Værdipapirhandelsloven1)

Værdipapirhandelsloven er fra 3. januar 2018 afløst af Kapitalmarkedsloven.

Lovændringer

Afsnit I: Indledende bestemmelser
Kapitel 1: Værdipapirhandel, §§ 1-3 a
Kapitel 2: Værdipapirhandlere, §§ 4-6
Kapitel 2 a:
Anvendelse af repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelse m.v., §§ 4a-4g
Kapitel 3: Fælles bestemmelser, §§ 7-15

Afsnit II: Handel
Kapitel 4: Drift af et reguleret marked, §§ 16-19
Kapitel 5: Adgang til regulerede markeder, § 20
Kapitel 6: Optagelse af værdipapirer til handel på et reguleret marked, officiel notering og offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro m.v., §§ 21-26 a
Kapitel 7: Oplysningsforpligtelser, §§ 27-30
Kapitel 8: Overtagelsestilbud, §§ 31-32 a
Kapitel 9: Værdipapirhandleres indberetning af transaktioner og offentliggørelse af priser og transaktioner, §§ 33-33 b
Kapitel 10: Misbrug af intern viden, kursmanipulation og foranstaltninger til modvirkning af markedsmisbrug, §§ 34-39 a
Kapitel 11: (Ophævet)
Kapitel 11 a: (Ophævet)
Kapitel 11 b: Drift af en multilateral handelsfacilitet, §§ 40-42 f
Kapitel 12: Prospekter ved offentlige udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 og 5.000.000 euro, §§ 43-46
Kapitel 13: (Ophævet)
Kapitel 14: (Ophævet)

Afsnit III: Clearing, afvikling og finansiel sikkerhedsstillelse m.v.
Kapitel 15: Clearingvirksomhed, §§ 50-53
Kapitel 16: Tilslutning til en central modpart (CCP) og en værdipapircentral (CSD), § 54
Kapitel 17: Risikoafdækning, §§ 55-56
Kapitel 18: Betalingssystemer, netting m.v., §§ 57-57 e
Kapitel 18 a: Aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse og slutafregning m.v., §§ 58-58 m
Kapitel 18 b: Tingsretlig lovvalg, § 58 o

Afsnit IV: Registrering
Kapitel 19: Udstedelse og registrering af dematerialiserede værdipapirer, § 59
Kapitel 20: (Ophævet)
Kapitel 21: Tilslutning til en værdipapircentral, §§ 62-65
Kapitel 22: Retsvirkninger af registrering m.v., §§ 66-75
Kapitel 23: Kontoudskrifter, § 76
Kapitel 24: Klage og erstatning, §§ 77-82 a

Afsnit V: Tilsyn og Finanstilsynets bestyrelse
Kapitel 25: Tilsyn, kontrol m.v., §§ 83-83 b
Kapitel 26:
Finanstilsynets bestyrelse, §§ 84-91
Kapitel 27: Inddragelse af tilladelse eller godkendelse, § 92

Afsnit VI: Straffebestemmelser m.v.
Kapitel 28: Straffebestemmelser m.v., §§ 93-96

Afsnit VII: Omdannelsesbestemmelser m.v.
Kapitel 29: Omdannelsesbestemmelser, §§ 97-104

Afsnit VIII: Ændring af andre love
Kapitel 30: Ændring af andre love, §§ 105-125

Afsnit IX: Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.
Kapitel 31: Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v., §§ 126-130

Ikrafttrædelsesbestemmelser for ændringslove

Overskriften til kapitel 4 er ændret ved § 1.33 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: Børsvirksomhed
Overskriften til kapitel 5 er ændret ved § 1.34 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: Adgang til en fondsbørs
Overskriften til kapitel 6 er ændret ved § 1.35 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: Prospekter for optagelse af værdipapirer til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked samt for første offentlige udbud af værdipapirer over 2.500.000 euro m.v.
Overskriften til kapitel 9 er ændret ved § 1.64 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: Indberetning af handler
Kapitel 11 og 11 a er ophævet ved § 1.68 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007.
Kapitel 11 b er indsat ved § 1.69 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007.
Overskriften til kapitel 9 er ændret ved § 1.70 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I overskriften til kapitel 12 udgår »første«.
Kapitel 13 og 14 er ophævet ved § 1.73 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007.

Lovændringer

Værdipapirhandelsloven, jf. lovbekg. nr. 479 af 01.06.2006

Som ændret ved

§ 2 i lov nr. 527 af 07.06.2006 (Tilpasning til forventet ændring af kreditinstitutdirektivet og kapitalkravsdirektivet m.v.) fra d. 01.07.2007.
§§ 1 og 2 lov nr. 108 af 07.02.2007 (Gennemførelse af direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID-direktivet) og gennemsigtighedsdirektivet, oplysningskrav ved pengeoverførsler, indbetaling af bidrag til skadesgarantifonden, forsikringsagenters registrering m.v.) fra d. 15.02.2007, 01.06.2007 eller 01.11.2007.
§ 7 i lov nr. 181 af 28.02.2007 (Gruppesøgsmål m.v.) fra d. 01.01.2008.
§ 2 i lov nr. 576 af 06.06.2007 (Gennemførelse af direktivet om genforsikringsvirksomhed, opgørelse af individuelle solvensbehov, aftaler om bonus og udbetaling af et målselskabs midler i forbindelse med overtagelsestilbud, retningslinjer for incitamentsaflønning, oprettelse af Penge- og Pensionspanelet, præcisering af Finanstilsynets tilsynsmæssige uafhængighed m.v.) fra d. 01.07.2007.

Nu lovbekg. nr. 1077 af 04.09.2007

Nu lovbekg. nr. 214 af 02.04.2008, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 515 af 17.06.2008 (Åbenhed omkring Fondsrådets og Det Finansielle Virksomhedsråds afgørelser og Finanstilsynets forbrugerrettede tilsyn samt anerkendelse af, at visse pantebreve, som er sendt til tinglysning, kan betragtes som pant i fast ejendom) fra d. 01.07.2008.
§ 2 i lov nr. 517 af 17.06.2008 (Direktionens og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed, gennemførelse af direktiv om ligebehandling, m.v.) fra d. 01.07.2008.

Nu lovbekg. nr. 848 af 19.08.2008

§ 19 i lov nr. 1003 af 10.10.2008 (Lov om finansiel stabilitet) fra d. 11.10.2008 ved døgnets begyndelse.
§ 18 i lov nr. 67 af 03.02.2009 (Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter) fra d. 04.02.2009
§ 3 i lov nr. 133 af 24.02.2009 (Lempelse af Finanstilsynets tavshedspligt i forbindelse med krisehåndtering og deltagelse i internationalt tilsynssamarbejde, vurdering af erhvervelser af kapitalandele i finansielle virksomheder og regler om forskelsbehandling på baggrund af køn i forbindelse med forsikringer m.v.) fra d. 01.03.2009, dog træder visse ændringer ikraft d. 21.03.2009.

Nu lovbekg. nr. 360 af 06.05.2009, som ændret ved

§ 2 i lov nr. 392 af 25.05.2009 (Videregivelse af kundeoplysninger, outsourcing, oprettelse af andelsklasser og ændringer i hvidvaskloven m.v.) fra d. 01.07.2009.
§ 9 i lov nr. 516 af 12.06.2009 (Ændringer som følge af selskabsloven) fra et tidspunkt, der fastsættes af Økonomi- og erhvervsministeren.

Nu lovbekg. nr. 795 af 20.08.2009, som ændret ved

§ 2 i lov nr. 1273 af 16.12.2009 (Registrering af kreditvurderingsbureauer, godkendelsesordning for udenlandske clearingcentraler, overførsel af tilsyn fra Finanstilsynet til Konkurrencestyrelsen, sekretariatsbistand for Garantifonden for Indskydere og Investorer m.v.) fra d. 01.01.2010.
§ 4 i lov nr. 579 af 01.06.2010 (Styrkelse af Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, præcisering af krav til styring og indretning af finansielle virksomheder m.v. og ændring af regler om egnethed og hæderlighed m.v.) fra d. 01.07.2010.
§ 22 i lov nr. 718 af 25.06.2010 (Rekonstruktion m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren.
§ 18 i lov nr. 724 af 25.06.2010
(Harmonisering af beskatningen af fordringer i danske kroner og fremmed valuta og nedsættelse af beskatningen af kapitalindkomst m.v.) fra d. 26.06.2010.

Nu lovbekg. nr. 959 af 11.08.2010, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 (Kompetencekrav for finansielle rådgivere, risikomærkning af lån, aflønningspolitik, oplysningsforpligtelse for udstedere af værdipapirer, offentliggørelse, administrative bødeforelæg, clearing og afvikling af betalinger, indløsning af mønter m.v.) fra d. 01.01.2011.

Nu lovbekg. nr. 298 af 08.04.2011, som ændret ved

§ 230 i lov nr. 456 af 18.05.2011 (Lov om investeringsforeninger m.v.) fra d. 01.07.2011.

Nu lovbekg. nr. 883 af 09.08.2011, som ændret ved

§ 2 i lov nr. 155 af 28.02.2012 (Bevilling af engagementer, obligatorisk anvendelse af danske regnskabsregler, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform for handel med CO2-kvoter og fælles datacentraler m.v.) fra d. 01.03.2012, dog træder visse ændringer ikraft d. 01.07.2012 eller på et tidspunkt, som fastsættes af erhvervs- og vækstministeren.
§ 3 i lov nr. 273 af 27.03.2012 (Ændring af finansieringsformen for Garantifonden for Indskydere og Investorer, udvidelse af medgiftsordningen, opretholdelse af tilladelse som led i krisehåndtering og Finanstilsynets videregivelse af fortrolige oplysninger m.v.) fra d. 30.03.2012.
§ 3 i lov nr. 477 af 30.05.2012 (Øget adgang til oplysninger om ihændehaveraktier for offentlige myndigheder og ændring af betaling for regnskabskontrollen med visse virksomheder) fra d. 01.07.2012.

Nu lovbekg. nr. 855 af 17.08.2012, som ændret ved

§ 2, nr. 14-19, 31, 38 og 48 i lov nr. 155 af 28.02.2012 (Bevilling af engagementer, obligatorisk anvendelse af danske regnskabsregler, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform for handel med CO2-kvoter og fælles datacentraler m.v.) fra d. 01.05.2013.
§ 37 i lov nr. 1231 af 18.12.2012 (Obligatorisk digital kommunikation og tilpasninger som følge af ressortoverførsel m.v.) fra d. 01.01.2013.
§ 2 i lov nr. 1287 af 19.12.2012 (Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed og politi, oprettelse af Det Systemiske Risikoråd, sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet, shortselling, ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav og etablering af tilsyn med referencerenter m.v.) fra d. 01.01.2013, dog fastsætter Erhvervs- og vækstministeren tidspunktet for ikrafttræden af § 2, nr. 2-4, 20, 35, 36, 47 og 51-53. Erhvervs- og vækstministeren kan herunder fastsætte, at bestemmelserne træder i kraft på forskellige tidspunkter.
§ 8 i lov nr. 1383 af 23.12.2012 (Indførelse af regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i det øverste ledelsesorgan og for afrapportering herom) fra d. 01.04.2013.

Nu lovbekg. nr. 219 af 20.02.2013, som ændret ved

§ 200 i lov nr. 598 af 12.06.2013 (Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.) fra d. 22.07.2013.
§ 3 i lov nr. 615 af 12.06.2013 (Konsekvensrettelser i lyset af lov om investeringsforeninger m.v.) fra d. 14.06.2013.
§ 4 i lov nr. 634 af 12.06.2013 (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet) fra d. 01.07.2013.
§ 27 i lov nr. 639 af 12.06.2013 (Konsekvensændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen og af ændringer i forvaltningsloven og retsplejeloven) fra d. 01.01.2014.

Nu lovbekg. nr. 982 af 06.08.2013, som ændret ved

§ 2 i lov nr. 1613 af 26.12.2013 (Styrkelse af markedet for erhvervsobligationer med indførelse af regler om repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser og mulighed for, at pengeinstitutter kan oprette refinansieringsregistre, adgang til, at andre end låntagerne i et realkreditaktieselskab kan udøve indflydelse på den forening, der ejer realkreditselskabet, m.v.) fra d. 01.01.2014.

Nu lovbekg. nr. 227 af 11.03.2014, som ændret ved

§ 2 i lov nr. 268 af 25.03.2014 (Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFI'er m.v.) fra d. 31.03.2014. Dog fastsætter erhvervs- og vækstministeren ikrafttrædelsestidspunktet for § 11 a i lov om værdipapirhandel m.v. som affattet ved denne lovs § 2, nr. 2.
§ 2 i lov nr. 403 af 28.04.2014 (Indførelse af regler, der giver pensionskunder ret til at få den samlede økonomiske værdi af deres pensionsordning overført i forbindelse med visse tilfælde af omvalg, direktørers og andre ledende medarbejderes mulighed for at deltage i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed, krav til sammensætningen af bestyrelsen i en fond eller forening, der ejer et realkreditaktieselskab, ændring af reglerne om straf for overtrædelse af CO2-auktioneringsforordningen, regulering af CO2-kvotebydere, ændringer af reglerne om forvaltere af alternative investeringsfondes muligheder for at markedsføre alternative investeringsfonde, herunder undtagelse af markedsføring af andele i fondene til medarbejdere og visse detailinvestorer fra kravet om særlig markedsføringstilladelse og indførelse af mulighed for, at forvaltere fra tredjelande kan markedsføre fonde til detailinvestorer, ændring af grænsen for tilbudspligten i værdipapirhandelsloven samt bedre sikring af mindre aktionærers rettigheder, forbud mod brug af variabel løn, der er afhængig af opnåelse af et bestemt salgsmål til detailkunder, ændring af reglerne om tilsyn med fælles datacentraler, tilsyn med depositarer for alternative investeringsfonde m.v.) fra d. 15.05.2014. § 2 nr. 11-18 træder i kraft d. 01.07.2014.

Nu lovbekg. nr. 831 af 12.06.2014, som ændret ved

§ 2 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 (Erstatningsansvar ved handlinger i strid med god skik-reglerne, forbrugerbeskyttelse ved kaution, krav om grundkursus til bestyrelsesmedlemmer, brugerbeskyttelse ved udbud af betalingstjenester og udstedelse af elektroniske penge m.v.) fra d. 01.01.2015. Dog fastsætter erhvervs- og vækstministeren tidspunktet for ikrafttræden af § 2, nr. 2-4, § 7 a, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v. som affattet ved denne lovs § 2, nr. 5, og § 2, nr. 6-9, 15, 16, 20, 22, 23, 26-41, 47, 48, 51-62, 64, 65, 68, 71, 72, 74, 76-78, 80, 81, 83, 84 og 86. Erhvervs- og vækstministeren kan herunder fastsætte, at bestemmelserne træder i kraft på forskellige tidspunkter.
§ 4 i lov nr. 334 af 31.03.2015 (Gennemførelse af direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (BRRD) og direktiv om indskudsgarantiordninger (DGSD)) fra d. 01.06.2015.
§ 1 i lov nr. 532 af 29.04.2015 (Ret til basal indlånskonto, gennemførelse af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet, modernisering af reglerne for indsendelse af årsrapporter, udvidelse af forsikringsselskabers drift af anden virksomhed, præcisering af regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer m.v. og gennemførelse af boligkreditdirektivet m.v.) fra d. 03.07.2015.
§ 5 i lov nr. 738 af 01.06.2015 (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder, gennemførelse af det nye regnskabsdirektiv og af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet m.v.) fra d. 26.11.2015.

Nu lovbekg. nr. 1530 af 02.12.2015, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 1563 af 15.12.2015 (Gennemførelse af UCITS V-direktivet, indfasning af nyt likviditetsdækningskrav for penge- og realkreditinstitutter og hjemmel for Finanstilsynet til at indsamle og offentliggøre priser på boliglån) fra d. 18.03.2016.
§ 11 i lov nr. 631 af 08.06.2016 (Gennemførelse af ændringer i revisordirektivet og valgmuligheder i forordningen om særlige krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden) fra d. 17.06.2016.
§ 1 i lov nr. 632 af 08.06.2016 (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug samt gennemførelse af regler om provisionsbetalinger m.v. fra tredjeparter og oplysninger om omkostninger m.v. i direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II)) fra d. 03.07.2016.

Nu lovbekg. nr. 1229 af 07.09.2016, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 1549 af 13.12.2016 (Forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), krav til egnethed og hæderlighed for nøglepersoner i SIFI'er, aflønningsregler for finansielle virksomheder m.v., lempelse af kapitalkrav for fondsmæglerselskaber, udvidelse af tilsyns- og kontrolbeføjelser for Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen for at imødegå markedsmisbrug m.v.) fra d. 01.01.2017.

Nu lovbekg. nr. 251 af 21.03.2017, som ændret ved

§ 50 i lov nr. 426 af 03.05.2017 (Lov om markedsføring) fra d. 01.07.2017.

Værdipapirhandelsloven er fra 3. januar 2018 afløst af Kapitalmarkedsloven.


Afsnit I: Indledende bestemmelser

Kapitel 1:Værdipapirhandel

§ 1. Denne lov finder anvendelse på værdipapirhandel.

Stk. 2. Ved værdipapirhandel forstås

1) offentligt udbud af værdipapirer,

2) køb og salg for egen eller tredjemands regning af værdipapirer,

3) formidling af køb og salg af værdipapirer,

4) erhvervsmæssig rådgivning vedrørende værdipapirer,

5) porteføljepleje samt

6) afgivelse af emissionsgarantier.

Stk. 3. Loven finder endvidere anvendelse på drift af regulerede markeder, drift af multilaterale handelsfaciliteter, clearingvirksomhed, registreringsvirksomhed m.v. og registrerede betalingssystemer.

Stk. 4. For leverandører og underleverandører til outsourcingvirksomheder, jf. § 2 c, nr. 3 og 4, finder § 87, stk. 1 og 8, tilsvarende anvendelse.

§ 1, stk. 3 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 1, stk. 3 , ændres »børsvirksomhed« til: »drift af regulerede markeder, drift af multilaterale handelsfaciliteter«.
§ 1, stk. 4 er indsat ved § 2.1 i lov nr. 392 af 25.05.2009 fra d. 01.07.2009.

§ 1 a. (Ophævet).

§ 2. Denne lovs bestemmelser om værdipapirer finder anvendelse på følgende instrumenter:

1) Omsættelige værdipapirer (bortset fra betalingsinstrumenter), der kan handles på kapitalmarkedet, herunder
a) aktier i selskaber og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier i selskaber, partnerskaber og andre foretagender, samt aktiebeviser,
b) obligationer og andre gældsinstrumenter, herunder beviser for sådanne værdipapirer, og
c) alle andre værdipapirer, hvormed værdipapirer nævnt under litra a eller b kan erhverves eller sælges, eller som afregnes kontant med et beløb, hvis størrelse fastsættes med værdipapirer, valutaer, rentesatser eller afkast, råvareindeks samt andre indeks og mål som reference,
2) pengemarkedsinstrumenter, herunder skatkammerbeviser, indlånsbeviser og commercial papers, dog ikke betalingsinstrumenter,
3)
andele i kollektive investeringsordninger omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. eller lov om investeringsforeninger m.v. og andele i andre institutter for kollektiv investering,
4) optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler (FRA'er) og enhver anden derivataftale vedrørende værdipapirer, valutaer, renter eller afkast eller andre derivater, finansielle indeks eller finansielle mål, som kan afvikles fysisk eller afregnes kontant,
5) optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler (FRA'er) og enhver anden derivataftale vedrørende råvarer, som skal afregnes kontant, eller som kan afregnes kontant, hvis en af parterne ønsker det (af anden grund end misligholdelse eller anden årsag til ophør),
6) optioner, futures, swaps og enhver anden derivataftale vedrørende råvarer, som kan afvikles fysisk, såfremt de handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet,
7) optioner, futures, swaps, terminskontrakter og enhver anden derivataftale vedrørende råvarer, der ikke er omfattet af nr. 6, og som kan afvikles fysisk og ikke har noget kommercielt formål, og som har karakteristika som andre afledte finansielle instrumenter, idet der bl.a. tages hensyn til, om de cleares og afvikles via anerkendte clearinginstitutter eller er omfattet af regelmæssig fastsættelse af margin,
8) kreditderivater,
9) finansielle differencekontrakter (CFD'er),
10) optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler (FRA'er) og enhver anden derivataftale, som vedrører klimatiske variabler, fragtrater, emissionstilladelser eller inflationsrater eller andre officielle økonomiske statistikker, som skal afregnes kontant, eller som kan afregnes kontant, hvis en af parterne ønsker det (af anden grund end misligholdelse eller anden årsag til ophør), samt enhver anden derivataftale vedrørende aktiver, rettigheder, forpligtelser, indeks og mål, som ikke er omfattet af nr. 1-9, og som har karakteristika som andre afledte finansielle instrumenter, idet der bl.a. tages hensyn til, om de handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, cleares og afvikles via anerkendte clearinginstitutter eller er omfattet af regelmæssig fastsættelse af margin, og
11) omsættelige pantebreve med pant i fast ejendom eller løsøre.

Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte regler om, at nærmere bestemte instrumenter, der ikke er nævnt i stk. 1, omfattes af alle eller dele af denne lovs regler om værdipapirer.

§ 2 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: § 2. Denne lovs bestemmelser om værdipapirer finder anvendelse på følgende instrumenter:
1) Aktier og andre omsættelige værdipapirer, der kan sidestilles med disse,
2) obligationer og andre omsættelige værdipapirer, der kan sidestilles med disse,
3) andre værdipapirer, der omsættes, og hvormed værdipapirer som nævnt under nr. 1 eller 2 kan erhverves ved tegning, ombytning eller kontant betaling,
4) andele i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger, hedgeforeninger, udenlandske investeringsinstitutter og andre kollektive investeringsordninger omfattet af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.,
5) pengemarkedsinstrumenter, der er optaget til notering på en fondsbørs, samt indlånsbeviser og commercial papers,
6) finansielle futures og tilsvarende instrumenter,
7) fremtidige renteaftaler (FRA-kontrakter),
8) rente og valutaswaps samt swaps på aktier og aktieindeks,
9) råvareinstrumenter m.v., herunder tilsvarende instrumenter, der afregnes kontant,
10) optioner på at erhverve eller afhænde et værdipapir, der falder ind under nr. 1-9, og optioner på aktie- og obligationsindeks, herunder tilsvarende instrumenter, der afregnes kontant,
11) omsættelige pantebreve med pant i fast ejendom eller løsøre og
12) andre instrumenter og kontrakter efter Finanstilsynets beslutning.
Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte regler om, at nærmere bestemte instrumenter undtages fra denne lov.
§ 2, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 230.1 i lov nr. 456 af 18.05,2011
fra d. 01.07.2011. Overalt i loven ændres »lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.« til: »lov om investeringsforeninger m.v.«
§ 2, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 2.2 i
lov nr. 403 af 28.04.2014 fra d. 15.05.2014. Hidtidig formulering: andele i kollektive investeringsordninger omfattet af lov om investeringsforeninger m.v. og andele i andre institutter for kollektiv investering,

§ 2 a. Ved værdipapirer, der er kapitalandele, forstås i kapitel 6 og i regler udstedt i medfør af § 23, stk. 7 og 8, og § 24, stk. 2, aktier og andre omsættelige værdipapirer svarende til aktier samt enhver anden form for omsættelige værdipapirer, der giver ret til at erhverve et af førnævnte værdipapirer som følge af en konvertering eller udøvelse af de tilknyttede rettigheder, forudsat at sidstnævnte form for værdipapirer er udstedt af udstederen af de underliggende aktier eller af en enhed, der tilhører samme koncern som nævnte udsteder.

Stk. 2. Ved værdipapirer, der ikke er kapitalandele, forstås i kapitel 6 og i regler udstedt i medfør af § 23, stk. 7 og 8, og § 24, stk. 2, alle andre værdipapirer end anført i stk. 1.

§ 2 a er ændret ved § 1.7 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. To steder i § 2 a , i § 44, stk. 4, og i § 83 a, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 23, stk. 8 og 9« til: »§ 23, stk. 7 og 8«.

§ 2 b. Ved udbud af værdipapirer til offentligheden forstås i denne lov enhver henvendelse til fysiske og juridiske personer i enhver form og ad enhver vej med fyldestgørende oplysninger om udbudsbetingelserne og de udbudte værdipapirer, som bevirker, at en investor kan træffe afgørelse om køb eller tegning af disse værdipapirer.

§ 2 c. I denne lov forstås ved

1)
Outsourcing:
En virksomheds henlæggelse af væsentlige aktivitetsområder, der er underlagt Finanstilsynets tilsyn, til en leverandør.
2)
Outsourcingvirksomhed:
En virksomhed omfattet af § 7, stk. 1, der outsourcer aktiviteter til en leverandør.
3)
Leverandør:
En virksomhed, som varetager outsourcede opgaver for outsourcingvirksomheden.
4)
Videreoutsourcing:
En leverandørs outsourcing af opgaver, som denne varetager i henhold til en aftale med outsourcingvirksomheden, til en underleverandør og underleverandørens eventuelle videreoutsourcing af opgaverne til næste led i kæden af underleverandører samt eventuel videreoutsourcing til andre led i kæden af underleverandører.

§ 2 c er indsat ved § 2.2 i lov nr. 392 af 25.05.2009 fra d. 01.07.2009.

§ 3. Enhver værdipapirhandel skal udføres på en redelig måde og i overensstemmelse med god værdipapirhandelsskik. Finanstilsynet kan give påbud om berigtigelse af forhold, der er i strid med 1. pkt.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om god værdipapirhandelsskik.

Stk. 3. Forbrugerombudsmanden kan anlægge sag vedrørende overtrædelser af regler om god værdipapirhandelsskik, jf. stk. 1, og regler udstedt efter stk. 2, herunder sag om forbud, påbud, erstatning og tilbagesøgning af uretmæssigt opkrævede beløb. Markedsføringslovens § 24, § 25, stk. 2, § 28, stk. 1, § 32, stk. 1, og § 34 finder tilsvarende anvendelse på sager, som Forbrugerombudsmanden ønsker at anlægge efter bestemmelsen i 1. pkt. Forbrugerombudsmanden kan udpeges som grupperepræsentant i et gruppesøgsmål, jf. retsplejelovens kapitel 23 a.

Stk. 4. Finanstilsynet underretter Forbrugerombudsmanden, hvis Finanstilsynet bliver bekendt med, at en virksomheds kunder kan have lidt tab, som følge af at virksomheden har overtrådt stk. 1 eller regler udstedt i medfør af stk. 2.

Stk. 5. Forbrugerombudsmanden har uanset § 84 a adgang til samtlige oplysninger i Finanstilsynets sager omfattet af stk. 1.

§ 3, stk. 3, 3. pkt. er indsat ved § 7.1 i lov nr. 181 af 28.02.2007 fra d. 01.01.2008.
§ 3, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 2.1 i lov nr. 576 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008. I § 3, stk. 3, 2. pkt. ændres »§ 13, stk. 1, og § 14, stk. 1,« til: »§ 20, stk. 1«.
§ 3, stk. 3 er ændret ved
§ 18.1 i lov nr. 67 af 03.02.2009 fra d. 04.02.2009. Hidtidig formulering: Stk. 3. Forbrugerombudsmanden kan anlægge sag om forbud og påbud vedrørende overtrædelser af regler om god værdipapirhandelsskik, jf. stk. 1, og regler udstedt efter stk. 2. Markedsføringslovens § 20, stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på sager anlagt af Forbrugerombudsmanden efter denne bestemmelse. Forbrugerombudsmanden kan udpeges som grupperepræsentant i et gruppesøgsmål, jf. retsplejelovens kapitel 23 a.
§ 3, stk. 4 og 5 er indsat ved § 18.2 i lov nr. 67 af 03.02.2009 fra d. 04.02.2009.
§ 3, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 50.1 i lov nr. 426 af 03.05.2017 fra d. 01.07.2017. I § 3, stk. 3, 2. pkt., ændres »Markedsføringslovens § 20, § 22, stk. 2, § 23, stk. 1, § 27, stk. 1, og § 28« til: »Markedsføringslovens § 24, § 25, stk. 2, § 28, stk. 1, § 32, stk. 1, og § 34«.

§ 3 a. (Ophævet)

§ 3 a. er ophævet ved § 37.1 i lov nr. 1231 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013. Hidtidig formulering: Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om anvendelse af digital kommunikation, herunder elektronisk signatur, ved udveksling af information efter denne lov mellem borgere og virksomheder på den ene side og den offentlige forvaltning på den anden side samt om opbevaring af information

Kapitel 1 a: Kommunikation

Kapitel 1 a er indsat ved § 37.1 i lov nr. 1231 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013.

§ 3 a. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Finanstilsynet, erhvervs- og vækstministeren og Erhvervsstyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 3 b. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at myndigheder, jf. § 3 a, stk. 1, kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af den pågældende myndighed som afsender.

§ 3 c. Hvor det i denne lov eller i regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end en myndighed, jf. § 3 a, stk. 1, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.«

Kapitel 2: Værdipapirhandlere

§ 4. Ved en værdipapirhandler forstås i denne lov

1) finansielle virksomheder, der har tilladelse som pengeinstitut, for så vidt disse virksomheder har tilladelse efter lov om finansiel virksomhed § 9, stk. 1, samt finansielle virksomheder, der har tilladelse som fondsmæglerselskab,
2) finansielle virksomheder, der har tilladelse som realkreditinstitut eller investeringsforvaltningsselskab, for så vidt disse virksomheder har tilladelse efter lov om finansiel virksomhed § 9, stk. 1,
3) kreditinstitutter, investeringsselskaber og administrationsselskaber, der er meddelt tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, såfremt selskabet lovligt udøver værdipapirhandel enten gennem en filial eller ved at yde tjenesteydelser her i landet, jf. lov om finansiel virksomhed § 30 henholdsvis § 31, og
4) kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, såfremt selskabet lovligt udøver værdipapirhandel enten gennem en filial eller ved at yde tjenesteydelser her i landet, jf. lov om finansiel virksomhed § 1, stk. 3, henholdsvis § 33.

Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte regler om, at lovens bestemmelser om en værdipapirhandlers pligter tillige finder anvendelse på udenlandske kreditinstitutter og investeringsselskaber, som ikke er omfattet af stk. 1, nr. 3 eller 4, og som i medfør af § 20, stk. 4, er tildelt medlemskab af et reguleret marked, eller som i medfør af § 64, stk. 3, har indgået en tilslutningsaftale med en værdipapircentral.

§ 4, stk. 2 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: § 4, stk. 2. Lovens bestemmelser om en værdipapirhandlers pligter finder tillige anvendelse på udenlandske kreditinstitutter og investeringsselskaber, som i medfør af § 20, stk. 2, er optaget som medlem på en dansk fondsbørs, eller som i medfør af § 64, stk. 3, har indgået en tilslutningsaftale med en værdipapircentral.
§ 4, stk. 1, nr. 3 og 4 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.

§ 4 a. (Ophævet).

§ 5. (Ophævet).

§ 6. (Ophævet).

Kapitel 2 a: Anvendelse af repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelse m.v.

Kapitel 2 a er indsat ved § 2.1 i lov nr. 1613 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014.

§ 4 a. Dette kapitel finder anvendelse på repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser, hvor repræsentanten er registreret i Finanstilsynets register for repræsentanter i henhold til § 4 b, stk. 1, og

1) udstedelsen markedsføres eller påtænkes markedsført over for danske investorer,

2) udsteder er en virksomhed med registreret hjemsted i Danmark eller

3) udstedelsen i øvrigt har en nær tilknytning til Danmark.

Stk. 2. § 4 f, stk. 1, jf. § 4 g, finder tillige anvendelse for andre kollektive gældsforhold end obligationer.

§ 4 b. Finanstilsynet opretter og fører et offentligt register over repræsentanter registreret for en eller flere konkrete udstedelser af obligationer i henhold til denne lov.

Stk. 2. Finanstilsynet registrerer en repræsentant i registeret, når Finanstilsynet har modtaget en meddelelse underskrevet af repræsentanten og den part, der har udpeget repræsentanten, om udpegningen af repræsentanten i forhold til en specifik udstedelse, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

1) Repræsentanten er et kapitalselskab eller et udenlandsk selskab med en tilsvarende selskabsform,

2) repræsentanten har hjemsted i Danmark, et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, Schweiz, Australien, Canada, Hongkong, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Taiwan, USA eller andre lande fastsat i medfør af stk. 5,

3) det fremgår af et udkast til vilkårene for obligationerne eller en tilknyttet aftale for en konkret udstedelse, at repræsentanten er udpeget som repræsentant i henhold til dansk ret,

4) det fremgår af udkastet til vilkårene for obligationerne eller tilknyttede aftaler, hvordan repræsentanten kan udskiftes, og hvordan en eventuel ny udpeges i tilfælde af repræsentantens konkurs,

5) repræsentanten har indsendt en meddelelse om registrering, der indeholder de oplysninger, der er nødvendige til brug for Finanstilsynets vurdering af, om betingelserne i nr. 1-4 er opfyldt, herunder udkast til vilkårene for obligationerne eller en tilknyttet aftale, hvoraf det fremgår, at repræsentanten er eller vil blive udpeget som repræsentant i henhold til denne lov, og

6) meddelelsen i øvrigt indeholder oplysninger, der skal fremgå af registeret, i overensstemmelse med regler udstedt i medfør af stk. 4.

Stk. 3. Finanstilsynet sletter repræsentanten fra registeret, hvis Finanstilsynet ikke inden 60 dage efter registreringen af repræsentanten har modtaget en meddelelse fra repræsentanten med tilstrækkelig dokumentation for, at obligationerne i den konkrete obligationsudstedelse er udstedt.

Stk. 4. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om indholdet af registeret over repræsentanter og eventuelle nærmere krav til dokumentation i forhold til opfyldelse af betingelserne for registrering. Finanstilsynet kan med henblik på at kontrollere, at oplysningerne i registeret over repræsentanter er korrekte og ajourførte, samkøre og sammenstille oplysninger fra dette register med oplysninger fra Finanstilsynets øvrige registre.

Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte yderligere lande, der kan omfattes af stk. 2, nr. 2.

§ 4 c. Udstederen kan i forbindelse med udstedelsen af en obligation udpege en eller flere repræsentanter, der opfylder betingelserne i § 4 b, stk. 2, nr. 1 og 2, til at varetage samtlige obligationsejeres interesser.

Stk. 2. Obligationsejerne kan i overensstemmelse med vilkårene for obligationerne eller en tilknyttet aftale udpege eller udskifte en eller flere repræsentanter, der opfylder betingelserne i § 4 b, stk. 2, nr. 1 og 2, til at varetage samtlige obligationsejeres interesser.

Stk. 3. Repræsentantens rettigheder og forpligtelser i henhold til denne lov gælder for en obligationsudstedelse fra det tidspunkt, hvor repræsentanten er registreret for den konkrete obligationsudstedelse, jf. § 4 b, stk. 2.

Stk. 4. Udpegning af repræsentanten skal fremgå af vilkårene for obligationerne eller en tilknyttet aftale.

Stk. 5. Udpegningen er tillige bindende for en indehavers konkursbo, kreditorer, herunder udlægshavere, og senere erhververe af obligationen.

§ 4 d. Vilkårene for repræsentanten, herunder repræsentantens forpligtelser og beføjelser samt regler om afsættelse af en repræsentant, jf. § 4 b, stk. 2, nr. 4, fastlægges i vilkårene for obligationerne eller i tilknyttede aftaler.

Stk. 2. En repræsentant skal varetage obligationsejernes interesser i forhold til udstederen af obligationerne og sikre, at obligationsejernes aktiver holdes adskilt fra repræsentantens egne aktiver.

Stk. 3. Repræsentantens udøvelse af sine beføjelser efter denne lov og i overensstemmelse med vilkårene for obligationerne eller en tilknyttet aftale har umiddelbar retsvirkning for obligationsejerne.

Stk. 4. Det kan følge af vilkårene for obligationerne eller en tilknyttet aftale, at repræsentanten

1) skal håndhæve og fuldbyrde obligationsejernes krav mod udstederen, herunder i henhold til sikkerhedsrettigheder, i overensstemmelse med vilkårene for obligationerne eller en tilknyttet aftale,

2) skal varetage obligationsejernes aktiver i overensstemmelse med vilkårene for obligationerne eller en tilknyttet aftale,

3) kan anlægge søgsmål på vegne af obligationsejerne i sager, som vedrører obligationerne og tilknyttede aftaler,

4) repræsenterer obligationsejerne ved udsteders rekonstruktion og konkurs og

5) kan indkalde til obligationsejermøder.

Stk. 5. Det kan følge af vilkårene for obligationerne eller en tilknyttet aftale, at obligationsejerne ikke selvstændigt kan udøve beføjelser tillagt repræsentanten.

§ 4 e. Har repræsentanten et forhold eller forbindelser til udstederen, der med rimelighed kan forventes at påvirke repræsentantens uafhængighed, herunder om repræsentanten har betydelige finansielle interesser i udsteder eller udsteders obligationer, om repræsentanten er nærtstående til udsteder, eller om der er personsammenfald mellem udsteders ledelse og ansatte og repræsentantens ledelse og ansatte, skal repræsentanten offentliggøre det.

§ 4 f. Der kan gives pant og stilles kautioner, garantier og andre sikkerheder over for en repræsentant på vegne af de til enhver tid værende obligationsejere og andre, som repræsentanten repræsenterer i relation til den pågældende obligationsudstedelse. Når sikkerheden er stillet over for en repræsentant, kan repræsentanten udøve alle de beføjelser, der tilkommer en rettighedshaver.

Stk. 2. Sikkerheder, som vedrører obligationsudstedelsen, kan stilles over for repræsentanten, medmindre andet fremgår af vilkårene for obligationerne eller af en tilknyttet aftale.

Stk. 3. Udenlandske repræsentanter kan registreres i Det Centrale Virksomhedsregister efter regler, som fastsættes af Erhvervsstyrelsen.

§ 4 g. § 4 f, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på fuldmægtige og andre repræsentanter i andre kollektive gældsforhold end obligationsudstedelser.

§ 4 g er ændret ved § 1.2 i lov nr. 532 af 29.04.2015 fra d. 03.07.2015. I § 4 g udgår »for långivere«. Hidtidig formulering: § 4 f, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på fuldmægtige og andre repræsentanter for långivere i andre kollektive gældsforhold end obligationsudstedelser.

Kapitel 3: Fælles bestemmelser

§ 7. I denne lov forstås ved en operatør af et reguleret marked et aktieselskab, hvis virksomhed består i at drive et reguleret markeds forretninger.

Stk. 2. En virksomhed som nævnt i stk. 1, skal have en bestyrelse og en direktion, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Bestemmelser om bestyrelsen eller medlemmer heraf i § 12, stk. 1, og § 12 d, stk. 5, skal i SE-selskaber med et tostrenget ledelsessystem alene finde anvendelse på tilsynsorganet eller medlemmer heraf med de fornødne tilpasninger.

Stk. 4. Bestemmelser om bestyrelsen eller medlemmer heraf samt bestemmelser om ledelsen i § 9, § 12 a, stk. 1 og 3, § 12 c, § 12 d, stk. 1- 3, § 12 e, stk. 2, § 13, § 15, stk. 3, § 84 b, stk. 3, § 87, stk. 1, § 95, stk. 1, og § 96, stk. 1, skal i SE-selskaber med et tostrenget ledelsessystem ud over ledelsesorganet også finde anvendelse på tilsynsorganet eller medlemmer heraf med de fornødne tilpasninger.

Stk. 5. De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dage- som uge-, måneds- og årsfrister.

Stk. 6. Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 5, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 7. Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 5, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.

Stk. 8. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.

§ 7, stk. 1 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: § 7, stk. 1. I denne lov forstås
1) ved en fondsbørs et aktieselskab, der driver børsvirksomhed,
2) ved en autoriseret markedsplads et aktieselskab, der driver virksomhed som autoriseret markedsplads,
3) ved en alternativ markedsplads et aktieselskab, der driver virksomhed som alternativ markedsplads,
4) ved en værdipapirmægler et aktieselskab, der driver værdipapirmæglervirksomhed,
5) ved en pengemarkedsmægler et aktieselskab, der driver pengemarkedsmæglervirksomhed,
6) ved en clearingcentral et aktieselskab, der driver værdipapirclearingvirksomhed, og
7) ved en værdipapircentral et aktieselskab, der driver registreringsvirksomhed.
§ 7, stk. 5 og 6 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 7, stk. 5 og 6 , ændres »stk. 1« til: »stk. 4«.
§ 7, stk. 2 er indsat ved
§ 9.1 i lov nr. 516 af 12.06.2009 fra et tidspunkt, der fastsættes af Økonomi- og erhvervsministeren.
§ 7, stk. 3 er indsat ved § 9.2 i
lov nr. 516 af 12.06.2009 fra et tidspunkt, der fastsættes af Økonomi- og erhvervsministeren. I § 7, stk. 2, som bliver stk. 3, ændres »§ 12, stk. 1, § 12 d, stk. 5, og § 31, stk. 1, nr. 2« til: »§ 12, stk. 1, og § 12 d, stk. 5«.
§ 7, stk. 4 er indsat ved § 9.3 i
lov nr. 516 af 12.06.2009 fra et tidspunkt, der fastsættes af Økonomi- og erhvervsministeren. I § 7, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »§ 12 d, stk. 1-3, § 13, § 28 a, stk. 2, § 37, stk. 1, 1. pkt., § 60, stk. 4, § 84 b, stk. 2, nr. 2, og stk. 3, § 87, stk. 1, § 95, stk. 1, og § 96, stk. 1« til: »§ 12 d, stk. 1-3, § 12 e, stk. 2, § 13, § 15, stk. 3, § 28 a, stk. 2, § 37, stk. 1, 1. pkt., § 60, stk. 4, § 84 b, stk. 2, nr. 2, og stk. 3, § 87, stk. 1, § 95, stk. 1, og § 96, stk. 1«.
§ 7, stk. 5 er indsat ved § 9.4 i
lov nr. 516 af 12.06.2009 fra et tidspunkt, der fastsættes af Økonomi- og erhvervsministeren. I § 7, stk. 3, der bliver stk. 4, udgår », jf. § 8, stk. 1, i lov om det europæiske selskab,«.
§ 7, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 1273 af 16.12.2009 fra d. 01.01.2010. I § 7, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »værdipapirclearingvirksomhed«: »med tilladelse efter § 8«.
§ 7, stk. 6 og 7 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 155 af 28.02.2012 fra d. 01.03.2012. I § 7, stk. 6 og 7, ændres »jf. stk. 4« til: »jf. stk. 5«.
§ 7, stk. 4 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 1287 af 19.12.2012. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden. I § 7, stk. 4, udgår »§ 84 b, stk. 2, nr. 2«.
§ 7, stk. 4 er ændret ved § 2.3 i
lov nr. 403 af 28.04.2014 fra d. 15.05.2014. I § 7, stk. 4, udgår »stk. 2, nr. 2, og«. Hidtidig formulering: Bestemmelser om bestyrelsen eller medlemmer heraf samt bestemmelser om ledelsen i § 9, § 12 a, stk. 1 og 3, § 12 c, § 12 d, stk. 1- 3, § 12 e, stk. 2, § 13, § 15, stk. 3, § 28 a, stk. 2, § 37, stk. 1, 1. pkt., § 60, stk. 4, § 84 b, stk. 3, § 87, stk. 1, § 95, stk. 1, og § 96, stk. 1, skal i SE-selskaber med et tostrenget ledelsessystem ud over ledelsesorganet også finde anvendelse på tilsynsorganet eller medlemmer heraf med de fornødne tilpasninger.
§ 7, stk. 1 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Hidtidig formulering:
I denne lov forstås ved
1) en operatør af et reguleret marked et aktieselskab, hvis virksomhed består i at drive et reguleret markeds forretninger,
2) en clearingcentral et aktieselskab, der driver værdipapirclearingvirksomhed med tilladelse efter § 8, og
3) en værdipapircentral et aktieselskab, der driver registreringsvirksomhed.
§ 7, stk. 2 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 7, stk. 2, ændres »De virksomheder, der er nævnt i stk. 1,« til: »En virksomhed som nævnt i stk. 1«.
§ 7, stk. 4 er ændret ved § 2.4 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015.
I § 7, stk. 4, udgår »§ 60, stk. 4,«. Hidtidig formulering: Bestemmelser om bestyrelsen eller medlemmer heraf samt bestemmelser om ledelsen i § 9, § 12 a, stk. 1 og 3, § 12 c, § 12 d, stk. 1- 3, § 12 e, stk. 2, § 13, § 15, stk. 3, § 28 a, stk. 2, § 37, stk. 1, 1. pkt., § 60, stk. 4, § 84 b, stk. 3, § 87, stk. 1, § 95, stk. 1, og § 96, stk. 1, skal i SE-selskaber med et tostrenget ledelsessystem ud over ledelsesorganet også finde anvendelse på tilsynsorganet eller medlemmer heraf med de fornødne tilpasninger.
§ 7, stk. 4 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 632 af 08.06.2016 fra d. 03.07.2016. I § 7, stk. 4, udgår »§ 28 a, stk. 2, § 37, stk. 1, 1. pkt.,«. Hidtidig formulering: Bestemmelser om bestyrelsen eller medlemmer heraf samt bestemmelser om ledelsen i § 9, § 12 a, stk. 1 og 3, § 12 c, § 12 d, stk. 1- 3, § 12 e, stk. 2, § 13, § 15, stk. 3, § 28 a, stk. 2, § 37, stk. 1, 1. pkt., § 84 b, stk. 3, § 87, stk. 1, § 95, stk. 1, og § 96, stk. 1, skal i SE-selskaber med et tostrenget ledelsessystem ud over ledelsesorganet også finde anvendelse på tilsynsorganet eller medlemmer heraf med de fornødne tilpasninger.

