betales et gebyr til statskassen på 300 kr. Du kan derfor dårligt undskylde dig med, at du ikke mener at have råd til at oprette et testamente.

Hvis du ønsker at skræddersy dit testamente online med advokatbistand, kan du gå ind på MinAdvokat.dk. Du har her mulighed for at indsætte en række individuelle bestemmelser, og du får desuden en gennemgang af udkastet med en advokat, der er specialist i oprettelsen af testamenter. Prisen er på 3.750 kr. incl. moms. Medlemmer af MinFamilieadvokat får 300 kr. i rabat, så prisen kun er 3.450 kr. incl. moms