§ 7 a. I denne lov forstås ved et registreret betalingssystem et betalingssystem, der er registreret i henhold til § 57 a, stk. 1, 1. pkt.

Stk. 2. I denne lov forstås ved et selskab, der driver en alternativ markedsplads, et selskab, der driver en multilateral handelsfacilitet som en alternativ markedsplads, jf. § 17, stk. 2, 2. og 3. pkt.

Stk. 3. I denne lov forstås ved en central modpart (CCP) en virksomhed med tilladelse i henhold til afsnit I, III, IV og V i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EMIR-forordningen).

Stk. 4. I denne lov forstås ved en værdipapircentral (CSD) en virksomhed med tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i EU og værdipapircentraler (CSD'er).


§ 7 a, stk. 2 er indsat ved § 1.11 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007.
§ 7 a, stk. 3 er indsat ved § 2.2 i lov nr. 1273 af 16.12.2009 fra d. 01.01.2010.
§ 7 a, stk. 2 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 155 af 28.02.2012 fra d. 01.03.2012. I § 7 a, stk. 2, ændres »jf. § 9, stk. 10, i lov om finansiel virksomhed.« til: »jf. § 17, stk. 2, 2. og 3. pkt.«
§ 7 a, stk. 3 er ophævet ved § 2.3 i lov nr. 1287 af 19.12.2012. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden. Hidtidig formulering: Stk. 3. I denne lov forstås ved en godkendt udenlandsk clearingcentral en virksomhed, der er godkendt efter § 8 a.
§ 7 a, stk. 3 og 4 er indsat ved § 2.5 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden.

§ 8. Virksomhed omfattet af § 7, stk. 1, og en operatør af et reguleret markeds drift af en multilateral handelsfacilitet må ikke påbegyndes, før Finanstilsynet har meddelt tilladelse hertil.

Stk. 2. Tilladelsen er betinget af,

1) at virksomheden drives i et aktieselskab, der er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,
2) at selskabet har en aktiekapital, der mindst udgør 8 mio. kr.,
3) at selskabet har fremsendt de fornødne oplysninger, herunder driftsplan, organisationsplan, forretningsgange og kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger,
4) at medlemmerne af ansøgerens bestyrelse og direktion opfylder kravene i § 9, og
5) at ejere af kvalificerede andele opfylder kravene i §§ 10 og 10 a.

Stk. 3. Afslår Finanstilsynet en ansøgning om tilladelse, skal dette begrundes og meddeles ansøgeren senest 6 måneder efter ansøgningens modtagelse, eller, hvis ansøgningen er ufuldstændig, senest 6 måneder efter, at ansøgeren har fremsendt de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelsen. Der skal under alle omstændigheder træffes afgørelse senest 12 måneder efter ansøgningens modtagelse. Har Finanstilsynet ikke senest 6 måneder efter modtagelsen af en fuldstændig ansøgning om tilladelse truffet afgørelse, kan selskabet indbringe sagen for domstolene.

§ 8, stk. 1 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 8, stk. 1 , to steder i § 10, stk. 1, i § 10, stk. 2, 6 og 7, og i § 10 a, stk. 1 , ændres »§ 7« til: »§ 7, stk. 1,«.
§ 8, stk. 2 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: § 8, stk. 2. Tilladelsen er betinget af,
1) at virksomheden drives i et aktieselskab, der er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,
2) at selskabet har en aktiekapital, der for fondsbørser, clearingcentraler og værdipapircentraler mindst skal udgøre 40 mio. kr., for autoriserede markedspladser og alternative markedspladser mindst skal udgøre 8 mio. kr., og for værdipapirmæglere og pengemarkedsmæglere mindst skal udgøre 2,5 mio. kr., samt
3) at der er udarbejdet en driftsplan, forretningsgange samt kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger.
§ 8, stk. 5 er indsat ved § 1.14 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007.
§ 8, stk. 2, nr. 5 er ændret ved
§ 3.1 i lov nr. 133 af 24.02.2009 fra d. 21.03.2009 og har virkning for ansøgninger modtaget i Finanstilsynet efter denne dato. I § 8, stk. 2, nr. 5, ændres »§ 10« til: »§§ 10 og 10 a«.
§ 8, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 2.4 i lov nr. 155 af 28.02.2012 fra d. 01.03.2012. I § 8, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »Virksomhed omfattet af § 7, stk. 1,«: »og en operatør af et reguleret markeds drift af en multilateral handelsfacilitet«.
§ 8, stk. 1, 2. pkt. er ophævet ved § 2.6 i
lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden. Hidtidig formulering:
Den værdipapirclearingvirksomhed, der udøves af Danmarks Nationalbank, er ikke omfattet af 1. pkt.
§ 8, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 2.7 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden. Hidtidig formulering: 2) at selskabet har en aktiekapital, der for operatører af regulerede markeder mindst skal udgøre 8 mio. kr. og for clearingcentraler og værdipapircentraler mindst skal udgøre 40 mio. kr.,
§ 8, stk. 3 og 4 er ophævet ved § 2.8 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden.
Stk. 5 bliver herefter stk. 3. Hidtidig formulering: Stk. 3. For en værdipapircentral er tilladelsen tillige betinget af, at værdipapircentralen har et kapitalberedskab, jf. § 82.
Stk. 4. En clearingcentrals tilladelse er tillige betinget af, at de for clearingcentralen gældende regler og tilslutningsaftaler indeholder bestemmelser som fastsat i § 57 c.

§ 8 a. (Ophævet)

§ 8 a er indsat ved § 2.3 i lov nr. 1273 af 16.12.2009 fra d. 01.01.2010.
§ 8 a, stk. 3 og 4 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.
§ 8 a er
ophævet ved § 2.4 i lov nr. 1287 af 19.12.2012. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden. Hidtidig formulering: En udenlandsk clearingcentral kan opnå godkendelse som godkendt udenlandsk clearingcentral efter stk. 3 eller 4 til clearing af værdipapirer, der handles mellem værdipapirhandlere, hvor mindst en af disse værdipapirhandlere er meddelt tilladelse til værdipapirhandel her i landet, jf. § 9 i lov om finansiel virksomhed, og hvor handlen finder sted på et reguleret marked, en alternativ markedsplads eller i en multilateral handelsfacilitet her i landet.
Stk. 2. En udenlandsk clearingcentral må ikke påbegynde aktiviteter som beskrevet i stk. 1, før Finanstilsynet har meddelt godkendelse hertil efter stk. 3 eller 4.
Stk. 3. Finanstilsynet godkender, at en udenlandsk clearingcentral, der udøver værdipapirclearingvirksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, kan udøve clearingvirksomhed i Danmark som godkendt udenlandsk clearingcentral, medmindre Finanstilsynet kan godtgøre, at en godkendelse indebærer en risiko for, at et reguleret marked eller en alternativ markedsplads ikke vil fungere hensigtsmæssigt, eller at de finansielle markeder i øvrigt ikke vil fungere sikkert, effektivt og teknisk forsvarligt.
Stk. 4. Finanstilsynet godkender, at en udenlandsk clearingcentral, der er meddelt tilladelse til at udøve værdipapirclearingvirksomhed i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, kan udøve clearingvirksomhed i Danmark som godkendt udenlandsk clearingcentral, når Finanstilsynet finder det godtgjort, at værdipapirclearingen kan gennemføres på en for de danske finansielle markeder i øvrigt sikker, effektiv og teknisk forsvarlig måde.
Stk. 5. Ved vurderingen efter stk. 3 og 4 lægger Finanstilsynet vægt på den lovgivning og det tilsyn, som clearingcentralen er omfattet af i hjemlandet. Finanstilsynet lægger endvidere vægt på, om deltagerne og investorerne er beskyttet i lignende omfang som ved værdipapirclearing i en clearingcentral med tilladelse i henhold til denne lovs § 8. Finanstilsynet lægger desuden vægt på, om ansøgeren har passende procedurer og styring til imødegåelse af, at en deltager ikke kan opfylde sine forpligtelser i forbindelse med værdipapirclearingen. Finanstilsynet lægger endelig vægt på, om ansøgerens it-systemer og it-procedurer er egnede til at sikre en effektiv og forsvarlig værdipapirclearing, og om ansøgeren kan forventes at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne lov og regler fastsat i medfør af loven.
Stk. 6. Finanstilsynet meddeler afgørelsen senest 3 måneder efter modtagelsen af en ansøgning, der indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelsen. Der skal under alle omstændigheder træffes afgørelse senest 6 måneder efter ansøgningens modtagelse. Hvis Finanstilsynet ikke senest 3 måneder efter modtagelsen af en fuldstændig ansøgning om godkendelse har truffet afgørelse, kan den udenlandske clearingcentral indbringe sagen for domstolene.
Stk. 7. Finanstilsynet kan stille vilkår for godkendelser efter stk. 3 eller 4. Finanstilsynet kan endvidere stille supplerende vilkår for en meddelt godkendelse. Den godkendte udenlandske clearingcentral skal i sådanne tilfælde meddeles en frist for, hvornår disse supplerende vilkår senest skal være opfyldt.
Stk. 8. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger virksomhederne skal give ved indsendelse af ansøgning om godkendelse efter stk. 3 og 4, om løbende oplysningsforpligtelser og krav om indberetninger for godkendte udenlandske clearingcentraler, om krav til samarbejde med hjemlandstilsyn og om øvrige forhold, der er relevante for værdipapirclearingen.

§ 8 b. En udenlandsk operatør, der er meddelt tilladelse til at drive et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, kan lade fjernmedlemmer, -deltagere eller -brugere her i landet få adgang til det regulerede marked eller den multilaterale handelsfacilitet, når Finanstilsynet har modtaget meddelelse herom fra tilsynsmyndighederne i operatørens hjemland.

Stk. 2. En udenlandsk operatør kan få Finanstilsynets tilladelse til at drive et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet her i landet, hvis operatøren er etableret i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og hvis den kompetente myndighed i operatørens hjemland har givet operatøren tilladelse og fører tilsyn med operatøren i overensstemmelse med hjemlandets lovgivning, hvormed afsnit III i direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet) er gennemført. Tilladelsen kan gives, hvis operatøren opfylder betingelserne i § 8, stk. 2, med de nødvendige tilpasninger. Kravene til Finanstilsynet i § 8, stk. 3, finder anvendelse på behandlingen af ansøgningen.

Stk. 3. Når en udenlandsk operatør er meddelt tilladelse efter stk. 2, finder denne lov anvendelse på operatøren og dennes aktiviteter her i landet.

§ 8 b er indsat ved § 2.5 i lov nr. 155 af 28.02.2012 fra d. 01.03.2012.
§ 8 b, stk. 2 er ændret ved § 2.9 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden.
I § 8 b, stk. 2, ændres »§ 8, stk. 5,« til: »§ 8, stk. 3,«.

§ 8 c. Et reguleret marked kan få tilladelse i Danmark til at være auktionsplatform i henhold til Kommissionens forordning nr. 1031/2010 af 12. november 2010 (CO2-auktionerings-forordningen).

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 er betinget af, at det regulerede marked og dets operatør opfylder kravene i denne lovs kapitel 3 og 4 med de nødvendige tilpasninger.

Stk. 3. Hvis operatøren af det regulerede marked ikke er etableret i Danmark, kan tilladelse efter stk. 1 gives, hvis

1) det regulerede marked opfylder kravene i denne lovs kapitel 3 og 4 med de nødvendige tilpasninger og
2) operatøren er etableret i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og den kompetente myndighed i operatørens hjemland har givet operatøren tilladelse og fører tilsyn med operatøren i overensstemmelse med hjemlandets lovgivning, i henhold til hvilken afsnit III i direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet) er gennemført.

Stk. 4. En operatør kan få tilladelse til at drive et reguleret marked, der har tilladelse til at være auktionsplatform i henhold til Kommissionens forordning nr. 1031/2010 af 12. november 2010 (CO2-auktionerings-forordningen) i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvis

1) operatøren opfylder kravene i denne lovs kapitel 3 og 4 med de nødvendige tilpasninger og
2) den kompetente myndighed i det regulerede markeds hjemland giver det regulerede marked tilladelse i henhold til Kommissionens forordning nr. 1031/2010 af 12. november 2010 (CO2-auktionerings-forordningen) og fører tilsyn med det regulerede marked i overensstemmelse med hjemlandets lovgivning, i henhold til hvilken afsnit III i direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet) er gennemført.

Stk. 5. Afslår Finanstilsynet en ansøgning om tilladelse, skal dette begrundes og meddeles ansøgeren senest 6 måneder efter ansøgningens modtagelse eller, hvis ansøgningen er ufuldstændig, senest 6 måneder efter at ansøgeren har fremsendt de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelsen. Der skal under alle omstændigheder træffes afgørelse senest 12 måneder efter ansøgningens modtagelse. Har Finanstilsynet ikke senest 6 måneder efter modtagelsen af en fuldstændig ansøgning om tilladelse truffet afgørelse, kan ansøgeren indbringe sagen for domstolene.

§ 8 c er indsat ved § 2.5 i lov nr. 155 af 28.02.2012 fra d. 01.03.2012.

§ 8 d. En central modpart (CCP) skal have regler og tilslutningsaftaler, der indeholder bestemmelser som fastsat i § 57 c.

§ 8 d er indsat ved § 2.10 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015.

§ 9. Et medlem af bestyrelsen eller direktionen i en virksomhed omfattet af § 7, stk. 1, skal til enhver tid have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne udøve sit hverv eller varetage sin stilling i den pågældende virksomhed.

Stk. 2. Et medlem af bestyrelsen eller direktionen i en virksomhed omfattet af § 7, stk. 1, skal til enhver tid have et tilstrækkelig godt omdømme og udvise hæderlighed, integritet og uafhængighed for effektivt at kunne vurdere og anfægte afgørelser truffet af den daglige ledelse.

Stk. 3. Et medlem af bestyrelsen eller direktionen i en virksomhed omfattet af § 7, stk. 1, skal opfylde følgende:

1) Må ikke være pålagt eller blive pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv eller sin stilling på betryggende måde.
2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering eller være under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering
3) Må ikke have udvist eller udvise en adfærd, hvor der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde.

Stk. 4. Ved vurderingen af, om et medlem af bestyrelsen eller direktionen lever op til kravene i stk. 2 og stk. 3, nr. 1 og 3, skal der lægges vægt på hensynet til at opretholde tilliden til den finansielle sektor.

Stk. 5. Medlemmerne af bestyrelsen eller direktionen i en virksomhed omfattet af § 7, stk. 1, skal meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold som nævnt i stk. 1 og 3 i forbindelse med deres indtræden i virksomhedens ledelse og om forhold som nævnt i stk. 2 og 3, hvis forholdene efterfølgende ændres.

Stk. 6. Den eller de personer, der faktisk leder en allerede godkendt operatør af et reguleret markeds forretninger i overensstemmelse med reglerne i direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID-direktivet), anses for at opfylde kravene i stk. 1 i forbindelse med ansøgning om tilladelse til at drive et reguleret marked.

§ 9 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: § 9. Finanstilsynet kan nægte et selskab tilladelse til at drive virksomhed efter § 7, hvis et medlem af selskabets direktion eller bestyrelse
1) må skønnes ikke at have fyldestgørende erfaring til at udøve stillingen eller hvervet,
2) er dømt for et strafbart forhold og det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet, eller
3) i stilling eller erhverv har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil varetage stillingen eller hvervet på forsvarlig måde.
Stk. 2. Når tilladelse nægtes, skal dette begrundes og meddeles ansøgeren senest 3 måneder efter ansøgningens modtagelse eller, hvis ansøgningen er ufuldstændig, senest 3 måneder efter, at ansøgeren har fremsendt de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelsen. Der skal under alle omstændigheder træffes afgørelse senest 6 måneder efter ansøgningens modtagelse.
§ 9, stk. 2, nr. 1 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. I § 9, stk. 2, nr. 1, ændres »pålægges« til: »er pålagt«.
§ 9, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. Hidtidig formulering: 2) har anmeldt betalingsstandsning, er under konkurs, har indgivet begæring om gældssanering eller der er indledt forhandlinger om tvangsakkord eller
§ 9 er ændret ved § 4.1 i lov nr. 579 af 01.06.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: § 9. Et medlem af bestyrelsen eller direktionen i et selskab omfattet af § 7, stk. 1, skal have fyldestgørende erfaring til at udøve hvervet eller stillingen.
Stk. 2. Et medlem af bestyrelsen eller direktionen kan ikke bestride hvervet eller stillingen som henholdsvis bestyrelsesmedlem og direktør i et selskab omfattet af § 7, stk. 1, hvis den pågældende
1) er pålagt strafansvar eller er dømt for overtrædelse af straffeloven eller lov om værdipapirhandel m.v. og denne overtrædelse indebærer risiko for, at hvervet eller stillingen ikke varetages på betryggende vis,
2) har anmeldt betalingsstandsning, indgivet begæring om tvangsakkord, konkurs eller gældssanering, er i betalingsstandsning, under konkursbehandling, gældssanering eller tvangsakkord eller
3) har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde.
Stk. 3. Medlemmerne af bestyrelsen eller direktionen har pligt til at give Finanstilsynet oplysninger om de i stk. 2 angivne forhold.
Stk. 4. Den eller de personer, der faktisk leder en allerede godkendt operatør af et reguleret markeds forretninger i overensstemmelse med reglerne i direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID-direktivet), anses for at opfylde kravene i stk. 1 i forbindelse med ansøgning om tilladelse til at drive et reguleret marked.
§ 9, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 22.1 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Hidtidig formulering:
2) Må ikke have anmeldt betalingsstandsning, have indgivet begæring om tvangsakkord, konkurs eller gældssanering eller være i betalingsstandsning, under konkursbehandling, gældssanering eller tvangsakkord.
§ 9, stk. 2, nr. 3, 2. pkt. er ophævet ved § 2.4 i lov nr. 403 af 28.04.2014 fra d. 15.05.2014. Hidtidig formulering: Ved vurderingen af, om et medlem af bestyrelsen eller direktionen udviser eller har udvist en uforsvarlig adfærd, skal der lægges vægt på hensynet til at opretholde tilliden til den finansielle sektor.
§ 9, stk. 3 er indsat ved § 2.5 i
lov nr. 403 af 28.04.2014 fra d. 15.05.2014. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.
§ 9, stk. 4 er ændret ved § 2.6 i
lov nr. 403 af 28.04.2014 fra d. 15.05.2014. Hidtidig formulering:
Medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i en virksomhed omfattet af § 7, stk. 1, meddeler Finanstilsynet oplysninger om forhold nævnt i stk. 2 i forbindelse med deres indtræden i virksomhedens ledelse, og hvis forholdene efterfølgende ændres.
§ 9, stk. 1 er ophævet og stk. 1 og 2 er indsat ved § 2.11 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6. Hidtidig formulering: Et medlem af bestyrelsen eller direktionen i et selskab omfattet af § 7, stk. 1, skal have fyldestgørende erfaring til at udøve sit hverv eller varetage sin stilling i den pågældende virksomhed.
§ 9, stk. 3 er ændret ved § 2.12 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 9, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »et selskab« til: »en virksomhed«.
§ 9, stk. 4 er ændret ved § 2.13 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015.
I § 9, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 2, nr. 1 og 3,« til: » stk. 2 og stk. 3, nr. 1 og 3,«.
§ 9, stk. 5 er ændret ved § 2.14 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015.
I § 9, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1 og 3«, og »stk. 2« ændres til: »stk. 2 og 3«.

§ 10. Enhver fysisk eller juridisk person eller fysiske og juridiske personer, som handler i forståelse med hinanden, der påtænker direkte eller indirekte at erhverve en kvalificeret andel, jf. § 5, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, i et selskab omfattet af § 7, stk. 1, skal på forhånd ansøge Finanstilsynet om godkendelse af den påtænkte erhvervelse. Det samme gælder ved forøgelse af den kvalificerede andel, der medfører, at denne efter erhvervelsen vil udgøre eller overstige en grænse på henholdsvis 20 pct., 33 pct. eller 50 pct. af selskabskapitalen eller stemmerettighederne, eller medfører, at selskabet omfattet af § 7, stk. 1, bliver et datterselskab.

Stk. 2. Finanstilsynet bekræfter skriftligt og senest efter to arbejdsdage modtagelsen af ansøgningen, jf. stk. 1. Tilsvarende gælder ved modtagelse af materiale efter stk. 4.

Stk. 3. Finanstilsynet har fra tidspunktet for den skriftlige bekræftelse af modtagelsen af ansøgningen, jf. stk. 2, og modtagelsen af alle de dokumenter, som kræves vedlagt ansøgningen, en vurderingsperiode på 60 arbejdsdage til at foretage den i § 10 a nævnte vurdering. Samtidig med bekræftelsen af modtagelsen af ansøgningen, jf. stk. 2, underretter Finanstilsynet den påtænkte erhverver om den dato, hvor vurderingsperioden udløber.

Stk. 4. Finanstilsynet kan indtil den 50. arbejdsdag i vurderingsperioden anmode om yderligere oplysninger, der er nødvendige for vurderingen. Anmodningen skal ske skriftligt. Første gang en sådan anmodning fremsættes, afbrydes vurderingsperioden i perioden mellem tidspunktet for anmodningen og modtagelsen af svar herpå. Afbrydelsen kan dog ikke overstige 20 arbejdsdage, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Finanstilsynet kan forlænge afbrydelsen af vurderingsperioden som nævnt i stk. 4 med op til ti arbejdsdage, såfremt

1) den påtænkte erhverver er hjemmehørende eller omfattet af lovgivningen i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, eller

2) den påtænkte erhverver er en fysisk eller juridisk person, som ikke er meddelt tilladelse til at udøve den i §§ 7-11 eller § 308 i lov om finansiel virksomhed nævnte virksomhed eller den i § 16 i denne lov nævnte virksomhed i Danmark, et andet land inden for den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 6. Afslår Finanstilsynet en ansøgning om godkendelse af en påtænkt erhvervelse, skal dette skriftligt begrundes og meddeles den påtænkte erhverver straks efter beslutningen herom. Meddelelsen skal ske inden for vurderingsperioden. Den påtænkte erhverver kan anmode Finanstilsynet om at offentliggøre begrundelsen for afslaget.

Stk. 7. Hvis Finanstilsynet ikke i løbet af vurderingsperioden skriftligt giver afslag på ansøgningen om den påtænkte erhvervelse, anses erhvervelsen for at være godkendt.

Stk. 8. Finanstilsynet kan ved godkendelse af en erhvervelse eller forøgelse efter stk. 1 fastsætte en frist for gennemførelsen af denne. Finanstilsynet kan forlænge en sådan frist.

Stk. 9. Finanstilsynet fastsætter regler om, hvornår en erhvervelse skal medregnes i opgørelsen efter stk. 1.

§ 10, stk. 1, 2, 6 og 7 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 8, stk. 1 , to steder i § 10, stk. 1, i § 10, stk. 2, 6 og 7, og i § 10 a, stk. 1 , ændres »§ 7« til: »§ 7, stk. 1,«.
§ 10, stk. 8 er indsat ved § 1.16 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007.
§ 10 er ændret ved
§ 3.2 i lov nr. 133 af 24.02.2009 fra d. 21.03.2009 og har virkning for ansøgninger modtaget i Finanstilsynet efter denne dato. Hidtidig formulering: § 10. Enhver fysisk eller juridisk person, der påtænker direkte eller indirekte at erhverve en kvalificeret andel på 10 pct. eller derover i et selskab omfattet af § 7, stk. 1 skal på forhånd underrette Finanstilsynet, og Finanstilsynet skal godkende den påtænkte erhvervelse. Det samme gælder ved forøgelse af den kvalificerede andel, der medfører, at denne efter erhvervelsen vil udgøre eller overstige en grænse på henholdsvis 20 pct., 33 pct. eller 50 pct. af selskabskapitalen eller stemmerettighederne, eller medfører, at et selskab omfattet af § 7, stk. 1 bliver en dattervirksomhed. Kvalificerede andele forstås på samme måde som § 5, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed.
Stk. 2. Erhvervelse eller forøgelse af andelen som nævnt i stk. 1 kan kun godkendes, når dette ikke strider mod hensynet til at sikre en forsvarlig og fornuftig forvaltning af et selskab omfattet af § 7, stk. 1.
Stk. 3. Finanstilsynets godkendelse eller afslag skal foreligge senest 3 måneder efter Finanstilsynets modtagelse af fyldestgørende underretning om den påtænkte erhvervelse.
Stk. 4. Finanstilsynet kan ved godkendelse af en erhvervelse eller forøgelse efter stk. 1 fastsætte en frist for gennemførelsen af denne.
Stk. 5. Kapitalejere, som har en andel på mindst 10 pct., og som påtænker at mindske denne andel således, at den falder under en af de i stk. 1 fastsatte grænser, skal underrette Finanstilsynet herom og angive størrelsen af den påtænkte fremtidige andel.
Stk. 6. Når et selskab omfattet af § 7, stk. 1 får kendskab til erhvervelser eller afhændelser af andele som nævnt i stk. 1 og 5, skal selskabet straks give Finanstilsynet meddelelse herom.
Stk. 7. Et selskab omfattet af § 7, stk. 1 skal senest i februar måned give Finanstilsynet meddelelse om navnene på de kapitalejere, som ved udgangen af det foregående år ejede en kvalificeret andel i selskabet, og om størrelsen af disse andele.
Stk. 8. En operatør af et reguleret marked skal offentliggøre navne på samtlige direkte og indirekte ejere i selskabet. Endvidere skal navne på direkte og indirekte ejere af kvalificerede andele i selskabet og størrelsen af de pågældende andele offentliggøres.
§ 10, stk. 5, nr. 1 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 579 af 01.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 10, stk. 5, nr. 1, ændres »lovgivning« til: »lovgivningen i et land«.
§ 10, stk. 5, nr. 1 og 2 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.

§ 10 a. Finanstilsynet skal i forbindelse med sin vurdering af en ansøgning modtaget efter § 10, stk. 1, sikre hensynet til en fornuftig og forsvarlig forvaltning af det selskab, hvori erhvervelsen påtænkes. Vurderingen skal endvidere ske under hensyntagen til den påtænkte erhververs sandsynlige indflydelse på selskabet, den påtænkte erhververs egnethed og den påtænkte erhvervelses finansielle soliditet i forhold til følgende kriterier:

1) Den påtænkte erhververs omdømme.

2) Omdømmet og erfaringen hos den eller de personer, der efter erhvervelsen vil lede selskabet.

3) Den påtænkte erhververs økonomiske forhold, især i forhold til arten af de forretninger, der drives eller påtænkes drevet i det selskab omfattet af § 7, stk. 1, hvori erhvervelsen påtænkes.

4) Om selskabet fortsat kan overholde tilsynskravene i lovgivningen, navnlig om den koncern, som selskabet eventuelt kommer til at indgå i, har en struktur, der gør det muligt at gennemføre et effektivt tilsyn og en effektiv udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder samt at fastslå, hvordan ansvaret skal fordeles mellem de kompetente myndigheder.

5) Om der i forbindelse med den påtænkte erhvervelse er grund til at formode, at hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, jf. §§ 4 og 5 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, vil ske.

Stk. 2. Finanstilsynet kan afslå en ansøgning om godkendelse af en påtænkt erhvervelse, hvis der på baggrund af kriterierne nævnt i stk. 1 er rimelig grund til at antage, at den påtænkte erhverver vil modvirke en fornuftig og forsvarlig forvaltning af selskabet, jf. stk. 1, eller de af den påtænkte erhverver afgivne oplysninger efter Finanstilsynets vurdering ikke er fyldestgørende.

Stk. 3. I Finanstilsynets vurdering efter stk. 1 må hensynet til markedets økonomiske behov ikke indgå.

§ 10 a, stk. 1 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 8, stk. 1 , to steder i § 10, stk. 1, i § 10, stk. 2, 6 og 7, og i § 10 a, stk. 1 , ændres »§ 7« til: »§ 7, stk. 1,«.
§ 10 a er ændret ved
§ 3.2 i lov nr. 133 af 24.02.2009 fra d.
21.03.2009 og har virkning for ansøgninger modtaget i Finanstilsynet efter denne dato. Hidtidig formulering: § 10 a. Såfremt kapitalejere, der er i besiddelse af de i § 10, stk. 1, omhandlede andele i et selskab omfattet af § 7, stk. 1, modvirker en forsvarlig og fornuftig forvaltning af selskabet, kan Finanstilsynet ophæve den stemmeret, der er knyttet til de pågældende ejeres kapitalandele, eller påbyde selskabet at følge bestemte retningslinjer.
Stk. 2. Finanstilsynet kan ophæve den stemmeret, der er knyttet til kapitalandele ejet af fysiske eller juridiske personer, som ikke overholder forpligtelsen i § 10, stk. 1, til forudgående underretning af Finanstilsynet. Kapitalandelene tildeles igen fuld stemmeret, hvis Finanstilsynet kan godkende erhvervelsen.
Stk. 3. Såfremt en fysisk eller juridisk person har erhvervet kapitalandele som omhandlet i § 10, stk. 1, uanset at Finanstilsynet har afslået at godkende denne erhvervelse af kapitalandele, skal Finanstilsynet ophæve stemmeretten tilknyttet disse kapitalandele.
Stk. 4.
Har Finanstilsynet ophævet stemmeretten i medfør af stk. 1-3, kan kapitalandelen ikke indgå i opgørelsen af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.

§ 10 b. Enhver fysisk eller juridisk person eller fysiske og juridiske personer, som handler i forståelse med hinanden, der påtænker direkte eller indirekte at afhænde en kvalificeret andel eller formindske en kvalificeret andel i et selskab omfattet af § 7, stk. 1, således, at afhændelsen bevirker, at grænsen på henholdsvis 20 pct., 33 pct. eller 50 pct. af selskabskapitalen eller stemmerettighederne ikke længere er nået, eller bevirker, at selskabet ophører med at være vedkommendes datterselskab, skal forinden skriftligt underrette Finanstilsynet herom med angivelse af størrelsen af den påtænkte fremtidige kapitalandel.

§ 10 b er indsat ved § 3.2 i lov nr. 133 af 24.02.2009 fra d. 21.03.2009 og har virkning for ansøgninger modtaget i Finanstilsynet efter denne dato.

§ 10 c. Når et selskab omfattet af § 7, stk. 1, får kendskab til erhvervelser eller afhændelser af andele som nævnt i § 10, stk. 1, og § 10 b, skal selskabet straks give Finanstilsynet meddelelse herom.

Stk. 2. Et selskab omfattet af § 7, stk. 1, skal senest i februar måned give Finanstilsynet meddelelse om navnene på de kapitalejere, der ved udgangen af det foregående år ejede en kvalificeret andel i selskabet, og om størrelsen af disse andele.

Stk. 3. En operatør af et reguleret marked skal offentliggøre navne på samtlige direkte og indirekte ejere i selskabet. Endvidere skal navne på direkte og indirekte ejere af kvalificerede andele i selskabet og størrelsen af de pågældende andele offentliggøres.

§ 10 c er indsat ved § 3.2 i lov nr. 133 af 24.02.2009 fra d. 21.03.2009 og har virkning for ansøgninger modtaget i Finanstilsynet efter denne dato.

§ 10 d. Såfremt kapitalejere, der er i besiddelse af de i § 10, stk. 1, omhandlede andele i et selskab omfattet af § 7, stk. 1, ikke opfylder kravene i § 10 a, stk. 1, kan Finanstilsynet ophæve den stemmeret, der er knyttet til de pågældende ejeres kapitalandele, eller påbyde selskabet at følge bestemte retningslinjer.

Stk. 2. Finanstilsynet kan ophæve den stemmeret, der er knyttet til kapitalandele ejet af fysiske eller juridiske personer, som ikke overholder forpligtelsen i § 10, stk. 1, til forudgående ansøgning om godkendelse. Kapitalandelene tildeles igen fuld stemmeret, hvis Finanstilsynet kan godkende erhvervelsen.

Stk. 3. Såfremt en fysisk eller juridisk person har erhvervet kapitalandele som omhandlet i § 10, stk. 1, uanset at Finanstilsynet har afslået at godkende denne erhvervelse af kapitalandele, skal Finanstilsynet ophæve stemmeretten tilknyttet disse kapitalandele.

Stk. 4. Har Finanstilsynet ophævet stemmeretten i medfør af stk. 1-3, kan kapitalandelen ikke indgå i opgørelsen af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.

§ 10 d er indsat ved § 3.2 i lov nr. 133 af 24.02.2009 fra d. 21.03.2009 og har virkning for ansøgninger modtaget i Finanstilsynet efter denne dato.
§ 10 d, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 2.6 i lov nr. 155 af 28.02.2012 fra d. 01.03.2012. I § 10 d, stk. 2, 1. pkt., ændres »underretning af Finanstilsynet« til: »ansøgning om godkendelse«.

§ 11. Et selskab omfattet af § 7, stk. 1, og et selskab, der driver en multilateral handelsfacilitet, skal meddele Finanstilsynet, hvis selskabet bliver bekendt med eller har formodning om, at nogen har overtrådt denne lov, bekendtgørelser udstedt i henhold til denne lov eller groft eller gentagne gange har overtrådt regler fastsat af en operatør af et reguleret marked eller af et selskab, der driver en multilateral handelsfacilitet.

§ 11 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: § 11. Et aktieselskab omfattet af § 7 skal meddele Finanstilsynet, hvis det bliver bekendt med eller har formodning om, at nogen har overtrådt loven, bekendtgørelser udstedt i henhold til loven eller groft eller gentagne gange har overtrådt regler udstedt af en fondsbørs, en autoriseret markedsplads, en alternativ markedsplads, en clearingcentral eller en værdipapircentral.
§ 11 er ændret ved § 2.15 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden. I § 11 udgår », af en clearingcentral, af en værdipapircentral«. Hidtidig formulering: Et selskab omfattet af § 7, stk. 1, og et selskab, der driver en multilateral handelsfacilitet, skal meddele Finanstilsynet, hvis selskabet bliver bekendt med eller har formodning om, at nogen har overtrådt denne lov, bekendtgørelser udstedt i henhold til denne lov eller groft eller gentagne gange har overtrådt regler fastsat af en operatør af et reguleret marked, af en clearingcentral, af en værdipapircentral eller af et selskab, der driver en multilateral handelsfacilitet.

§ 11 a. Et selskab omfattet af § 7, stk. 1, skal have en ordning, hvor deres ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af denne lov, regler udstedt i medfør af denne lov og bestemmelser indeholdt i Den Europæiske Unions forordninger for de områder af loven, som Finanstilsynet fører tilsyn med, begået af selskabet, herunder af ansatte eller medlemmer af bestyrelsen i selskabet. Indberetninger til ordningen skal kunne foretages anonymt.

Stk. 2. Ordningen i stk. 1 kan etableres via kollektiv overenskomst.

Stk. 3. Stk. 1 finder alene anvendelse for selskaber omfattet af § 7, stk. 1, som beskæftiger flere end 5 ansatte. Ordningen nævnt i stk. 1 og 2 skal være etableret, senest 3 måneder efter selskabet har ansat den sjette ansatte.

Stk. 4. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde, hvor Finanstilsynet vurderer, at det vil være formålsløst, at der oprettes en ordning, dispensere fra kravet i stk. 1.

Stk. 5. Arbejdsgivere, der udfører tilsynsbelagt virksomhed, skal indføre passende interne procedurer, således at deres ansatte kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og regler udstedt i medfør heraf.

§ 11 a er indsat ved § 2.2 i lov nr. 268 af 25.03.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet.
§ 11 a, stk. 5 er indsat ved § 1.3 i
lov nr. 632 af 08.06.2016 fra d. 03.07.2016.

§ 11 b. En virksomhed«, »selskabets« ændres til: »virksomhedens«, og »selskabet« ændres til: »virksomheden må ikke udsætte ansatte for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger, som følge af at den ansatte har indberettet selskabets overtrædelse eller potentielle overtrædelse af denne lov, regler udstedt i medfør af denne lov og bestemmelser indeholdt i Den Europæiske Unions forordninger for de områder af loven, som Finanstilsynet fører tilsyn med, til Finanstilsynet eller til en ordning i selskabet.

Stk. 2. Ansatte, hvis rettigheder er krænket ved overtrædelse af stk. 1, kan tilkendes en godtgørelse i overensstemmelse med principperne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Godtgørelsen fastsættes under hensyn til den ansattes ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 kan ikke ved aftale fraviges til ugunst for den ansatte.

§ 11 b er indsat ved § 2.2 i lov nr. 268 af 25.03.2014 fra d. 31.03.2014.
§ 11 b, stk. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 632 af 08.06.2016 fra d. 03.07.2016. I § 11 b, stk. 1, ændres »Et selskab omfattet af § 7, stk. 1,« til: »En virksomhed«, »selskabets« ændres til: »virksomhedens«, og »selskabet« ændres til: »virksomheden«.

§ 12. Bestyrelsen for et selskab omfattet af § 7, stk. 1 skal bestå af mindst 5 personer.

Stk. 2. Et selskab omfattet af § 7, stk. 1, må ikke uden Finanstilsynets godkendelse indgå aftaler om outsourcing eller andre forhold af vidtrækkende betydning med andre virksomheder vedrørende drift af et reguleret marked og betalingsformidling.

Stk. 3. Et selskab omfattet af § 7, stk. 1, kan ikke fusionere med et andet selskab uden Finanstilsynets godkendelse.

§ 12, stk. 1 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 12, stk. 1, § 12 a , stk. 1, § 12 b, stk. 1, § 12 c, § 12 d, stk. 1 og 2, § 14, stk. 1, § 84, stk. 3 og 4, og § 84 a , stk. 5, nr. 10, 14 og 15, ændres »aktieselskab omfattet af § 7« til: »selskab omfattet af § 7, stk. 1,«.
§ 12, stk. 2 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 12, stk. 2, § 13, stk. 2, § 14, stk. 2, og § 84 b, stk. 1, ændres »aktieselskaber omfattet af § 7« til: »selskaber omfattet af § 7, stk. 1«.
§ 12, stk. 3 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: § 12, stk. 3. Et aktieselskab omfattet af § 7, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 6 og 7, må ikke uden Finanstilsynets godkendelse indgå aftaler af vidtrækkende betydning med andre virksomheder vedrørende børsvirksomhed, virksomhed som autoriseret markedsplads, værdipapirmæglervirksomhed, pengemarkedsmæglervirksomhed, værdipapirclearingvirksomhed og registreringsvirksomhed samt betalingsformidling.
§ 12, stk. 4 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 12, stk. 4, og § 15, stk. 1, ændres »aktieselskab omfattet af § 7, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 6 og 7« til: »selskab omfattet af § 7, stk. 1.
§ 12, stk. 3 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 392 af 25.05.2009 fra d. 01.07.2009. Hidtidig formulering: Stk. 3. Et selskab omfattet af § 7, stk. 1, må ikke uden Finanstilsynets godkendelse indgå aftaler af vidtrækkende betydning med andre virksomheder vedrørende drift af et reguleret marked, værdipapirclearingvirksomhed og registreringsvirksomhed samt betalingsformidling.
§ 12, stk. 2 er ophævet ved § 9.5 i lov nr. 516 af 12.06.2009 fra et tidspunkt, der fastsættes af Økonomi- og erhvervsministeren. Hidtidig formulering: Stk. 2. Bestemmelserne i aktieselskabslovens § 56, stk. 7, finder tilsvarende anvendelse på selskaber omfattet af § 7, stk. 1.
§ 12, stk. 2 er ændret ved § 2.16 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden. I § 12, stk. 2, udgår », værdipapirclearingvirksomhed« og »registreringsvirksomhed samt«. Hidtidig formulering: Et selskab omfattet af § 7, stk. 1, må ikke uden Finanstilsynets godkendelse indgå aftaler om outsourcing eller andre forhold af vidtrækkende betydning med andre virksomheder vedrørende drift af et reguleret marked, værdipapirclearingvirksomhed og registreringsvirksomhed samt betalingsformidling.

§ 12 a. Uden bestyrelsens godkendelse, som skal indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol, må et selskab omfattet af § 7, stk. 1 ikke indgå engagementer m.v. med andre selskaber, hvori selskabets direktører eller bestyrelsesmedlemmer er direktører eller bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte engagementer skal bevilges i henhold til selskabets sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår. Selskabets valgte revision skal i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet afgive erklæring om, hvorvidt kravene i 1. pkt. er opfyldt. Føres der ikke en revisionsprotokol, skal erklæringen nævnt i 2. pkt. fremgå af anden tilsvarende dokumentation.

Stk. 3. Direktionen og bestyrelsen skal i særlig grad overvåge forsvarligheden og forløbet af de i stk. 1 nævnte engagementer.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3 gælder også engagementer med selskaber, hvori personer, der er knyttet til direktører ved ægteskab, slægts- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller som søskende, er direktører.

§ 12 a, stk. 1 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 12, stk. 1, § 12 a , stk. 1, § 12 b, stk. 1, § 12 c, § 12 d, stk. 1 og 2, § 14, stk. 1, § 84, stk. 3 og 4, og § 84 a , stk. 5, nr. 10, 14 og 15, ændres »aktieselskab omfattet af § 7« til: »selskab omfattet af § 7, stk. 1,«.
§ 12 a, stk. 5 er ophævet ved § 1. Hidtidig formulering:
Stk. 5. En direktør kan ikke bestride hverv som direktør i et aktieselskab omfattet af § 7, såfremt den pågældende har anmeldt betalingsstandsning, er under konkursbehandling, har indgivet begæring om gældssanering, eller der er indledt forhandling om tvangsakkord.Stk. 5. En direktør kan ikke bestride hverv som direktør i et aktieselskab omfattet af § 7, såfremt den pågældende har anmeldt betalingsstandsning, er under konkursbehandling, har indgivet begæring om gældssanering, eller der er indledt forhandling om tvangsakkord.
§ 12 a, stk. 2, 3. pkt. er indsat ved § 3.1 i lov nr. 1549 af 13.12.2016 fra d. 01.01.2017.

§ 12 b. Personer, der ifølge lov eller vedtægtsbestemmelse er ansat af bestyrelsen i et selskab omfattet af § 7, stk. 1 og ansatte, for hvilke der er en væsentlig risiko for konflikter mellem egne og selskabets interesser, må ikke for egen regning eller gennem selskaber, de kontrollerer,

1) optage lån eller trække på allerede bevilgede kreditter til køb af værdipapirer, når de købte værdipapirer stilles til sikkerhed for lånet eller kreditten,
2) erhverve, udstede eller handle med afledte finansielle instrumenter, medmindre formålet er risikoafdækning,
3) erhverve kapitalandele, bortset fra andele i investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger og udenlandske investeringsinstitutter omfattet af lov om investeringsforeninger m.v., med henblik på salg af disse tidligere end 6 måneder efter erhvervelsen eller
4) erhverve positioner i fremmed valuta, bortset fra euro, når positionstagningen sker med henblik på andet end betaling for køb af værdipapirer, varer eller tjenesteydelser eller køb eller drift af fast ejendom eller til brug for rejser.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte personkreds må ikke erhverve kapitalandele i selskaber, der udøver virksomhed som nævnt i stk. 1, nr. 1-4. Dette gælder dog ikke køb af aktier i pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber samt andele i investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger og udenlandske investeringsinstitutter omfattet af lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 3. Bestyrelsen skal tage stilling til, for hvilke ansatte der er en væsentlig risiko for konflikter mellem egne og selskabets interesser, og som derfor skal være omfattet af forbuddet.

Stk. 4. Bestyrelsen skal for personer omfattet af stk. 1 udarbejde retningslinjer for kontrol med overholdelse af forbuddet i stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., herunder om indberetning af formuedispositioner.

Stk. 5. Den eksterne revision i et selskab omfattet af § 7, stk. 1, skal en gang om året gennemgå selskabets retningslinjer efter stk. 4 og i revisionsprotokollatet vedrørende årsrapporten oplyse, om retningslinjerne vurderes at være betryggende og have fungeret hensigtsmæssigt, og om selskabets kontrolprocedurer har givet anledning til bemærkninger. Føres der ikke en revisionsprotokol, skal oplysningerne nævnt i 1. pkt. fremgå af anden tilsvarende dokumentation.

Stk. 6. Et kontoførende institut har på anmodning fra bestyrelsen i et selskab omfattet af § 7, stk. 1, pligt til at give selskabets eksterne revision adgang til oplysninger om konti og depoter og til at udlevere udskrifter derfra for personer omfattet af stk. 1.

Stk. 7. Forbuddet i stk. 1, nr. 2, omfatter ikke finansielle instrumenter, der er afledt af aktier i selskabet eller en virksomhed, der er koncernforbundet hermed, og som den pågældende modtager som led i sin aflønning.

Stk. 8. Forbuddet i stk. 1, nr. 1, omfatter ikke lån til køb af medarbejderaktier samt de i stk. 7 nævnte instrumenter.

Stk. 9. Forbuddet i stk. 1, nr. 3, omfatter ikke aktier, der er erhvervet ved udnyttelse af de i stk. 7 nævnte instrumenter.

Stk. 10. Interne revisions- og vicerevisionschefer må uanset stk. 1-9 ikke have økonomiske interesser i den virksomhed eller koncern, som de er ansat i.

§ 12 b, stk. 1 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 12, stk. 1, § 12 a , stk. 1, § 12 b, stk. 1, § 12 c, § 12 d, stk. 1 og 2, § 14, stk. 1, § 84, stk. 3 og 4, og § 84 a , stk. 5, nr. 10, 14 og 15, ændres »aktieselskab omfattet af § 7« til: »selskab omfattet af § 7, stk. 1,«.
§ 12 b, stk. 1 og 3 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 12 b, stk. 1 og 3, og § 12 d, stk. 2 og 3, ændres »aktieselskabets« til: »selskabets«.
§ 12 b, stk. 7 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 12 b, stk. 7, § 12 d, stk. 1 og 2, tre steder i § 12 d, stk. 4, og i § 12 d, stk. 6 , og § 84 a, stk. 4, ændres »aktieselskabet« til: »selskabet«.
§ 12 b, stk. 5 og 6 er ændret ved § 2.4 i lov nr. 1273 af 16.12.2009 fra d. 01.01.2010. Hidtidig formulering: Stk. 5. Den eksterne revision skal én gang om året gennemgå den finansielle virksomheds retningslinjer efter stk. 4 og i revisionsprotokollatet vedrørende årsrapporten oplyse, om retningslinjerne vurderes at være betryggende og have fungeret hensigtsmæssigt, og om virksomhedens kontrolprocedurer har givet anledning til bemærkninger.
Stk. 6. Et kontoførende institut har på anmodning fra bestyrelsen i den finansielle virksomhed pligt til at give den finansielle virksomheds eksterne revision adgang til oplysninger om konti og depoter samt til at udlevere udskrifter derfra for personer omfattet af stk. 1.

§ 12 b, stk. 1, nr. 3, og stk. 2 er ændret ved § 230.1 i lov nr. 456 af 18.05,2011 fra d. 01.07.2011. Overalt i loven ændres »lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.« til: »lov om investeringsforeninger m.v.«
§ 12 b, stk. 5, 2. pkt. er indsat ved § 3.2 i lov nr. 1549 af 13.12.2016 fra d. 01.01.2017.

§ 12 c. Hvervet som bestyrelsesmedlem i et selskab omfattet af § 7, stk. 1 kan ikke forenes med stillingen som direktør eller intern revisionschef i selskabet. Dog kan bestyrelsen i en direktørs forfald midlertidigt beskikke et af sine medlemmer som direktør. Den pågældende kan i så fald ikke udøve stemmeret i de nævnte organer.

§ 12 c er ændret ved § 1.18 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 12, stk. 1, § 12 a , stk. 1, § 12 b, stk. 1, § 12 c, § 12 d, stk. 1 og 2, § 14, stk. 1, § 84, stk. 3 og 4, og § 84 a , stk. 5, nr. 10, 14 og 15, ændres »aktieselskab omfattet af § 7« til: »selskab omfattet af § 7, stk. 1,«.

§ 12 d. Personer, der ifølge lov eller vedtægtsbestemmelse er ansat af bestyrelsen i et selskab omfattet af § 7, stk. 1 kan ikke uden bestyrelsens tilladelse eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed eller som bestyrelsesmedlem eller funktionær eller på anden måde deltage i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed end selskabet.

Stk. 2. Andre ansatte i et selskab omfattet af § 7, stk. 1, for hvilke der er en væsentlig risiko for konflikter mellem egne og selskabets interesser, kan ikke uden direktionens tilladelse eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed eller som bestyrelsesmedlem eller funktionær eller på anden måde deltage i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed end selskabet. Bestyrelsen skal orienteres om tilladelser givet af direktionen.

Stk. 3. Bestyrelsen skal tage stilling til, for hvilke ansatte der er en væsentlig risiko for konflikter mellem egne og selskabets interesser, og som derfor skal have direktionens tilladelse, jf. stk. 2.

Stk. 4. Den i stk. 1 og 2 nævnte virksomhed kan kun bestrides, såfremt selskabet eller virksomheder, der indgår i koncern med selskabet, ikke har eller indgår engagementer med de i stk. 1 og 2 nævnte virksomheder. Undtaget herfra er engagementer i form af kapitalandele samt engagementer med erhvervsvirksomheder, der indgår i koncern med selskabet, eller erhvervsvirksomheder, hvor selskaber omfattet af § 7, stk. 1 i fællesskab ejer mere end 4/5 af kapitalandelene.

Stk. 5. Samtlige tilladelser givet af bestyrelsen i medfør af stk. 1 skal fremgå af bestyrelsens forhandlingsprotokol.

Stk. 6. Selskabet skal mindst én gang årligt offentliggøre oplysninger om de hverv, som bestyrelsen har godkendt i henhold til stk. 1. Endvidere skal den eksterne revision i revisionsprotokollatet vedrørende årsrapporten afgive erklæring om, hvorvidt selskabet har engagement med erhvervsvirksomheder omfattet af stk. 1 og 2. Føres der ikke en revisionsprotokol, skal erklæringen nævnt i 1. pkt. fremgå af anden tilsvarende dokumentation.

Stk. 7. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 4.

§ 12 d, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 12, stk. 1, § 12 a , stk. 1, § 12 b, stk. 1, § 12 c, § 12 d, stk. 1 og 2, § 14, stk. 1, § 84, stk. 3 og 4, og § 84 a , stk. 5, nr. 10, 14 og 15, ændres »aktieselskab omfattet af § 7« til: »selskab omfattet af § 7, stk. 1,«.
§ 12 d, stk. 2 og 3 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 12 b, stk. 1 og 3, og § 12 d, stk. 2 og 3, ændres »aktieselskabets« til: »selskabets«.
§ 12 d, stk. 1, 2, 4 og 6 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 12 b, stk. 7, § 12 d, stk. 1 og 2, tre steder i § 12 d, stk. 4, og i § 12 d, stk. 6 , og § 84 a, stk. 4, ændres »aktieselskabet« til: »selskabet«.
§ 12 d, stk. 4 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 12 d, stk. 4, § 14, stk. 4, og § 84 a , stk. 5, nr. 8 og 13, ændres »aktieselskaber omfattet af § 7« til: »selskaber omfattet af § 7, stk. 1,«.
§ 12 d, stk. 6 er ændret ved § 1.26 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 12 d, stk. 6, ændres »Aktieselskabet« til: »Selskabet«.
§ 12 d, stk. 6, 3. pkt. er indsat ved § 3.3 i lov nr. 1549 af 13.12.2016 fra d. 01.01.2017.

§ 12 e. Finanstilsynet kan påbyde et selskab omfattet af § 7, stk. 1, at afsætte en direktør i selskabet omfattet af § 7, stk. 1, inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, hvis denne efter § 9, stk. 2 eller 3, ikke kan bestride stillingen.

Stk. 2. Finanstilsynet kan påbyde et medlem af bestyrelsen i et selskab omfattet af § 7, stk. 1, at nedlægge sit hverv inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, hvis denne efter § 9, stk. 2 eller 3, ikke kan bestride hvervet.

Stk. 3. Finanstilsynet kan påbyde et selskab omfattet af § 7, stk. 1, at afsætte en direktør, når der er rejst tiltale mod denne i en straffesag om overtrædelse af straffeloven, lov om værdipapirhandel m.v. eller anden finansiel lovgivning, indtil straffesagen er afgjort, hvis en domfældelse vil indebære, at vedkommende ikke opfylder kravene i § 9, stk. 3, nr. 1. Finanstilsynet fastsætter en frist for efterlevelse af påbuddet. Finanstilsynet kan under samme betingelser som i 1. pkt. påbyde et medlem af bestyrelsen i et selskab omfattet af § 7, stk. 1, at nedlægge sit hverv. Finanstilsynet fastsætter en frist for efterlevelse af påbuddet. Finanstilsynet indbringer sagen for domstolene inden 4 uger efter modtagelse af anmodning herom.

Stk. 4. Varigheden af påbud meddelt efter stk. 2 på baggrund af § 9, stk. 2 eller § 9, stk. 3, nr. 2 eller 3, skal fremgå af påbuddet.

Stk. 5. Påbud meddelt i henhold til stk. 1-3 kan af selskabet omfattet af § 7, stk. 1, og af den person, som påbuddet vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal indgives til Finanstilsynet, inden 4 uger efter at påbuddet er meddelt den pågældende. Anmodningen har ikke opsættende virkning for påbuddet, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende direktør eller det pågældende bestyrelsesmedlem under sagens behandling kan opretholde sit hverv eller sin stilling.

Stk. 6. Finanstilsynet kan af egen drift eller efter ansøgning tilbagekalde et påbud meddelt efter stk. 2 og stk. 3, 3. pkt. Afslår Finanstilsynet en ansøgning om tilbagekaldelse, kan ansøgeren forlange afslaget indbragt for domstolene. Anmodning herom skal indgives til Finanstilsynet, inden 4 uger efter at afslaget er meddelt den pågældende. Anmodning om domstolsprøvelse kan dog kun fremsættes, såfremt påbuddet ikke er tidsbegrænset og der er forløbet mindst 5 år fra datoen for udstedelsen af påbuddet, eller mindst 2 år efter at Finanstilsynets afslag på tilbagekaldelse er stadfæstet ved dom.

Stk. 7. Har selskabet omfattet af § 7, stk. 1, ikke afsat direktøren inden for den fastsatte frist, kan Finanstilsynet inddrage virksomhedens tilladelse, jf. § 92, stk. 1, nr. 4. Finanstilsynet kan endvidere inddrage virksomhedens tilladelse, jf. § 92, stk. 1, nr. 4, hvis et bestyrelsesmedlem ikke efterkommer et påbud meddelt i medfør af stk. 2 og 3.

§ 12 e er indsat ved § 2.3 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008.
§ 12 e, stk. 5, 4. pkt. er ændret ved § 2.7 i
lov nr. 403 af 28.04.2014 fra d. 15.05.2014. Hidtidig formulering: Finanstilsynet indbringer inden 4 uger sagen for domstolene. Sagen anlægges i den borgerlige retsplejes former.
§ 12 e, stk. 1 og 2 er ændret ved § 2.17 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015.
I § 12 e, stk. 1 og 2, ændres »§ 9, stk. 2,« til: »§ 9, stk. 2 eller 3,«.
§ 12 e, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 2.18 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015.
I § 12 e, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 9, stk. 2, nr. 1« til: »§ 9, stk. 3, nr. 1«.
§ 12 e, stk. 4 er ændret ved § 2.19 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015.
I § 12 e, stk. 4, ændres »§ 9, stk. 2, nr. 2 eller 3« til: »§ 9, stk. 2, eller § 9, stk. 3, nr. 2 eller 3«.

§ 12 f. I operatører af regulerede markeder, jf. § 7, stk. 1, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, eller som har en balancesum på 500 mio. kr. eller derover i 2 på hinanden følgende regnskabsår, skal bestyrelsen

1) opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og

2) udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. For moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at der opstilles måltal og udarbejdes en politik, jf. stk. 1, for koncernen som helhed.

Stk. 3. Et datterselskab, som indgår i en koncern, kan undlade at opstille måltal og udarbejde en politik, jf. stk. 1, hvis moderselskabet opstiller måltal og udarbejder en politik for den samlede koncern.

Stk. 4. Virksomheder, der i det seneste regnskabsår har beskæftiget færre end 50 medarbejdere, kan undlade at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på deres øvrige ledelsesniveauer, jf. stk. 1, nr. 2.

Stk. 5. Såfremt en virksomhed både er omfattet af denne bestemmelse og bestemmelserne om kønsmæssig sammensætning i det øverste ledelsesorgan i selskabsloven, lov om erhvervsdrivende fonde eller lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, har denne bestemmelse forrang.«

§ 12 f er indsat ved § 1.27 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007.
§ 12 f er ophævet ved § 2.4 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. Hidtidig formulering:
§ 12 f. Finanstilsynet kan påbyde et selskab omfattet af § 7, stk. 1, inden for en af tilsynet fastsat frist at afsætte en direktør i selskabet, hvis direktøren ikke opfylder kravene i § 9, stk. 2.
Stk. 2. Har selskabet ikke afsat direktøren inden for den fastsatte frist, kan Finanstilsynet inddrage selskabets tilladelse, jf. § 92, stk. 1.
§ 12 f er indsat ved § 8.1 i lov nr. 1383 af 23.12.2012 fra d. 01.04.2013.
§ 12 f, stk. 1 er ændret ved § 2.20 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. I § 12 f, stk. 1, udgår »clearingcentraler og værdipapircentraler,«. Hidtidig formulering: I operatører af regulerede markeder, clearingcentraler og værdipapircentraler, jf. § 7, stk. 1, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, eller som har en balancesum på 500 mio. kr. eller derover i 2 på hinanden følgende regnskabsår, skal bestyrelsen
1) opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og
2) udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, jf. dog stk. 2-4.

§ 12 g. Bestyrelsen for en virksomhed omfattet af § 7, stk. 1, skal fastlægge en politik for mangfoldighed i bestyrelsen, der fremmer tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer.

§ 12 g er indsat ved § 1.21 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015.

§ 12 h. (Ophævet).

§ 13. Bestyrelse, revisor samt direktører og øvrige ansatte i et selskab omfattet af § 7, stk. 1, må ikke uberettiget røbe, hvad de under udøvelsen af deres stilling eller hverv har fået kundskab om.

Stk. 2. Stk. 1 er ikke til hinder for, at et selskab omfattet af § 7, stk. 1, som led i et samarbejde med andre selskaber omfattet af § 7, stk. 1, et reguleret marked for værdipapirer i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået samarbejdsaftale med på det finansielle område, eller et af Finanstilsynet anerkendt udenlandsk reguleret marked, clearingcentral og værdipapircentral videregiver oplysninger til disse, såfremt oplysningerne er undergivet tilsvarende tavshedspligt hos modtagerne.

Stk. 3. Omfattet af stk. 1 er tillige oplysninger, som et selskab omfattet af § 7, stk. 1, modtager fra andre selskaber omfattet af § 7, stk. 1, eller udenlandske regulerede markeder med angivelse af, at oplysningerne er hemmelige eller fortrolige, eller hvor dette følger af oplysningernes karakter.

§ 13, stk. 2 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 12, stk. 2, § 13, stk. 2, § 14, stk. 2, og § 84 b, stk. 1, ændres »aktieselskaber omfattet af § 7« til: »selskaber omfattet af § 7, stk. 1«.
§ 13, stk. 1-3 er ændret ved § 1.28 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 13, stk. 1-3, ændres »aktieselskab omfattet af § 7, stk. 1, nr. 1-6« til: »selskab omfattet af § 7, stk. 1, nr. 1 og 2«.
§ 13, stk. 3 er ændret ved § 1.29 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 13, stk. 3, ændres »aktieselskaber omfattet af § 7, stk. 1, nr. 1-6« til: »selskaber omfattet af § 7, stk. 1, nr. 1 og 2«.
§ 13, stk. 2 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.
§ 13, stk. 1, 2 og 3 er ændret ved § 2.22 i
lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. I § 13, stk. 1 og 2, og to steder i § 13, stk. 3, udgår »nr. 1 og 2,«. Hidtidig formulering: Bestyrelse, revisor samt direktører og øvrige ansatte i et selskab omfattet af § 7, stk. 1, nr. 1 og 2, må ikke uberettiget røbe, hvad de under udøvelsen af deres stilling eller hverv har fået kundskab om.
Stk. 2. Stk. 1 er ikke til hinder for, at et selskab omfattet af § 7, stk. 1, nr. 1 og 2, som led i et samarbejde med andre selskaber omfattet af § 7, stk. 1, et reguleret marked for værdipapirer i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået samarbejdsaftale med på det finansielle område, eller et af Finanstilsynet anerkendt udenlandsk reguleret marked, clearingcentral og værdipapircentral videregiver oplysninger til disse, såfremt oplysningerne er undergivet tilsvarende tavshedspligt hos modtagerne.
Stk. 3. Omfattet af stk. 1 er tillige oplysninger, som et selskab omfattet af § 7, stk. 1, nr. 1 og 2, modtager fra andre selskaber omfattet af § 7, stk. 1, nr. 1 og 2, eller udenlandske regulerede markeder med angivelse af, at oplysningerne er hemmelige eller fortrolige, eller hvor dette følger af oplysningernes karakter.
§ 13, stk. 4 er ophævet ved § 2.23 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. Hidtidig formulering: Stk. 4. For værdipapircentraler gælder reglerne i § 60, stk. 2-4.

§ 14. Den godkendte årsrapport for et selskab omfattet af § 7, stk. 1, skal indsendes til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold efter endelig godkendelse og senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 2. Den eksterne revisors revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten samt for selskaber med intern revision tillige den interne revisionschefs revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten skal indsendes til Finanstilsynet samtidig med indsendelse af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen efter stk. 1.

Stk. 3. Finanstilsynet kan fastsætte regler om regnskabsaflæggelse og om revisionens, herunder systemrevisionens, gennemførelse i selskaber omfattet af § 7, stk. 1.

Stk. 4. Finanstilsynet kan fastsætte regler om regnskab på konsolideret basis.

Stk. 5. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for transaktioner, der indgås mellem selskaber omfattet af § 7, stk. 1, og

1) virksomheder, der direkte eller indirekte er forbundet med selskabet som dattervirksomheder, associerede virksomheder eller modervirksomheder eller som modervirksomhedens associerede virksomheder og øvrige dattervirksomheder,
2) virksomheder eller personer, der er forbundet med selskabet gennem snævre forbindelser, jf. lov om finansiel virksomhed § 5, stk. 1, nr. 17, eller
3) virksomheder, der ikke er omfattet af nr. 1 og 2, og hvor personerne i virksomhedernes ledelse for flertallets vedkommende er de samme, eller hvor virksomhederne er underlagt en fælles ledelse i medfør af en aftale eller vedtægtsbestemmelser herom.

Stk. 6. Koncerninterne transaktioner foretaget i strid med de i medfør af stk. 5 fastsatte regler skal ophæves, således at ydelserne om muligt tilbageleveres, herunder at eventuel sikkerhedsstillelse ophører. Udbetalinger fra selskabet, der er foretaget i forbindelse med koncerninterne transaktioner i strid med de i medfør af stk. 5 fastsatte regler, skal tilbageføres tillige med en årlig rente af beløbet svarende til den rente, der er fastsat efter § 5, stk. 1 og 2, i lov om rente ved forsinket betaling m.v.

Stk. 7. Finanstilsynet kan efter forhandling med Erhvervsstyrelsen fastsætte nærmere regler om indsendelse af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen og regler om offentliggørelse af årsrapporter. Der kan herunder fastsættes nærmere regler om, at årsrapporterne skal indsendes digitalt til Erhvervsstyrelsen, og at kommunikation i forbindelse hermed skal foregå digitalt.

§ 14, stk. 1 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 12, stk. 1, § 12 a , stk. 1, § 12 b, stk. 1, § 12 c, § 12 d, stk. 1 og 2, § 14, stk. 1, § 84, stk. 3 og 4, og § 84 a , stk. 5, nr. 10, 14 og 15, ændres »aktieselskab omfattet af § 7« til: »selskab omfattet af § 7, stk. 1,«.
§ 14, stk. 2 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 12, stk. 2, § 13, stk. 2, § 14, stk. 2, og § 84 b, stk. 1, ændres »aktieselskaber omfattet af § 7« til: »selskaber omfattet af § 7, stk. 1«.
§ 14, stk. 4 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 12 d, stk. 4, § 14, stk. 4, og § 84 a, stk. 5, nr. 8 og 13, ændres »aktieselskaber omfattet af § 7« til: »selskaber omfattet af § 7, stk. 1,«.
§ 14, stk. 4, nr. 1 og 2 er ændret ved § 1.30 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 14, stk. 4, nr. 1 og 2, ændres »aktieselskabet omfattet af § 7« til: »selskabet«.
§ 14, stk. 6 er indsat ved § 37.2 i lov nr. 1231 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013.
§ 14, stk. 1 er ophævet og stk. 1 og 2 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 532 af 29.04.2015 fra et tidspunkt, der fastsættes af erhvervs- og vækstministeren. Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7. Hidtidig formulering: Årsrapporten for et selskab omfattet af § 7, stk. 1, ekstern revisors revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten samt revisionsprotokollatet vedrørende årsrapporten fra den interne revisionschef skal indsendes i to eksemplarer til Finanstilsynet. Finanstilsynet sender et eksemplar af årsrapporten til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som bekendtgør modtagelsen i styrelsens edb-informationssystem. De modtagne årsrapporter er offentligt tilgængelige i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
§ 14, stk. 6 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 532 af 29.04.2015 fra d. 03.07.2015. I § 14, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres to steder »stk. 4« til: »stk. 5«.
§ 14, stk. 7 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 532 af 29.04.2015 fra d. 03.07.2015. Hidtidig formulering: Ved anvendelse af digital kommunikation kan kravet om indsendelse af årsrapporter i flere eksemplarer, jf. stk. 1, fraviges.
§ 14, stk. 1 er ændret ved § 3.4 i lov nr. 1549 af 13.12.2016 fra d. 01.01.2017. Dette er sket før § 1.3 i lov nr. 532 af 29.04.2015 af erhvervs- og vækstministeren er sat i kraft. Formuleringen indtil § 1.3 i lov nr. 532 af 29.04.2015 sættes i kraft er: Årsrapporten for et selskab omfattet af § 7, stk. 1, ekstern revisors revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten samt revisionsprotokollatet vedrørende årsrapporten fra den interne revisionschef skal indsendes i to eksemplarer til Finanstilsynet. Finanstilsynet sender et eksemplar af årsrapporten til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som bekendtgør modtagelsen i styrelsens edb-informationssystem. De modtagne årsrapporter er offentligt tilgængelige i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Fører ekstern revisor ikke en revisionsprotokol vedrørende årsrapporten, indsendes anden tilsvarende dokumentation.

§ 15. Den ansvarlige kapital i et selskab omfattet af § 7, stk. 1 , beregnes som den indbetalte aktiekapital med fradrag af beholdningen af egne aktier og årets løbende underskud og tillagt overkurs ved emission samt reserver.

Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte kapitaldækningsregler og regler om afdækning af de af § 7, stk. 1, omfattede selskabers risici. Finanstilsynet kan fastsætte regler om afskrivning af immaterielle aktiver.

Stk. 3. Bestyrelsen og direktionen for selskaber omfattet af § 7, stk. 1, skal sikre, at selskabet har en tilstrækkelig ansvarlig kapital, jf. stk. 1, og at selskabet råder over interne procedurer til risikomåling og risikostyring til løbende vurdering og opretholdelse af en ansvarlig kapital af en størrelse, som er passende til at dække selskabets risici. Bestyrelsen og direktionen skal på baggrund af vurderingen i henhold til 1. pkt. opgøre selskabets kapitalbehov. Kapitalbehovet kan ikke være lavere end det, der fremgår af § 8, stk. 2, for den pågældende type af virksomhed. Finanstilsynet kan fastsætte et højere individuelt kapitalkrav end det, der fremgår af § 8, stk. 2.

§ 15, stk. 2 er ændret ved § 1.31 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 15, stk. 2, ændres »§ 7 omfattede aktieselskabers« til: »§ 7, stk. 1, omfattede selskabers«.
§ 15, stk. 3 er indsat ved § 1.32 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007.

§ 15 a. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om outsourcing vedrørende

1) outsourcingvirksomhedens ansvar og kontrol med en leverandør, herunder dennes videreoutsourcing,

2) outsourcingvirksomhedens interne retningslinjer for outsourcing og

3) krav, som outsourcingvirksomheden som minimum skal sikre at leverandøren til enhver tid opfylder, og som skal være aftalt i outsourcingkontrakten.

Stk. 2. Finanstilsynet kan træffe afgørelse om, at outsourcingvirksomhedens outsourcing skal bringes til ophør inden for en af Finanstilsynet nærmere fastsat frist, hvis outsourcingkontrakten eller dennes parter ikke opfylder reglerne fastsat i medfør af stk. 1.

§ 15 a er indsat ved § 2.4 i lov nr. 392 af 25.05.2009 fra d. 01.07.2009.

Afsnit II: Handel

Kapitel 4: Drift af et reguleret marked

Overskriften til kapitel 4 er ændret ved § 1.33 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: Børsvirksomhed

§ 16. Ved et reguleret marked forstås et multilateralt system, hvor der inden for systemet og i overensstemmelse med dettes ufravigelige regler sammenføres eller befordres sammenføring af en flerhed af tredjeparters interesser i køb og salg af værdipapirer på en sådan måde, at der indgås aftaler om handel med værdipapirer, der er optaget til handel efter dette markeds regler eller systemer.

Stk. 2. Operatører af regulerede markeder har eneret til at benytte betegnelserne reguleret marked og autoriseret markedsplads i deres navn og om det regulerede marked. De i 1. pkt. nævnte operatører af regulerede markeder, hvorpå der er optaget noterede værdipapirer til handel, har eneret til at benytte betegnelsen fondsbørs i deres navn og om det regulerede marked. Andre fysiske eller juridiske personer må ikke anvende navne eller betegnelser for deres virksomhed, som er egnet til at fremkalde det indtryk, at de driver et reguleret marked, herunder et reguleret marked, hvorpå der er optaget noterede værdipapirer til handel.

Stk. 3. Operatører af regulerede markeder, der har Finanstilsynets tilladelse til at drive regulerede markeder, skal benytte en betegnelse for det regulerede marked, som viser, at der er tale om et reguleret marked. Operatører af regulerede markeder er ikke omfattet af forpligtelsen i 1. pkt., hvis det på det regulerede marked klart fremgår, hvilke regler der er knyttet til de værdipapirer, som er optaget til handel på det pågældende regulerede marked.

§ 16 er ændret ved § 1.33 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: § 16. Ved børsvirksomhed forstås regelmæssig drift af et marked, hvor der optages værdipapirer til notering. Ved børsvirksomhed forstås tillige regelmæssig drift af et marked, hvor værdipapirer, der er optaget til notering på et marked som nævnt under nr. 1-4, optages til handel mellem markedets medlemmer på egne eller kunders vegne:
1) En dansk fondsbørs,
2) en fondsbørs eller et tilsvarende reguleret marked i et land inden for den Europæiske Union,
3) en fondsbørs eller et tilsvarende reguleret marked i lande, som Fællesskabet har indgået samarbejdsaftale med, eller
4) et af Finanstilsynet anerkendt tilsvarende reguleret marked uden for Den Europæiske Union.
Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte regler for markeder, hvor der handles værdipapirer, og som drives af en eller flere værdipapirhandlere alene eller i forening. Dette gælder dog ikke, såfremt markedet er omfattet af kapitel 13 eller 14.
Stk. 3. De fondsbørser, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive børsvirksomhed, er eneberettigede til i deres navn at benytte betegnelsen »fondsbørs«. Andre virksomheder må ikke i deres navn eller i betegnelsen af deres virksomhed benytte ordet »fondsbørs« eller betegnelser, der er egnet til at fremkalde det indtryk, at de er fondsbørser.
Stk. 4. Vedtægterne for en fondsbørs skal i formålsbestemmelsen indeholde oplysninger om, hvilke typer af værdipapirer der kan optages til notering.
§ 16, stk. 3, 2. pkt. er indsat ved § 2.5 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008.

§ 17. En operatør af et reguleret marked kan drive anden virksomhed, der er accessorisk til driften af det regulerede marked, herunder som clearingcentral, værdipapircentral og drift af multilaterale handelsfaciliteter. Finanstilsynet kan beslutte, at den accessoriske virksomhed skal udøves i et andet selskab. Hvis operatøren af et reguleret marked driver en multilateral handelsfacilitet som accessorisk virksomhed, kan den multilaterale handelsfacilitet dog altid drives i samme selskab som det regulerede marked.


Stk. 2. Hvis en operatør af et reguleret marked driver en clearingcentral, en værdipapircentral eller en multilateral handelsfacilitet som accessorisk virksomhed, jf. stk. 1, finder kravene til tilladelse og drift af disse typer af virksomheder i denne lov anvendelse. En operatør af et reguleret marked, der ønsker at drive en multilateral handelsfacilitet som en alternativ markedsplads, skal give meddelelse herom til Finanstilsynet inden påbegyndelse af den alternative markedsplads. Multilaterale handelsfaciliteter, der har været i drift inden en sådan meddelelse, kan ikke efterfølgende drives som alternative markedspladser.

§ 17 er ændret ved § 1.33 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: § 17. En fondsbørs kan drive anden virksomhed, der er accessorisk til børsvirksomhed, herunder som clearingcentral, værdipapircentral, autoriseret markedsplads og alternativ markedsplads. Finanstilsynet kan beslutte, at den accessoriske virksomhed skal udøves i et andet selskab.
Stk. 2. Hvis en fondsbørs tillige driver virksomhed som clearingcentral, finder bestemmelserne i § 52, § 53, stk. 1, og §§ 54-58 anvendelse på selskabets virksomhed. Regler udstedt i medfør af § 55, stk. 8, finder tilsvarende anvendelse på selskabets virksomhed.
Stk. 3. Hvis en fondsbørs tillige driver virksomhed som værdipapircentral, finder bestemmelserne i § 8, stk. 3, § 60, §§ 62-82 og §§ 90 og 91 anvendelse på selskabets virksomhed.
Stk. 4. Hvis en fondsbørs tillige driver virksomhed som autoriseret markedsplads, finder bestemmelserne i kapitel 11 anvendelse på selskabets virksomhed.
Stk. 5. Hvis en fondsbørs tillige driver virksomhed som alternativ markedsplads, finder bestemmelserne i kapitel 11 a anvendelse på selskabets virksomhed.

§ 17, stk. 2, 2. pkt. er ophævet ved og stk. 2, 2. og 3. pkt. er indsat ved § 2.7 i lov nr. 155 af 28.02.2012 fra d. 01.03.2012. Hidtidig formulering: Ved accessorisk drift af en multilateral handelsfacilitet finder kravene til tilladelse og drift af disse typer af virksomheder i lov om finansiel virksomhed endvidere anvendelse.

§ 18. En operatør af et reguleret marked er ansvarlig for, at markedet drives på en betryggende og hensigtsmæssig måde.

Stk. 2. Operatøren skal

1) kunne identificere og håndtere eventuelle interessekonflikter mellem på den ene side operatøren og operatørens ejerkreds og på den anden side den sunde funktion af det regulerede marked,
2) kunne styre de risici, som operatøren og det regulerede marked udsættes for, påvise alle væsentlige risici for markedets drift og indføre foranstaltninger til at mindske disse risici,
3) sikre en sund forvaltning af den tekniske funktion af markedets systemer, herunder etablere effektive nødsystemer,
4) have regler, der sikrer en redelig og korrekt handel, og opstille objektive kriterier for effektiv udførelse af ordrer,
5) sikre en effektiv og rettidig gennemførelse af de transaktioner, der gennemføres i markedets systemer,
6) råde over tilstrækkelige finansielle ressourcer til at sikre markedets velordnede funktion under hensyntagen til de transaktioner, der gennemføres på markedet, og til de risici, som markedet er udsat for,
7) overvåge, at udstedere af værdipapirer og medlemmer af markedet overholder reglerne for det regulerede marked,
8) registrere de transaktioner, der gennemføres af medlemmer af markedet under anvendelse af markedets systemer, med henblik på at kunne påvise overtrædelser af markedets regler eller handelsvilkår i strid med reglerne for det regulerede marked,
9) kontrollere, at udstedere af værdipapirer, som er optaget til handel på det regulerede marked, opfylder deres oplysningsforpligtelser,
10) lette det regulerede markeds medlemmers adgang til offentliggjorte oplysninger og
11) regelmæssigt kontrollere, at de værdipapirer, der er optaget til handel, til stadighed opfylder optagelseskravene.

§ 18 er ændret ved § 1.33 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: § 18. Bestyrelsen for en fondsbørs er ansvarlig for, at børsvirksomheden foregår på en betryggende og hensigtsmæssig måde.
Stk. 2. Det påhviler den enkelte fondsbørs at
1) sørge for, at de nødvendige værdipapirhandelssystemer og informationssystemer er til rådighed,
2) virke for, at handel og kursnotering finder sted på en måde, der sikrer, at handelen og prisdannelsen på fondsbørsen foregår på en redelig og gennemskuelig måde, og inden for lovgivningens rammer sikrer alle berørte en ligelig behandling, og
3) påse, at udstedere af værdipapirer og fondsbørsmedlemmer overholder reglerne efter § 19.
Stk. 3. Hvis et fondsbørsmedlem tilsidesætter vilkårene i tilslutningsaftalen, jf. § 19, stk. 1, eller hvis en udsteder af værdipapirer noteret på en fondsbørs tilsidesætter fondsbørsens regelsæt, kan fondsbørsen opkræve afgifter eller påtale dette.
Stk. 4. Hvis et fondsbørsmedlem groft eller gentagne gange tilsidesætter vilkårene i en tilslutningsaftale, jf. § 19, stk. 1, kan fondsbørsen ophæve tilslutningsaftalen.
Stk. 5. Hvis en udsteder groft eller gentagne gange tilsidesætter fondsbørsens regelsæt, kan fondsbørsen slette udstederens værdipapirer fra noteringen.
§ 18, stk. 2, nr. 8 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 632 af 08.06.2016 fra d. 03.07.2016. I § 18, stk. 2, nr. 8, ændres »regler, handelsvilkår i strid med reglerne for det regulerede marked eller adfærd, der kan indebære overtrædelse af kapitel 10,« til: »regler eller handelsvilkår i strid med reglerne for det regulerede marked,«.

§ 18 a. En operatør af et reguleret marked skal offentliggøre de aktuelle priser og markedsdybden ved disse priser på aktier, som er optaget til handel på det regulerede marked, og som udbydes i det regulerede markeds system. Disse oplysninger skal inden for det regulerede markeds normale åbningstid løbende gøres tilgængelige for offentligheden på rimelige forretningsmæssige vilkår.

Stk. 2. Hvis en operatør af et reguleret marked giver værdipapirhandlere, der er forpligtet til at offentliggøre priser på aktier i henhold til § 33 a, adgang til de ordninger, som operatøren anvender til at offentliggøre oplysninger omfattet af stk. 1, skal dette ske på rimelige forretningsmæssige vilkår og på et ikkediskriminerende grundlag.

Stk. 3. Finanstilsynet kan fritage en operatør af et reguleret marked for forpligtelsen i stk. 1 på baggrund af markedsmodel, ordretype eller ordrestørrelse.

Stk. 4. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om pligten til offentliggørelse efter stk. 1 og om fritagelse efter stk. 3.

§ 18 a er indsat ved § 1.33 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007.

§ 18 b. En operatør af et reguleret marked skal offentliggøre pris, mængde og tidspunkt for transaktioner, der er gennemført med aktier, som er optaget til handel på markedet. Disse oplysninger skal gøres tilgængelige for offentligheden på rimelige forretningsmæssige vilkår og så tæt på realtid som muligt.

Stk. 2. Hvis en operatør af et reguleret marked giver værdipapirhandlere, der er forpligtet til at offentliggøre oplysninger om transaktioner med aktier i henhold til § 33 b, adgang til de ordninger, som operatøren anvender til at offentliggøre oplysninger omfattet af stk. 1, skal dette ske på rimelige forretningsmæssige vilkår og på et ikkediskriminerende grundlag.

Stk. 3. En operatør af et reguleret marked kan fastsætte regler om udsættelse af offentliggørelse på baggrund af transaktionernes størrelse eller type. Reglerne skal godkendes af Finanstilsynet. Operatøren skal offentliggøre de godkendte regler.

Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om pligten for en operatør af et reguleret marked til at offentliggøre pris, mængde og tidspunkt for transaktioner, der er gennemført med andre værdipapirer end aktier.

Stk. 5. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om pligten til offentliggørelse efter stk. 1. Finanstilsynet kan endvidere fastsætte nærmere regler om betingelserne for udsættelse af offentliggørelse efter stk. 3.

§ 18 b er indsat ved § 1.33 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007.

§ 19. En operatør af et reguleret marked skal fastsætte regler om medlemskab af markedet. Reglerne skal være gennemsigtige og ikkediskriminerende og baseret på objektive kriterier. Reglerne skal angive eventuelle forpligtelser for medlemmerne som følge af

1) etablering og drift af markedet,
2) regler for transaktioner på markedet,
3) faglige standarder, der pålægges ansatte hos værdipapirhandlere, der opererer på markedet,
4) betingelser, der fastsættes for andre medlemmer af markedet end værdipapirhandlere, og
5) regler og procedurer for clearing og afvikling af transaktioner gennemført på markedet.

Stk. 2. Reglerne for det regulerede marked om clearing og afvikling skal sikre, at medlemmer af det regulerede marked har ret til at benytte et andet afviklingssystem for transaktioner med finansielle instrumenter end det, der er valgt af operatøren af markedet, hvis

1) der består de nødvendige forbindelser og ordninger mellem det af medlemmet valgte afviklingssystem og ethvert andet relevant system eller enhver anden relevant facilitet til at sikre en effektiv og økonomisk afvikling af den pågældende transaktion og
2) Finanstilsynet finder, at de tekniske betingelser for afvikling af transaktioner på det regulerede marked gennem et andet afviklingssystem end det, der er valgt af operatøren af det regulerede marked, er egnede til at sikre de finansielle markeders effektive og ordnede funktion.

§ 19 er ændret ved § 1.33 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: § 19. For at sikre investorbeskyttelse og ligebehandling af markedsdeltagerne skal en fondsbørs fastsætte
1) regler, der indeholder vilkårene for markedets funktion og tilsikrer god gennemsigtighed,
2) regler for adgang til markedet, herunder tilslutningsaftaler, og
3) børsetiske regler.
Stk. 2. En fondsbørs kan endvidere fastsætte supplerende bestemmelser, der udfylder Finanstilsynets bestemmelser om markedets funktion, herunder regler om oplysningsforpligtelser, jf. § 30, om indberetning af handler til løbende markedsovervågnings- og informationsformål, jf. § 33, stk. 4, om betingelser for optagelse til handel eller notering, jf. § 21, stk. 2, og § 22, stk. 4, samt om prospekters indhold, jf. § 23, stk. 8 og 9.

Kapitel 5: Adgang til regulerede markeder

Overskriften til kapitel 5 er ændret ved § 1.34 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: Adgang til en fondsbørs

§ 20. Værdipapirhandlere, bortset fra investeringsforvaltningsselskaber og administrationsselskaber, med tilladelse til at udføre kundeordrer eller til at handle for egen regning, og som er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 1-3, Danmarks Nationalbank og andre centralbanker fra lande inden for Den Europæiske Union eller fra lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, har ret til at blive medlemmer af et reguleret marked, hvis de opfylder de for markedet fastsatte regler, jf. § 19. Tilsvarende ret har værdipapirhandlere, bortset fra investeringsforvaltningsselskaber og administrationsselskaber omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, der i hjemlandet har tilladelse til at udføre kundeordrer eller til at handle for egen regning, men som ikke udøver værdipapirhandel gennem en filial eller ved tjenesteydelser her i landet, jf. §§ 30 og 31 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. Værdipapirhandlere omfattet af stk. 1 og centralbanker fra lande inden for Den Europæiske Union eller fra lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, har ret til at blive fjernmedlemmer af et reguleret marked, medmindre fysisk tilstedeværelse efter det regulerede markeds handelsprocedurer og -systemer er nødvendig for at kunne gennemføre transaktioner på markedet.

Stk. 3. En operatør af et reguleret marked kan optage andre fysiske eller juridiske personer end de i stk. 1 nævnte som medlemmer af det regulerede marked, hvis personerne

1) er egnede og hæderlige,
2) har tilstrækkelig handelsevne og kompetence,
3) i fornødent omfang har passende administrative procedurer, og
4) har tilstrækkelige ressourcer til at varetage de funktioner, der følger af medlemskabet af det regulerede marked, og som skal sikre en passende afvikling af transaktioner.

Stk. 4. Uanset stk. 3 må en operatør af et reguleret marked alene optage personer, der er hjemmehørende i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, hvis disse er kreditinstitutter, investeringsselskaber eller centralbanker. Hvis det pågældende kreditinstitut eller investeringsselskab ikke er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 4, kræver optagelse tilladelse fra Finanstilsynet.

Stk. 5. En operatør af et reguleret marked skal løbende give Finanstilsynet meddelelse om ændringer i det regulerede markeds medlemskreds.

Stk. 6. En operatør af et reguleret marked, der har til hensigt at lade fysiske eller juridiske personer i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, blive fjernmedlemmer af det regulerede marked eller en multilateral handelsfacilitet, skal give Finanstilsynet meddelelse herom. Finanstilsynet videregiver inden 1 måned denne meddelelse til tilsynsmyndighederne i det land, hvor fjernmedlemmerne er hjemmehørende.

§ 20 er ændret ved § 1.34 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: § 20. Værdipapirhandlere som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1-4, samt Danmarks Nationalbank kan blive medlemmer af en fondsbørs (fondsbørsmedlemmer).
Stk. 2. En fondsbørs kan optage et kreditinstitut eller et investeringsselskab som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 3, der ikke udøver værdipapirhandel gennem en filial eller ved tjenesteydelser her i landet, jf. §§ 30 og 31 i lov om finansiel virksomhed, som medlem. En fondsbørs kan efter at have indhentet Finanstilsynets tilladelse optage et kreditinstitut eller et investeringsselskab som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 4, der ikke udøver værdipapirhandel enten gennem en filial eller ved at yde tjenesteydelser her i landet, jf. lov om finansiel virksomhed § 1, stk. 3, henholdsvis § 33, som medlem.
Stk. 3. En fondsbørs kan tillade, at andre end de i stk. 1 og 2 nævnte kan blive medlemmer af fondsbørsen, såfremt reglerne herfor, jf. stk. 4 og 5, er opfyldt.
Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for optagelse af de i stk. 3 nævnte medlemmer.
Stk. 5. De i stk. 3 nævnte medlemmer skal foruden regler fastsat af Finanstilsynet i medfør af stk. 4 opfylde de af den pågældende fondsbørs fastsatte regler i henhold til § 19.
Stk. 6. Senest samtidig med, at en fondsbørs har imødekommet en ansøgning om at blive fondsbørsmedlem i henhold til stk. 1-3, skal fondsbørsen give Finanstilsynet meddelelse herom.
§ 20, stk. 1, 2. 4 og 6 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.
§ 20, stk. 6, 1. pkt. er ændret ved § 2.8 i lov nr. 155 af 28.02.2012 fra d. 01.03.2012. I § 20, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »af det regulerede marked«: »eller en multilateral handelsfacilitet«.

Kapitel 6: Optagelse af værdipapirer til handel på et reguleret marked, officiel notering og offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro m.v.

Overskriften til kapitel 6 er ændret ved § 1.35 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: Prospekter for optagelse af værdipapirer til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked samt for første offentlige udbud af værdipapirer over 2.500.000 euro m.v.
Overskriften til kapitel 6 er ændret ved § 2.9 i
lov nr. 155 af 28.02.2012 fra d. 01.07.2012. I overskriften til kapitel 6 og i § 23, stk. 4, nr. 9, ændres »2.500.000 euro« til: »5.000.000 euro«.

§ 21. En operatør af et reguleret marked skal fastsætte klare og gennemsigtige regler for optagelse af værdipapirer til handel på det regulerede marked. Reglerne skal sikre, at værdipapirer, der optages til handel, kan handles på en redelig, velordnet og effektiv måde, og at de, når det er værdipapirer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, er frit omsættelige. For derivater skal reglerne særligt sikre, at derivatkontrakten udformes på en måde, der sikrer en korrekt prisdannelse og effektive afviklingsbetingelser.

Stk. 2. En operatør af et reguleret marked skal ved optagelse af værdipapirer til handel på det regulerede marked sikre sig, at reglerne fastsat i medfør af stk. 1 er overholdt, og at der foreligger et godkendt og offentliggjort prospekt, jf. § 23, stk. 2, og § 24, stk. 1.

Stk. 3. En operatør af et reguleret marked kan uden udstederens samtykke optage et værdipapir til handel på det regulerede marked, hvis værdipapiret med udstederens samtykke er optaget til handel på et andet reguleret marked her i landet eller i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Operatøren af det regulerede marked skal oplyse udstederen om, at udstederens værdipapirer er optaget til handel på det regulerede marked.

Stk. 4. Ved optagelse af et værdipapir til handel efter stk. 3 påhviler overholdelsen af denne lovs regler om oplysningsforpligtelser for udstedere og om prospekter den, der foranlediger optagelse af værdipapiret til handel.

Stk. 5. En operatør af et reguleret marked kan med Finanstilsynets forudgående godkendelse optage instrumenter, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1, til handel på det regulerede marked.

§ 21 er ændret ved § 1.36 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: § 21. Efter bestemmelserne i §§ 22-24 kan en fondsbørs optage værdipapirer som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1-10 og 12, til notering, medmindre de i medfør af § 2, stk. 2, er undtaget fra loven.
Stk. 2. Endvidere kan en fondsbørs optage værdipapirer, der er optaget til notering på en anden fondsbørs, til handel efter regler fastsat af Finanstilsynet.
§ 21, stk. 3 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.

§ 22. Finanstilsynet kan efter anmodning fra en udsteder af aktier, aktiecertifikater eller obligationer træffe beslutning om officiel notering af det pågældende værdipapir, hvis dette er optaget eller vil blive optaget til handel på et reguleret marked.

Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter regler om betingelserne for officiel notering af værdipapirer, jf. stk. 1, og om suspension og sletning af værdipapirer fra notering.

§ 22 er ændret ved § 1.36 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: § 22. Værdipapirer skal optages til notering på en fondsbørs efter ansøgning fra udstederen, såfremt lovgivningens betingelser er opfyldt, de pågældende værdipapirer er omfattet af fondsbørsens formålsbestemmelse, og den fondsbørs, hvorpå optagelse til notering søges, skønner, at handel og kursnotering har offentlig interesse.
Stk. 2. En fondsbørs kan stille enhver særlig betingelse for et værdipapirs optagelse til notering, der anses for nødvendig for at beskytte investorerne og værdipapirmarkedet.
Stk. 3. En fondsbørs kan afslå en ansøgning om optagelse af et værdipapir, såfremt den skønner, at optagelsen på grund af udstederens forhold eller værdipapirets opbygning vil være i modstrid med investorernes og værdipapirmarkedets interesse.
Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter regler om betingelser for optagelse af værdipapirer til notering på en fondsbørs.

§ 23. En udsteder eller en person, der anmoder om optagelse af værdipapirer til handel på et reguleret marked, må ikke foranledige optagelse af værdipapirerne til handel, før der er offentliggjort et godkendt prospekt for de pågældende værdipapirer, jf. stk. 2 og § 24, stk. 1. Tilsvarende må en udbyder ikke foretage udbud af værdipapirer til offentligheden, før der er offentliggjort et godkendt prospekt for de pågældende værdipapirer, jf. stk. 2 og § 24, stk. 1.

Stk. 2. Finanstilsynet træffer beslutning om prospektets godkendelse.

Stk. 3. Prospektet skal indeholde de oplysninger, der anses for fornødne for, at investorerne og deres investeringsrådgivere kan danne sig et velbegrundet skøn over udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter samt over en eventuel garant og over de rettigheder, der er knyttet til værdipapirerne, som udbydes til offentligheden eller optages til handel.

Stk. 4. Reglerne i dette kapitel om pligten til at offentliggøre et prospekt finder uanset stk. 1 ikke anvendelse på følgende:

1) Pengemarkedsinstrumenter, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, med en løbetid på mindre end 12 måneder.
2) Omsættelige pantebreve, jf. § 2, stk. 1, nr. 11.
3)
Andele i kollektive investeringsordninger omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. eller lov om investeringsforeninger m.v. For andele i kollektive investeringsordninger omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. gælder undtagelsen dog ikke for fonde af den lukkede type.
4) Værdipapirer, der ikke er kapitalandele, udstedt af
a) et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller af en af det pågældende lands regionale eller kommunale myndigheder,
b) internationale offentligretlige organer, som et eller flere lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, er medlemmer af,
c) Den Europæiske Centralbank eller
d) centralbanker, der er hjemmehørende i lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.
5) Aktier i en centralbank, der er hjemmehørende i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.
6) Værdipapirer dækket af en ubetinget og uigenkaldelig garanti fra et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller af en af det pågældende lands regionale eller kommunale myndigheder.
7) Værdipapirer, der med henblik på at skaffe midler til almennyttige mål udstedes af statsanerkendte organisationer hjemmehørende i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som ikke arbejder med gevinst for øje.
8) Værdipapirer, der ikke er kapitalandele, og som udstedes løbende eller ad gentagne gange af kreditinstitutter, forudsat at disse værdipapirer
a) ikke er underordnede, konvertible eller ombyttelige,
b) ikke giver ret til at tegne eller erhverve andre former for værdipapirer og ikke er tilknyttet et afledt instrument,
c) gør det ud for modtagelse af indlån, der skal tilbagebetales, og
d) er omfattet af en indskudsgarantiordning.
9) Værdipapirer, der indgår i et offentligt udbud af værdipapirer, hvor hele udbuddet
i Den Europæiske Union og lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, er under 5.000.000 euro, idet denne grænse beregnes over en periode på 12 måneder.
10) Værdipapirer, der ikke er kapitalandele, og som udstedes løbende eller ad gentagne gange af kreditinstitutter, hvor hele udstedelsen
i Den Europæiske Union og lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, er under 75.000.000 euro, idet denne grænse beregnes over en periode på 12 måneder, forudsat at disse værdipapirer
a) ikke er underordnede, konvertible eller ombyttelige og
b) ikke giver ret til at tegne eller erhverve andre former for værdipapirer og ikke er tilknyttet et afledt instrument.

Stk. 5. En udsteder, en udbyder eller en person, der anmoder om optagelse til handel af værdipapirer, der er nævnt i stk. 4, nr. 4, 6, 9 og 10, kan dog udforme et prospekt i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel og regler udstedt i medfør af stk. 7 og 8 og § 24, stk. 2.

Stk. 6. Et prospekt skal udarbejdes i overensstemmelse med de regler, som Finanstilsynet fastsætter i henhold til stk. 7, og skal præsenteres på en måde, som gør det muligt at forstå indholdet og vurdere betydningen af den givne information.

Stk. 7. Finanstilsynet fastsætter regler for prospekters indhold, format, sprog, annoncering og gyldighed samt udeladelse af oplysninger i prospektet. Derudover fastsætter Finanstilsynet regler for prospekters godkendelse i de tilfælde, hvor værdipapirer ønskes optaget til handel på flere regulerede markeder her i landet eller regulerede markeder i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 8. Finanstilsynet fastsætter regler om fritagelse for pligten til at offentliggøre et prospekt, herunder regler om, at nærmere bestemte værdipapirer undtages fra pligten. Endvidere fastsætter Finanstilsynet regler om optagelse i et register for fysiske personer og små og mellemstore virksomheder som kvalificerede investorer.

§ 23, stk. 1 er ændret ved § 1.37 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: § 23, stk. 1. Ved ansøgning om værdipapirers optagelse til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked for værdipapirer og ved første udbud af værdipapirer til offentligheden over 2.500.000 euro skal der med henblik på offentliggørelse foreligge et godkendt prospekt.
§ 23, stk. 3 og 5 (tidligere stk. 6) er ændret ved § 1.38 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 23, stk. 3, § 23, stk. 6 , der bliver stk. 5, og § 23 a , stk. 1-5 , udgår »notering eller«.
§ 23, stk. 4 er ophævet ved § 1.39 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Stk. 5-9 bliver herefter stk. 4-8. Hidtidig formulering: § 23, stk. 4. Reglerne i dette kapitel om pligten til at offentliggøre et prospekt finder anvendelse på de værdipapirer, der er nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1-4, 6- 10 og 12, samt værdipapirer som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 5, når løbetiden for disse er længere end 12 måneder.
§ 23, stk. 4 (tidligere stk. 5) er ændret ved § 1.40 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 23, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »stk. 4« til: »stk. 1«.
§ 23, stk. 4 (tidligere stk. 5), nr. 1 og 2 er indsat ved § 1.41 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Nr. 1-8 bliver herefter nr. 3-10.
§ 23, stk. 4, nr. 3 (tidligere stk. 5, nr. 1) er ændret ved § 1.42 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: § 23, stk. 4, nr. 3. Andele i investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger, udenlandske investeringsinstitutter, hedgeforeninger og andre kollektive investeringsordninger omfattet af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.
§ 23, stk. 4, nr. 4 (tidligere stk. 5, nr. 2) er ændret ved § 1.43 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 23, stk. 5, nr. 2 , der bliver stk. 4, nr. 4, ændres »Ikkekapitalandele« til: »Værdipapirer, der ikke er kapitalandele,«.
§ 23, stk. 5 (tidligere stk. 6) er ændret ved § 1.44 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 23, stk. 6 , der bliver stk. 5, ændres »stk. 5, nr. 2, 4, 7 og 8,« til: »stk. 4, nr. 4, 6, 9 og 10,«, og »stk. 8 og 9« ændres til: »stk. 7 og 8«.
§ 23, stk. 6 (tidligere stk. 7) er ændret ved § 1.45 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 23, stk. 7 , der bliver stk. 6, ændres »stk. 8« til: »stk. 7«.
§ 23, stk. 7, 2. pkt. (tidligere stk. 8, 2. pkt.) er ændret ved § 1.46 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: § 23, stk. 7, 2. pkt.. Derudover fastsætter Finanstilsynet regler for prospekters godkendelse i de tilfælde, hvor værdipapirer ønskes optaget til notering eller handel på flere fondsbørser, autoriserede markedspladser eller tilsvarende regulerede markeder.
§ 23, stk. 8 (tidligere stk. 9) er ændret ved § 1.47 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 23, stk. 9, der bliver stk. 8, indsættes efter »herunder«: »regler om, at nærmere bestemte værdipapirer undtages fra pligten, og«.
§ 23, stk. 4 og 7 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.
§ 23, stk. 4, nr. 3 er ændret ved § 230.1 i lov nr. 456 af 18.05,2011 fra d. 01.07.2011. Overalt i loven ændres »lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.« til: »lov om investeringsforeninger m.v.«
§ 23, stk. 4, nr. 9 er ændret ved § 2.9 i lov nr. 155 af 28.02.2012 fra d. 01.07.2012. I overskriften til kapitel 6 og i § 23, stk. 4, nr. 9, ændres »2.500.000 euro« til: »5.000.000 euro«.
§ 23, stk. 4, nr. 10 er ændret ved § 2.10 i lov nr. 155 af 28.02.2012 fra d. 01.07.2012. I § 23, stk. 4, nr. 10, ændres »50.000.000 euro« til: »75.000.000 euro«.
§ 23, stk. 4, nr. 3 er ændret ved § 2.8 i
lov nr. 403 af 28.04.2014 fra d. 15.05.2014. Hidtidig formulering: Andele i kollektive investeringsordninger omfattet af lov om investeringsforeninger m.v.
§ 23, stk. 8, 1. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 532 af 29.04.2015 fra d. 03.07.2015. I § 23, stk. 8, 1. pkt., udgår », og regler om godkendelse af fysiske personer og små og mellemstore virksomheder som kvalificerede investorer«, og 2. pkt. ophæves. Hidtidig formulering: Finanstilsynet fastsætter regler om fritagelse for pligten til at offentliggøre et prospekt, herunder regler om, at nærmere bestemte værdipapirer undtages fra pligten, og regler om godkendelse af fysiske personer og små og mellemstore virksomheder som kvalificerede investorer.
§ 23, stk. 4, nr. 9 er ændret ved § 2.24 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015.
I § 23, stk. 4, nr. 9, indsættes efter »udbuddet«: »i Den Europæiske Union og lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område,«.
§ 23, stk. 4, nr. 10 er ændret ved § 2.25 i i lov nr. 1490 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015.
I § 23, stk. 4, nr. 10, indsættes efter »udstedelsen«: »i Den Europæiske Union og lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område,«.

§ 23 a. Finanstilsynet giver udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, meddelelse om sin afgørelse om prospektets godkendelse inden for 10 hverdage efter modtagelsen af ansøgningen om godkendelse af prospektet.

Stk. 2. Den i stk. 1 og 5 omhandlede frist forlænges til 20 hverdage, hvis udbud til offentligheden vedrører værdipapirer udstedt af en udsteder, som ikke har værdipapirer optaget til handel, og som ikke tidligere har udbudt værdipapirer til offentligheden.

Stk. 3. Hvis der er rimelig grund til at antage, at de indsendte dokumenter er ufuldstændige, eller at der er behov for yderligere oplysninger, finder fristerne i stk. 1, 2 og 5 først anvendelse fra den dato, hvor udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, har tilvejebragt sådanne oplysninger. Hvis dokumenterne er ufuldstændige og godkendelsesfristen af den grund sættes i bero, skal Finanstilsynet give den pågældende meddelelse herom inden for 10 hverdage efter modtagelsen af ansøgningen.

Stk. 4. Finanstilsynet kan henvise godkendelsen af et prospekt til den kompetente myndighed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, forudsat at den kompetente myndighed i dette land giver sit tilsagn hertil. En sådan henvisning skal meddeles udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, inden for 3 hverdage efter datoen for Finanstilsynets afgørelse om henvisning.

Stk. 5. Når Finanstilsynet får henvist en ansøgning om godkendelse af et prospekt fra en kompetent myndighed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal Finanstilsynet give udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, meddelelse om sin afgørelse om prospektets godkendelse inden for 10 hverdage efter, at den kompetente myndighed har truffet afgørelse om henvisning af prospektgodkendelsen.

§ 23 a, stk. 1-5 er ændret ved § 1.38 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 23, stk. 3, § 23, stk. 6 , der bliver stk. 5, og § 23 a , stk. 1-5 , udgår »notering eller«.
§ 23 a, stk. 4 og 5 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.
§ 23 a, stk. 1-5 er ændret ved § 2.11 i lov nr. 155 af 28.02.2012 fra d. 01.07.2012. I § 23 a, stk. 1-5, ændres »børsdage« til: »hverdage«.

§ 24. Udbud til offentligheden af værdipapirer og optagelse af værdipapirer til handel på et reguleret marked må ikke finde sted, før prospektet er offentliggjort efter de regler, som er fastsat i medfør af stk. 2.

Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter regler om udbudsmateriale og om prospekters offentliggørelse.

§ 24, stk. 1 er ændret ved § 1.48 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 24, stk. 1, indsættes efter »Udbud til offentligheden«: »af værdipapirer og optagelse af værdipapirer til handel på et reguleret marked«.

§ 25. En operatør af et reguleret marked kan suspendere eller slette et værdipapir fra handelen på det regulerede marked, hvis værdipapiret ikke længere opfylder det regulerede markeds regler. Suspension eller sletning må dog ikke foretages, hvis der er sandsynlighed for, at dette vil være til væsentlig skade for investorernes interesser eller markedets ordentlige funktion.

Stk. 2. En operatør, der efter stk. 1 træffer beslutning om suspension eller sletning af et værdipapir, skal hurtigst muligt offentliggøre denne beslutning og meddele Finanstilsynet de relevante oplysninger.

Stk. 3. Fremsætter en udsteder, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, anmodning om sletning fra handelen, skal operatøren af det regulerede marked tage anmodningen til følge. Sletning kan dog ikke foretages, hvis der er sandsynlighed for, at dette vil være til væsentlig skade for investorernes interesser eller markedets ordentlige funktion.

Stk. 4. En udsteder har ret til at få et værdipapir slettet fra handelen på et reguleret marked, hvis værdipapiret i forbindelse hermed optages til handel eller er optaget til handel på et andet reguleret marked.

§ 25 er ændret ved § 1.49 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: § 25. En fondsbørs kan bestemme, at et værdipapir skal slettes fra noteringen på den pågældende fondsbørs, såfremt denne finder, at noteringen ikke længere er i investorernes, låntagernes eller værdipapirmarkedets interesse.
Stk. 2. Mister en udsteder rådigheden over sit bo, slettes dennes værdipapirer fra noteringen.
Stk. 3. Fremsætter en udsteder, hvis værdipapirer er noteret på en fondsbørs, anmodning om sletning fra noteringen, skal anmodningen tages til følge, medmindre fondsbørsen finder, at sletningen ikke er i investorernes, låntagernes eller værdipapirmarkedets interesse.
Stk. 4. En udsteder har ret til at få et værdipapir slettet fra noteringen på en fondsbørs, såfremt værdipapiret i forbindelse hermed optages eller er optaget til notering på en anden fondsbørs.
Stk. 5. Finanstilsynet fastsætter regler om sletning og suspension af værdipapirer fra noteringen.

§ 26. (Ophævet).

§ 26 a. De beføjelser, der er tillagt en operatør af et reguleret marked i § 21, udøves af Finanstilsynet, når en operatør af et reguleret marked her i landet eller i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller et selskab, der driver en alternativ markedsplads, anmoder om optagelse af sine værdipapirer til handel på det regulerede marked. Finanstilsynet udøver ligeledes de beføjelser, der er tillagt en operatør af et reguleret marked i § 25, når værdipapirer omfattet af 1. pkt. er optaget til handel på det regulerede marked.

§ 26 a er ændret ved § 1.50 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: § 26 a. De beføjelser, der er tillagt en fondsbørs efter bestemmelserne i §§ 21, 22 og 25, udøves af Finanstilsynet, når en dansk eller udenlandsk fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked eller en alternativ markedsplads ansøger om optagelse til notering af sine værdipapirer på en fondsbørs.
§ 26 a er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.

Kapitel 7: Oplysningsforpligtelser

§ 27. En udsteder af omsættelige værdipapirer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, som er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning offentliggøre den af det øverste ledelsesorgan godkendte årsrapport. Udstederen skal ligeledes offentliggøre den af det øverste ledelsesorgan godkendte halvårsrapport for regnskabsårets første 6 måneder. Offentliggørelsen af halvårsrapporten skal ske hurtigst muligt og senest 3 måneder efter udløbet af halvårsperioden. Udstederen skal sikre, at årsrapporter og halvårsrapporter er tilgængelige for offentligheden i mindst 10 år. De offentliggjorte årsrapporter og halvårsrapporter for udstedere her fra landet og fra andre lande inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal være udarbejdet i overensstemmelse med regnskabslovgivningen i det land, hvor udstederen har sit registrerede hjemsted, herunder den lovgivning, der gennemfører artikel 4 og 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF samt artikel 3 og 4 i Kommissionens direktiv 2007/14/EF af 8. marts 2007 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i direktiv 2004/109/EF. De offentliggjorte årsrapporter og halvårsrapporter for udstedere med registreret hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, skal være udarbejdet i overensstemmelse med regler, der fastsættes i medfør af stk. 6.

Stk. 2. Bestemmelserne om halvårsrapporter i stk. 1 finder alene anvendelse på udstedere af aktier eller obligationer eller andre former for omsættelige gældsinstrumenter, bortset fra værdipapirer, der kan sidestilles med aktier i selskaber, eller værdipapirer, som, hvis de konverteres eller de dertil knyttede rettigheder udøves, giver ret til at erhverve aktier eller værdipapirer, der kan sidestilles med aktier.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse på andele i kollektive investeringsordninger omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. eller lov om investeringsforeninger m.v. For andele i kollektive investeringsordninger omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. gælder undtagelsen dog ikke for fonde af den lukkede type.

Stk. 4. Stk. 1 finder ikke anvendelse på følgende udstedere:

1) Lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller regionale eller kommunale myndigheder i disse lande.
2) Internationale offentligretlige organer, som et eller flere lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, er medlemmer af.
3) Den Europæiske Centralbank.
4) Centralbanker, der er hjemmehørende i lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.
5) Den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet (EFSF), den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) og andre mekanismer oprettet med henblik på at opretholde Den Europæiske Monetære Unions finansielle stabilitet ved at yde midlertidig finansiel bistand til de medlemslande, der har euroen som valuta.
6) Udstedere, der kun udsteder gældsinstrumenter, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område for værdipapirer, og hvis pålydende værdi pr. enhed udgør mindst 100.000 euro, eller hvis pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen svarer til mindst 100.000 euro, når gældsinstrumenterne er udstedt i en anden valuta end euro.
Uanset 1. pkt. finder stk. 1 i hele gældsinstrumenternes løbetid ikke anvendelse på udstedere, der kun udsteder gældsinstrumenter, hvis pålydende værdi pr. enhed udgør mindst 50.000 euro, eller hvis pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen svarer til mindst 50.000 euro, når gældsinstrumenterne er udstedt i en anden valuta end euro, hvis disse allerede var optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område inden den 31. december 2010

Stk. 5. Stk. 1, 2. pkt., finder ikke anvendelse på udstedere, der den 20. januar 2004 udelukkende udstedte og fortsat udelukkende udsteder gældsinstrumenter optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der er dækket af en ubetinget og uigenkaldelig garanti fra udstederens hjemland i Den Europæiske Union, eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller regionale eller kommunale myndigheder i dette land.

Stk. 6. Finanstilsynet kan fastsætte regler om, hvilke krav årsrapporter og halvårsrapporter fra udstedere med registreret hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, skal opfylde.

Stk. 7. En udsteder som nævnt i stk. 1 med aktivitet inden for udvindingsindustrien eller skovning af primærskove skal senest 6 måneder efter udgangen af hvert regnskabsår offentliggøre en af det øverste ledelsesorgan godkendt beretning om betalinger til myndigheder. Betalinger til myndigheder opgøres på koncernniveau. Udstederen skal sikre, at beretninger er tilgængelige for offentligheden i mindst 10 år. §§ 99 c og 128 a i årsregnskabsloven finder anvendelse på beretninger fra udstedere med registreret hjemsted her i landet. Beretninger for udstedere med registreret hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal være udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen, som gennemfører kapitel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer i det land, hvor udstederen har sit registrerede hjemsted.

Stk. 8. Finanstilsynet kan fastsætte regler om, hvilke krav beretninger for udstedere med registreret hjemsted i et andet land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, skal opfylde.

§ 27, stk. 1 er ændret ved § 1.51 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 27, stk. 1 , ændres »notering eller handel på sådanne markeder« til: »handel på et sådant marked«.
§ 27, stk. 3 er ændret ved § 1.52 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: § 27, stk. 3. En udsteder er alene forpligtet til at offentliggøre intern viden i henhold til stk. 1 og 2 i forhold til en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked, hvor udstederen har anmodet om eller fået godkendt en optagelse af værdipapirer til notering eller handel.
§ 27, stk. 4 er ændret ved § 1.53 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 27, stk. 4, udgår »til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked«.
§ 27, stk. 7 og 8 er ophævet ved § 1.54 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.06.2007. Nye stk.. 7-12 er indsat. Hidtidig formulering: § 27,
Stk. 7. En udsteder af værdipapirer, der er optaget til notering eller handel på en fondsbørs eller handles på en autoriseret markedsplads, skal periodevis offentliggøre regnskabsmæssige oplysninger, jf. § 30, stk. 1.
Stk. 8. En udsteder anses for at have opfyldt sine forpligtelser i henhold til stk. 1, 2 og 7, når meddelelsen er kommet frem til den fondsbørs, den autoriserede markedsplads eller det tilsvarende regulerede marked, hvorpå udstederens værdipapirer er optaget til notering eller handel.
§ 27, stk. 1, 7 og 8, stk. 11, nr. 5 og stk. 12 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 27, stk. 1, 7 og 8, stk. 11, nr. 5, og stk. 12, § 27 b, stk. 1, og § 28 ændres »notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked« til: »handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område«.

§ 27, stk. 7 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 27, stk. 7, ændres »(bortset fra betalingsinstrumenter), der kan handles på kapitalmarkedet,« til: »omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1,«.
§ 27, stk. 11, nr. 2 er ændret ved § 2.6 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. I § 27, stk. 11, nr. 2, ændres: »offentlige« til: »offentligretlige«.
§ 27, stk. 6, nr. 1, 2. pkt. er ændret ved § 22.2 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren.
I § 27, stk. 6, nr. 1, 2. pkt., ændres »om åbning af tvangsakkord« til: »rekonstruktionsbehandling«.
§ 27, stk. 1, 4, 7, 8, 11 og 12 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.
§ 27, stk. 2, 3. pkt. er indsat § 3.3 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 27, stk. 10 er ændret ved § 230.1 i lov nr. 456 af 18.05,2011
fra d. 01.07.2011. Overalt i loven ændres »lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.« til: »lov om investeringsforeninger m.v.«
§ 27, stk. 11 er ændret ved § 2.5 i
lov nr. 1287 af 19.12.2012 fra d. 01.01.2013. To steder i § 27, stk. 11, nr. 5, ændres »50.000 euro« til: »100.000 euro«.
§ 27, stk. 11, nr. 5, 2. pkt. er indsat ved § 2.6 i
lov nr. 1287 af 19.12.2012 fra d. 01.01.2013.
§ 27, stk. 10 er ændret ved § 2.9 i
lov nr. 403 af 28.04.2014 fra d. 15.05.2014. Hidtidig formulering: Stk. 7 finder ikke anvendelse på andele i kollektive investeringsordninger omfattet af lov om investeringsforeninger m.v.
§ 27, stk. 7 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 532 af 29.04.2015 fra d. 03.07.2015. Hidtidig formulering: En udsteder af omsættelige værdipapirer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, og som er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal senest 8 dage før generalforsamlingen, dog senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning, offentliggøre den af bestyrelsen godkendte årsrapport. Udstederen skal ligeledes offentliggøre den af bestyrelsen godkendte halvårsrapport for regnskabsårets første 6 måneder. Offentliggørelsen af halvårsrapporten skal ske hurtigst muligt efter udløbet af halvårsperioden, dog senest 2 måneder efter. De offentliggjorte årsrapporter og halvårsrapporter for udstedere her fra landet og fra andre lande inden for Den Europæiske Union eller fra lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal være udarbejdet i overensstemmelse med regnskabslovgivningen i det land, hvor udstederen har sit registrerede hjemsted. Finanstilsynet fastsætter regler om, efter hvilke regler årsrapporter og halvårsrapporter fra udstedere fra andre lande skal være udarbejdet. Årsrapporten og halvårsrapporten skal være tilgængelige for offentligheden i mindst 5 år.
§ 27, stk. 8 er ophævet ved § 1.8 i lov nr. 532 af 29.04.2015 fra d. 03.07.2015. Stk. 9-12 bliver herefter stk. 8-11. Hidtidig formulering: En udsteder af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal offentliggøre en periodemeddelelse i løbet af både første og anden halvårsperiode af regnskabsåret. Meddelelsen skal offentliggøres tidligst 10 uger efter begyndelsen af den pågældende halvårsperiode og senest 6 uger inden udgangen af denne. En udsteder, der offentliggør kvartalsrapporter, er ikke forpligtet til at offentliggøre de i 1. pkt. nævnte periodemeddelelser.
§ 27, stk. 10 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 532 af 29.04.2015 fra d. 03.07.2015. I § 27, stk. 11, der bliver stk. 10, ændres »Stk. 7 og 8 finder« til: »Stk. 7 finder«.
§ 27, stk. 10, nr. 5 er indsat ved § 1.10 i lov nr. 532 af 29.04.2015 fra d. 03.07.2015. Nr. 5 bliver herefter nr. 6.
§ 27, stk. 10, nr. 6 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 532 af 29.04.2015 fra d. 03.07.2015.
I § 27, stk. 11, nr. 5, der bliver stk. 10, nr. 6, udgår »og 8«. Hidtidig formulering: Udstedere, der kun udsteder gældsinstrumenter, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område for værdipapirer, og hvis pålydende værdi pr. enhed udgør mindst 100.000 euro, eller hvis pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen svarer til mindst 100.000 euro, når gældsinstrumenterne er udstedt i en anden valuta end euro. Uanset 1. pkt. finder stk. 7 og 8 i hele gældsinstrumenternes løbetid ikke anvendelse på udstedere, der kun udsteder gældsinstrumenter, hvis pålydende værdi pr. enhed udgør mindst 50.000 euro, eller hvis pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen svarer til mindst 50.000 euro, når gældsinstrumenterne er udstedt i en anden valuta end euro, hvis disse allerede var optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område inden den 31. december 2010
§ 27, stk. 12 er indsat ved § 1.12 i lov nr. 532 af 29.04.2015 fra d. 03.07.2015.
§ 27, stk. 13 og 14 er indsat ved § 5.2 i
lov nr. 738 af 01.06.2015 fra d. 26.11.2015.
§ 27, stk. 1-6 er ophævet ved § 1.6 i
lov nr. 632 af 08.06.2016 fra d. 03.07.2016. Stk. 7-14 bliver herefter stk. 1-8. Hidtidig formulering: En udsteder af værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område for værdipapirer, eller for hvilke der er indgivet anmodning om optagelse til handel på sådant marked, skal hurtigst muligt offentliggøre intern viden, jf. § 34, stk. 2, såfremt denne viden direkte vedrører udstederens virksomhed. Udstederen er forpligtet til at offentliggøre sådan viden umiddelbart efter, at de pågældende forhold foreligger eller den pågældende begivenhed er indtrådt, selv om forholdet eller begivenheden endnu ikke er formaliseret. Betydelige ændringer i allerede offentliggjort intern viden skal offentliggøres umiddelbart efter, at disse ændringer er indtrådt, og gennem den samme kanal, som blev anvendt ved offentliggørelsen af den oprindelige information.
Stk. 2. Intern viden, som en udsteder som nævnt i stk. 1 eller en person, der handler på dennes vegne eller for dennes regning, videregiver til tredjemand som et normalt led i udøvelsen af vedkommendes beskæftigelse, erhverv eller funktion, jf. § 36, skal af udstederen offentliggøres i sin helhed samtidig med videregivelsen til tredjemand. Hvis udstederen ikke på tidspunktet for videregivelsen er bevidst om, at der er sket videregivelse, skal offentliggørelse ske straks efter, at udstederen får viden eller burde have fået viden om, at videregivelse af intern viden er sket.
Hvis udstederen på anden vis end som nævnt i 1. og 2. pkt. får viden om eller må anses at have fået viden om, at den interne viden ikke længere er holdt fortrolig, skal udstederen offentliggøre denne interne viden hurtigst muligt. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse, hvis den tredjemand, der modtager den interne viden, er pålagt tavshedspligt i henhold til lov, administrativ bestemmelse, vedtægt eller kontrakt, eller såfremt det ved videregivelsen sikres, at den modtagende tredjemand er bekendt med, at oplysningerne er intern viden, og med, at vedkommende som følge heraf er underlagt forbuddet mod videregivelse af intern viden, jf. § 36.
Stk. 3. En udsteder er alene forpligtet til at offentliggøre intern viden i henhold til stk. 1 og 2 i forhold til det eller de regulerede markeder, hvor udstederen har anmodet om eller fået godkendt en optagelse af værdipapirer til handel.
Stk. 4. En udsteder skal sikre, at offentliggørelsen af intern viden sker på en sådan måde, at offentligheden hurtigt kan få adgang til denne viden, og at de offentliggjorte oplysninger er tilstrækkelige til, at der kan foretages en fuldstændig, korrekt og rettidig vurdering af den interne viden. Udstederen må ikke på vildledende måde kombinere offentliggørelse af intern viden med markedsføringsvirksomhed. En udsteder skal så vidt muligt sikre, at offentliggørelse sker samtidig over for alle kategorier af investorer i alle lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor udstederen har anmodet om eller har fået godkendt en optagelse af værdipapirer.
Stk. 5. En udsteder af værdipapirer som nævnt i stk. 1 skal uden ugrundet ophold og i et passende tidsrum efter, at offentliggørelse af intern viden er sket i henhold til stk. 1 eller 2, lade al sådan viden figurere på sin hjemmeside.
Stk. 6. En udsteder kan på eget ansvar udsætte offentliggørelsen af intern viden i henhold til stk. 1 for ikke at skade sine berettigede interesser, forudsat at dette ikke vil kunne vildlede offentligheden og udstederen kan sikre, at denne viden behandles fortroligt. Berettigede interesser efter 1. pkt. kan især vedrøre:
1) Igangværende forhandlinger eller tilsvarende forhold, hvor offentliggørelse vil kunne påvirke disse forhandlingers udfald eller normale forløb. Hvis udstederens finansielle levedygtighed er i alvorlig og overhængende fare, uden at der dog er indgivet begæring om konkurs eller
rekonstruktionsbehandling
, kan offentliggørelsen af intern viden alene udsættes i en begrænset periode, og kun såfremt en sådan offentliggørelse vil medføre alvorlig skade for de eksisterende og potentielle aktionærers interesser ved at underminere afslutningen af bestemte forhandlinger, der har til formål at sikre udstederens rentabilitet på lang sigt.
2) Beslutninger eller kontrakter, der er truffet eller indgået af en udsteders ledelse, hvor det er nødvendigt med godkendelse fra et andet selskabsorgan hos udstederen, for at beslutningen eller kontrakten kan få virkning. 1. pkt. finder alene anvendelse, hvis offentliggørelse af den trufne beslutning eller indgåelsen af kontrakten, forinden godkendelsen foreligger, vil medføre risiko for, at investorerne ikke foretager en korrekt vurdering af den offentliggjorte information.

§ 27, stk. 1, 6. pkt. er ændret ved § 1.7 i lov nr. 632 af 08.06.2016 fra d. 03.07.2016.
I § 27, stk. 7, 6. pkt., der bliver stk. 1, 6. pkt., ændres »stk. 12« til: »stk. 6«.
§ 27, stk. 2, stk. 4, nr. 6, 2. pkt. og stk. 7, 1. pkt. er ændret ved § 1
.8 i lov nr. 632 af 08.06.2016 fra d. 03.07.2016.
I § 27, stk. 8, der bliver stk. 2, stk. 10, nr. 6, 2. pkt., der bliver stk. 4, nr. 6, 2. pkt., og stk. 13, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 7« til: »stk. 1«.
§ 27, stk. 3, 1. pkt. og stk. 4 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 632 af 08.06.2016 fra d. 03.07.2016.
I § 27, stk. 9, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., og stk. 10, der bliver stk. 4, ændres »Stk. 7« til: »Stk. 1«.
§ 27, stk. 5, 1. pkt. er ændret ved § 1.10 i lov nr. 632 af 08.06.2016 fra d. 03.07.2016.
I § 27, stk. 11, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »Stk. 7, 2. pkt.« til: »Stk. 1, 2. pkt.«

§ 27 a. En udsteder af omsættelige værdipapirer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, skal ved offentliggørelse af oplysninger i henhold til dette kapitel og artikel 17, stk. 1 og 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) sikre, at offentliggørelsen sker på en sådan måde, at oplysningerne hurtigt bliver tilgængelige i hele Den Europæiske Union og lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 2. En udsteder som nævnt i stk. 1 skal samtidig med offentliggørelsen indsende oplysningerne til Finanstilsynet.

Stk. 3. En udsteder som nævnt i stk. 1 skal indsende oplysninger, der er offentliggjort i henhold til stk. 1, til Finanstilsynet, som opbevarer oplysningerne. Finanstilsynet kan udpege andre myndigheder eller juridiske personer i og uden for landet til at varetage opgaven.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse på andele i kollektive investeringsordninger omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. eller lov om investeringsforeninger m.v. For andele i kollektive investeringsordninger omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. gælder undtagelsen dog ikke for fonde af den lukkede type.

Stk. 5. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse på de meddelelser om besiddelser af aktier i selskaber, der er optaget til handel på en alternativ markedsplads, som en udsteder er forpligtet til at offentliggøre efter § 29, stk. 1, 2. pkt.

§ 27 a er ændret ved § 1.55 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.06.2007. Hidtidig formulering: § 27 a. Udstedere, hvis værdipapirer er optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked for værdipapirer, skal mindst én gang årligt udarbejde og offentliggøre et dokument, der indeholder eller henviser til alle de oplysninger, som udstederen gennem de seneste 12 måneder har offentliggjort eller stillet til rådighed for offentligheden i overensstemmelse med sine forpligtelser i henhold til denne lov, aktieselskabsloven, årsregnskabsloven og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder.
Stk. 2. Dokumentet indsendes til Finanstilsynet efter offentliggørelse af årsregnskabet. Henviser dokumentet til oplysninger, skal det anføres, hvor disse oplysninger kan indhentes.
Stk. 3. Forpligtelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på udstedere af værdipapirer, der ikke er kapitalandele, jf. § 2 a, stk. 2, hvis pålydende pr. enhed er mindst 50.000 euro.

§ 27 a, stk. 1 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 27 a , stk. 1, ændres »(bortset fra betalingsinstrumenter), der kan handles på kapitalmarkedet,« til: »omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1,«.
§ 27 a, stk. 1 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.
§ 27 a, stk. 4 er ændret ved § 230.1 i lov nr. 456 af 18.05,2011 fra d. 01.07.2011. Overalt i loven ændres »lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.« til: »lov om investeringsforeninger m.v.«
§ 27 a, stk. 5 er ophævet ved § 2.12 i lov nr. 155 af 28.02.2012 fra d. 01.07.2012. Hidtidig formulering: Stk. 5. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse på det dokument, som en udsteder er forpligtet til at offentliggøre efter § 27 b.
§ 27 a, stk. 4 er ændret ved § 2.10 i lov nr. 403 af 28.04.2014 fra d. 15.05.2014. Hidtidig formulering: Stk. 1-3 finder ikke anvendelse på andele i kollektive investeringsordninger omfattet af lov om investeringsforeninger m.v.
§ 27 a, stk. 5 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 532 af 29.04.2015 fra d. 03.07.2015. I § 27 a, stk. 5, ændres »§ 29, stk. 1, 3. pkt.« til: »§ 29, stk. 1, 2. pkt.«
§ 27 a, stk. 1 er ændret ved § 3.5 i lov nr. 1549 af 13.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 27 a, stk. 1, indsættes efter »i henhold til dette kapitel«: »og artikel 17, stk. 1 og 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug)«.

§ 27 b. (Ophævet).

§ 27 b er indsat ved § 1.56 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.06.2007.
§ 27 b, stk. 1 er ændret ved § 9.6 i lov nr. 516 af 12.06.2009 fra et tidspunkt, der fastsættes af
Økonomi- og erhvervsministeren. I § 27 b, stk. 1, ændres »lov om aktieselskaber« til: »selskabsloven«.
§ 27 b, stk. 3 er ændret ved § 230.1 i lov nr. 456 af 18.05,2011 fra d. 01.07.2011. Overalt i loven ændres »lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.« til: »lov om investeringsforeninger m.v.«
§ 27 b er ophævet ved § 2.13 i lov nr. 155 af 28.02.2012 fra d. 01.07.2012. Hidtidig formulering:
§ 27 b. Udstedere, hvis værdipapirer er optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked, skal mindst én gang årligt udarbejde og offentliggøre et dokument, der indeholder eller henviser til alle de oplysninger, som udstederen gennem de seneste 12 måneder har offentliggjort eller stillet til rådighed for offentligheden i overensstemmelse med sine forpligtelser i henhold til denne lov, selskabsloven, årsregnskabsloven og Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder.
Stk. 2. Dokumentet indsendes til Finanstilsynet efter offentliggørelse af årsregnskabet. Såfremt dokumentet henviser til oplysninger, skal det anføres, hvor disse oplysninger kan indhentes.
Stk. 3. Forpligtelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på udstedere af værdipapirer, der ikke er kapitalandele, jf. § 2 a, stk. 2, og hvis pålydende pr. enhed udgør mindst 50.000 euro, og på udstedere af andele i kollektive investeringsordninger omfattet af lov om investeringsforeninger m.v.

§ 28. En redegørelse i henhold til artikel 17, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) skal på anmodning indsendes til Finanstilsynet

§ 28 er ændret ved § 1.57 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.06.2007. Hidtidig formulering: § 28. Et selskab, der har aktier optaget til notering på en fondsbørs, skal straks give fondsbørsen meddelelse om selskabets og dets datterselskabers samlede besiddelse af aktier i selskabet, når den pålydende værdi heraf udgør 2 pct. eller mere af aktiekapitalen i selskabet. Fondsbørsen indberetter straks oplysningerne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, når aktiebesiddelsen efterfølgende ændres i forhold til den senest meddelte besiddelse, og ændringen udgør 2 pct. eller mere af aktiekapitalen.
Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte meddelelser til en fondsbørs skal indeholde oplysning om den aktuelle besiddelse fordelt på aktieklasser og om den til fondsbørsen senest indberettede aktiebesiddelse.
§ 28 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 27, stk. 1, 7 og 8, stk. 11, nr. 5, og stk. 12, § 27 b, stk. 1, og § 28 ændres »notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked« til: »handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område«.
§ 28, stk. 2 og 3 er indsat ved § 9.7 i lov nr. 516 af 12.06.2009 fra et tidspunkt, der fastsættes af
Økonomi- og erhvervsministeren. I § 27 b, stk. 1, ændres »lov om aktieselskaber« til: »selskabsloven«.
§ 28, stk. 1 og 3 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.
§ 28, stk. 3, nr. 1 er ændret ved § 2.7 i
lov nr. 1287 af 19.12.2012 fra d. 01.01.2013. I § 28, stk. 3, nr. 1, udgår »vedtægtsmæssige«.
§ 28 er ophævet ved § 1.14 i
lov nr. 532 af 29.04.2015 fra d. 03.07.2015. Hidtidig formulering: Et selskab, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som erhverver eller afhænder egne aktier, skal hurtigst muligt offentliggøre andelen af egne aktier, hvis andelen når, overstiger eller falder under 5 pct. eller 10 pct. af stemmerettighederne.
Stk. 2. Et selskab som nævnt i stk. 1, der har Danmark som hjemland, skal tillige hurtigst muligt offentliggøre andelen af egne aktier, hvis andelen når, overstiger eller falder under grænserne 15, 20, 25, 50 eller 90 pct. og grænserne 1/3 eller 2/3 af stemmerettighederne.
Stk. 3. Danmark anses som hjemland, når selskabet
1)
har sit hjemsted i Danmark eller
2)
er registreret i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område og Danmark er det sted, hvor selskabet
a) udbød sine aktier til offentligheden for første gang efter 31. december 2003 eller
b)
indsendte den første ansøgning om optagelse til handel på et reguleret marked.
§ 28 er indsat ved § 1.11 i lov nr. 632 af 08.06.2016 fra d. 03.07.2016.

§ 28 a. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om at hæve tærsklen for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner i henhold til artikel 19, stk. 9, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug).

§ 28 a, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 2.7 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. Hidtidig formulering: Ledende medarbejdere i selskaber, der udsteder aktier, der er optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked for værdipapirer, eller for hvilke der er indgivet anmodning om optagelse til notering eller handel på sådanne markeder, skal give det udstedende selskab meddelelse om transaktioner, som de udfører for egen regning, og som vedrører selskabets aktier eller andre værdipapirer, som er knyttet til sådanne aktier.
§ 28 a, stk. 2, nr. 1 er ændret ved § 9.8 i
lov nr. 516 af 12.06.2009 fra et tidspunkt, der fastsættes af Økonomi- og erhvervsministeren. I § 28 a, stk. 2, nr. 1, ændres »eller bestyrelse« til: », bestyrelse eller tilsynsråd«.
§ 28 a, stk. 4, nr. 4, litra b er ændret ved § 4.3 i lov nr. 579 af 01.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 28 a, stk. 4, nr. 4, litra b, ændres »stk. 1, nr. 1-5« til: »stk. 2 og 3«.
§ 28 a, stk. 1 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.
§ 28 a, stk. 1 er ændret ved § 2.14 i lov nr. 155 af 28.02.2012 fra d. 01.05.2013. Hidtidig formulering: § 28 a. Ledende medarbejdere i selskaber, der udsteder aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller for hvilke der er indgivet anmodning om optagelse til handel på et sådant marked, skal give det udstedende selskab meddelelse om transaktioner, som de udfører for egen regning, og som vedrører selskabets aktier eller andre værdipapirer, som er knyttet til sådanne aktier. Meddelelse skal gives til det udstedende selskab senest den førstkommende børsdag efter transaktionen. Såfremt den ledende medarbejder ikke den førstkommende børsdag efter transaktionen har modtaget de i stk. 7 nævnte oplysninger, skal meddelelsen gives hurtigst muligt, dog senest 2 børsdage efter transaktionen.
§ 28 a, stk. 3, 2.-4. pkt. er ændret ved § 2.15 i lov nr. 155 af 28.02.2012 fra d. 01.05.2013. Hidtidig formulering: Meddelelse skal gives til den ledende medarbejder senest den førstkommende børsdag efter transaktionen. Såfremt den nærtstående person ikke den førstkommende børsdag efter transaktionen har modtaget de i stk. 7 nævnte oplysninger, skal meddelelsen gives hurtigst muligt, dog senest 2 børsdage efter transaktionen. Den ledende medarbejder videregiver modtagne meddelelser til det udstedende selskab senest den førstkommende børsdag efter modtagelsen.
§ 28 a, stk. 5 er ophævet ved § 2.16 i lov nr. 155 af 28.02.2012
fra d. 01.05.2013. Hidtidig formulering:
Stk. 5. En udsteder skal senest den førstkommende børsdag efter modtagelsen af en meddelelse fra en ledende medarbejder i henhold til stk. 1, 1. pkt., eller stk. 3, 4. pkt., indberette de modtagne oplysninger til Finanstilsynet. Finanstilsynet offentliggør straks herefter disse oplysninger.
§ 28 a, stk. 5, der var stk. 6, er ændret ved § 2.17 i lov nr. 155 af 28.02.2012 fra d. 01.05.2013. Hidtidig formulering: Stk. 5. En ledende medarbejders pligt til at give meddelelse efter stk. 1, 1. pkt., og til at videregive modtagne oplysninger efter stk. 3, 4. pkt., indtræder først, såfremt kursværdierne af de transaktioner, der i løbet af et kalenderår er gennemført af den ledende medarbejder og af nærtstående personer til den pågældende ledende medarbejder, tilsammen udgør et beløb på 5.000 euro eller derover. Såfremt beløbsgrænsen på 5.000 euro overskrides, gælder pligten for den ledende medarbejder til at give meddelelse og til at videregive modtagne oplysninger alene, for så vidt angår transaktioner, der er foretaget efter, at beløbsgrænsen er overskredet.
§ 28 a, stk. 6 er ændret ved § 2.18 i lov nr. 155 af 28.02.2012 fra et tidspunkt, der fastsættes af erhvervs- og velfærdsministeren. I § 28 a, stk. 7, der bliver stk. 6, udgår »samt indberetning efter stk. 5«.
§ 28 a, stk. 7 er ændret ved § 2.19 i lov nr. 155 af 28.02.2012 fra d.01.05.2013. I § 28 a, stk. 8, der bliver stk. 7, ændres »stk. 1-7« til: »stk. 1-6«.
§ 28 a, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.15 i lov nr. 532 af 29.04.2015 fra d. 03.07.2015. I § 28 a, stk. 1, 1. pkt., ændres », jf. § 28, stk. 3« til: »ifølge regler fastsat i medfør af § 30«.
§ 28 a er ændret ved § 1.12 i
lov nr. 632 af 08.06.2016 fra d. 03.07.2016. Hidtidig formulering: Ledende medarbejdere i selskaber, der har Danmark som hjemland ifølge regler fastsat i medfør af § 30, og hvor selskabet udsteder aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller for hvilke der er indgivet anmodning om optagelse til handel på et sådant marked, skal til Finanstilsynet indberette en meddelelse om transaktioner, som de udfører for egen regning, og som vedrører selskabets aktier eller andre værdipapirer, som er knyttet til sådanne aktier. Meddelelsen skal indberettes elektronisk til Finanstilsynet senest 2 hverdage efter transaktionen. Finanstilsynet offentliggør meddelelsen straks efter modtagelsen
Stk. 2.
Ved ledende medarbejdere forstås
1) medlemmer af det udstedende selskabs direktion, bestyrelse eller tilsynsråd eller et tilsynsorgan tilknyttet selskabet eller
2) andre ledende medarbejdere i det udstedende selskab, som regelmæssigt har adgang til intern viden, som direkte eller indirekte vedrører udstederen, såfremt den pågældende ledende medarbejder har kompetence til at træffe ledelsesbeslutninger af overordnet betydning for udstederens fremtidige forretningsmæssige udvikling.
Stk. 3. Nærtstående personer til en ledende medarbejder i et udstedende selskab skal give den pågældende ledende medarbejder meddelelse om transaktioner, som de udfører for egen regning, og som vedrører aktier udstedt af det pågældende selskab eller andre værdipapirer, som er knyttet til sådanne aktier. Meddelelsen skal gives til den ledende medarbejder senest 2 hverdage efter transaktionen. Den ledende medarbejder indberetter elektronisk en meddelelse med de modtagne oplysninger til Finanstilsynet senest 2 hverdage efter modtagelsen af meddelelsen. Finanstilsynet offentliggør straks herefter meddelelsen.
Stk. 4. Ved nærtstående personer til en ledende medarbejder forstås følgende fysiske og juridiske personer med relation til den i stk. 2 nævnte personkreds:
1) Ægtefælle eller samlever.
2) Mindreårige børn, hvor den i stk. 2 nævnte person er indehaver af forældremyndigheden.
3) Andre slægtninge, der i en periode på mindst 1 år regnet fra tidspunktet for transaktionens gennemførelse har tilhørt den i stk. 2 nævnte persons husstand.
4) Juridiske personer, såfremt
a) en fysisk person omfattet af stk. 2 eller af nr. 1-3 har det ledelsesmæssige ansvar i den juridiske person,
b) fysiske personer omfattet af stk. 2 eller af nr. 1-3 alene eller tilsammen udøver en indflydelse som nævnt i § 31, stk. 1 og 2, over den juridiske person,
c) den juridiske person er etableret med henblik på at tilgodese økonomiske interesser hos en fysisk person omfattet af stk. 2 eller af nr. 1-3 eller
d) den juridiske person i øvrigt har økonomiske interesser, der er væsentligt sammenfaldende med de økonomiske interesser hos en fysisk person omfattet af stk. 2 eller af nr. 1-3.
Stk. 5. En ledende medarbejders pligt til at indberette meddelelse efter stk. 1, 1. pkt., og til at indberette meddelelse om modtagne oplysninger efter stk. 3, 3. pkt., indtræder først, hvis kursværdierne af de transaktioner, der i løbet af et kalenderår er gennemført af den ledende medarbejder og af nærtstående personer til den pågældende ledende medarbejder, tilsammen udgør et beløb på 5.000 euro eller derover. Hvis beløbsgrænsen på 5.000 euro overskrides, skal der gives meddelelse om den transaktion, hvorved beløbsgrænsen overskrides, og alle efterfølgende transaktioner det pågældende kalenderår.
Stk. 6. Meddelelse efter stk. 1 og 3 skal indeholde oplysning om
1) navnet på den fysiske eller juridiske person, der i henhold til stk. 1 eller 3 har pligt til at give meddelelse,
2) årsagen til, at den pågældende er forpligtet til at give meddelelse,
3) navnet på udstederen af de pågældende værdipapirer,
4) fondskode og betegnelse for de pågældende værdipapirer,
5) transaktionens karakter (køb, salg eller anden transaktion),
6) handelsdato, og hvilket marked transaktionen er gennemført på, samt
7) antallet af handlede værdipapirer og kursværdien heraf.
Stk. 7. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af oplysninger omfattet af stk. 1-6.

§ 28 b. (Ophævet)

§ 28 b er ophævet ved § 1.13 i lov nr. 632 af 08.06.2016 fra d. 03.07.2016. Hidtidig formulering: Enhver fysisk eller juridisk person, der som led i udøvelsen af sit erhverv eller som led i sine forretninger til offentligheden eller distributionskanaler udarbejder eller udbreder anbefalinger vedrørende værdipapirer som nævnt i § 27, stk. 1, eller vedrørende en udsteder af sådanne værdipapirer, skal sikre, at fremlæggelse og udbredelse af anbefalinger sker på en redelig måde, og at der oplyses om eventuelle interesser eller interessekonflikter i forhold til de værdipapirer eller den udsteder, som anbefalingen vedrører.
Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om redelig fremlæggelse og oplysning om interesser og interessekonflikter ved udarbejdelse og udbredelse af anbefalinger vedrørende værdipapirer og udstedere heraf.

§ 28 c. (Ophævet)

§ 28 c er ophævet ved § 1.58 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.06.2007. Hidtidig formulering: § 28 c. Beslutning om fremsættelse af tilbud i henhold til kapitel 8 skal hurtigst muligt offentliggøres. Tilbudsgiver anses for at have opfyldt sin forpligtelse i henhold til 1. pkt., når meddelelsen er kommet frem til den fondsbørs, den autoriserede markedsplads, det tilsvarende regulerede marked eller den alternative markedsplads, hvorpå aktierne er optaget til notering eller handel.

§ 29. Enhver, der direkte eller indirekte besidder aktier i et selskab, skal i de i stk. 2 nævnte tilfælde straks give meddelelse til selskabet og Finanstilsynet om besiddelse af aktier i selskabet. Efter modtagelsen af meddelelsen skal selskabet hurtigst muligt offentliggøre indholdet af meddelelsen. 1. og 2. pkt. gælder for selskaber, der har en eller flere aktieklasser optaget til handel

1) på et reguleret marked i Danmark eller i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvis selskabet har registret hjemsted i Danmark eller af anden årsag har Danmark som hjemland ifølge regler fastsat i medfør af § 30, eller

2) på en alternativ markedsplads i Danmark, uanset hvor selskabet har registeret hjemsted.

Stk. 2. Meddelelse om besiddelse efter stk. 1 skal gives, når besiddelsens størrelse udgør, overstiger eller falder under grænserne 5, 10, 15, 20, 25, 50 eller 90 pct. og grænserne 1/3 eller 2/3 af aktiekapitalen eller stemmerettighederne.

Stk. 3. Pligten til at give meddelelse efter stk. 1 omfatter også stemmerettigheder, som enhver fysisk eller juridisk person er berettiget til at erhverve, afhænde eller udøve, og som

1) besiddes af en tredjemand, med hvem den fysiske eller juridiske person har indgået en aftale, der forpligter parterne til ved samordnet brug af deres stemmeret at føre en langsigtet, fælles politik over for selskabets ledelse,

2) besiddes af en tredjemand i henhold til en aftale, der er indgået med den fysiske eller juridiske person om midlertidig overdragelse af stemmerettighederne til gengæld for en modydelse,

3) er knyttet til aktier, som er stillet til sikkerhed over for den fysiske eller juridiske person, forudsat at personen kontrollerer stemmerettighederne og erklærer at have til hensigt at udøve dem,

4) er knyttet til aktier, hvorover den fysiske eller juridiske person har livslang dispositionsret,

5) besiddes eller kan udøves som nævnt i nr. 1-4 af en virksomhed, der kontrolleres af den fysiske eller juridiske person,

6) er knyttet til aktier deponeret hos den fysiske eller juridiske person, og som denne kan udøve efter eget skøn, når der ikke foreligger specifikke instrukser fra aktionærerne,

7) besiddes af en tredjemand på egne vegne for den fysiske eller juridiske persons regning eller

8) den fysiske eller juridiske person kan udøve ved fuldmagt, og som personen kan udøve efter eget skøn, når der ikke foreligger specifikke instrukser fra aktionærerne.

Stk. 4. Pligten til at give meddelelse efter stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på enhver, der direkte eller indirekte besidder

1) finansielle instrumenter, der i henhold til aftale giver indehaveren ubetinget ret til at erhverve eller valgfrihed til at erhverve allerede udstedte aktier i selskaber nævnt i stk. 1, 3. pkt., eller

2) finansielle instrumenter, der ikke er omfattet af nr. 1, men som er baseret på allerede udstedte aktier i selskaber nævnt i stk. 1, 3. pkt., og som har økonomisk virkning, der kan sidestilles med virkningen af de i nr. 1 omfattede finansielle instrumenter, uanset om de giver ret til at erhverve aktierne.

Stk. 5. Pligten til at give meddelelse efter stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på enhver fysisk eller juridisk person, hvis den andel af stemmerettighederne eller aktiekapitalen, der direkte eller indirekte besiddes af personen i henhold til stk. 1 og 3, sammenlagt med den andel af stemmerettighederne eller aktiekapitalen, der er knyttet til finansielle instrumenter, som besiddes direkte eller indirekte i henhold til stk. 4, udgør, overstiger eller falder under grænserne i stk. 2. Meddelelsen skal indeholde en opdeling i andelen af stemmerettigheder og andelen af aktiekapitalen, der er knyttet til aktier, som besiddes i henhold til stk. 1 og 3, og andelen af stemmerettigheder og andelen af aktiekapitalen, som er knyttet til finansielle instrumenter i henhold til stk. 4.

Stk. 6. Pligten til at offentliggøre besiddelser og give Finanstilsynet meddelelse som nævnt i stk. 1 gælder også for et selskabs besiddelse af egne aktier, stemmerettigheder, som selskabet er berettiget til at erhverve, afhænde eller udøve, og finansielle instrumenter, jf. stk. 1-5, hvad enten selskabet besidder disse selv eller gennem en fysisk eller juridisk person, der handler i eget navn, men for selskabets regning. 1. pkt. gælder dog ikke for selskaber, der alene har aktier optaget til handel på en alternativ markedsplads her i landet.

Stk. 7. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om besiddelse og meddelelse om besiddelse af aktier, rettigheder til at erhverve, afhænde eller udøve stemmerettigheder og finansielle instrumenter efter stk. 1-6 og om beregningsgrundlaget for besiddelser af finansielle instrumenter. Finanstilsynet kan endvidere fastsætte regler om undtagelse for flagningspligterne i stk. 1-6 og meddelelsespligten i stk. 1.«

§ 29 er ændret ved § 1.59 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.06.2007. Hidtidig formulering: § 29. Enhver, der besidder aktier i selskaber, der har aktier optaget til notering på en fondsbørs eller optaget til handel på en autoriseret markedsplads eller en alternativ markedsplads, skal i de i stk. 2 nævnte tilfælde straks give meddelelse til fondsbørsen, den autoriserede markedsplads eller den alternative markedsplads og til selskabet om besiddelser af aktier i selskabet. Fondsbørsen, den autoriserede markedsplads eller den alternative markedsplads indberetter straks oplysningerne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Stk. 2. Meddelelse om aktiebesiddelse efter stk. 1 skal gives, når
1) aktiernes stemmeret udgør mindst 5 pct. af aktiekapitalens stemmerettigheder eller deres pålydende værdi udgør mindst 5 pct. af aktiekapitalen eller
2) ændring i et allerede meddelt besiddelsesforhold bevirker, at grænser med 5 pct.'s mellemrum fra 10 pct. til 100 pct. samt grænser på 1/3 eller 2/3 af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi nås eller ikke længere er nået, eller ændringen bevirker, at grænserne i nr. 1 ikke længere er nået.
Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om besiddelse og om meddelelse om besiddelse af aktier efter stk. 1 og 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om besiddelse og om meddelelse om besiddelse af aktier i danske selskaber, der har aktier optaget til notering på en fondsbørs i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Fællesskabet har indgået samarbejdsaftale med.
§ 29, stk. 1 er ændret ved § 2.4 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 29, stk. 1 , ændres »notering eller handel på en fondsbørs eller optaget til handel på en autoriseret markedsplads« til: »er optaget til handel på et reguleret marked her i landet eller i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område,«.
§ 29, stk. 1 er ændret ved § 2.8 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. Hidtidig formulering: Enhver, der besidder aktier i selskaber, hvor disse aktier er optaget til er optaget til handel på et reguleret marked her i landet eller i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller et tilsvarende reguleret marked eller er optaget til handel på en alternativ markedsplads, skal i de i stk. 2 nævnte tilfælde hurtigst muligt give meddelelse til selskabet om besiddelser af aktier i dette. Samtidig med meddelelsen til selskabet skal den pågældende indsende oplysningerne om besiddelserne til Finanstilsynet. Efter modtagelsen af meddelelsen skal selskabet hurtigst muligt offentliggøre indholdet af meddelelsen.
§ 29 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.
§ 29 er ændret ved § 1.16 i
lov nr. 532 af 29.04.2015 fra d. 03.07.2015. Hidtidig formulering: Enhver, der besidder aktier i selskaber, hvor disse aktier er optaget til handel på et reguleret marked her i landet eller i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller er optaget til handel på en alternativ markedsplads, skal i de i stk. 2 nævnte tilfælde hurtigst muligt give meddelelse til selskabet om besiddelser af aktier i dette. Samtidig med meddelelsen til selskabet skal den pågældende indsende oplysningerne om besiddelserne til Finanstilsynet. Efter modtagelsen af meddelelsen skal selskabet hurtigst muligt offentliggøre indholdet af meddelelsen.
Stk. 2. Meddelelse om aktiebesiddelse efter stk. 1 skal gives, når
1) aktiernes stemmeret udgør mindst 5 pct. af aktiekapitalens stemmerettigheder eller deres pålydende værdi udgør mindst 5 pct. af aktiekapitalen eller
2) ændring i et allerede meddelt besiddelsesforhold bevirker, at grænserne på 5, 10, 15, 20, 25, 50 eller 90 pct. og grænserne på 1/3 eller 2/3 af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi nås eller ikke længere er nået eller ændringen bevirker, at grænserne i nr. 1 ikke længere er nået.
Stk. 3. Finanstilsynet kan bestemme, at pligten til at give meddelelse i henhold til stk. 1 omfatter andre værdipapirer, der giver ret til at erhverve aktier.
Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om besiddelse, meddelelse om besiddelse af aktier efter stk. 1 og 2 og pligten til at give meddelelse om rettigheder til at udøve stemmerettigheder i andre tilfælde. Finanstilsynet kan endvidere fastsætte regler, som fraviger forpligtelsen i stk. 1.

§ 29 a. Ved manglende, for sen eller mangelfuld meddelelse efter § 29, stk. 1-5, regler fastsat i medfør af § 29, stk. 7, eller forordninger udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF med senere ændringer kan Finanstilsynet suspendere aktionærens udøvelse af stemmerettigheder, der er knyttet til aktiebesiddelser i et selskab, som der skal gives meddelelse til. Suspension efter 1. pkt. kan alene ske ved grove eller gentagne overtrædelser.

§ 29 a er indsat ved § 1.17 i lov nr. 532 af 29.04.2015 fra d. 03.07.2015.

§ 30. Finanstilsynet fastsætter regler om udstederes oplysningsforpligtelser, herunder om sprog, indhold, måden, hvorpå der skal ske offentliggørelse, registrering og opbevaring af oplysningerne. Reglerne kan fravige lovens krav til udstedernes forpligtelser i § 27, stk. 1, og § 27 a, stk. 1-3. Finanstilsynet fastsætter endvidere regler om udstederes hjemland og udstederes ligebehandling af og kommunikation med aktionærer og indehavere af obligationer eller andre former for omsættelige gældsinstrumenter.

§ 30 er ændret ved § 1.60 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.06.2007. Hidtidig formulering: § 30. Finanstilsynet fastsætter regler om udstederes og aktionærers oplysningsforpligtelse over for en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads, herunder om muligheden for dispensation.
Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter regler om oplysningsforpligtelse, såfremt en udsteder har værdipapirer optaget til notering på flere fondsbørser.
§ 30, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 1.18 i lov nr. 532 af 29.04.2015 fra d. 03.07.2015. I § 30, 1. pkt., udgår », samt om indholdet af periodemeddelelser«, og i 2. pkt. udgår »og 8«. Hidtidig formulering: Finanstilsynet fastsætter regler om udstederes oplysningsforpligtelser, herunder om sprog, indhold, måden, hvorpå der skal ske offentliggørelse, registrering og opbevaring af oplysningerne, samt om indholdet af periodemeddelelser. Reglerne kan fravige lovens krav til udstedernes forpligtelser i § 27, stk. 7 og 8, og § 27 a, stk. 1-3.
§ 30, 3. pkt. er ændret ved § 1.19 i lov nr. 532 af 29.04.2015 fra d. 03.07.2015.
I § 30, 3. pkt., indsættes efter »Finanstilsynet fastsætter endvidere regler om«: »udstederes hjemland og«.
§ 30, 2. pkt. er ændret ved § 1.14 i
lov nr. 632 af 08.06.2016 fra d. 03.07.2016. I § 30, 2. pkt., ændres »stk. 7,« til: »stk. 1,«.

Kapitel 8: Overtagelsestilbud

§ 31. Overdrages en aktiepost i et selskab, der har en eller flere aktieklasser optaget til handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads, direkte eller indirekte til en erhverver eller til personer, der handler i forståelse med denne, skal erhververen give alle selskabets aktionærer mulighed for at afhænde deres aktier på identiske betingelser, hvis overdragelsen medfører, at erhververen opnår bestemmende indflydelse over selskabet, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Bestemmende indflydelse foreligger, når erhververen direkte eller indirekte besidder mindst en tredjedel af stemmerettighederne i et selskab, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse.

Stk. 3. Bestemmende indflydelse foreligger desuden, når en erhverver, der ikke ejer mindst en tredjedel af stemmerettighederne i et selskab, har

1) råderet over mindst en tredjedel af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer,

2) beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en vedtægt eller aftale eller

3) beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan, og dette organ besidder den bestemmende indflydelse over selskabet.

Stk. 4. Eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder, herunder tegningsretter og købsoptioner på aktier, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, skal tages i betragtning ved vurderingen af, om en erhverver har bestemmende indflydelse.

Stk. 5. Ved opgørelsen af stemmerettigheder i et selskab medregnes stemmerettigheder, som knytter sig til aktier, der besiddes af selskabet selv eller dets dattervirksomheder. Et selskabs erhvervelse af egne aktier udløser dog tilbudspligt efter stk. 1, såfremt erhvervelsen er et udtryk for omgåelse af de grænser, der er nævnt i stk. 2 og 3.

Stk. 6. Forpligtelsen efter stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt

1) den i stk. 1 omhandlede overdragelse er resultatet af et frivilligt tilbud til samtlige aktionærer om at overdrage samtlige deres aktier,

2) det frivillige tilbud efter nr. 1 opfylder betingelserne i § 32, stk. 1, og

3) erhververen som følge af det frivillige tilbud opnår mere end halvdelen af stemmerettighederne i målselskabet.

Stk. 7. Bestemmelserne i § 71 i selskabsloven finder tilsvarende anvendelse på overdragelser af stemmerettigheder i et selskab, der har en eller flere aktieklasser optaget til handel på en alternativ markedsplads.

Stk. 8. Finanstilsynet kan fritage fra forpligtelsen i stk. 1, såfremt særlige forhold gør sig gældende.

§ 31, stk. 1 er ændret ved § 1.61 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 31, stk. 1, og § 32, stk. 1, ændres »notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked« til: »handel på et reguleret marked«.
§ 31, stk. 1 er ændret ved § 2.9 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. I § 31, stk. 1, indsættes efter »alternativ markedsplads,«: »til en erhverver eller til personer, der handler i forståelse med denne,«.
§ 31, stk. 1 er ophævet og stk. 1-5 er indsat ved § 9.9 i
lov nr. 516 af 12.06.2009 fra et tidspunkt, der fastsættes af
Økonomi- og erhvervsministeren. Hidtidig formulering: § 31. Overdrages en aktiepost direkte eller indirekte i et selskab, der har en eller flere aktieklasser optaget til handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads, til en erhverver eller til personer, der handler i forståelse med denne, skal erhververen give alle selskabets aktionærer mulighed for at afhænde deres aktier på identiske betingelser, hvis overdragelsen medfører, at erhververen
1) kommer til at besidde flertallet af stemmerettighederne i selskabet,
2) får ret til at udnævne eller afsætte et flertal af selskabets bestyrelsesmedlemmer,
3) får ret til at udøve en bestemmende indflydelse over selskabet på grundlag af vedtægterne eller aftale med dette i øvrigt,
4) på grundlag af aftale med andre aktionærer kommer til at råde over flertallet af stemmerettighederne i selskabet eller
5) kommer til at kunne udøve bestemmende indflydelse over selskabet og kommer til at besidde mere end en tredjedel af stemmerettighederne.
§ 31, stk. 7 er ophævet og stk. 1-5 er indsat ved § 9.10 i lov nr. 516 af 12.06.2009 fra et tidspunkt, der fastsættes af Økonomi- og erhvervsministeren. I § 31, stk. 3, som bliver stk. 7, ændres »Bestemmelserne i aktieselskabslovens § 20 b, stk. 4, og § 20 e« til: »§ 71 i selskabsloven«, og »aktier« ændres til: »stemmerettigheder«.
§ 31, stk. 3 er ændret ved § 4.4 i
lov nr. 579 af 01.06.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: Stk. 3. Bestemmende indflydelse foreligger desuden, når en erhverver, der ikke ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, har
1) beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i bestyrelsen eller tilsvarende ledelsesorgan og denne bestyrelse eller dette organ besidder den bestemmende indflydelse over selskabet,
2) beføjelse til at styre de økonomiske og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en vedtægt eller aftale,
3) råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer eller
4) besiddelse over mere end en tredjedel af stemmerettighederne i selskabet samt det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et andet ledelsesorgan og derved besidder den reelle faktiske bestemmende indflydelse over selskabet.
§ 31, stk. 2 og 3 er ændret ved § 2.11 i
lov nr. 403 af 28.04.2014 fra d. 01.07.2014. I § 31, stk. 2, og to steder i stk. 3 ændres »mere end halvdelen« til: »mindst en tredjedel«.
§ 31, stk. 3, nr. 2 er ændret ved § 2.12 i
lov nr. 403 af 28.04.2014 fra d. 01.07.2014. I § 31, stk. 3, nr. 2, ændres »eller aftale,« til: »eller aftale eller«.
§ 31, stk. 3, nr. 3 er ændret ved § 2.13 i
lov nr. 403 af 28.04.2014 fra d. 01.07.2014. I § 31, stk. 3, nr. 3, ændres »over selskabet, eller« til: »over selskabet.«
§ 31, stk. 3, nr. 4 er ophævet ved § 2.14 i
lov nr. 403 af 28.04.2014 fra d. 01.07.2014. Hidtidig formulering: 4) besiddelse over mere end en tredjedel af stemmerettighederne i selskabet og det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller et tilsvarende organ, og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet.
§ 31, stk. 6 er ændret ved § 2.15 i lov nr. 403 af 28.04.2014 fra d. 01.07.2014. Hidtidig formulering: Forpligtelsen efter stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt den i stk. 1 omhandlede overdragelse er resultatet af et frivilligt tilbud til samtlige aktionærer om at overdrage samtlige deres aktier og dette frivillige tilbud opfylder betingelserne i § 32, stk. 1.

§ 32. Ved tilbud om overtagelse af aktier efter § 31 skal erhververen udarbejde og offentliggøre et tilbudsdokument, som indeholder oplysninger om tilbuddets økonomiske og andre vilkår, herunder frist for accept af tilbuddet, samt andre oplysninger, som må anses for fornødne, for at aktionærerne kan danne sig et velbegrundet skøn over tilbuddet.

Stk. 2. Når der, uden at der foreligger tilbudspligt efter § 31, i øvrigt offentligt med henblik på at erhverve en kontrollerende aktiepost fremsættes tilbud om at overtage aktier i et selskab, der har en eller flere aktieklasser optaget til handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads, skal der ligeledes udarbejdes et tilbudsdokument i overensstemmelse med stk. 1.

Stk. 3. Beslutning om fremsættelse af tilbud skal straks offentliggøres.

Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter bestemmelser om tilbudspligt efter § 31, stk. 1, frivillige overtagelsestilbud, meddelelse af en beslutning om fremsættelse af tilbud, tilbudsdokumenters indhold, herunder om tilbudsgivers pligt til at oplyse om påtænkt udbetaling af målselskabets midler efter gennemførelsen af et overtagelsestilbud, forbud mod indgåelse af aftaler om bonus eller lignende ydelser, tilbudskursen, ligebehandling af aktionærer, efter at tilbudsperioden er afsluttet, samt godkendelse og offentliggørelse m.v. Endvidere fastsætter Finanstilsynet bestemmelser om en forpligtelse for målselskabets bestyrelse til at redegøre for tilbuddets indhold.

§ 32, stk. 1 er ændret ved § 1.61 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 31, stk. 1, og § 32, stk. 1, ændres »notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked« til: »handel på et reguleret marked«.
§ 32, stk. 3 er indsat ved § 1.62 i
lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.06.2007. Det tidligere stk. 3 bliver herefter stk. 4.
§ 32, stk. 4 (tidligere stk. 3) er ændret ved § 1.63 i
lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.06.2007. I § 32, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »til den kompetente myndighed, jf. § 28 c« til: »om fremsættelse af tilbud«.
§ 32, stk. 4 er ændret ved § 2.2. i
lov nr. 576 af 06.06.2007 fra d. 01.08.2007. Hidtidig formulering: Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter bestemmelser om tilbudspligt efter § 31, stk. 1, frivillige overtagelsestilbud, tilbudsdokumenters indhold, godkendelse og offentliggørelse m.v., tilbudskursen, en forpligtelse for målselskabets bestyrelse til at redegøre for tilbuddets indhold samt om meddelelse af en beslutning om fremsættelse af tilbud.
§ 32, stk. 2 er ændret ved § 2.10 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. I § 32, stk. 2, ændres »notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked« til: »handel på et reguleret marked«.
§ 32, stk. 1 er ændret ved § 2.16 i
lov nr. 403 af 28.04.2014 fra d. 01.07.2014. I § 32, stk. 1, ændres »tilbudets« til: »tilbuddets«.
§ 32, stk. 1 er ændret ved § 2.17 i
lov nr. 403 af 28.04.2014 fra d. 01.07.2014. To steder i § 32, stk. 1, ændres »tilbudet« til: »tilbuddet«.
§ 32, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 2.18 i
lov nr. 403 af 28.04.2014 fra d. 01.07.2014. I § 32, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »tilbudskursen«: », ligebehandling af aktionærer, efter at tilbudsperioden er afsluttet,«.

§ 32 a. Finanstilsynet kan henvise behandlingen af et overtagelsestilbud vedrørende aktier i et selskab, der har en eller flere aktieklasser optaget til handel på et reguleret marked, til den kompetente myndighed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter bestemmelser om den lovgivning, der finder anvendelse, og om, hvilken myndighed der er kompetent.

§ 32 a, stk. 1 er ændret ved § 2.5 i lov nr. 392 af 25.05.2009 fra d. 01.07.2009. I § 32 a, stk. 1, ændres »notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked« til: »handel på et reguleret marked«.
§ 32 a, stk. 1 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.

Kapitel 9: Værdipapirhandleres indberetning af transaktioner og offentliggørelse af priser og transaktioner

Kapitel 9 er ændret ved § 1.64 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering. Kapitel 9.

§ 33. Dette kapitel finder anvendelse på værdipapirhandlere bortset fra

1) investeringsforvaltningsselskaber omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2,
2) administrationsselskaber omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, og
3) øvrige værdipapirhandlere omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, som udelukkende driver tjenesteydelsesvirksomhed her i landet omfattet af § 31 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. En værdipapirhandler, der gennemfører transaktioner med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller på en alternativ markedsplads, skal hurtigst muligt og senest ved det pågældende markeds lukketid dagen efter transaktionens gennemførelse indberette oplysninger om transaktionen. Oplysningerne kan indberettes af værdipapirhandleren selv, en tredjemand på værdipapirhandlerens vegne eller et match- eller rapporteringssystem, der er godkendt af Finanstilsynet eller af det regulerede marked eller den multilaterale handelsfacilitet, gennem hvis systemer transaktionen er gennemført.

Stk. 3. Finanstilsynet kan bestemme, at indberetningspligten tillige påhviler andre. Finanstilsynet kan endvidere i særlige tilfælde bestemme, at indberetningspligten skal omfatte andre værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads.

Stk. 4. En værdipapirhandler skal opbevare alle relevante oplysninger om samtlige transaktioner med finansielle instrumenter, som værdipapirhandleren har gennemført for egen eller for kunders regning, i mindst 5 år efter, at transaktionen er gennemført.

Stk. 5. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om indberetningspligten, herunder om omfang og indhold, samt hvortil der skal indberettes.

Kapitel 9 er ændret ved § 1.64 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: Indberetning af handler
§ 33.
En værdipapirhandler skal straks indberette aftaler om overdragelse til eje af værdipapirer, der er optaget til notering eller handel på en fondsbørs eller handles på en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked for værdipapirer i et land inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Fællesskabet har indgået samarbejdsaftale med, såfremt værdipapirhandleren har medvirket i handelen.
Stk. 2. Finanstilsynet kan bestemme, at indberetningspligt tillige påhviler andre, og kan desuden i særlige tilfælde udstrække indberetningspligten til at omfatte andre unoterede værdipapirer end dem, der handles på en autoriseret markedsplads.
Stk. 3. Den indberetningspligtige skal opbevare dokumentation for den indberettede handel og for indberetningen heraf i mindst 5 år, efter at indberetningen er foretaget.
Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter nærmere bestemmelser om indberetningspligten, herunder omfang og indhold, og hvortil der skal indberettes. En fondsbørs og en autoriseret markedsplads fastsætter regler om betaling af gebyrer for indberetninger og offentliggørelse.
§ 33, stk.2 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.

§ 33 a. Værdipapirhandlere, der systematisk internaliserer, hvorved forstås, at værdipapirhandleren på organiseret, hyppigt og systematisk grundlag handler for egen regning ved at udføre kundeordrer uden for et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, i aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet eller et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal offentliggøre bindende priser på de aktier, som systematisk internaliseres.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse, hvis der findes et likvidt marked for den pågældende aktie. Hvis der ikke findes et likvidt marked for den pågældende aktie, skal værdipapirhandlere, der systematisk internaliserer, jf. stk. 1, efter anmodning meddele bindende priser til deres kunder.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder kun anvendelse for handler på op til normal markedsstørrelse.

Stk. 4. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om værdipapirhandleres pligt til at offentliggøre bindende priser, herunder om indhold, offentliggørelse, mulighed for at trække priser tilbage, pligt til at udføre ordrer til de stillede priser, udførelse af ordrer fra professionelle kunder, adgang til værdipapirhandlernes stillede priser, og om værdipapirhandlernes mulighed for at begrænse antallet af transaktioner.

§ 33 a, stk. 1 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.

§ 33 b. En værdipapirhandler, som for egen eller en kundes regning gennemfører en transaktion med aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet eller i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og denne transaktion gennemføres uden for et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet her i landet eller i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal offentliggøre oplysninger om pris, mængde og tidspunkt for transaktionens gennemførelse. Disse oplysninger skal gøres tilgængelige for offentligheden på rimelige forretningsmæssige vilkår, så tæt på realtid som muligt og på en måde, som er let tilgængelig for andre markedsdeltagere.

Stk. 2. En værdipapirhandler kan udsætte offentliggørelsen efter stk. 1 på baggrund af transaktionernes størrelse og type.

Stk. 3. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om værdipapirhandleres pligt til at offentliggøre oplysninger om pris, mængde og tidspunkt for transaktioner, der er gennemført med andre værdipapirer end aktier.

Stk. 4. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om pligten til offentliggørelse efter stk. 1 og om udsættelse af offentliggørelse efter stk. 2.

§ 33 b, stk. 1 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.

Kapitel 10: (Ophævet)

Kapitel 10 er ophævet ved § 1.15 i lov nr. 632 af 08.06.2016 fra d. 03.07.2016. Hidtidig formulering: Misbrug af intern viden, kursmanipulation og foranstaltninger til modvirkning af markedsmisbrug

§ 34. (Ophævet)

§ 34, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.65 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 34, stk. 1, nr. 1, og § 35, stk. 2, nr. 1 , ændres »notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked« til: »handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende udenlandske markeder«.
§ 34, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.66 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 34, stk. 1, nr. 2, ændres »nr. 4« til: »nr. 3«.
§ 34, stk. 2, 3. pkt. er ophævet ved § 1.67 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: § 34, stk. 2, 3. pkt.. Som sådan offentliggørelse anses meddelelse til en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked, når oplysningen er videresendt herfra.
§ 34, stk. 1 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.
§ 34 er ophævet ved § 1.15 i
lov nr. 632 af 08.06.2016 fra d. 03.07.2016. Hidtidig formulering: Reglerne i dette kapitel omfatter misbrug af intern viden og kursmanipulation samt foranstaltninger til modvirkning af markedsmisbrug vedrørende
1) værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende udenlandske markeder for værdipapirer samt værdipapirer, for hvilke der er indgivet en anmodning om optagelse til notering eller handel på sådanne markeder, og
2) værdipapirer, der ikke selv er omfattet af nr. 1, men som er knyttet til et eller flere værdipapirer som nævnt i nr. 1, samt andele omfattet af § 2, stk. 1, nr. 3.
Stk. 2. Ved intern viden forstås specifikke oplysninger, som ikke er offentliggjort, om udstedere af værdipapirer, værdipapirer eller markedsforhold vedrørende disse, som må antages mærkbart at få betydning for kursdannelsen på et eller flere værdipapirer, hvis oplysningerne blev offentliggjort. En oplysning anses for offentliggjort, når der er sket en for markedet generel og relevant videreformidling af denne.
Stk. 3. I stk. 2 forstås ved:
1) Specifikke oplysninger: oplysninger, der
a) vedrører forhold, der foreligger eller med rimelighed kan forventes at komme til at foreligge, eller en begivenhed, der er indtrådt eller med rimelighed kan forventes at indtræde, og
b) er tilstrækkelig præcise til, at der kan drages en konklusion med hensyn til de pågældende begivenheders eller forholds forventede indvirkning på kursdannelsen på de pågældende værdipapirer.
2) Oplysninger, som må antages mærkbart at få betydning for kursdannelsen på et eller flere værdipapirer: Oplysninger, som en fornuftig investor må antages at ville benytte som en del af grundlaget for sine investeringsbeslutninger.
Stk. 4. For værdipapirhandlere og disse virksomheders ansatte omfatter intern viden også oplysninger, som meddeles af en kunde og vedrører dennes endnu ikke udførte ordrer, forudsat at oplysningerne i øvrigt opfylder kravene i stk. 2 og 3.
Stk. 5. Ved handel med råvareinstrumenter udgør intern viden oplysninger, som ikke er blevet offentliggjort, men som direkte eller indirekte vedrører et eller flere af sådanne instrumenter, og som brugere af markeder, hvor sådanne instrumenter handles, forventer at modtage i overensstemmelse med accepteret markedspraksis for disse markeder. Brugere af markeder for råvareinstrumenter forventer at modtage oplysninger, som
1) normalt stilles til rådighed for brugere af det pågældende marked eller
2) skal offentliggøres i henhold til lov, bekendtgørelse, et regelsæt for det pågældende marked for handel med råvareinstrumenter, en kontrakt eller en sædvane på det pågældende marked for handel med råvareinstrumenter eller det underliggende marked for handel med råvarer.

§ 35. (Ophævet)

§ 35, stk. 2, nr. 1 er ændret ved § 1.65 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 34, stk. 1, nr. 1, og § 35, stk. 2, nr. 1 , ændres »notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked« til: »handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende udenlandske markeder«.
§ 35, stk. 2 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.
§ 35 er ophævet ved § 1.15 i
lov nr. 632 af 08.06.2016 fra d. 03.07.2016. Hidtidig formulering: Køb, salg og tilskyndelse til køb eller salg af et værdipapir må ikke foretages af nogen, der har intern viden, som kan være af betydning for handelen.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på
1) køb af værdipapirer, der sker som et nødvendigt led i gennemførelsen af et fremsat offentligt købstilbud med det formål at få kontrol over et selskab, der har en eller flere aktieklasser optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende udenlandske markeder for værdipapirer, såfremt den interne viden er erhvervet i forbindelse med en undersøgelse af selskabet, der er foretaget med henblik på fremsættelsen af købstilbuddet, og
2) køb og salg af værdipapirer, der gennemføres for at opfylde en forpligtelse, forudsat at denne forpligtelse er forfalden på tidspunktet for handelens gennemførelse og at forpligtelsen er baseret på en aftale, der er indgået, før den pågældende person kom i besiddelse af intern viden.
Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan værdipapirhandlere og disse virksomheders ansatte loyalt udføre en kundes ordre. Endvidere kan sådanne personer foretage sædvanlig handel, såfremt handelen sker som et normalt led i værdipapirhandlerens funktion som market-maker i det pågældende værdipapir.
Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på transaktioner, der udføres af en suveræn stat, en sådan stats centralbank, Det Europæiske System af Centralbanker eller den, der agerer på disses vegne, når transaktionerne sker som led i vedkommendes pengepolitik, valutapolitik eller gældsforvaltningspolitik.
Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på handel med egne aktier i tilbagekøbsprogrammer eller med værdipapirer som led i stabilisering af kursen på et værdipapir, forudsat at sådanne transaktioner gennemføres i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 2273/2003 af 22. december 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer og stabilisering af finansielle instrumenter.

§ 36. (Ophævet)

§ 36 er ophævet ved § 1.15 i lov nr. 632 af 08.06.2016 fra d. 03.07.2016. Hidtidig formulering: Den, der er i besiddelse af intern viden, må ikke videregive denne viden til andre, medmindre videregivelsen er et normalt led i udøvelsen af vedkommendes beskæftigelse, erhverv eller funktion.

§ 37. (Ophævet)

§ 37, stk. 1 er ændret ved § 2.11 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. I § 37, stk. 1, ændres »notering eller handel på en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads« til: »handel på et reguleret marked«.
§ 37, stk. 5 er ændret ved § 2.12 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. I § 37, stk. 5, ændres »den enkelte fondsbørs eller autoriserede markedsplads« til: »det regulerede marked«.
§ 37, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 9.11 i
lov nr. 516 af 12.06.2009 fra et tidspunkt, der fastsættes af
Økonomi- og erhvervsministeren. I § 37, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »bestyrelsesmedlemmers,«: »tilsynsrådsmedlemmers,«.
§ 37, stk. 3, nr, 3 er ændret ved § 3.4 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
I § 37, stk. 3, nr. 3, ændres »3. pkt.« til: »4. pkt.«
§ 37, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 2.20 i lov nr. 155 af 28.02.2012 fra d. 01.03.2012. I § 37, stk. 1, 1. pkt., ændres »En udsteder af værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked,« til: »En udsteder, der har Danmark som hjemland, jf. § 28, stk. 3, og som har værdipapirer som nævnt i § 34, stk. 1, nr. 1,«.
§ 37, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 2.21 i lov nr. 155 af 28.02.2012 fra d. 01.03.2012. I § 37, stk. 2, 1. pkt., ændres »En udsteder af værdipapirer som nævnt i § 34, stk. 1, nr. 1,« til: »En udsteder, der har Danmark som hjemland, jf. § 28, stk. 3, og som har værdipapirer som nævnt i § 34, stk. 1, nr. 1,«.
§ 37, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.20 i
lov nr. 532 af 29.04.2015 fra d. 03.07.2015. I § 37, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., ændres », jf. § 28, stk. 3« til: »ifølge regler fastsat i medfør af § 30«.
§ 37
er ophævet ved § 1.15 i lov nr. 632 af 08.06.2016 fra d. 03.07.2016. Hidtidig formulering: En udsteder, der har Danmark som hjemland ifølge regler fastsat i medfør af § 30, og som har værdipapirer som nævnt i § 34, stk. 1, nr. 1, og dennes moderselskab skal udarbejde interne regler for bestyrelsesmedlemmers, tilsynsrådsmedlemmers, direktørers og andre medarbejderes adgang til for egen eller tredjemands regning at handle med de af udstederen udstedte værdipapirer, jf. første led, og dertil knyttede finansielle instrumenter. Tilsvarende regler skal udarbejdes af offentlige myndigheder og virksomheder, herunder værdipapirhandlere, advokater og revisorer, som i kraft af deres virksomhedsudøvelse regelmæssigt kommer i besiddelse af intern viden. Er de i 1. og 2. pkt. nævnte virksomheder organiseret som interessentskaber, kommanditselskaber eller lignende, skal de interne regler tillige omfatte ejerne.
Stk. 2. En udsteder, der har Danmark som hjemland
ifølge regler fastsat i medfør af
§ 30
, og som har værdipapirer som nævnt i § 34, stk. 1, nr. 1, skal udarbejde interne regler med det formål at hindre, at intern viden er tilgængelig for andre end dem, der har behov herfor. Tilsvarende regler skal udarbejdes af offentlige myndigheder og virksomheder, herunder værdipapirhandlere, advokater og revisorer, som i kraft af deres virksomhedsudøvelse regelmæssigt kommer i besiddelse af intern viden.
Stk. 3. Interne regler udarbejdet af en udsteder i henhold til stk. 2, 1. pkt., skal som et minimum indeholde bestemmelser, hvorigennem det effektivt sikres, at
1) andre personer end de, der skal have adgang dertil som led i udøvelsen af deres funktioner hos udstederen, ikke får adgang til intern viden,
2) personer, der har adgang til intern viden, er bekendt med de deraf følgende retlige og tilsynsmæssige forpligtelser og er klar over, hvilke sanktioner de kan blive pålagt ved misbrug eller uberettiget videregivelse af en sådan viden, og
3) at offentliggørelse af intern viden finder sted straks, såfremt det af udstederen konstateres, at der er sket videregivelse, jf. dog § 27, stk.2, 4. pkt.
Stk. 4. En udsteder af værdipapirer som nævnt i § 34, stk. 1, nr. 1, skal udarbejde og løbende ajourføre en fortegnelse over de personer, der arbejder for dem, og som har adgang til intern viden. Tilsvarende fortegnelser skal udarbejdes af fysiske og juridiske personer, der agerer på vegne af en udsteder som nævnt i 1. pkt. eller for en sådan udsteders regning. De af fortegnelserne omfattede personer skal straks orienteres herom. 1.-3. pkt. finder ikke anvendelse på en suveræn stat, en sådan stats centralbank, Det Europæiske System af Centralbanker eller den, der agerer på disses vegne, når udstedelsen af værdipapirer sker som et led i vedkommendes pengepolitik, valutapolitik eller gældsforvaltningspolitik.
Stk. 5. Interne regler udstedt efter stk. 1 og 2 samt fortegnelser udarbejdet efter stk. 4 skal på forlangende udleveres til det regulerede marked og Finanstilsynet.
Stk. 6. Værdipapirhandlere og disse virksomheders ansatte, der gennemfører transaktioner med værdipapirer som nævnt i § 34, stk. 1, skal uden ugrundet ophold underrette Finanstilsynet, såfremt det med rimelighed kan antages, at en gennemført transaktion udgør en overtrædelse af § 35, stk. 1, eller § 39, stk. 1. Dette gælder dog kun, såfremt transaktionen er gennemført som led i en loyal udførelse af en kundes ordre, jf. § 35, stk. 3, og § 39, stk. 2. Underretning som nævnt i 1. pkt., som en værdipapirhandler eller dennes ansatte foretager med rimelig grund, anses ikke som et brud på regler om tavshedspligt, hvad enten disse regler følger af lov, bekendtgørelse eller en kontrakt.
Stk. 7. Værdipapirhandlere og disse virksomheders ansatte, der har foretaget underretning til Finanstilsynet i henhold til stk. 6, er forpligtet til at hemmeligholde, at der er givet sådan underretning. Opfyldelsen af pligten til hemmeligholdelse som nævnt i 1. pkt. påfører ikke den pågældende værdipapirhandler eller dennes ansatte nogen form for ansvar.
Stk. 8 .Medvirker en værdipapirhandler ved handel med værdipapirer, skal den, der køber eller sælger værdipapirerne, identificere sig over for værdipapirhandleren. Identifikationen skal omfatte navn, adresse og cpr- eller cvr-nummer eller anden lignende identifikation, hvis den pågældende ikke har et cpr- eller cvr-nummer. Sker handelen på vegne af tredjemand, skal dette tillige oplyses.
Stk. 9. Værdipapirhandleren skal registrere de i stk. 8 nævnte oplysninger og opbevare oplysningerne i 5 år.
Stk. 10 Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om udarbejdelse og ajourføring af fortegnelser efter stk. 4 samt om indholdet og omfanget af underretningspligten efter stk. 6, 1. pkt.

§ 38. (Ophævet)

§ 38 er ophævet ved § 1.15 i lov nr. 632 af 08.06.2016 fra d. 03.07.2016. Hidtidig formulering: Ved kursmanipulation forstås handlinger omfattet af nr. 1-4, der er egnet til at påvirke kursen på værdipapirer omfattet af § 34, stk. 1, i en retning, der afviger fra disses værdi i markedet, ved
1) udbredelse af oplysninger gennem medierne eller ved andre metoder, der er egnet til at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på værdipapirer,
2) transaktioner eller handelsordrer, der er egnet til at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på værdipapirer,
3) transaktioner eller handelsordrer, hvorved der benyttes fiktive indretninger eller andre former for bedrag eller påfund, eller
4) transaktioner eller handelsordrer, hvorved en person eller flere personer i fællesskab sikrer, at kursen på et eller flere værdipapirer ligger på et unormalt eller kunstigt niveau.
Stk. 2. Kursmanipulation efter stk. 1 kan eksempelvis bestå i
1) udsendelse af en meningstilkendegivelse gennem medierne om et værdipapir eller en udsteder af et værdipapir efter på forhånd at have erhvervet sig mængder af det pågældende værdipapir, såfremt der senere drages fordel af den måde, hvorpå de tilkendegivne holdninger påvirker kursen på værdipapiret, forudsat at interessekonflikten ikke senest samtidig med udsendelsen af meningstilkendegivelsen angives over for offentligheden på en korrekt og effektiv måde,
2) køb eller salg af værdipapirer ved markedets lukketid med den virkning, at personer, der handler på grundlag af slutkurserne, vildledes, eller
3) adfærd, hvorved en person eller flere personer i fællesskab opnår en dominerende stilling over udbuddet af eller efterspørgslen efter et værdipapir med den virkning, at købs og salgspriser på værdipapiret direkte eller indirekte fastsættes på et unormalt eller kunstigt niveau, eller at der anvendes andre urimelige vilkår for transaktionen.
Stk. 3. Ved anvendelsen af bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, i forhold til redaktører og redaktionelle medarbejdere, der som led i deres erhvervsmæssige aktivitet udbreder oplysninger, skal der tages hensyn til de regler, der gælder for sådanne personers erhverv. 1. pkt. finder ikke anvendelse, hvis den pågældende redaktør eller redaktionelle medarbejder direkte eller indirekte drager fordel eller får udbytte af udbredelsen af oplysningerne.
Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 2 og 4, finder ikke anvendelse, såfremt den, der har indgået transaktionen eller har afgivet handelsordren, godtgør, at transaktionen eller handelsordren var i overensstemmelse med accepteret markedspraksis, og at begrundelsen for at indgå en sådan transaktion eller afgive en sådan ordre var legitim. Finanstilsynet træffer beslutning om accept af markedspraksis.
Stk. 5. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om transaktioner, handelsordrer og udbredelse af oplysninger, der kan anses for kursmanipulation i henhold til bestemmelserne i stk. 1, nr. 1-4. Finanstilsynet fastsætter endvidere nærmere regler for, under hvilke omstændigheder en transaktion eller handelsordre kan anses for at være i overensstemmelse med accepteret markedspraksis i henhold til bestemmelsen i stk. 4.

§ 39. (Ophævet)

§ 39 er ophævet ved § 1.15 i lov nr. 632 af 08.06.2016 fra d. 03.07.2016. Hidtidig formulering: Kursmanipulation eller forsøg herpå må ikke finde sted.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan værdipapirhandlere og disse virksomheders ansatte loyalt udføre en kundes ordre.
Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på transaktioner, der udføres af en suveræn stat, en sådan stats centralbank, Det Europæiske System af Centralbanker eller den, der agerer på disses vegne, når transaktionerne sker som led i vedkommendes pengepolitik, valutapolitik eller gældsforvaltningspolitik.
Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på handel med egne aktier i tilbagekøbsprogrammer eller med værdipapirer som led i stabilisering af kursen på et værdipapir, forudsat at sådanne transaktioner gennemføres i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 2273/2003 af 22. december 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer og stabilisering af finansielle instrumenter.

§ 39 a. (Ophævet)

§ 39 a er ophævet ved § 1.15 i lov nr. 632 af 08.06.2016 fra d. 03.07.2016. Hidtidig formulering: § 34, stk. 2-5, § 35, stk. 1-4, § 36, § 37, stk. 6-10, § 38 og § 39, stk. 1-3, finder tilsvarende anvendelse på handel med værdipapirer optaget til handel på en alternativ markedsplads. Herudover finder Kommissionens Forordning (EF) nr. 2273/2003 af 22. december 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer og stabilisering af finansielle instrumenter, jf. § 35, stk. 5, og § 39, stk. 4, tilsvarende anvendelse på handel med værdipapirer optaget til handel på en alternativ markedsplads.

§ 39 b. (Ophævet)

§ 39 b er indsat ved § 19.1 i lov nr. 1003 af 10.10.2008 fra d. 11.10.2008 ved døgnets begyndelse.
§ 39 b er ændret ved § 3.5 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: Finanstilsynet kan fastsætte regler om forbud mod short selling af aktier.
§ 39 b er ophævet ved § 2.8 i
lov nr. 1287 af 19.12.2012 fra d. 01.01.2013. Hidtidig formulering: Finanstilsynet kan fastsætte regler om forbud mod short selling af aktier.

Kapitel 11: (Ophævet).

Kapitel 11 er ophævet ved § 1.68 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering:
Kapitel 11: Virksomhed som autoriseret markedsplads
§ 40.
Ved virksomhed som autoriseret markedsplads forstås regelmæssig omsætning af værdipapirer, som ikke er noterede på en fondsbørs eller et tilsvarende reguleret marked (unoterede værdipapirer).
Stk. 2. Unoterede værdipapirer kan på en udsteders anmodning optages til handel på en autoriseret markedsplads, såfremt lovens betingelser er opfyldt, de pågældende unoterede værdipapirer er omfattet af den autoriserede markedsplads' formålsbestemmelse og den autoriserede markedsplads skønner, at handel med disse papirer har offentlig interesse.
Stk. 3. Vedtægterne for en autoriseret markedsplads skal i formålsbestemmelsen indeholde oplysninger om, hvilke typer af unoterede værdipapirer der kan omsættes.

§ 40 a. En autoriseret markedsplads kan drive anden virksomhed, der er accessorisk til virksomhed som autoriseret markedsplads, herunder som alternativ markedsplads. Finanstilsynet kan beslutte, at den accessoriske virksomhed skal udøves i et andet selskab.
Stk. 2. Hvis en autoriseret markedsplads tillige driver virksomhed som alternativ markedsplads, finder bestemmelserne i kapitel 11 a anvendelse på selskabets virksomhed.

§ 41. Bestyrelsen for en autoriseret markedsplads er ansvarlig for, at markedspladsens virksomhed foregår på en hensigtsmæssig og betryggende måde.
Stk. 2. Det påhviler den enkelte autoriserede markedsplads
1) at sørge for, at de nødvendige værdipapirhandelssystemer og informationssystemer er til rådighed,
2) at virke for, at handel finder sted på en måde, der sikrer, at handelen foregår på en redelig og gennemskuelig måde og inden for lovgivningens rammer sikrer alle berørte en ligelig behandling, og
3) at påse, at udstedere og medlemmer af den autoriserede markedsplads overholder reglerne efter stk. 3.
Stk. 3. En autoriseret markedsplads skal fastsætte
1) regler for optagelse af værdipapirer til handel på markedspladsen samt supplerende regler om udstederes og aktionærers oplysningsforpligtelser,
2) regler om vilkårene for at være medlem af markedspladsen og
3) regler for indberetning af handel til løbende markedsovervågnings- og informationsformål.
Stk. 4. Hvis et medlem af den autoriserede markedsplads groft eller gentagne gange tilsidesætter vilkårene for at være medlem af markedspladsen, jf. stk. 3, nr. 2, kan den autoriserede markedsplads ophæve medlemskabet.

§ 42. En autoriseret markedsplads kan bestemme, at et unoteret værdipapir ikke længere skal handles på markedspladsen, såfremt denne finder, at det unoterede værdipapir ikke længere er i investorernes, låntagernes eller værdipapirmarkedets interesse.
Stk. 2. Mister en udsteder rådigheden over sit bo, kan dennes værdipapirer ikke længere handles.
Stk. 3. Fremsætter en udsteder, hvis unoterede værdipapirer handles på markedspladsen, anmodning om, at handelen skal ophøre, skal anmodningen tages til følge, medmindre den autoriserede markedsplads finder, at ophøret ikke er i investorernes, låntagernes eller værdipapirmarkedets interesse.
Stk. 4. Handelen med et unoteret værdipapir skal ophøre senest samtidig med, at værdipapiret optages til notering på en fondsbørs.
Stk. 5. Den autoriserede markedsplads skal fastsætte regler om de nærmere betingelser for ophør af handel med unoterede værdipapirer.

§ 42 a. De beføjelser, der er tillagt en autoriseret markedsplads efter bestemmelserne i § 40, stk. 2, og § 42, udøves af Finanstilsynet, når en dansk eller udenlandsk autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked eller en alternativ markedsplads ansøger om optagelse til handel af sine værdipapirer på en autoriseret markedsplads.

Kapitel 11 a: (Ophævet).

Kapitel 11 a er op ophævet ved § 1.68 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering:
Kapitel 11 a: Virksomhed som alternativ markedsplads

§ 42 b. Ved virksomhed som alternativ markedsplads forstås regelmæssig omsætning af værdipapirer, som ikke er noterede på en fondsbørs eller et tilsvarende reguleret marked (unoterede værdipapirer).
Stk. 2. Unoterede værdipapirer kan på en udsteders anmodning optages til handel på en alternativ markedsplads, såfremt lovens betingelser er opfyldt, de pågældende unoterede værdipapirer er omfattet af den alternative markedsplads' formålsbestemmelse og den alternative markedsplads skønner, at handel med disse papirer har offentlig interesse.
Stk. 3. Vedtægterne for en alternativ markedsplads skal i formålsbestemmelsen indeholde oplysninger om, hvilke typer af unoterede værdipapirer der kan omsættes.

§ 42 c. En alternativ markedsplads kan drive anden virksomhed, der er accessorisk til virksomhed som alternativ markedsplads, herunder som autoriseret markedsplads. Finanstilsynet kan beslutte, at den accessoriske virksomhed skal udøves i et andet selskab.
Stk. 2. Hvis en alternativ markedsplads tillige driver virksomhed som autoriseret markedsplads, finder bestemmelserne i kapitel 11 anvendelse på selskabets virksomhed.

§ 42 d. §§ 41 og 42 finder tilsvarende anvendelse på virksomhed som alternativ markedsplads.

§ 42 e. De beføjelser, der er tillagt en alternativ markedsplads efter bestemmelserne i § 42 b, stk. 2, og § 42 d, jf. § 42, udøves af Finanstilsynet, når en dansk eller udenlandsk fondsbørs, autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked eller en alternativ markedsplads ansøger om optagelse til handel af sine værdipapirer på en alternativ markedsplads.


Kapitel 11 b: Drift af en multilateral handelsfacilitet

Kapitel 11 b er indsat ved § 1.69 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007.

§ 40. Ved en multilateral handelsfacilitet forstås et handelssystem med undtagelse af regulerede markeder, der inden for systemet og efter dettes ufravigelige regler sætter forskellige tredjeparters interesse i køb og salg af finansielle instrumenter omfattet af § 2, nr. 1-10, i forbindelse med hinanden på en sådan måde, at der indgås en aftale om overdragelse.

Stk. 2. Et selskab, der driver en multilateral handelsfacilitet, skal

1) have regler, der sikrer en redelig og korrekt handel og indeholder objektive kriterier for effektiv udførelse af ordrer,
2) have regler, der fastlægger kriterier til bestemmelse af, hvilke værdipapirer der kan handles via handelsfacilitetens systemer,
3) sikre sig, at brugerne har adgang til tilstrækkelige offentligt tilgængelige oplysninger til at kunne foretage en investeringsbedømmelse,
4) have regler, der fastlægger objektive kriterier, som opfylder kravene i § 42 a, for adgang til handelsfaciliteten,
5) informere brugerne af handelsfaciliteten om deres respektive ansvar for afvikling af transaktioner, der gennemføres i handelsfacilitetens systemer, og sikre en effektiv afvikling af disse transaktioner,
6) overvåge, at brugerne af handelsfaciliteten overholder reglerne for handelsfaciliteten, og
7) registrere de transaktioner, der gennemføres af handelsfacilitetens brugere under anvendelse af handelsfacilitetens systemer med henblik på at kunne påvise overtrædelser af handelsfacilitetens
regler eller handelsvilkår i strid med reglerne for handelsfaciliteten.

§ 40, stk. 1 er indsat ved § 2.22 i lov nr. 155 af 28.02.2012 fra d. 01.03.2012.
§ 40, stk. 2, nr. 7 er ændret ved § 1.16 i
lov nr. 632 af 08.06.2016 fra d. 03.07.2016. I § 40, stk. 2, nr. 7, ændres »regler, handelsvilkår i strid med reglerne for handelsfaciliteten eller adfærd, der kan indebære overtrædelse af kapitel 10« til: »regler eller handelsvilkår i strid med reglerne for handelsfaciliteten«.

§ 41. Et selskab, der driver en multilateral handelsfacilitet, skal offentliggøre de aktuelle priser og markedsdybden ved disse priser på aktier, der handles i handelsfacilitetens systemer, hvis aktierne samtidig er optaget til handel på et reguleret marked. Disse oplysninger skal inden for handelsfacilitetens normale åbningstid løbende gøres tilgængelige for offentligheden på rimelige forretningsmæssige vilkår.

Stk. 2. Finanstilsynet kan fritage et selskab, der driver en multilateral handelsfacilitet, for forpligtelsen i stk. 1 på baggrund af markedsmodel, ordretype eller ordrestørrelse.

Stk. 3. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om pligten til offentliggørelse efter stk. 1 og om fritagelse efter stk. 2.

§ 42. Et selskab, der driver en multilateral handelsfacilitet, skal offentliggøre pris, mængde og tidspunkt for transaktioner, der er gennemført i handelsfacilitetens systemer, med aktier, hvis aktierne samtidig er optaget til handel på et reguleret marked. Disse oplysninger skal gøres tilgængelige for offentligheden på rimelige forretningsmæssige vilkår og så tæt på realtid som muligt, medmindre oplysningerne om transaktionerne offentliggøres via et reguleret markeds systemer.

Stk. 2. Et selskab, der driver en multilateral handelsfacilitet, kan fastsætte regler om udsættelse af offentliggørelse på baggrund af transaktionernes størrelse eller type. Reglerne skal godkendes af Finanstilsynet. Selskabet, der driver den multilaterale handelsfacilitet, skal offentliggøre de godkendte regler.

Stk. 3. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om pligt til at offentliggøre pris, mængde og tidspunkt for transaktioner, der er gennemført via en multilateral handelsfacilitets systemer med andre værdipapirer end aktier.

Stk. 4. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om pligten til offentliggørelse efter stk. 1 og om muligheden for udsættelse af offentliggørelse efter stk. 2, herunder om betingelserne herfor.

§ 42 a. Et selskab, der driver en multilateral handelsfacilitet, må alene give adgang til handelsfaciliteten til følgende fysiske eller juridiske personer:

1) Værdipapirhandlere, jf. § 4.
2) Værdipapirhandlere som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 3 og 4, som ikke udøver virksomhed gennem en filial eller yder tjenesteydelser her i landet, jf. §§ 30 og 31 i lov om finansiel virksomhed.
3) Andre fysiske eller juridiske personer, hvis personerne
a) er egnede og hæderlige,
b) har tilstrækkelig handelsevne og kompetence,
c) i fornødent omfang har passende administrative procedurer og
d) har tilstrækkelige ressourcer til at varetage de funktioner, der følger af deltagelsen i handelen i den multilaterale handelsfacilitet, og som skal sikre en passende afvikling af transaktioner.

§ 42 b. Et selskab, der driver en multilateral handelsfacilitet, må ikke uden Finanstilsynets godkendelse indgå aftale med clearingcentraler eller andre virksomheder, der clearer eller afvikler transaktioner med penge eller værdipapirer.

Stk. 2. Hvis aftalen som nævnt i stk. 1 påtænkes indgået med en part, der er hjemmehørende i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, kan Finanstilsynet undlade at godkende en sådan aftale, hvis det kan godtgøres, at aftalen vil forhindre en hensigtsmæssig drift af den multilaterale handelsfacilitet, eller hvis Finanstilsynet finder, at clearing og afvikling i henhold til aftalen ikke kan gennemføres på en teknisk forsvarlig måde.

§ 42 b, stk. 2 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.

Særlige regler om drift af alternative markedspladser

§ 42 c. Selskaber, der driver en alternativ markedsplads, må alene optage værdipapirer til handel på den alternative markedsplads, hvis

1) udstederen af værdipapiret har anmodet herom og
2) værdipapiret ikke er optaget til handel på et reguleret marked her i landet eller tilsvarende markeder i andre lande.

Stk. 2. For værdipapirhandlere fra lande uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, omfattet af § 42 a, nr. 2, samt andre fysiske eller juridiske personer fra sådanne lande, bortset fra centralbanker, er adgangen til en alternativ markedsplads betinget af Finanstilsynets forudgående godkendelse.

Stk. 3. Et selskab, der driver en alternativ markedsplads, skal fastsætte regler om udstederes oplysningsforpligtelser.

§ 42 c, stk. 2 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.

§ 42 d. Selskaber, der driver en alternativ markedsplads, har eneret til at benytte betegnelsen alternativ markedsplads i deres navn. Andre fysiske eller juridiske personer må ikke anvende navne eller betegnelser for deres virksomhed, som er egnet til at fremkalde det indtryk, at de driver en alternativ markedsplads.

Stk. 2. Selskaber, der har Finanstilsynets tilladelse til at drive en alternativ markedsplads, skal benytte en betegnelse for den alternative markedsplads, der viser, at der er tale om en alternativ markedsplads. Selskaber, der driver alternative markedspladser, er ikke omfattet af forpligtelsen i 1. pkt., hvis det på den alternative markedsplads klart fremgår, hvilke regler der er knyttet til værdipapirer, der er optaget til handel på den pågældende alternative markedsplads.

§ 42 d, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 2.13 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008.

§ 42 e. Et selskab, der driver en alternativ markedsplads, kan suspendere eller slette et værdipapir fra handelen på den alternative markedsplads. Suspension og sletning må dog ikke foretages, hvis der er sandsynlighed for, at dette vil være til væsentlig skade for investorernes interesser eller markedets ordentlige funktion.

Stk. 2. Fremsætter en udsteder, hvis værdipapirer er optaget til handel på en alternativ markedsplads, anmodning om sletning fra handelen, skal selskabet, der driver den alternative markedsplads, tage anmodningen til følge. Sletning må dog ikke foretages, hvis der er sandsynlighed for, at dette vil være til væsentlig skade for investorernes interesser eller markedets ordentlige funktion.

Stk. 3. En udsteder har ret til at få et værdipapir slettet fra handelen på en alternativ markedsplads, hvis værdipapiret i forbindelse hermed optages til handel eller er optaget til handel på en anden alternativ markedsplads.

Stk. 4. Handelen med et værdipapir skal ophøre senest samtidig med, at værdipapiret optages til handel på et reguleret marked.

§ 42 f. De beføjelser, der i § 42 c er tillagt et selskab, der driver en alternativ markedsplads, udøves af Finanstilsynet, når en operatør af et reguleret marked her i landet eller i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller et selskab, der driver en alternativ markedsplads, anmoder om optagelse af sine værdipapirer til handel på den alternative markedsplads. Finanstilsynet udøver ligeledes de beføjelser, der i § 42 e er tillagt et selskab, der driver en alternativ markedsplads, når værdipapirer omfattet af 1. pkt. er optaget til handel på den alternative markedsplads.

§ 42 f er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.

Kapitel 12: Prospekter ved offentlige udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro

Overskriften til kapitel 12 er ændret ved § 1.70 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I overskriften til kapitel 12 udgår »første«.
Overskriften til kapitel 12 er ændret ved § 2.23 i lov nr. 155 af 28.02.2012 fra d. 01.07.2012. I overskriften til kapitel 12 og i § 43, stk. 1, ændres »mellem 100.000 og 2.500.000 euro« til: »mellem 1.000.000 og 5.000.000 euro«.

§ 43. Dette kapitel finder anvendelse på udbud til offentligheden af værdipapirer, når udbuddet er mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro.

Stk. 2. Dette kapitel finder anvendelse på værdipapirer som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1, bortset fra obligationer med en løbetid på mindre end 1 år.

Stk. 3. Finanstilsynet kan fastsætte regler om, at udbud af nærmere bestemte værdipapirer undtages fra denne lov.

§ 43, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.71 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: § 43, stk. 1. og 2. Dette kapitel finder anvendelse på første udbud til offentligheden af værdipapirer, som ikke ønskes optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked for værdipapirer, når udbuddet er mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro.
Stk. 2. Reglerne i dette kapitel omfatter følgende værdipapirer:
1) Aktier og andre omsættelige værdipapirer, der kan sidestilles med disse,
2) obligationer med en løbetid på mindst 1 år og andre omsættelige værdipapirer, der kan sidestilles med disse, og
3) alle andre omsættelige værdipapirer, hvormed værdipapirer som nævnt under nr. 1 eller 2 kan erhverves ved tegning eller ombytning.
§ 43, stk. 1 er ændret ved § 2.23 i lov nr. 155 af 28.02.2012 fra d. 01.07.2012. I overskriften til kapitel 12 og i § 43, stk. 1, ændres »mellem 100.000 og 2.500.000 euro« til: »mellem 1.000.000 og 5.000.000 euro«.
§ 43, stk. 1 er ændret ved § 2.24 i lov nr. 155 af 28.02.2012 fra d. 01.07.2012. I § 43, stk. 1, udgår »som ikke er optaget til handel på et reguleret marked,«.

§ 44. En udbyder må ikke foretage udbud af værdipapirer til offentligheden, før der er offentliggjort et godkendt prospekt for disse værdipapirer, jf. stk. 2.

Stk. 2. Finanstilsynet træffer beslutning om prospektets godkendelse.

Stk. 3. Prospektet skal indeholde de oplysninger, der anses for fornødne for, at investorerne og deres investeringsrådgivere kan danne sig et velbegrundet skøn over udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter samt over en eventuel garant og over de rettigheder, der er knyttet til de værdipapirer, der udbydes til offentligheden.

Stk. 4. Et prospekt, der opfylder de krav, der er fastsat i §§ 23-24 og i regler udstedt i medfør af § 23, stk. 7 og 8, og § 24, stk. 2, kan træde i stedet for et prospekt som nævnt i stk. 1.

Stk. 5. Et prospekt, der opfylder kravene til prospekter efter bestemmelserne i direktiv 2003/ 71/EF som ændret ved direktiv 2010/73/EU, og som er godkendt af den kompetente myndighed i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, sidestilles med et prospekt som nævnt i stk. 1. Prospektet skal inden offentliggørelse forelægges Finanstilsynet, der påser, at betingelserne efter 1. pkt. er opfyldt.

Stk. 6. Finanstilsynet fastsætter regler om prospektets indhold, sprog, indsendelse, gyldighed og annoncering.

§ 44, stk. 4 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. To steder i § 2 a , i § 44, stk. 4, og i § 83 a, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 23, stk. 8 og 9« til: »§ 23, stk. 7 og 8«.
§ 44, stk. 1 er ændret ved § 1.72 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: § 44, stk. 1. Ved første udbud af værdipapirer til offentligheden mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro skal der med henblik på offentliggørelse foreligge et godkendt prospekt.
§ 44, stk. 5 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.
§ 44, stk. 5, 1. pkt. er ændret ved § 2.25 i lov nr. 155 af 28.02.2012 fra d. 01.07.2012. I § 44, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »direktiv 2003/71/EF«: »som ændret ved direktiv 2010/73/EU«.
§ 44, stk. 1 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 532 af 29.04.2015 fra d. 03.07.2015. I § 44, stk. 1, udgår »og § 46, stk. 1«. Hidtidig formulering: En udbyder må ikke foretage udbud af værdipapirer til offentligheden, før der er offentliggjort et godkendt prospekt for disse værdipapirer, jf. stk. 2 og § 46, stk. 1.

§ 45. (Ophævet)

§ 45 er ophævet ved § 1.22 i lov nr. 532 af 29.04.2015 fra d. 03.07.2015. Hidtidig formulering: Prospekter som nævnt i § 44 skal indsendes til Finanstilsynet.
Stk. 2. Finanstilsynet påser, at prospekter som nævnt i § 44 opfylder forskrifterne i dette kapitel og bestemmelser fastsat i medfør heraf.
Stk. 3. Modtagelse af prospekter som nævnt i § 44 registreres i og offentliggøres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter regler om betaling af gebyrer for behandling af prospekter.
Stk. 5. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om offentliggørelse af modtagelse af prospekter omfattet af dette kapitel og om betaling af gebyrer for offentliggørelsen.

§ 46. (Ophævet)

§ 46 er ophævet ved § 1.22 i lov nr. 532 af 29.04.2015 fra d. 03.07.2015. Hidtidig formulering: Udbud til offentligheden må ikke finde sted, før prospektet er offentliggjort efter de regler, som er fastsat i medfør af § 45, stk. 5.
Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte regler om det nærmere indhold af udbudsmateriale.

Kapitel 13: (Ophævet).

Kapitel 13 er ophævet ved § 1.73 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering:Kapitel 13: Værdipapirmæglere

§ 47. Ved værdipapirmæglervirksomhed forstås regelmæssig drift af et marked, hvor der mellem værdipapirhandlere samt Danmarks Nationalbank sammenføres bud og udbud om køb og salg af værdipapirer, der er optaget til notering eller handel på en fondsbørs.
Stk. 2. Finanstilsynet kan efter indstilling fra den fondsbørs, hvor det pågældende værdipapir er noteret eller handlet, tillade, at der etableres værdipapirmæglervirksomhed, og kan i forbindelse hermed fastsætte de nærmere vilkår for værdipapirmægleres virksomhed.

Kapitel 14: (Ophævet).

Kapitel 14 er ophævet ved § 1.73 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: Kapitel 14: Pengemarkedsmæglere
§ 48. Ved pengemarkedsmæglervirksomhed forstås regelmæssig drift af et marked, hvor der mellem deltagerne på pengemarkedet handles eller udveksles
1) ind- og udlån,
2) pengemarkedsrelaterede værdipapirer, der er optaget til notering eller handel på en fondsbørs, og
3) andre pengemarkedsrelaterede værdipapirer.
Stk. 2. Udbud og bud om køb og salg af de i stk. 1, nr. 2, omfattede værdipapirer mellem værdipapirhandlere samt Danmarks Nationalbank kan kun regelmæssigt sammenføres af fondsbørser og pengemarkedsmæglere.
Stk. 3. Finanstilsynet kan fastsætte bestemmelser for pengemarkedsmægleres drift af markeder for pengemarkedsrelaterede værdipapirer, der er optaget til notering eller handel på en fondsbørs. Finanstilsynet kan bestemme, at en pengemarkedsmægler må udøve virksomhed som værdipapirmægler.
§ 49. En pengemarkedsmægler skal drive sin virksomhed på en redelig og gennemskuelig måde og sikre alle berørte en ligelig behandling inden for lovgivningens rammer.

Afsnit III: Clearing, afvikling og finansiel sikkerhedsstillelse m.v.

Kapitel 15: Clearingvirksomhed

§ 50. Ved clearing forstås opgørelse af forpligtelser og rettigheder ved en aftalt udveksling af ydelser, hvad enten dette sker i forbindelse med netting, jf. stk. 3, eller for hver transaktion for sig.

Stk. 2. Ved afvikling forstås udveksling af ydelser til opfyldelse af parternes forpligtelser.

Stk. 3. Ved netting som anført i § 57 forstås omregning til en nettofordring eller en nettoforpligtelse af fordringer og forpligtelser, der følger af overførselsordrer, som en eller flere deltagere udsteder til eller modtager fra en eller flere andre deltagere, med det resultat, at der kun kan gøres en nettofordring eller nettoforpligtelse gældende.

Stk. 4. Ved interoperable systemer forstås to eller flere systemer, der har indgået en indbyrdes aftale om, at transaktioner cleares, cleares og afvikles eller afvikles på tværs af systemerne. Hvor dette er relevant, omfatter 1. pkt. også systemoperatøren, jf. stk. 5, af et interoperabelt system.

Stk. 5. Ved systemoperatør forstås den enhed eller de enheder, som har det retlige ansvar for driften af et system, herunder et interoperabelt system.

Stk. 6. Ved værdipapirclearingvirksomhed forstås regelmæssig virksomhed, som består i på en clearingdeltagers vegne at gennemføre clearing, afvikling eller clearing og afvikling af transaktioner med værdipapirer, herunder at indtræde som part i transaktionerne eller på anden måde sikre transaktionernes gennemførelse. Finanstilsynet afgør i tvivlstilfælde, om der foreligger værdipapirclearingvirksomhed.

Stk. 7. Ved clearingdeltager forstås en part, der har indgået en aftale med en central modpart (CCP) eller en værdipapircentral (CSD) om regelmæssigt at deltage i clearing, afvikling eller clearing og afvikling.

Stk. 8. Ved indirekte deltager forstås en indirekte deltager som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/44/EF.

§ 50, stk. 1 er ændret ved § 3.6 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. I § 50, stk. 1, indsættes efter »ydelser«: », hvad enten dette sker i forbindelse med netting, jf. stk. 3, eller for hver transaktion for sig«.
§ 50, stk. 4 og 5 er indsat ved § 3.7 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 50, stk. 8 er ændret ved § 3.8 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering:
Stk. 8. Ved indirekte deltager forstås et kreditinstitut som defineret i artikel 1, første led, i direktiv 77/780/EØF, som har indgået en aftale med et institut, der er deltager i et registreret betalingssystem, eller tilsvarende virksomhed udøvet af Danmarks Nationalbank, hvorved kreditinstituttet bliver i stand til at sende overførelsesordrer gennem systemet.
§ 50, stk. 7 er ændret ved § 2.26 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministerens fastsætter tidspunktet fór ikrafttrædelse.
I § 50, stk. 7, ændres »clearingcentral« til: »central modpart (CCP) eller en værdipapircentral (CSD)«.

§ 51. (Ophævet)

§ 51 er ophævet ved § 2.27 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 . Erhvervs- og vækstministerens fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. Hidtidig formulering: Værdipapirclearingvirksomhed må alene drives af clearingcentraler og Danmarks Nationalbank.

§ 52. (Ophævet)

§ 52 er ophævet ved § 2.27 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 . Erhvervs- og vækstministerens fastsætter tidspunktet fór ikrafttrædelse. Hidtidig formulering: Bestyrelsen for en clearingcentral er ansvarlig for, at centralens virksomhed foregår på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Det påhviler den enkelte clearingcentral at fastsætte regler for clearing og afvikling og sikre alle berørte ligelig behandling. Vilkår for clearingcentralers betalingsafvikling i Danmarks Nationalbank er ikke omfattet af 2. pkt.
Stk. 2. En clearingcentral kan fastsætte nærmere regler om de værdipapirer, der kan cleares, afvikles eller cleares og afvikles i centralen.

§ 53. (Ophævet)

§ 53, stk. 2-7 er ophævet ved § 1.74 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Nyt stk. 2 og 3 er indsat. Hidtidig formulering: § 53,stk. 2-7. Stk. 2. En clearingcentral kan drive accessorisk virksomhed. Finanstilsynet kan beslutte, at den accessoriske virksomhed skal udøves i et andet selskab.
Stk. 3. Hvis en clearingcentral tillige driver børsvirksomhed, finder bestemmelserne i § 16, stk. 3 og 4, §§ 18-20, samt kapitlerne 6-10 anvendelse på selskabets virksomhed. Regler udstedt i medfør af § 19, stk. 1 og 2, og kapitlerne 6-10 finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 4. Hvis en clearingcentral tillige driver virksomhed som værdipapircentral, finder bestemmelserne i § 8, stk. 3, § 60, §§ 62-82 og §§ 90 og 91 anvendelse på selskabets virksomhed.
Stk. 5. Hvis en clearingcentral tillige driver virksomhed som autoriseret markedsplads, finder bestemmelserne i kapitel 11 anvendelse på selskabets virksomhed.
Stk. 6. Hvis en clearingcentral tillige driver virksomhed som alternativ markedsplads, finder bestemmelserne i kapitel 11 a anvendelse på selskabets virksomhed.
Stk. 7. Hvis en clearingcentral tillige driver værdipapirmæglervirksomhed, finder bestemmelserne i kapitel 13 anvendelse.
§ 53 er ophævet ved § 2.27 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministerens fastsætter tidspunktet fór ikrafttrædelse. Hidtidig formulering: En clearingcentral kan føre kontantkonti for clearingdeltagerne og foranstalte långivning og låntagning af penge og værdipapirer i forbindelse med clearing, afvikling eller clearing og afvikling af værdipapirtransaktioner. Nærmere regler herom fastsættes i en tilslutningsaftale, jf. § 54.
Stk. 2. En clearingcentral kan drive anden virksomhed, der er accessorisk til virksomheden som clearingcentral, herunder drift af et reguleret marked eller som værdipapircentral. Hvis en clearingcentral driver et reguleret marked som accessorisk virksomhed, kan clearingcentralen tillige drive en multilateral handelsfacilitet. Finanstilsynet kan beslutte, at den accessoriske virksomhed skal udøves i et andet selskab. Hvis clearingcentralen driver et reguleret marked som accessorisk virksomhed, kan en multilateral handelsfacilitet dog altid drives i samme selskab som det regulerede marked.
Stk. 3. Hvis en clearingcentral driver en værdipapircentral, et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet som accessorisk virksomhed, finder kravene til tilladelse og drift af disse typer af virksomheder i denne lov anvendelse. Ved accessorisk drift af en multilateral handelsfacilitet finder kravene til tilladelse og drift af denne type virksomhed i lov om finansiel virksomhed endvidere anvendelse.

Kapitel 16: Tilslutning til en central modpart (CCP) og en værdipapircentral (CSD)

Overskriften til Kapitel 16 er ændret ved § 2.28 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 . Erhvervs- og vækstministerens fastsætter tidspunktet fór ikrafttrædelse. I overskriften til kapitel 16 ændres »en clearingcentral« til: »en central modpart (CCP) og en værdipapircentral (CSD)«.

§ 54. Værdipapirhandlere, kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som ikke udøver værdipapirhandel gennem en filial eller yder tjenesteydelser her i landet, centrale modparter (CCP'er), værdipapircentraler (CSD'er), Økonomistyrelsen, Danmarks Nationalbank og centralbanker i et andet land inden for den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, kan cleare og afvikle transaktioner på vegne af tredjemand.

Stk. 2. Værdipapirhandlere, kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, har adgang til at indgå tilslutningsaftale med værdipapircentralen (CSD'en), såfremt de opfylder værdipapircentralens (CSDʼens) regler. Værdipapircentralen (CSD'en) kan bestemme, at andre kan få adgang til at indgå tilslutningsaftale.

§ 54, stk. 2 er ændret ved § 1.75 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: § 54, stk. 2. Alene værdipapirhandlere, clearingcentraler, Økonomistyrelsen og Danmarks Nationalbank kan cleare og afvikle transaktioner på vegne af tredjemand.
§ 54, stk. 3 er ændret ved § 1.76 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 54, stk. 3, ændres »Værdipapirhandlere« til: »Værdipapirhandlere, kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område,«.
§ 54, stk. 2 og 3 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.
§ 54, stk. 1 er ophævet ved § 2.29 i
lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministerens fastsætter tidspunktet fór ikrafttrædelse. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2. Hidtidig formulering: En clearingdeltager skal indgå en tilslutningsaftale med clearingcentralen. Tilslutningen kan ske med henblik på at cleare og afvikle egne, tredjemands eller egne og tredjemands transaktioner med værdipapirer.
§ 54, stk. 1 er ændret ved § 2.30 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministerens fastsætter tidspunktet fór ikrafttrædelse.
I § 54, stk. 2, der bliver stk. 1, ændres »clearingcentraler« til: »centrale modparter (CCP'er), værdipapircentraler (CSD'er)«.
§ 54, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 2.31 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministerens fastsætter tidspunktet fór ikrafttrædelse.
I § 54, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., ændres »clearingcentralen« til: »værdipapircentralen (CSD'en)«, og »betingelserne i stk. 4.« ændres til: »værdipapircentralens (CSDʼens) regler.«
§ 54, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 2.32 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministerens fastsætter tidspunktet fór ikrafttrædelse.
I § 54, stk. 3, 2. pkt., der bliver stk. 2, 2. pkt., ændres »Clearingcentralen« til: »Værdipapircentralen (CSD'en)«.
§ 54, stk. 4 og 5 er ophævet ved § 2.33 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministerens fastsætter tidspunktet fór ikrafttrædelse. Hidtidig formulering:
Stk. 4. Clearingcentralen fastsætter reglerne for tilslutningen som clearingdeltager, herunder de betingelser, som clearingdeltagere skal opfylde for at deltage i clearing og afvikling af egne, tredjemands eller egne og tredjemands transaktioner.
Stk. 5. Hvis en clearingdeltager groft eller gentagne gange tilsidesætter vilkårene for tilslutning, kan clearingcentralen ophæve tilslutningsaftalen.

Kapitel 17: Risikoafdækning

§ 55. Yder en værdipapircentral (CSD) eller clearingdeltager lån til en clearingdeltager i forbindelse med afviklingen af værdipapirhandler eller betalinger i værdipapircentralen (CSD'en), kan det forinden være aftalt med låntager, at de af låntagerens fondsaktiver, der opbevares i et eller flere af låntageren udpegede depoter i en værdipapircentral, kan tjene til pant for indfrielsen af lånet.

Stk. 2. Yder et registreret betalingssystem eller en deltager i et sådant system lån til en deltager eller en indirekte deltager i systemet i forbindelse med afviklingen af betalinger i systemet, kan det forinden være aftalt med låntager, at de af låntagerens fondsaktiver, der opbevares i et eller flere af låntageren udpegede depoter i en værdipapircentral, kan tjene til pant for indfrielsen af lånet.

Stk. 3. Hvis værdipapirclearingvirksomhed udøves eller et betalingssystem drives af Danmarks Nationalbank og værdipapirclearingvirksomheden, betalingssystemet eller en deltager i værdipapirclearingvirksomheden eller betalingssystemet yder lån til en deltager eller en indirekte deltager i forbindelse med afviklingen i systemet, kan det forinden være aftalt med låntager, at de af låntagerens fondsaktiver, der opbevares i et eller flere af låntageren udpegede depoter i en værdipapircentral, kan tjene til pant for indfrielsen af lånet. Dette gælder også, hvor sikkerhedsstillelse sker over for Danmarks Nationalbank til sikkerhed for kreditgivning, som skal være inddækket ved dagens afslutning.

Stk. 4. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse, hvor en værdipapircentral (CSD) eller et betalingssystem, der er anmeldt til Kommissionen i medfør af artikel 10, 1. afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF (finality-direktivet), afvikler betalinger over konti i Danmarks Nationalbank. Det er en betingelse, at aftalen om pant er reguleret af dansk ret.

Stk. 5. I tilfælde hvor der ydes lån i forbindelse med afvikling af værdipapirer og betalinger i systemer, hvor långivningen ikke er omfattet af stk. 1-4, kan Finanstilsynet godkende, at det forinden kan aftales med låntager, at de af låntagerens fondsaktiver, der opbevares i et eller flere af låntageren udpegede depoter i en værdipapircentral, kan tjene til pant for indfrielsen af lånet. Det er en betingelse for godkendelse, at aftalen om pant er reguleret af dansk ret.

Stk. 6. Er en aftale som nævnt i stk. 1-5 registreret i en værdipapircentral, og ydes der lån til brug for afvikling, kan der i tilknytning til afviklingen anmeldes panteret i de pågældende fondsaktiver, jf. stk. 1-5, over for værdipapircentralen med henblik på registrering. Alene ved en sådan registrering opnås beskyttelse mod retsforfølgning og aftaleerhververe efter reglerne i kapitel 22.

Stk. 7. Har en værdipapircentral (CSD) eller en clearingdeltager betalt for en andens erhvervelse af fondsaktiver, som afvikles gennem en værdipapircentral (CSD), kan der i en værdipapircentral til sikkerhed for betalerens krav mod erhververen registreres pant i den del af de erhvervede fondsaktiver, som samtidig registreres på erhververens konto i værdipapircentralen, og som ikke efter aftale med betaleren er videreoverdraget ved salg afviklet på samme tidspunkt som erhvervelsen. Ved registreringen af panteretten opnås beskyttelse mod retsforfølgning og aftaleerhververe efter reglerne i kapitel 22.

Stk. 8. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om, inden for hvilken tidsfrist en långiver ved meddelelse skal fastholde den i henhold til stk. 6 og 7 anmeldte panteret. Registrering af panteretten slettes uden meddelelse efter § 68, såfremt retten ikke er fastholdt inden fristens udløb. En værdipapircentral kan i særlige tilfælde udskyde den i 2. pkt. nævnte frist, herunder ved driftsforstyrrelser eller såfremt Danmarks Nationalbank har meddelt, at Danmarks Nationalbanks betalingssystemer er ude af funktion som følge af tekniske problemer.

§ 55, stk. 6 er ændret ved § 1.77 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 55, stk. 6, ændres »stk. 1, 2 eller 3« til: »stk. 1-5«, og »jf. stk. 1-3« ændres til: »jf. stk. 1-5«.
§ 55, stk. 3, 2. pkt. er indsat ved § 2.19 i
lov nr. 403 af 28.04.2014 fra d. 15.05.2014.
§ 55, stk. 1, 4 og 7 er ændret ved § 2.34 i
lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministerens fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. I § 55, stk. 1 og stk. 4, 1. pkt., og to steder i stk. 7, 1. pkt., og i § 56, stk. 2, ændres »clearingcentral« til: »værdipapircentral (CSD)«.
§ 55, stk. 1 er ændret ved § 1.35 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministerens fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse.
I § 55, stk. 1, ændres »clearingcentralen« til: »værdipapircentralen (CSD'en)«.

§ 56. Fondsaktiver, hvori der er registreret pant i henhold til § 55, stk. 6 eller 7, kan, hvis der er indgået en forudgående aftale herom, eller hvis handlen er indgået mellem en værdipapirhandler og en værdipapirhandler eller en institutionel investor eller en tilsvarende professionel investor, realiseres straks efter udløbet af den af Finanstilsynet i medfør af § 55, stk. 8, fastsatte frist, såfremt låntageren ikke forinden har opfyldt sine forpligtelser. Den i 1. pkt. nævnte frist kan fraviges efter aftale mellem parterne, såfremt pantet er registreret i henhold til § 55, stk. 6 eller 7.

Stk. 2. Værdipapirer, der er stillet til sikkerhed over for en værdipapircentral (CSD) eller en clearingdeltager til opfyldelse af værdipapircentralens (CSD'ens) regler om sikkerhedsstillelse, kan realiseres straks, hvis der er indgået en forudgående aftale herom, og der foreligger en misligholdelse af værdipapircentralens (CSD'ens) regler om sikkerhedsstillelse.

§ 56, stk. 2 er ændret ved § 2.34 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministerens fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse.
§ 56, stk. 2 er ændret ved § 2.36 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 . Erhvervs- og vækstministerens fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse.
To steder i § 56, stk. 2, ændres »clearingcentralens« til: »værdipapircentralens (CSD'ens)«.

Kapitel 18: Betalingssystemer, netting m.v.

§ 57. En aftale, der er indgået mellem systemdeltagere og en central modpart (CCP), en værdipapircentral (CSD), et registreret betalingssystem, interoperable systemer eller Danmarks Nationalbank om netting af samtlige overførselsordrer, kan med virkning over for boet og kreditorerne tillige indeholde en bestemmelse om, at de pågældende overførselsordrer skal nettes, cleares og afvikles eller føres tilbage, hvis en af parterne, herunder en systemdeltager i et interoperabelt system, erklæres konkurs eller tages under rekonstruktionsbehandling, og under forudsætning af at overførselsordrerne er indgået i systemet inden konkursdekretets afsigelse eller rekonstruktionsbehandlingens indledning.

Stk. 2. Aftaler om netting efter stk. 1 kan omfatte overførselsordrer, der først er indgået i den centrale modpart (CCP'en), værdipapircentralen (CSD'en), Danmarks Nationalbank, det registrerede betalingssystem eller et interoperabelt system efter konkursdekretets afsigelse eller rekonstruktionsbehandlingens indledning, men på den forretningsdag, hvor konkursdekret blev afsagt eller rekonstruktionsbehandling blev indledt, hvis systemoperatøren, det interoperable system, den centrale modpart (CCP'en), værdipapircentralen (CSD'en), det registrerede betalingssystem eller Danmarks Nationalbank på det tidspunkt, hvor fordringen blev uigenkaldelig, jf. § 57 c, hverken var eller burde have været vidende om konkursen eller rekonstruktionsbehandlingens indledning. I tilfælde, hvor en overførselsordre er indgået i systemet på den forretningsdag, hvor konkursdekret er afsagt eller rekonstruktionsbehandling er indledt, men efter udløbet af det døgn, hvor konkursen er offentliggjort i Statstidende, påhviler det dog systemet at godtgøre, at systemet hverken var eller burde have været vidende om konkursen.

Stk. 3. Aftaler om netting med udenlandske centrale modparter (CCP'er), værdipapircentraler (CSD'er) og betalingssystemer, der er anmeldt til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF med senere ændringer, har samme retsvirkning som aftaler nævnt i stk. 1.

Stk. 4. Finanstilsynet kan godkende, at en aftale om netting, der ikke er omfattet af stk. 3, og som er indgået med udenlandske centrale modparter (CCP'er), værdipapircentraler (CSD'er) og betalingssystemer eller tilsvarende udenlandske virksomheder, der udøver værdipapirclearingvirksomhed eller clearing af betalinger uden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med, får retsvirkning i henhold til stk. 1.

Stk. 5. En aftale som nævnt i stk. 1 skal for at have retsvirkning over for boet og kreditorerne inden konkursen eller indledningen af rekonstruktionsbehandling være indsendt til Finanstilsynet.Hvis aftalen vedrører et registreret betalingssystem omfattet af § 86, stk. 2, skal aftalen for at have retsvirkning over for boet og kreditorerne inden konkursen eller indledningen af rekonstruktionsbehandling være indsendt til Danmarks Nationalbank.

Stk. 6. Aftaler i henhold til stk. 1 og 4 skal indeholder objektive betingelser for, i hvilke tilfælde indgåede, men ikke afviklede overførselsordrer enten

1) opfyldes i overensstemmelse med nettingaftalen eller

2) tilbageføres.

§ 57, stk. 4, 2. pkt. er indsat ved § 1.78 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007.
§ 57, stk. 1 er ændret ved § 22.3 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren.
I § 57, stk. 1, ændres »der anmeldes betalingsstandsning eller åbnes tvangsakkord« til: »tages under rekonstruktionsbehandling«.
§ 57, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 22.4 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. I § 57, stk. 4, 1. pkt., ændres », anmeldelsen af betalingsstandsning eller åbning af tvangsakkord« til: »eller indledningen af rekonstruktionsbehandling«.
§ 57, stk. 4, 2. pkt. er ændret ved § 22.5 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. I § 57, stk. 4, 2. pkt., ændres », anmeldelsen af betalingsstandsning eller åbningen af tvangsakkord« til: »eller indledningen af rekonstruktionsbehandling«.
§ 57, stk. 1 er ændret ved § 3.9 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. Ved anvendelse af § 57, stk. 1 og 2, og § 57 e i lov om værdipapirhandel m.v. som affattet ved denne lovs § 3, nr. 9, 10 og 18, sidestilles indledning af rekonstruktionsbehandling med anmeldelse af betalingsstandsning og åbning af tvangsakkord. Hidtidig formulering: § 57. En aftale mellem to eller flere parter om, at samtlige anmeldte fordringer, der har tilknytning til en clearingcentrals udøvelse af værdipapirclearingvirksomhed, jf. § 50, stk. 4, eller forbindelse til clearing af betalinger udøvet af Danmarks Nationalbank eller et registreret betalingssystem, skal nettes, kan med retsvirkning over for boet og kreditorerne tillige indeholde en bestemmelse om, at de pågældende fordringer skal nettes, cleares og afvikles eller føres tilbage i deres helhed, såfremt en af parterne erklæres konkurs eller tages under rekonstruktionsbehandling.
§ 57, stk. 2 er indsat ved § 3.10 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011 og har virkning på en overførselsordre, der indgår i et system inden lovens ikrafttræden, men som afvikles efter lovens ikrafttræden.. Ved anvendelse af § 57, stk. 1 og 2, og § 57 e i lov om værdipapirhandel m.v. som affattet ved denne lovs § 3, nr. 9, 10 og 18, sidestilles indledning af rekonstruktionsbehandling med anmeldelse af betalingsstandsning og åbning af tvangsakkord.
§ 57, stk. 4 er ændret ved § 3.11 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. I § 57, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »en aftale om netting«; », der ikke er omfattet af stk. 3, og som er indgået«.
§ 57, stk. 6 er ændret ved § 3.12 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. Hidtidig formulering: Stk. 6. Aftaler i henhold til stk. 1 og 3 skal indeholde objektive betingelser for, i hvilke tilfælde anmeldte, men endnu ikke opfyldte fordringer enten
1) opfyldes i overensstemmelse med nettingaftalen eller
2) tilbageføres i deres helhed.
§ 57, stk. 1 er ændret ved § 2.37 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministerens fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. I § 57, stk. 1, ændres »clearingcentral« til: »central modpart (CCP), en værdipapircentral (CSD)«.
§ 57, stk. 2 er ændret ved § 2.38 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministerens fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse.
To steder i § 57, stk. 2, ændres »clearingcentralen« til: »den centrale modpart (CCP'en), værdipapircentralen (CSD'en)«.
§ 57, stk. 3 og 4 er ændret ved § 2.39 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministerens fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse.
I § 57, stk. 3 og 4, ændres »clearingcentraler« til: »centrale modparter (CCP'er), værdipapircentraler (CSD'er)«.
§ 57, stk. 3 er ændret ved § 2.40 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministerens fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse.
I § 57, stk. 3, ændres »Kommissionen i medfør af artikel 10, 1. afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF« til: »Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF med senere ændringer,«.

§ 57 a. Finanstilsynet kan registrere et betalingssystem, hvis systemet er underlagt dansk ret og en deltager har sit hovedsæde i Danmark med den virkning, at nettingaftaler og aftaler om sikkerhedsstillelse vedrørende afvikling af betalinger får retsvirkning i henhold til bestemmelserne i § 57, stk. 1, jf. dog § 57, stk. 5, samt bestemmelserne i § 57 b, stk. 1 og 2. Deltagere i betalingssystemet skal være kreditinstitutter som defineret i artikel 4, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF, investeringsselskaber som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF, offentlige myndigheder eller andre, der efter Finanstilsynet s vurdering har væsentlig betydning for betalingsafviklingen. Indirekte deltagere i betalingssystemet skal være kreditinstitutter som defineret i artikel 4, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF.

Stk. 2. Finanstilsynet skal påse, at de for systemet og deltagerne gældende regler og tilslutningsaftaler indeholder bestemmelser om,

1) at systemet er underlagt dansk ret,
2) hvem der kan være direkte deltagere i systemet,
3) hvem der kan være indirekte deltagere i systemet,
4) på hvilke betingelser deltagere kan repræsentere indirekte deltagere,
5)
hvorvidt clearing sker ved netting, jf. § 50, stk. 3, for hver transaktion for sig eller en kombination heraf,
6) hvilke krav til sikkerheder og sikkerhedsstillelse systemet stiller med henblik på at sikre afviklingen i systemet,
7) de i § 57 c nævnte forhold samt
8) vilkår i eventuelle aftaler, som systemet har indgået med et afregningsfirma eller et clearinginstitut som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF, artikel 2, litra d og e.

Stk. 3. Finanstilsynet kan give et registreret betalingssystem påbud om at ændre de efter stk. 2 udstedte regler og tilslutningsaftaler.

Stk. 4. Finanstilsynet kan fastsætte krav til et registreret betalingssystems kapitalgrundlag, krav til ledelse, jf. § 9, krav om revision og udarbejdelse af driftsplaner, forretningsgange samt tilstrækkelige kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger, herunder på edb-området.

Stk. 5. Systemet skal meddele Finanstilsynet, hvem der deltager direkte eller indirekte i systemet, samt eventuelle ændringer heri.

Stk. 6. Finanstilsynet kan kræve registrering efter stk. 1 af betalingssystemer, hvor væsentlige hensyn til betalingsafviklingen eller samfundsmæssige hensyn i øvrigt tilsiger dette.

Stk. 7. Beføjelser efter stk. 1-6 udøves af Danmarks Nationalbank, når der er tale om et betalingssystem omfattet af § 86, stk. 2.

§ 57 a, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 2.14 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. I § 57 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »direktiv 93/22/EØF« til: »direktiv 2004/39/EF«.
§ 57 a, stk. 3 er ændret ved § 2.15 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. I § 57 a, stk. 3, ændres »pålæg« til: »påbud«.
§ 57 a, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 3.13 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. I § 57 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.
§ 57 a, stk. 2, nr. 5 er indsat ved § 3.14 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 57 a, stk. 1 er ændret ved § 2.9 i lov nr. 1287 af 19.12.2012 fra d. 01.01.2013. To steder i § 57 a, stk. 1, ændres »artikel 1, første led, i direktiv 77/780/EØF« til: »artikel 4, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF«.
§ 57 a, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 2.10 i lov nr. 1287 af 19.12.2012 fra d. 01.01.2013. I § 57 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »artikel 1, nr. 2, i direktiv 2004/39/EF« til: »artikel 4, stk. 1, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF«.

§ 57 b. Dispositioner, hvorved der stilles sikkerhed over for Danmarks Nationalbank, en central modpart (CCP), en værdipapircentral (CSD), et registreret betalingssystem, interoperable systemer eller deltagere i sådanne systemer, kan ikke omstødes efter konkurslovens § 70, stk. 1, eller § 72, stk. 2. Omstødelse kan dog ske, såfremt

1) sikkerheden ikke er stillet uden unødigt ophold, efter at mangelen på sikkerhed er opstået, eller
2) sikkerheden er stillet under sådanne omstændigheder, at den ikke fremstår som ordinær.

Stk. 2. Er en sikkerhed som nævnt i stk. 1 stillet i form af værdipapirer eller kontoindestående, kan sikkerheden realiseres straks, hvis der er indgået en forudgående aftale herom og deltageren ikke forinden har opfyldt sine forpligtelser over for Danmarks Nationalbank, en central modpart (CCP), en værdipapircentral (CSD) eller et registreret betalingssystem eller over for deltagerne i sådanne systemer.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på sikkerheder stillet i forbindelse med centrale modparter (CCP'er), værdipapircentraler (CSD'er) og betalingssystemer, der er anmeldt til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed i medfør af artikel 10, 1. afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF med senere ændringer, hvis sikkerheden er stillet i overensstemmelse med den centrale modparts (CCP'ens), værdipapircentralens (CSD'ens) eller betalingssystemets regler. Tilsvarende gælder sikkerhed stillet over for centralbanker i deres egenskab af centralbanker i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med.

Stk. 4. Finanstilsynet kan godkende aftaler om sikkerhedsstillelse, der ikke er omfattet af stk. 3, og som er indgået med udenlandske centrale modparter (CCP'er), værdipapircentraler (CSD'er) eller betalingssystemer eller tilsvarende udenlandske virksomheder, der udøver værdipapirclearingvirksomhed eller clearing af betalinger uden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med den virkning, at sikkerhedsstillelse i overensstemmelse med en sådan aftale er omfattet af stk. 1 og 2.

Stk. 5. Sikkerhed stillet af en systemoperatør over for en anden systemoperatør i forbindelse med et interoperabelt system kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning af den sikkerhedsmodtagende systemoperatørs kreditorer.

§ 57 b, stk. 1 er indsat ved § 3.15 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. I § 57 b, stk. 1, indsættes efter »et registreret betalingssystem«: », interoperable systemer«.
§ 57 b, stk. 4 er indsat ved § 3.16 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
I § 57 b, stk. 4, indsættes efter »aftaler om sikkerhedsstillelse«: », der ikke er omfattet af stk. 3, og som er«.
§ 57 b, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2 er ændret ved § 2.37 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministerens fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. I § 57 b, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, ændres »clearingcentral« til: »central modpart (CCP), en værdipapircentral (CSD)«.
§ 57 b, stk. 4 er ændret ved § 2.39 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministerens fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. I § 57 b, stk. 4, ændres »clearingcentraler« til: »centrale modparter (CCP'er), værdipapircentraler (CSD'er)«.
§ 57 b, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 2.41 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministerens fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. I § 57 b, stk. 3, 1. pkt., ændres »clearingcentraler og betalingssystemer, der er anmeldt til Kommissionen i medfør af artikel 10, 1. afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF, hvis sikkerheden er stillet i overensstemmelse med clearingcentralens eller betalingssystemets regler« til: »centrale modparter (CCP'er), værdipapircentraler (CSD'er) og betalingssystemer, der er anmeldt til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed i medfør af artikel 10, 1. afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF med senere ændringer, hvis sikkerheden er stillet i overensstemmelse med den centrale modparts (CCP'ens), værdipapircentralens (CSD'ens) eller betalingssystemets regler«.
§ 57 b, stk. 5 er indsat ved § 1.42 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015.

§ 57 c. Gældende regler og tilslutningsaftaler for en central modpart (CCP), en værdipapircentral (CSD), et registreret betalingssystem eller for tilsvarende virksomhed udøvet af Danmarks Nationalbank skal indeholde bestemmelser om,

1) hvornår en overførelsesordre anses for indgået i systemet, samt
2) tidspunktet eller tidspunkterne for, hvornår en overførselsordre, der er indgået i systemet, ikke længere kan tilbagekaldes af en deltager eller en tredje part.

Stk. 2. Indgår en central modpart (CCP), en værdipapircentral (CSD), et registreret betalingssystem eller Danmarks Nationalbank aftale om interoperabilitet indbyrdes eller med interoperable systemer eller operatører af disse, skal parterne i videst muligt omfang sikre, at de interoperable systemers regler samordnes med hensyn til de i stk. 1 omhandlede forhold. Medmindre det udtrykkeligt er fastsat i hvert af de interoperable systemers regler, berøres hvert enkelt systems regler om de i stk. 1, nr. 1 og 2, omhandlede tidspunkter ikke af reglerne i de øvrige interoperable systemers regler.

Stk. 3. Aftaler omfattet af stk. 2 anses for aftaler af vidtrækkende betydning, jf. § 12, stk. 2.

§ 57 c, stk. 2 og 3 er indsat ved § 3.17 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 57 c, stk. 1 og 2 er ændret ved § 2.37 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministerens fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. I § 57 c, stk. 1 og 2, ændres »clearingcentral« til: »central modpart (CCP), en værdipapircentral (CSD)«.

§ 57 d. Finanstilsynet udfærdiger en liste over de clearingcentraler og betalingssystemer, hvormed der kan indgås aftaler med retsvirkning i henhold til bestemmelserne i § 57, stk. 1, og § 57 b, stk. 1 og 2. Listen offentliggøres ved bekendtgørelse.

Stk. 2. Finanstilsynet anmelder de af stk. 1 omfattede clearingcentraler og betalingssystemer samt betalings- og værdipapirclearingsystemer, der drives af Danmarks Nationalbank, til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, jf. artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 98/26/EF med senere ændringer.

Stk. 3. Hvis skifteretten afsiger konkursdekret eller indleder rekonstruktionsbehandling for en deltager i en central modpart (CCP), en værdipapircentral (CSD) eller et betalingssystem omfattet af stk. 2, giver skifteretten straks meddelelse herom til Finanstilsynet. Finanstilsynet videregiver straks denne meddelelse til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, de øvrige lande i den Europæiske Union samt lande, som Unionen har indgået aftale med, og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed.

§ 57 d, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 22.6 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Hidtidig formulering: Hvis en deltager i en clearingcentral eller et betalingssystem omfattet af stk. 2 anmelder betalingsstandsning, eller der af skifteretten afsiges konkursdekret eller åbnes tvangsakkordforhandling for en sådan deltager, giver skifteretten straks meddelelse herom til Finanstilsynet.
§ 57 d, stk. 3 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.
§ 57 d, stk. 2 er ændret ved § 2.11 i
lov nr. 1287 af 19.12.2012 fra d. 01.01.2013. I § 57 d, stk. 2, ændres »Kommissionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF, artikel 10« til: »Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, jf. artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 98/26/EF med senere ændringer«.
§ 57 d, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 2.12 i lov nr. 1287 af 19.12.2012 fra d. 01.01.2013. Hidtidig formulering: Finanstilsynet videregiver straks denne meddelelse til de øvrige lande i Den Europæiske Union samt lande, som Unionen har indgået aftale med, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF, artikel 6, stk. 3.
§ 57 d, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 2.37 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministerens fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse.
I § 57 d, stk. 3, 1. pkt., ændres »clearingcentral« til: »central modpart (CCP), en værdipapircentral (CSD)«.
§ 57 d, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 2.39 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministerens fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. I § 57 d, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., ændres »clearingcentraler« til: »centrale modparter (CCP'er), værdipapircentraler (CSD'er)«.

§ 57 e. Hvis en deltager i en central modpart (CCP), en værdipapircentral (CSD), et registreret betalingssystem eller tilsvarende virksomhed udøvet af Danmarks Nationalbank går konkurs, tages under rekonstruktionsbehandling eller anden form for insolvensbehandling, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF artikel 2, litra j, skal de rettigheder og forpligtelser, der følger af eller har forbindelse med den pågældendes deltagelse i systemet, fastlægges efter den lovgivning, som systemet er underlagt.

Stk. 2. Hvis en dansk deltager i en udenlandsk central modpart (CCP), en værdipapircentral (CSD) eller et udenlandsk betalingssystem, der er anmeldt til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed i medfør af artikel 10, 1. afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF, artikel 2, litra j, skal de rettigheder og forpligtelser, der følger af eller har forbindelse med den pågældendes deltagelse i systemet, fastlægges efter den lovgivning, som systemet er underlagt, jf. § 57, stk. 3, og § 57 b, stk. 3.

Stk. 3. Hvis en dansk deltager i en udenlandsk central modpart (CCP), en værdipapircentral (CSD) eller et udenlandsk betalingssystem, der ikke er omfattet af stk. 2, og som er hjemmehørende i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med, går konkurs, tages under rekonstruktionsbehandling eller anden form for insolvensbehandling, kan de rettigheder og forpligtelser, der følger af eller har forbindelse med den pågældendes deltagelse i systemet, og som ikke er omfattet af en godkendelse i henhold til § 57, stk. 4, eller § 57 b, stk. 4, fastlægges efter den lovgivning, som systemet er underlagt, hvis Finanstilsynet har godkendt tilslutningsaftalen mellem deltageren og systemet.

§ 57 e, 1. pkt. er ændret ved § 22.7 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. I § 57 e, 1. pkt., ændres », anmelder betalingsstandsning, der åbnes tvangsakkordforhandling« til: »eller tages under rekonstruktionsbehandling«.
§ 57 e er ændret ved § 3.18 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. Ved anvendelse af § 57, stk. 1 og 2, og § 57 e i lov om værdipapirhandel m.v. som affattet ved denne lovs § 3, nr. 9, 10 og 18, sidestilles indledning af rekonstruktionsbehandling med anmeldelse af betalingsstandsning og åbning af tvangsakkord. Hidtidig formulering: § 57 e. Hvis en deltager i en clearingcentral, et registreret betalingssystem eller tilsvarende virksomhed udøvet af Danmarks Nationalbank går konkurs eller tages under rekonstruktionsbehandling eller anden form for insolvensbehandling, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF, artikel 2, litra j, skal de rettigheder og forpligtelser, der følger af eller har forbindelse med den pågældendes deltagelse i systemet, fastlægges efter den lovgivning, som systemet er underlagt. Tilsvarende gælder for danske deltagere i udenlandske clearingcentraler og betalingssystemer, der er anmeldt til Kommissionen i medfør af artikel 10, 1. afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF.
§ 57 e, stk. 1-3 er ændret ved § 2.37 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministerens fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. I § 57 e, stk. 1, 2 og 3, ændres »clearingcentral« til: »central modpart (CCP), en værdipapircentral (CSD)«.
§ 57 e, stk. 2 er ændret ved § 2.43 i
lov nr. 1490 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 57 e, stk. 2, ændres »anmeldt til Kommissionen i medfør af artikel 10, 1. afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF,« til: »anmeldt til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed i medfør af artikel 10, 1. afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF,«.

§ 57 f. Positioner, et clearingmedlem tager på vegne af sine kunder hos en central modpart (CCP), og aktiver tilhørende clearingmedlemmet, som clearingmedlemmet har overdraget til en central modpart til sikkerhed for kunders positioner, kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning af clearingmedlemmets kreditorer.

Stk. 2. Kundens rettigheder til de i stk. 1 nævnte positioner og aktiver kan ikke omstødes efter konkurslovens regler, hvis positionen og sikkerhedsstillelsen fremstod som ordinær.

§ 57 f er indsat ved § 2.2 i lov nr. 1613 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 57 f, stk. 1 er ændret ved § 2.44 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 57 f, stk. 1, indsættes efter »central modpart«: »(CCP)«.

Kapitel 18 a: Aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse og slutafregning m.v.

§ 58. Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse og på sikkerheder, når disse er stillet. En sikkerhed anses for stillet, når den relevante sikringsakt er foretaget.

Stk. 2. §§ 58 h og 58 i finder dog anvendelse, uanset om en aftale om slutafregning eller løbende netting er indgået som led i en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse.

§ 58 a. Ved en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse forstås en aftale mellem parter omfattet af § 58 b om sikkerhedsstillelse for finansielle forpligtelser, jf. § 58 e, i form af sikkerheder omfattet af § 58 f. Ved sikkerhedsstillelse forstås overdragelse af ejendomsret til sikkerhed samt pantsætning.

Stk. 2. En aftale om finansiel sikkerhedsstillelse skal for at være omfattet af dette kapitel være skriftlig eller skal kunne dokumenteres på anden måde, der retligt kan sidestilles dermed. Når sikkerhedsstillelse sker i form af gældsfordringer, jf. § 58 f, stk. 1 og 2, skal sikkerhedshaver fra sikkerhedsstiller modtage en liste, der indeholder samtlige gældsfordringer omfattet af sikkerhedsstillelsen. Listen skal sendes i skriftlig form eller på en måde, der retligt kan sidestilles hermed. Sikkerhedshavers modtagelse af den i 2. pkt. nævnte liste er uanset gældsbrevslovens § 31 den relevante sikringsakt ved sikkerhedsstillelse efter § 58 f, stk. 1 og 2. I forhold til andre aftaleerhververe skal sikkerhedshaver på tidspunktet for listens modtagelse være i god tro.

Stk. 3. Hvis sikkerhedsstiller og sikkerhedshaver er nærstående, jf. konkurslovens § 2, nr. 2-4, finder stk. 2, 4. pkt., ikke anvendelse. Bliver sikkerhedshaver nærstående til sikkerhedsstiller, finder stk. 2, 4. pkt., ikke anvendelse for sikkerhedsstillelse, der etableres efter dette tidspunkt.

Stk. 4. I forbindelse med anvendelse af gældsfordringer som finansiel sikkerhed kan debitor i henhold til fordringen skriftligt eller på en måde, der retligt kan sidestilles hermed, frafalde sit krav på fortrolighed i henhold til § 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, i det omfang dette er nødvendigt for at gøre sikkerhedsstillelsen effektiv.

Stk. 5. Hvis debitor i henhold til en gældsfordring, der anvendes som finansiel sikkerhedsstillelse, giver afkald på sin adgang til modregning med de forpligtelser, der er omfattet af aftalen om finansiel sikkerhedsstillelse, eller som af anden årsag kan anvendes til modregning, skal dette ske skriftligt eller på en måde, der retligt kan sidestilles hermed.

§ 58 a, stk. 2, 2.-5. pkt. er indsat ved § 3.19 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 58 a, stk. 3-5 er indsat ved § 3.20 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.

§ 58 b. En part i en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse kan kun være følgende:

1) En offentlig myndighed, dog ikke offentligt garanterede virksomheder, medmindre disse falder ind under nr. 2-6, herunder
a) offentlige organer i Den Europæiske Unions medlemslande samt lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der er ansvarlige for eller medvirker ved forvaltningen af offentlig gæld,
b) offentlige organer i Den Europæiske Unions medlemslande samt lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der er bemyndiget til at føre konti for kunder.

2) En centralbank, Den Europæiske Centralbank, Den Internationale Betalingsbank, en multilateral udviklingsbank som defineret i artikel 1, nr. 19, i direktiv 2000/12/EF, Den Internationale Valutafond og Den Europæiske Investeringsbank.
3) En finansiel institution, som er underlagt tilsyn, herunder
a) et kreditinstitut som defineret i artikel 1, nr. 1, i direktiv 2000/12/EF, herunder institutterne på listen i direktivets artikel 2, stk. 3,
b) et investeringsselskab som defineret i artikel 1, nr. 2, i direktiv 2004/39/EF,
c) et finansieringsinstitut som defineret i artikel 1, nr. 5, i direktiv 2000/12/EF,
d) et forsikringsselskab som defineret i artikel 1, litra a, i direktiv 92/49/EØF og et forsikringsselskab som defineret i artikel 1, litra a, i direktiv 92/96/EØF,
e) et institut for kollektiv investering i værdipapirer som defineret i artikel 1, stk. 2, i direktiv 85/611/EØF eller
f) et investeringsforvaltningsselskab som defineret i artikel 1 a, nr. 2, i direktiv 85/611/EØF.

4) En central modpart (CCP), et afregningsfirma eller et clearinginstitut som defineret i artikel 2, litra c, d og e, i direktiv 98/26/EF, herunder lignende institutioner reguleret efter national lov, som handler på markedet for futures, optioner og afledte finansielle instrumenter, i det omfang de ikke er omfattet af nævnte direktiv.

5) En juridisk person, som handler i sin egenskab af formueforvalter eller befuldmægtiget på vegne af en eller flere personer, herunder indehavere af obligationer eller andre former for gældsbreve, eller for institutioner som defineret i nr. 1-4.

6) En juridisk person, der ikke er omfattet af nr. 1-5, herunder ikke registrerede virksomheder og interessentskaber, samt enkeltmandsvirksomheder.

§ 58 b, stk. 1, nr. 3, litra b er ændret ved § 2.16 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. I § 58 b, stk. 1, nr. 3, litra b, ændres »direktiv 93/22/EØS« til: »direktiv 2004/39/EF«.
§ 58 b, stk. 1 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.
§ 58 b, nr. 4 er ændret ved § 2.45 i
lov nr. 1490 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. I § 58 b, nr. 4, ændres »central medkontrahent« til: »central modpart (CCP)«.

§ 58 c. Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse, der indeholder bestemmelse om

1) netting ved slutafregning og løbende netting, jf. §§ 58 h og 58 i,
2) realisation af sikkerheder, jf. § 58 j,
3) supplerende sikkerhedsstillelse, jf. § 58 l,
4) substitutionsret, jf. § 58 m, eller
5) brugsret, jf. § 58 g.

§ 58 d. Realisation i henhold til § 58 j, stk. 1, eller værdiansættelse af sikkerheder eller fordringer, der modregnes eller tilegnes i henhold til § 58 g, § 58 h, § 58 j, stk. 2-4, og § 58 k, skal ske på forretningsmæssigt rimelige vilkår.

§ 58 e. Det skal fremgå af en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse, hvilke af parternes eller tredjemands eksisterende eller fremtidige, faktiske, betingede eller potentielle finansielle forpligtelser aftalen omfatter.

Stk. 2. Ved finansielle forpligtelser forstås forpligtelser, der giver sikkerhedshaver ret til kontant afregning eller levering af værdipapirer.

Stk. 3. Er begge parter i en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse omfattet af § 58 b, nr. 6, anses alene fordringer hidrørende fra handel med valuta og værdipapirer, handel på råvarebørser samt indlån og udlån for finansielle forpligtelser.

Stk. 4. Er kun den ene eller ingen af parterne i en aftale om slutafregning efter § 58 h omfattet af § 58 b, anses alene fordringer hidrørende fra handel med valuta og værdipapirer for finansielle forpligtelser.

§ 58 f. Sikkerhed i henhold til en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse kan kun bestå af kontanter, hvorved der forstås penge, der er krediteret en konto, eller værdipapirer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-3.

Stk. 2. Ved gældsfordringer forstås i denne lov pengekrav på grundlag af en aftale, hvor et kreditinstitut som defineret i artikel 4, nr. 1, i direktiv 2006/48/EF, herunder institutterne på listen i direktivets artikel 2, yder kredit i form af lån.

Stk. 3. En sikkerhedsstillers egne aktier, aktier i tilknyttede virksomheder, som omhandlet i direktiv 83/349/EØF, og aktier i virksomheder, der udelukkende har til formål at eje produktionsmidler, der er af afgørende betydning for sikkerhedsstillers virksomhed, kan ikke anvendes som sikkerhed i henhold til en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse. Det samme gælder aktier i selskaber, som har til formål at eje fast ejendom til brug for aktionærerne.

Stk. 4. Kontantindeståender, der ikke kan gøres til genstand for retsforfølgning, kan hverken anvendes som sikkerhed i henhold til en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse eller gøres til genstand for slutafregning.

Stk. 5. Ved tilsvarende sikkerhed forstås et beløb af samme størrelse og i samme valuta som den oprindelig stillede sikkerhed, hvis denne er stillet i form af kontanter eller værdipapirer, der er identiske med den oprindelig stillede sikkerhed, hvis denne er stillet i form af værdipapirer.

Stk. 6. Det kan i en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse bestemmes, at en tilsvarende sikkerhed kan bestå af en anden valuta eller andre værdipapirer, der har en værdi, der svarer til værdien af de oprindelig stillede sikkerheder på det tidspunkt, hvor den tilsvarende sikkerhed stilles eller leveres.

§ 58 f, stk. 1 er ændret ved § 1.79 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 58 f, stk. 1, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 1-5« til: »§ 2, stk. 1, nr. 1-3«.
§ 58 f, stk. 2 er indsat ved § 3.21 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 58 f, stk. 2, 2. pkt. er ophævet ved § 2.3 i
lov nr. 1613 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: Lån ydet til forbrugere som defineret i artikel 3, litra a, i direktiv 2008/48/EF, eller en mikrovirksomhed eller lille virksomhed som defineret i artikel 1 og artikel 2, stk. 2 og 3, i bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EF, er alene omfattet af 1. pkt., hvis enten sikkerhedsstiller eller sikkerhedshaver er omfattet af § 58 b, nr. 2.

§ 58 g. En aftale om finansiel sikkerhedsstillelse i form af pantsætning kan indeholde bestemmelse om brugsret. Ved aftalt brugsret kan sikkerhedshaver i overensstemmelse med vilkårene i en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse overdrage de modtagne sikkerheder eller nogle af disse til tredjemand til eje eller sikkerhed.

Stk. 2. Har sikkerhedshaver udnyttet en brugsret efter stk. 1, skal sikkerhedshaver tilbagelevere en tilsvarende sikkerhed senest på det tidspunkt, hvor den eller de sikrede fordringer forfalder. Den tilbageleverede sikkerhed anses for stillet i henhold til aftalen om finansiel sikkerhedsstillelse på samme tidspunkt som den oprindelige sikkerhed.

Stk. 3. Tilbagelevering i henhold til stk. 2 kan alene omstødes, hvis betingelserne i konkurslovens § 74 er opfyldt.

Stk. 4. Tilbagelevering efter stk. 2, 1. pkt., kan undlades, i det omfang sikkerhedens værdi i overensstemmelse med vilkårene i aftalen om finansiel sikkerhedsstillelse modregnes med de sikrede finansielle forpligtelser eller gøres til genstand for slutafregning, idet fordringen på tilbagelevering anses for opstået på det tidspunkt, hvor den oprindelige sikkerhed blev stillet.

Stk. 5. Stk. 1-4 finder ikke anvendelse på gældsfordringer.

§ 58 g, stk. 5 er indsat ved § 3.23 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.

§ 58 h. En aftale kan med retsvirkning for tredjemand, jf. dog stk. 3-6, indeholde bestemmelse om, at de af aftalen omfattede finansielle forpligtelser, jf. § 58 e, skal nettes ved slutafregning, hvis en af parterne misligholder aftalen, herunder at der skal ske slutafregning, hvis en part tages under insolvensbehandling, eller der bliver foretaget udlæg i en fordring omfattet af slutafregningsbestemmelsen. Ved insolvensbehandling forstås konkurs, rekonstruktionsbehandling, insolvent dødsboskifte, gældssanering samt andre danske og udenlandske former for likvidation og saneringsforanstaltninger begrundet i skyldnerens insolvens, som defineret i artikel 2, nr. 1, litra j og k, i direktiv 2002/47/EF.

Stk. 2. Det kan med retsvirkning for boet og kreditorerne aftales, at i tilfælde af, at der indtræder en misligholdelse, jf. stk. 1, skal slutafregning først ske, når den ikke misligholdende part giver meddelelse herom til den misligholdende part. I tilfælde, hvor den misligholdende part tages under insolvensbehandling, kan denne part dog kræve, at slutafregningen gennemføres således, at parterne stilles, som om slutafregning var sket uden unødigt ophold efter det tidspunkt, hvor den ikke misligholdende part vidste eller burde vide, at den misligholdende part blev undergivet insolvensbehandling.

Stk. 3. En af stk. 1 omfattet slutafregning, som gennemføres, efter at den misligholdende part er taget under rekonstruktionsbehandling, kan omfatte fordringer, der er opstået før det tidspunkt, hvor den ikke misligholdende part kendte eller burde kende de omstændigheder, der etablerede fristdagen, jf. konkurslovens § 1.

Stk. 4. En af stk. 1 omfattet slutafregning, som gennemføres, efter at den misligholdende part er erklæret konkurs, kan omfatte fordringer, der er opstået før det tidspunkt, hvor den ikke misligholdende part kendte eller burde kende de omstændigheder, der etablerede fristdagen, jf. konkurslovens § 1. Fordringer opstået efter udløbet af det døgn, hvor konkursen blev bekendtgjort i Statstidende, kan dog ikke indgå i en slutafregning.

Stk. 5. En fordring, der er omfattet af bestemmelserne i konkurslovens § 42, stk. 3 og 4, kan indgå i en slutafregning efter stk. 1, medmindre den ikke misligholdende part vidste eller burde vide, at den misligholdende part var insolvent, da fordringen på denne blev erhvervet henholdsvis opstod.

Stk. 6. Slutafregning efter stk. 1 kan alene omstødes efter konkurslovens § 69, hvis slutafregningen omfattede fordringer, som ikke kunne have indgået i en aftalt slutafregning i tilfælde af konkurs, jf. stk. 4 og 5.

Stk. 7. Bestemmelserne i § 58 a, stk. 2, § 58 d, § 58 e, og § 58 f, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse på en aftale om slutafregning, der ikke er en del af en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse.

§ 57 h, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 22.8 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. I § 58 h, stk. 1, 2. pkt., ændres »akkordforhandling, betalingsstandsning« til: »rekonstruktionsbehandling«.
§ 57 h, stk. 3 er ændret ved § 22.9 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Hidtidig formulering: Stk. 3. En fordring, der er omfattet af konkurslovens § 16, stk. 1, 3. pkt., kan indgå i en slutafregning efter stk. 1, medmindre den ikke misligholdende part vidste eller burde vide, at betalingsstandsning var anmeldt, da fordringen opstod.
§ 58 h, stk. 7 er indsat ved § 3.24 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
I § 58 h, stk. 7, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

§ 58 i. En aftale kan med retsvirkning for tredjemand indeholde bestemmelse om, at samtlige de af aftalen omfattede fordringer hidrørende fra handel med valuta og værdipapirer nettes løbende ved aftalt afvikling. Bestemmelserne i § 58 h, stk. 3-6, finder tilsvarende anvendelse på aftaler om løbende netting.

§ 58 j. En aftale om finansiel sikkerhedsstillelse kan indeholde bestemmelse om, at sikkerhedshaver i tilfælde af misligholdelse straks kan realisere sikkerheden. Straksrealisation kan med forbehold for vilkårene i aftalen ske

1) uden forudgående godkendelse fra offentlige myndigheder eller andre,
2) uden forudgående meddelelse til sikkerhedsstiller og
3) uden anvendelse af en særlig fremgangsmåde.

Stk. 2. Ved finansiel sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret sker realisation ved, at sikkerhedens værdi modregnes i de sikrede forpligtelser.

Stk. 3. Ved sikkerhedsstillelse i form af kontanter sker realisation ved, at sikkerhedens værdi modregnes i eller anvendes til at indfri de sikrede forpligtelser.

Stk. 4. Ved finansiel sikkerhedsstillelse i form af pantsætning sker realisation ved salg af sikkerheden. Hvis det fremgår af aftalen om finansiel sikkerhedsstillelse, kan realisation ske ved, at sikkerhedshaver tilegner sig sikkerhederne, forudsat der i aftalen er fastsat principper for værdiansættelsen af sikkerhederne, jf. dog § 58 d.

§ 58 k. En aftale om finansiel sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret har i forhold til sikringsakt og realisation virkning i overensstemmelse med de aftalte vilkår.

Stk. 2. Hvis der opstår misligholdelse, inden sikkerhedshaver har opfyldt en eventuel forpligtelse til at overdrage tilsvarende sikkerhed, kan forpligtelsen gøres til genstand for netting ved slutafregning, jf. § 58 h, hvis dette fremgår af aftalen.

§ 58 l. En aftale om finansiel sikkerhedsstillelse kan indeholde bestemmelse om, at parterne er forpligtede til at stille sikkerhed eller supplerende sikkerhed for ændringer i værdien af sikkerheder eller finansielle forpligtelser omfattet af aftalen, hvis ændringerne er indtrådt efter aftalens indgåelse og skyldes markedsbetingede forhold.

Stk. 2. Såfremt sikkerhed stillet i henhold til stk. 1 er stillet uden unødigt ophold efter, at kravet på sikkerhed kunne gøres gældende i henhold til aftalen, kan sikkerheden ikke omstødes efter konkurslovens § 70 eller § 72. Omstødelse under de i konkurslovens § 72 anførte betingelser kan dog ske, hvis sikkerhedsstillelsen under hensyn til omstændighederne konkret ikke fremstod som ordinær.

§ 58 m. Sikkerhedsstiller kan efter aftale med sikkerhedshaver substituere en stillet sikkerhed med en anden sikkerhed, der i alt væsentligt har samme værdi.

Stk. 2. Såfremt en substituerende sikkerhed omfattet af stk. 1 er stillet senest samtidig med, at sikkerhedsstiller igen fik rådighed over den substituerede sikkerhed, kan den substituerende sikkerhed kun omstødes, hvis den substituerede sikkerhed var omstødelig.

§ 58 n. Bestemmelserne i §§ 58 g, 58 h, 58 j og 58 k finder ikke anvendelse på begrænsninger af håndhævelsen af aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse eller begrænsninger af virkningen af en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse og slutafregnings- eller modregningsbestemmelse, der pålægges i henhold til kapitel 5, 6 og 10 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

§ 58 n er indsat ved § 4.1 i lov nr. 334 af 31.03.2015 fra d. 01.06.2015.

Kapitel 18 b: Tingsretligt lovvalg

Kapitel 18 b er ophævet og indsat på ny ved § 4.1 i lov nr. 334 af 31.03.2015 fra d. 01.06.2015.

§ 58 o. Er et værdipapir registreret på en konto, afgøres de i stk. 2 nævnte spørgsmål vedrørende værdipapiret efter lovgivningen i det land, hvor kontoen føres. Ved lovgivningen i det land, hvor kontoen føres, forstås dette lands lovgivning bortset fra lovvalgsregler.

Stk. 2. De spørgsmål, som afgøres efter den i stk. 1 nævnte lovgivning, er

1) den retlige beskaffenhed af sikkerhed i værdipapirer og de tingsretlige virkninger, der knytter sig dertil,
2) kravene med hensyn til sikring af en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse mod tredjemand samt kravene med hensyn til, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for, at en sådan aftale kan gøres gældende over for tredjemand,
3) hvorvidt en persons adkomst til eller rettighed i en sikkerhed i værdipapirer må vige for eller efterstilles en konkurrerende adkomst eller rettighed, herunder hvorvidt der foreligger ekstinktiv erhvervelse, samt
4) hvilke foranstaltninger der er nødvendige for at realisere en sikkerhed i form af værdipapirer, når der er opstået en misligholdelsesgrund.

§ 58 o er indsat ved § 4.1 i lov nr. 334 af 31.03.2015 fra d. 01.06.2015.

Afsnit IV: Registrering

Kapitel 19: Udstedelse og registrering af dematerialiserede værdipapirer

§ 59. Ved fondsaktiver forstås i denne lov omsættelige dematerialiserede værdipapirer, der er registreret i en værdipapircentral (CSD).

Stk. 2. Ved registrering forstås udstedelse af fondsaktiver gennem en værdipapircentral (CSD) og indskrivning af rettigheder over disse i et register i værdipapircentralen (CSDʼen). En enkelt fondskode kan kun udstedes gennem én værdipapircentral (CSD).

Stk. 3. Ved registreringsvirksomhed forstås regelmæssig virksomhed, der består i at registrere fondsaktiver. Finanstilsynet afgør i tvivlstilfælde, om der foreligger registreringsvirksomhed.

§ 59, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.80 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 59, stk. 3, 2. pkt., ændres »Et enkelt fondsaktiv« til: »En enkelt fondskode«.
§ 59, stk. 1 er ophævet ved § 2.46 i
lov nr. 1490 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2. Hidtidig formulering: Værdipapirer kan udstedes og overdrages i papirløs form (dematerialiseret).
§ 59, stk. 1 og 2 er ændret ved § 2.47 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunketet for ikrafttrædelse. I § 59, stk. 2, der bliver stk. 1, § 59, stk. 3, 1. og 2. pkt., der bliver § 59, stk. 2, 1. og 2. pkt., ændres »værdipapircentral« til: »værdipapircentral (CSD)«.
§ 59, stk. 2 er ændret ved § 2.48 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunketet for ikrafttrædelse. I § 59, stk. 3, der bliver stk. 2, indsættes efter »værdipapircentralen«: »(CSDʼen)«.
§ 59, stk. 4 er ophævet ved § 2.49 i
lov nr. 1490 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Stk. 5 bliver herefter stk. 3. Hidtidig formulering: En værdipapircentrals bestyrelse kan træffe beslutning om, at andre værdipapirer end de af stk. 2 omfattede værdipapirer ligeledes kan registreres som fondsaktiver i den pågældende værdipapircentral.
§ 59, stk. 6 er ophævet ved § 2.50 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 fra d. 01.01.2015. Hidtidig formulering: Regler om en værdipapircentrals virksomhed fastsættes i selskabets vedtægter, der godkendes af Finanstilsynet.

Kapitel 20: (Ophævet)

Kapitel 20 er ophævet ved § 2.51 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. Hidtidig formulering: Registreringsvirksomhed

§ 60. (Ophævet)

§ 60 er ophævet ved § 2.51 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. Hidtidig formulering: En værdipapircentrals bestyrelse er ansvarlig for, at centralens virksomhed foregår på en betryggende og hensigtsmæssig måde. Det påhviler den enkelte værdipapircentral at fastsætte regler om registrering af værdipapirer som fondsaktiver og om, hvilke værdipapirer der kan optages til registrering i centralen som fondsaktiver. Disse regler skal sikre alle berørte en ligelig behandling og skal godkendes af Finanstilsynet.
Stk. 2. En værdipapircentral må ikke afgive oplysninger vedrørende det registrerede til andre end Finanstilsynet eller de efter kapitel 21 tilsluttede virksomheder.
Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at en værdipapircentral i et nærmere bestemt omfang skal afgive oplysninger om det registrerede til en offentlig myndighed, herunder Danmarks Nationalbank.
Stk. 4. En værdipapircentrals bestyrelse, revisorer samt direktører og øvrige ansatte må ikke uberettiget røbe, hvad de under udøvelsen af deres stilling eller hverv har fået kundskab om.

§ 61. (Ophævet)

§ 61 er ændret ved § 1.81 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: § 61. En værdipapircentral kan drive accessorisk virksomhed. Finanstilsynet kan beslutte, at den accessoriske virksomhed skal udøves i et andet selskab.
Stk. 2. Hvis en værdipapircentral tillige driver værdipapirclearingvirksomhed, finder bestemmelserne i § 52, § 53, stk. 1, samt §§ 54-58 anvendelse på selskabets virksomhed. Regler udstedt i medfør af § 55, stk. 8, finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Hvis en værdipapircentral tillige driver børsvirksomhed, finder bestemmelserne i § 13, stk. 1-3, § 16, stk. 3 og 4, og §§ 18-20 samt kapitlerne 6-10 anvendelse på selskabets virksomhed. Regler udstedt i medfør af § 19, stk. 1 og 2, og kapitlerne 6-10 finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 4. Hvis en værdipapircentral tillige driver virksomhed som autoriseret markedsplads, finder bestemmelserne i kapitel 11 anvendelse på selskabets virksomhed.
Stk. 5. Hvis en clearingcentral tillige driver virksomhed som alternativ markedsplads, finder bestemmelserne i kapitel 11 a anvendelse på selskabets virksomhed.
§ 61 er ophævet ved § 2.51 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. Hidtidig formulering: En værdipapircentral kan drive anden virksomhed, der er accessorisk til virksomheden som værdipapircentral, herunder drift af et reguleret marked eller som clearingcentral.
Stk. 2. Hvis en værdipapircentral driver et reguleret marked som accessorisk virksomhed, kan værdipapircentralen tillige drive en multilateral handelsfacilitet. Finanstilsynet kan beslutte, at den accessoriske virksomhed skal udøves i et andet selskab. Hvis værdipapircentralen driver et reguleret marked som accessorisk virksomhed, kan en multilateral handelsfacilitet dog altid drives i samme selskab som det regulerede marked.
Stk. 3. Hvis en værdipapircentral driver en clearingcentral, et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet som accessorisk virksomhed, finder kravene om tilladelse og drift af disse typer af virksomheder i denne lov anvendelse. Ved accessorisk drift af en multilateral handelsfacilitet finder kravene om tilladelse og drift af denne type virksomhed i lov om finansiel virksomhed endvidere anvendelse.


Kapitel 21: Tilslutning til en værdipapircentral (CSD)

Overskriften til kapitel 21 er ændret ved § 2.52 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. I overskriften til kapitel 21 indsættes efter »værdipapircentral«: »(CSD)«.

§ 62. Ret til at foretage indrapportering til registrering i en værdipapircentral (CSD) på dennes vegne og med retsvirkning i henhold til §§ 66-75 (kontoførende institutter) tilkommer ud over den pågældende værdipapircentral (CSD)

1) finansielle virksomheder, der har tilladelse som pengeinstitut eller fondsmæglerselskab,
2) finansielle virksomheder, der har tilladelse som realkreditinstitut eller investeringsforvaltningsselskab, for så vidt disse virksomheder har tilladelse efter lov om finansiel virksomhed § 9, stk.1,
3) virksomheder, der drives i fællesskab af disse finansielle virksomheder, og som har til formål at forvalte værdipapirer,
4) Danmarks Nationalbank og centralbanker i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område,
5) Økonomistyrelsen,
6)
centrale modparter (CCP'er) og værdipapircentraler (CSD'er),
7) obligationsudstedende institutter, for så vidt angår fondsaktiver, der er udstedt af det pågældende institut, og
8) investeringsselskaber og kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 2. Administrationsselskaber, der er meddelt tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, har ret til at foretage indrapportering til registrering, jf. stk. 1, såfremt selskabet lovligt udøver værdipapirhandel enten gennem en filial eller ved at yde tjenesteydelser her i landet, jf. lov om finansiel virksomhed § 30 henholdsvis § 31.

Stk. 3. Kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, har ret til at foretage indrapportering til registrering, jf. stk. 1, såfremt selskabet lovligt udøver værdipapirhandel enten gennem en filial eller ved at yde tjenesteydelser her i landet, jf. lov om finansiel virksomhed § 1, stk. 3, henholdsvis § 33.

Stk. 4. Udenlandske centrale modparter (CCP'er) og værdipapircentraler (CSD'er) eller lignende institutioner, som er under offentligt tilsyn, har efter Finanstilsynets godkendelse ret til at foretage indrapportering til registrering, jf. stk. 1.

Stk. 5. Ret til at indhente oplysninger om egne konti direkte i en værdipapircentral (CSD) og overføre meddelelser om salg gennem værdipapircentralen til de kontoførende institutter eller en central modpart (CCP) samt foretage anmeldelser om registrering på egne konti direkte til en værdipapircentral (CSD) tilkommer storkunder.

§ 62, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 1.82 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Hidtidig formulering: § 62, stk. 1, nr. 4. Danmarks Nationalbank,
§ 62, stk. 1, nr. 8 er indsat ved § 1.83 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007.
§ 62, stk. 2 er ændret ved § 1.84 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 62, stk. 2, ændres »Kreditinstitutter, investeringsselskaber og administrationsselskaber« til: »Administrationsselskaber«.
§ 62, stk. 1, nr. 6 er ændret ved § 2.17 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. I § 62, stk. 1, nr. 6, ændres »og« til: »,«.
§ 62, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 2.18 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008.
§ 62, stk. 1, nr. 7, ændres »institut.« til: »institut, og«.
§ 62, stk. 1, nr. 8 er ændret ved § 2.19 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. I § 62, stk. 1, nr. 8, ændres »Investeringsselskaber« til: »investeringsselskaber«.
§ 62, stk. 1-3 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.
§ 62, stk. 1 og 5 er ændret ved § 2.47 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. I § 62, stk. 1 og stk. 5, ændres »værdipapircentral« til: »værdipapircentral (CSD)«.
§ 62, stk. 1, nr. 6 og stk. 4 er ændret ved § 2.53 i
lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. I § 62, stk. 1, nr. 6, og stk. 4, ændres »clearingcentraler« til: »centrale modparter (CCP'er) og værdipapircentraler (CSD'er)«.
§ 62, stk. 5 er ændret ved § 2.54 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. I § 62, stk. 5, ændres »clearingcentral« til: »central modpart (CCP)«.

§ 63. (Ophævet)

§ 63 er ophævet ved § 2.55 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. Hidtidig formulering: Udenlandske værdipapircentraler og depotsteder, som er under offentligt tilsyn (udlandscentraler), og danske værdipapircentraler kan efter Finanstilsynets godkendelse foretage indrapportering til registrering i en værdipapircentral på dennes vegne og med retsvirkning i henhold til §§ 66-75.
Stk. 2. En værdipapircentral kan efter Finanstilsynets godkendelse foretage registreringer i udlandscentraler og i danske værdipapircentraler.

§ 64. Kontoførende institutter, jf. § 62, stk. 1-4, skal indgå en tilslutningsaftale med en værdipapircentral (CSD) som betingelse for, at de kan opnå adgang til at indrapportere til registrering i den pågældende værdipapircentral (CSD).

Stk. 2. De af § 62, stk. 5, omfattede storkunder skal indgå en tilslutningsaftale med en værdipapircentral (CSD) som betingelse for, at de kan opnå adgang til at indhente oplysninger om egne konti, overføre meddelelser om salg og foretage anmeldelser om registreringer på egne konti direkte i den pågældende central.

Stk. 3. En værdipapircentral (CSD) kan efter at have indhentet Finanstilsynets tilladelse indgå en tilslutningsaftale med et kreditinstitut eller et investeringsselskab som nævnt i § 62, stk. 3, der ikke udøver værdipapirhandel enten gennem en filial eller ved at yde tjenesteydelser her i landet, jf. lov om finansiel virksomhed § 1, stk. 3, henholdsvis § 33 .

Stk. 4. I tilfælde af konkurs, rekonstruktionsbehandling eller lignende i en virksomhed omfattet af stk. 1 og 3 ophører den i de samme stykker nævnte tilslutningsaftale med omgående virkning og dermed retten til at foretage indrapportering til registrering i en værdipapircentral (CSD). Medmindre andet aftales, overtager værdipapircentralen (CSD'en) herefter indrapporteringen til registrering på berørte konti i en periode på højst 4 måneder, hvorefter kontohaverens registreringer overføres til konto hos den enkelte udsteder. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med ophøret af en tilslutningsaftale som nævnt i 1. pkt. samt i forbindelse med overførsel af en kontohavers registreringer til konto hos udsteder som nævnt i 2. pkt.

§ 64, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 22.10 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. I § 64, stk. 4, 1. pkt., ændres »betalingsstandsning« til: »rekonstruktionsbehandling«.
§ 64, stk. 1-4 er ændret ved § 2.47 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunketet for ikrafttrædelse. I § 64, stk. 1-3 og stk. 4. 1. pkt., ændres »værdipapircentral« til: »værdipapircentral (CSD)«.
§ 64, stk. 1 er ændret ved § 2.56 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse.
I § 64, stk. 1, ændres »central« til: »værdipapircentral (CSD)«.
§ 64, stk. 4, 2. pkt. er ændret ved § 2.57 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. I § 64, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »værdipapircentralen«: »(CSD'en)«.

§ 65. Finanstilsynet fastsætter regler om grundlaget for og fremgangsmåden ved registrering og om godkendelse af personer, der som ansatte i en værdipapircentral eller et kontoførende institut kan udføre de med registreringen forbundne opgaver.

Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om registrering af begrænsede rettigheder over fondsaktiver samt regler om værdipapircentralers (CSD'ers) eller kontoførende institutters adgang til at opkræve gebyrer for forvaltning af fondsaktiver og for registreringer vedrørende disse.

§ 65, stk. 1 er ændret ved § 2.47 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 . Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunketet for ikrafttrædelse. I § 65, stk. 1, ændres »værdipapircentral« til: »værdipapircentral (CSD)«.
§ 65, stk. 2 er ændret ved § 2.58 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. I § 65, stk. 2, indsættes efter »værdipapircentralers«: »(CSD'ers)«.

Kapitel 22: Retsvirkninger af registrering m.v.

§ 66. Rettigheder over fondsaktiver skal registreres i en værdipapircentral (CSD) for at opnå beskyttelse mod retsforfølgning og aftaleerhververe.

Stk. 2. Den aftale eller retsforfølgning, der skal kunne fortrænge en ikke registreret ret, skal selv være registreret, og en erhverver ifølge aftale skal være i god tro ved anmeldelsen til det kontoførende institut.

Stk. 3. Registreringens retsvirkninger regnes fra tidspunktet for den endelige prøvelse i værdipapircentralen (CSD'en).

Stk. 4. Hvis en værdipapircentral (CSD) har outsourcet hele eller dele af afviklingen til en offentlig enhed, jf. artikel 30, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler, regnes retsvirkningerne fra tidspunktet for registrering hos den enhed, der er outsourcet til.

Stk. 5. Et kontoførende institut har pligt til uden ophold at indrapportere modtagne anmeldelser til registrering i en værdipapircentral (CSD).

§ 66, stk. 1 og 4 er ændret ved § 2.47 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 . Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunketet for ikrafttrædelse. I § 66, stk. 1 og 4, ændres »værdipapircentral« til: »værdipapircentral (CSD)«.
§ 66, stk. 3 er ændret ved § 2.57 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. I § 66, stk. 3, indsættes efter »værdipapircentralen«: »(CSD'en)«.
§ 66, stk. 4 er indsat ved § 1.17 i
lov nr. 632 af 08.06.2016 fra d. 03.07.2016. Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

§ 67. Såfremt det kontoførende institut er i tvivl med hensyn til faktiske eller retlige forhold af betydning for registreringen eller nogen over for dette gør gældende, at den påtænkte registrering vil krænke den pågældendes rettigheder, skal instituttet foretage indrapportering til foreløbig registrering. Den pågældende værdipapircentral (CSD) træffer herefter beslutning om, hvorledes den endelige registrering kan ske.

§ 67, 2. pkt. er ændret ved § 2.47 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 . Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunketet for ikrafttrædelse. § 67, 2. pkt., ændres »værdipapircentral« til: »værdipapircentral (CSD)«.

§ 68. Der gives meddelelse om registreringen til den eller de efter registeret berettigede og til anmelderen. Der gives meddelelse om eventuelle hindringer for registreringen. Ved udtrækning, ændring eller udslettelse gives så vidt muligt meddelelse til den efter registeret berettigede.

Stk. 2. Meddelelse gives af værdipapircentralen (CSD'en) eller på dennes vegne af det kontoførende institut efter aftale med værdipapircentralen (CSD'en).

Stk. 3. De efter registeret berettigede og anmeldere kan i overensstemmelse med værdipapircentralens (CSD'ens) regler, der skal godkendes af Finanstilsynet, vælge, at meddelelser om udtrækning eller ændring skal gives periodisk, og kan ligeledes fravælge meddelelser herom helt eller delvis. Det samme gælder meddelelser om udslettelse, medmindre udslettelsen er en følge af konkurs, likvidation, fusion, spaltning eller lignende på investeringstidspunktet uforudsete begivenheder. Valg og fravalg registreres på den enkelte konto.

Stk. 4. En værdipapircentral (CSD) kan efter anmodning fra det kontoførende institut beslutte, at der ikke skal udsendes meddelelser om ændringer i det registrerede, når oplysningerne forinden er tilgået rettighedshaver.

Stk. 5. Afgivelse af meddelelse efter stk. 1-4 skal ske i overensstemmelse med en værdipapircentrals (CSD's) regler herom. Disse regler skal godkendes af Finanstilsynet.

§ 68, stk. 4 er ændret ved § 2.47 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 . Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunketet for ikrafttrædelse. I § 68, stk. 4, ændres »værdipapircentral« til: »værdipapircentral (CSD)«.
§ 68, stk. 2 er ændret ved § 2.57 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. I § 68, stk. 2, indsættes efter »værdipapircentralen«: »(CSD'en)«.
§ 68, stk. 3 er ændret ved § 2.59 i
lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. I § 68, stk. 3, indsættes efter »værdipapircentralens«: »(CSD'ens)«.
§ 68, stk. 5 er ændret ved § 2.60 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. I § 68, stk. 5, indsættes efter »værdipapircentrals«: »(CSD's)«.

§ 69. Når registreringen af en aftale om rettigheder over fondsaktiver er endeligt gennemført i en værdipapircentral, kan en godtroende erhverver ifølge registreret aftale ikke mødes med nogen indsigelse mod gyldigheden af aftalen. Dog bevares den indsigelse, at aftalen er ugyldig som følge af falsk eller voldelig tvang.

§ 69, 1. pkt. er ændret ved § 2.47 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 . Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunketet for ikrafttrædelse. I § 69, 1. pkt., ændres »værdipapircentral« til: »værdipapircentral (CSD)«.

§ 70. §§ 15-18 i lov om gældsbreve finder tilsvarende anvendelse over for skyldneren ifølge fondsaktiver, som svarer til omsætningsgældsbreve, således at endelig registrering i en værdipapircentral (CSD) træder i stedet for ihændehavelse af gældsbrevet.

§ 70 er ændret ved § 2.47 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 . Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunketet for ikrafttrædelse. I § 70, ændres »værdipapircentral« til: »værdipapircentral (CSD)«.

§ 71. En værdipapircentral (CSD) skal fastsætte regler om udbetaling.

Stk. 2. Betaler en vværdipapircentral (CSD) på udsteders vegne i god tro til den, som ifølge registeret er berettiget til at modtage betalingen, frigøres værdipapircentralen (CSD'en), selv om den pågældende manglede ret til at modtage betalingen eller var umyndig. Dette gælder dog ikke, såfremt den efter registeret berettigede støtter sin ret på en aftale, som er ugyldig som følge af falsk eller voldelig tvang.

§ 71, stk. 1 og 2 er ændret ved § 2.47 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 . Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunketet for ikrafttrædelse. I § 71, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., ændres »værdipapircentral« til: »værdipapircentral (CSD)«.
§ 71, stk. 2 er ændret ved § 2.57 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. I 71, stk. 2, indsættes efter »værdipapircentralen«: »(CSD'en)«.

§ 72. Adkomsten til et fondsaktiv kan af sælgeren, når denne er et kontoførende institut, gøres betinget af købesummens betaling inden en nærmere af Finanstilsynet fastsat frist. Betalingsforbeholdet bortfalder uden udsendelse af meddelelse efter § 68, såfremt overdrageren ikke gør sit forbehold gældende inden udløbet af den i 1. pkt. nævnte frist.

Stk. 2. Hvis kontohaver fører kontoen på vegne af en eller flere ejere, skal dette registreres på kontoen.

§ 73. Krav på betaling i henhold til fondsaktiver forældes efter lovgivningens almindelige regler.

§ 74. Såfremt det kontoførende institut bliver opmærksom på fejl i det registrerede, anmoder det den pågældende værdipapircentral (CSD) om at ændre registreringen. Forinden ændringen foretages, skal den eller de efter registeret berettigede have lejlighed til at udtale sig.

§ 74 er ændret ved § 2.47 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 . Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunketet for ikrafttrædelse. I § 74, ændres »værdipapircentral« til: »værdipapircentral (CSD)«.

§ 75. En værdipapircentral (CSD) kan udslette rettigheder, der åbenbart er ophørt.

Stk. 2. Såfremt der på en konto i en værdipapircentral (CSD) er registreret rettigheder, der må antages at have mistet deres betydning, eller rettigheder, som er over 20 år gamle, og som sandsynligvis er ophørt, eller hvortil der efter al sandsynlighed ikke findes nogen berettiget, kan den pågældende værdipapircentral (CSD) ved bekendtgørelse i Statstidende med et varsel af tre måneder indkalde mulige indehavere af de pågældende rettigheder. Endvidere skal den eller de, der i registeret er angivet som berettiget, særskilt underrettes ved anbefalet brev. Melder der sig ingen inden fristens udløb, skal værdipapircentralen (CSD'en) udslette rettigheden.

Stk. 3. Finanstilsynet kan fastsætte regler til gennemførelse af stk. 2.

§ 75, stk. 1 og 2 er ændret ved § 2.47 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 . Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunketet for ikrafttrædelse. I § 75, stk. 1 og to steder i § 75, stk. 2, 1. pkt., ændres »værdipapircentral« til: »værdipapircentral (CSD)«.
§ 75, stk. 2, 3. pkt. er ændret ved § 2.57 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. I § 75, stk. 2, 3. pkt., indsættes efter »værdipapircentralen«: »(CSD'en)«.

Kapitel 23: Kontoudskrifter

§ 76. Der udfærdiges periodiske kontoudskrifter til ejere af fondsaktiver. Kontoudskriften angiver de fondsaktiver, for hvilke de pågældende er registreret som ejere på datoen for udskriften. Tilsvarende udfærdiges udskrifter til indehavere af begrænsede rettigheder over registrerede fondsaktiver.

Stk. 2. På enhver konto skal registreres det kontoførende institut. Det kontoførende institut har adgang til på den pågældende værdipapircentrals (CSD's) vegne at udfærdige udskrift af kontoen. Udskrifter skal udfærdiges til en efter registeret berettiget, såfremt denne anmoder herom.

Stk. 3. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om udfærdigelse af kontoudskrifter efter stk. 1 og om kontoudskriftens indhold.

§ 76, stk. 2 er ændret ved § 2.60 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 . Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. I § 76, stk. 2, indsættes efter »værdipapircentrals«: »(CSD's)«.

Kapitel 24: Klage og erstatning


§ 77. Klage over en afgørelse om registrering, ændring eller udslettelse af rettigheder i en værdipapircentral (CSD) kan indbringes for Klagenævnet for Værdipapircentraler. Dette gælder dog ikke erstatningskrav.

Stk. 2. Klagenævnet varetages af en eller flere personer, der udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren, og som skal opfylde betingelserne for at blive udnævnt til dommer. Økonomi- og erhvervsministeren udnævner tillige stedfortrædere.

Stk. 3. Klage i henhold til stk. 1 indgives til Klagenævnet senest 6 uger efter, at registreringen i den pågældende værdipapircentral (CSD) er sket. Klagenævnet har til brug for klagens behandling adgang til alle oplysninger vedrørende sagen i værdipapircentralen (CSD'en) og i det kontoførende institut. Klagenævnet træffer en begrundet afgørelse, som tilstilles parterne.

Stk. 4. Klagenævnet kan i særlige tilfælde behandle klager, der indgives efter udløbet af klagefristen i stk. 3.

Stk. 5. Klagenævnet kan afvise at behandle klager, der skønnes åbenbart grundløse.

Stk. 6. Klagenævnet er i sin virksomhed uafhængig af instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse.

Stk. 7. De nærmere regler for Klagenævnets virksomhed fastsættes af Finanstilsynet. Der kan fastsættes regler om betaling af gebyr for klagebehandlingen og om offentliggørelse af Klagenævnets afgørelser.

§ 77, stk. 1 og 3 er ændret ved § 2.47 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 . Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. I § 77, stk. 1 og stk. 3, 1. pkt., ændres »værdipapircentral« til: »værdipapircentral (CSD)«.
§ 77, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 2.57 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. I § 77, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »værdipapircentralen«: »(CSD'en)«.

§ 78. Klage efter § 77 kan indgives af

1) enhver, der har en rimelig interesse heri,
2) et kontoførende institut, såfremt det vil anfægte en værdipapircentrals (CSD's) afgørelse i henhold til §§ 67, 74 og 75, og
3) en værdipapircentral (CSD), såfremt den ønsker at anfægte et kontoførende instituts indrapportering til registrering.

§ 78, nr. 3 er ændret ved § 2.47 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 . Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunketet for ikrafttrædelse. I § 78, nr. 3, ændres »værdipapircentral« til: »værdipapircentral (CSD)«.
§ 78, nr. 2 er ændret ved § 2.60 i lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. I § 78, nr. 2, indsættes efter »værdipapircentrals«: »(CSD's)«.

§ 79. De af Klagenævnet trufne afgørelser kan senest 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt vedkommende, indbringes for Østre Landsret. Indbringelsen sker ved indgivelse af kæreskrift til Klagenævnet. Reglerne om kæremål i borgerlige sager finder med de fornødne tillempelser anvendelse på indbringelsen for og behandlingen ved landsretten.

Stk. 2. Sager, der efter §§ 77 og 78 kan indbringes for Klagenævnet, kan kun indbringes for domstolene efter stk. 1.

Stk. 3. Landsrettens afgørelser kan ikke kæres. Procesbevillingsnævnet kan dog give tilladelse til kære til Højesteret, hvis kæren vedrører spørgsmål af principiel karakter. Retsplejelovens § 392, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 80. En værdipapircentral (CSD) er erstatningspligtig for tab som følge af fejl i forbindelse med registrering, ændring eller udslettelse af rettigheder på konti i den pågældende værdipapircentral eller udbetalinger herfra, selv om fejlen er hændelig. Kan fejlen henføres til et kontoførende institut, påhviler erstatningspligten dog dette, jf. § 81.

Stk. 2. Den rettighedshaver, der som følge af bestemmelsen i § 69, 2. pkt., ikke erhverver eller mister sin ret over fondsaktiver, kan kræve det lidte tab erstattet af den pågældende værdipapircentral (CSD).

Stk. 3. Har skadelidte forsætligt eller uagtsomt medvirket til fejlen, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde.

Stk. 4. Den samlede erstatning efter stk. 1 for tab, der er en følge af samme fejl, kan ikke overstige 500 mio. kr.

§ 80, stk. 1 og 2 er ændret ved § 2.47 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 . Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunketet for ikrafttrædelse. I § 80, stk. 1, 1. pkt., og § 80, stk. 2, ændres »værdipapircentral« til: »værdipapircentral (CSD)«.

§ 81. Et kontoførende institut er erstatningspligtig for tab som følge af egne fejl i forbindelse med indrapportering til registrering, ændring eller udslettelse af rettigheder på konti i en værdipapircentral (CSD) eller udbetalinger herfra, selv om fejlen er hændelig.

Stk. 2. Har skadelidte forsætligt eller uagtsomt medvirket til fejlen, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde.

Stk. 3. Den samlede erstatning efter stk. 1 for tab, der er en følge af samme fejl, kan ikke overstige 500 mio. kr.

Stk. 4. Er et dansk kontoførende institut ikke i stand til at udrede en erstatning efter stk. 1, hæfter de øvrige danske kontoførende institutter, som har indgået tilslutningsaftale med den pågældende værdipapircentral (CSD), for det manglende beløb op til 500 mio. kr. pr. fejl.

Stk. 5. De danske kontoførende institutter skal indgå en indbyrdes aftale om fordeling og udbetaling af beløb efter stk. 4. Aftalen skal godkendes af Finanstilsynet.

Stk. 6. Udenlandske kontoførende institutter kan tilslutte sig ordningen i stk. 4 og 5.

§ 81, stk. 1 og 4 er ændret ved § 2.47 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 . Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunketet for ikrafttrædelse. I § 81, stk. 1 og 4, »værdipapircentral« til: »værdipapircentral (CSD)«.

§ 82. (Ophævet)

§ 82, stk. 3 er ændret ved § 2.47 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 . Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunketet for ikrafttrædelse. I § 82, stk. 3, ændres »værdipapircentral« til: »værdipapircentral (CSD)«.
§ 82, stk. 1 er ændret ved § 2.60 i
lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. I § 82, stk. 1, indsættes efter »værdipapircentrals«: »(CSD's)«.
§ 82 er ophævet ved § 2.61 i
lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunketet for ikrafttrædelse. Hidtidig formulering: En værdipapircentrals (CSD's) samlede kapitalberedskab skal til enhver tid udgøre mindst 1 mia. kr. i form af hæftelser.
Stk. 2. Kontoførende institutter skal ved tilslutningsaftalen forpligte sig til i nærmere bestemt omfang at bidrage til værdipapircentralens samlede kapitalberedskab.
Stk. 3. De nærmere regler om hæftelsen over for en værdipapircentral (CSD) fastsættes i dennes vedtægter.

§ 82 a. Finansministeren kan, når staten agerer som kontoførende insitut, afgive garanti for erstatningskrav i anledning af fejlregistreringer som nævnt i § 81, stk. 1.

§ 82 a er ændret ved § 2.60 i lov nr. 1490 af 23.12.2014 . Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse. I § 82 a indsættes efter »værdipapircentrals«: »(CSD's)«.
§ 82 a er ændret ved § 2.62 i
lov nr. 1490 af 23.12.2014. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunketet for ikrafttrædelse. I § 82 a udgår », og for statens bidrag til en værdipapircentrals samlede kapitalberedskab, jf. § 82«. Hidtidig formulering: Finansministeren kan, når staten agerer som kontoførende insitut, afgive garanti for erstatningskrav i anledning af fejlregistreringer som nævnt i § 81, stk. 1, og for statens bidrag til en værdipapircentrals (CSD's) samlede kapitalberedskab, jf. § 82.

Afsnit V: Tilsyn og Finanstilsynets bestyrelse

Overskriften til Afsnit V er ændret ved § 2.13 i lov nr. 1287 af 19.12.2012 fra d. 01.01.2013. Hidtidig formulering: Fondsråd og tilsyn m.v.
Overskriften til Afsnit V er ændret ved § 2.3 i
lov nr. 268 af 25.03.2014 fra d. 31.03.2014. Hidtidig formulering: Det Finansielle Råd

Kapitel 25: Tilsyn, kontrol m.v.

§ 83. Finanstilsynet påser overholdelsen af denne lov og regler, der er udstedt i medfør af loven, undtagen § 11 b og § 12 b, stk. 1 og 2. Finanstilsynet er endvidere ansvarligt for tilsynet efter § 32, stk. 3, nr. 1, jf. § 32, stk. 6, i revisorloven, for så vidt angår virksomheder underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Finanstilsynet påser overholdelsen af artikel 37-42 i Kommissionens forordning nr. 1031/2010 af 12. november 2010 (CO2-auktionerings-forordningen), Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 236/2012 af 14. marts 2012 (shortsellingforordningen) og regler udstedt i medfør heraf, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen), bortset fra afsnit 6 og 7, og regler udstedt i medfør heraf, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og regler udstedt i medfør heraf samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014/EU af 23. juli 2014 (CSD-forordningen) og regler udstedt i medfør heraf. Finanstilsynet påser overholdelsen af forordninger udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked.

Stk. 2. Finanstilsynet skal for udstedere af værdipapirer med hjemsted i Danmark kontrollere, at reglerne for finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter i §§ 183-193 i lov om finansiel virksomhed, §§ 82 og 83 i lov om investeringsforeninger m.v., af § 131 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og årsregnskabsloven er overholdt, hvis værdipapirerne er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Finanstilsynet skal tillige kontrollere, at regler udstedt i medfør af § 196 i lov om finansiel virksomhed og § 95 i lov om investeringsforeninger m.v. og § 131 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. samt årsregnskabsloven er overholdt, ligesom Finanstilsynet kontrollerer overholdelse af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder. Finanstilsynet udøver i den forbindelse de beføjelser, der er tillagt Finanstilsynet i henhold til § 197 i lov om finansiel virksomhed, § 77 i lov om investeringsforeninger m.v., og § 159 a i årsregnskabsloven. Finanstilsynet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen virker som sekretariat for Fondsrådet og optræder på dettes vegne i den forbindelse. Ved behandling af sager, der vedrører virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, træder Erhvervsstyrelsen i Finanstilsynets sted.

Stk. 3. Kontrollen efter stk. 2 omfatter også kontrol af reglerne for finansiel information i års- og delårsrapporter fra udstedere, der har Danmark som hjemland ifølge regler fastsat i medfør af § 30, som disse regler er fastlagt i den regnskabslovgivning, de pågældende udstedere er omfattet af, jf. § 27, stk. 1. Ved udførelsen af kontrollen kan Finanstilsynet

1) yde vejledning,
2)
påtale overtrædelser,
3) påbyde, at fejl skal rettes, og at overtrædelser skal bringes til ophør, og
4) give påbud om ændring af et forhold, herunder påbud om offentliggørelse af ændrede eller supplerende oplysninger.

Stk. 4. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt, kan Finanstilsynet selv offentliggøre de pågældende oplysninger, offentliggøre påbuddet eller suspendere eller slette de berørte værdipapirer fra handel på et reguleret marked.

Stk. 5. Ved Finanstilsynets kontrol efter stk. 2-4 udøver Finanstilsynet de beføjelser, der følger af § 87, stk. 1- 3, 6 og 10.

Stk. 6. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde anvende fremmed bistand, herunder i forbindelse med kontrol i henhold til stk. 2-4

Stk. 7. § 346, stk. 4, og § 356 i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse på Finanstilsynets tilsyn efter denne lov.

Stk. 8. Vedrører kontrollen efter stk. 3, 1. pkt., jf. stk. 2, en ikkefinansiel virksomhed, finder § 156, stk. 3, i årsregnskabsloven og regler, der er udstedt i medfør heraf, om betaling af et årligt gebyr for den dermed forbundne kontrolaktivitet tilsvarende anvendelse.

Stk. 9. Finanstilsynet udarbejder årligt en liste over regulerede markeder til opfyldelse af artikel 47 i direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter (MiFID-direktivet).

Stk. 10. Finanstilsynet afgiver i samarbejde med Forbrugerstyrelsen årligt til økonomi- og erhvervsministeren en rapport over status for udstedelse af regler om god værdipapirhandelsskik og om erfaringerne med reglernes anvendelse, jf. § 3, stk. 2.

Stk. 11. Regler udstedt i medfør af § 18, stk. 2, nr. 4, § 19, stk. 1, § 21, stk. 1, § 33, stk. 5, § 40, stk. 2, nr. 1, 2 og 4, og § 71, stk. 1, samt ændringer heri skal anmeldes til Finanstilsynet.

Stk. 12. En central modpart (CCP) og en værdipapircentral (CSD) skal meddele Finanstilsynet, hvem der deltager direkte eller indirekte i den centrale modpart (CCP'en) eller værdipapircentralen (CSD'en), samt eventuelle ændringer heri.

Stk. 13. Finanstilsynet skal i tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden overveje de potentielle konsekvenser for den finansielle stabilitet i andre lande inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Det gælder navnlig i forbindelse med krisesituationer. Finanstilsynet skal for betydningsfulde datterselskaber af udenlandske virksomheder, der er meddelt tilladelse til at udøve den i § 7, stk. 1, nævnte virksomhed i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, deltage i eventuelle samarbejdsfora om tilsynet med den samlede koncern.

§ 83, stk. 2 er ændret ved § 1.85 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 83, stk. 2, og § 84, stk. 3, ændres »notering eller handel på en fondsbørs, eller hvis værdipapirer handles på en autoriseret markedsplads« til: »handel på et reguleret marked«.
§ 83, stk. 3 og 4 er indsat ved § 1.86 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. Stk. 3-8 bliver herefter stk. 5-10.
§ 83, stk. 5 og 6 (tidligere stk. 3 og 4) er ændret ved § 1.87 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 83, stk. 3 og 4, der bliver stk. 5 og 6, ændres »stk. 2« til: »stk. 2-4«.
§ 83, stk. 7 (tidligere stk. 6) er ændret ved § 1.88 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 15.02.2007. Hidtidig formulering: § 83, stk. 7. Finanstilsynet afgiver en årlig beretning til økonomi- og erhvervsministeren om sin virksomhed efter denne lov. Finanstilsynet udarbejder årligt en liste over regulerede markeder, dvs. fondsbørser og autoriserede markedspladser, til opfyldelse af artikel 16 i Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer. Fondsrådet afgiver en årlig redegørelse til økonomi- og erhvervsministeren om sin virksomhed efter stk. 2.
§ 83, stk. 10 (tidligere stk. 8) er ændret ved § 1.89 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.11.2007. I § 83, stk. 8, der bliver stk. 10, ændres »§ 19, stk. 1 og 2, § 33, stk. 4, § 41, stk. 3, § 42, stk. 5, § 52, stk. 1 og 2, og § 54, stk. 4« til: »§ 18, stk. 2, nr. 4, § 19, stk. 1, § 21, stk. 1, § 33, stk. 5, § 40, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, § 52, stk. 1 og 2, § 54, stk. 4, og § 71, stk. 1«.
§ 83, stk. 4 er ændret ved § 2.5 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.06.2007. I § 83, stk. 4, ændres »notering på en fondsbørs eller fra optagelse til handel på en autoriseret markedsplads« til: »handel på et reguleret marked«.
§ 83, stk. 7 er ændret ved § 2.6 i lov nr. 108 af 07.02.2007 fra d. 01.06.2007. Hidtidig formulering: § 83, stk. 7. § 346, stk. 4, og § 356 i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse på Finanstilsynets tilsyn efter denne lov.
§ 83 er ændret ved § 2.20 i lov nr. 517 af 17.06.2008 fra d. 01.07.2008. Hidtidig formulering:
§ 83. Finanstilsynet påser overholdelsen af denne lov og de regler, der er udstedt i medfør af loven, undtagen § 12 b, stk. 1 og 2.
Stk. 2. Fondsrådet skal for udstedere af værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, kontrollere, at reglerne for finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter i lov om finansiel virksomhed §§ 183-193, lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. §§ 55-65 og lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) er overholdt. Fondsrådet skal tillige kontrollere, at regler udstedt i medfør af lov om finansiel virksomhed § 196, lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 68 og årsregnskabsloven er overholdt, ligesom Fondsrådet kontrollerer overholdelse af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder. Fondsrådet udøver i den forbindelse de beføjelser, der er tillagt Finanstilsynet i henhold til lov om finansiel virksomhed § 197, lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 69, og de beføjelser, der er tillagt rådet i henhold til årsregnskabslovens § 159 a. Finanstilsynet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen virker som sekretariat for Fondsrådet og optræder på dettes vegne i den forbindelse.
Stk. 3. Kontrollen efter stk. 2 omfatter også kontrol af reglerne for finansiel information i års- og delårsrapporter fra udstedere fra lande uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, som disse regler er fastlagt i den regnskabslovgivning, de pågældende udstedere er omfattet af, jf. § 27, stk. 7. Ved udførelsen af kontrollen kan Fondsrådet
1) yde vejledning,
2) påtale overtrædelser,
3) påbyde, at fejl skal rettes, og at overtrædelser skal bringes til ophør, og
4) give påbud om ændring af et forhold, herunder påbud om offentliggørelse af ændrede eller supplerende oplysninger.
Stk. 4. Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan Fondsrådet selv offentliggøre de pågældende oplysninger, offentliggøre påbuddet eller suspendere eller slette de berørte værdipapirer fra handel på et reguleret marked.
Stk. 5.
Ved Fondsrådets kontrol af overholdelsen af regler for finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter i henhold til stk. 2-4 har Fondsrådet de beføjelser, der er tillagt Finanstilsynet i § 87, stk. 1-3 og 6, jf. dog § 83 b, stk. 3 og 4.
Stk. 6. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde anvende fremmed bistand. Fondsrådet kan i særlige tilfælde anvende fremmed bistand i forbindelse med rådets kontrol efter stk. 2-4.
Stk. 7. Finanstilsynet udarbejder årligt en liste over regulerede markeder til opfyldelse af artikel 47 i direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter (MiFID-direktivet).
Stk. 7. Finanstilsynet udarbejder årligt en liste over regulerede markeder, dvs. fondsbørser og autoriserede markedspladser, til opfyldelse af artikel 16 i Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer.
Stk. 9. Finanstilsynet afgiver i samarbejde med Forbrugerstyrelsen årligt til økonomi- og erhvervsministeren en rapport over status for udstedelse af regler om god værdipapirhandelsskik og om erfaringerne med reglernes anvendelse, jf. § 3, stk. 2.
Stk. 10. Regler udstedt i medfør af § 18, stk. 2, nr. 4, § 19, stk. 1, § 21, stk. 1, § 33, stk. 5, § 40, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, § 52, stk. 1 og 2, § 54, stk. 4, og § 71, stk. 1, samt ændringer heri skal anmeldes til Finanstilsynet.
§ 83, stk. 11 er indsat ved § 2.6 i lov nr. 392 af 25.05.2009 fra d. 01.07.2009.
§ 83, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 2.5 i lov nr. 1273 af 16.12.2009 fra d. 01.01.2010.
§ 83, stk. 8 er indsat ved § 2.6 i lov nr. 1273 af 16.12.2009 fra d. 01.01.2010.
§ 83, stk. 3 og 12 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
Overalt i loven ændres »Fællesskabet« til: »Unionen«.
§ 83, stk. 12 er indsat ved § 3.25 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
§ 83, stk. 13 er ændret ved § 3.26 i lov nr. 1556 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011.
I § 83, stk. 12, der bliver stk. 13, ændres »fællesskabet« til: »Unionen«.
§ 83, stk. 2 er ændret ved § 230.1 i lov nr. 456 af 18.05,2011 fra d. 01.07.2011. Overalt i loven ændres »lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.« til: »lov om investeringsforeninger m.v.«
§ 83, stk. 2 er ændret ved § 230.2 i lov nr. 456 af 18.05,2011 fra d. 01.07.2011. Hidtidig formulering: Stk. 2. Fondsrådet skal for udstedere af værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, kontrollere, at reglerne for finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter i §§ 183-193 i lov om finansiel virksomhed, i §§ 55-56 i lov om investeringsforeninger m.v. og årsregnskabsloven er overholdt. Fondsrådet skal tillige kontrollere, at regler udstedt i medfør af § 196 i lov om finansiel virksomhed, § 68 i lov om investeringsforeninger m.v. og årsregnskabsloven er overholdt, ligesom Fondsrådet kontrollerer overholdelse af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder. Fondsrådet udøver i den forbindelse de beføjelser, der er tillagt Finanstilsynet i henhold til § 197 i lov om finansiel virksomhed og § 69 i lov om investeringsforeninger m.v., og de beføjelser, der er tillagt Fondsrådet i henhold til § 159 a i årsregnskabsloven. Finanstilsynet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen virker som sekretariat for Fondsrådet og optræder på dettes vegne i den forbindelse.
§ 83, stk. 1, 3. pkt. er indsat ved § 2.26 i lov nr. 155 af 28.02.2012 fra d. 01.03.2012.
§ 83, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 2.27 i lov nr. 155 af 28.02.2012
fra d. 01.03.2012. Hidtidig formulering: Fondsrådet skal for udstedere af værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, kontrollere, at reglerne for finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter i §§ 183-193 i lov om finansiel virksomhed og i §§ 63 og 64 i lov om investeringsforeninger m.v. samt i
årsregnskabsloven er overholdt.
§ 83, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 2.28 i lov nr. 155 af 28.02.2012 fra d. 01.03.2012. Hidtidig formulering: Kontrollen efter stk. 2 omfatter også kontrol af reglerne for finansiel information i års- og delårsrapporter fra udstedere fra lande uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, som disse regler er fastlagt i den regnskabslovgivning, de pågældende udstedere er omfattet af, jf. § 27, stk. 7.
§ 83, stk. 11 er ændret ved § 2.29 i lov nr. 155 af 28.02.2012 fra d. 01.03.2012. I § 83, stk. 11, ændres »§ 33, stk. 5, § 40, stk. 1, nr. 1, 2 og 4,« til: »§ 40, stk. 2, nr. 1, 2 og 4,«.
§ 83, stk. 8 er ændret ved § 3 i lov nr. 477 af 30.05.2012 fra d. 01.07.2012. I § 83, stk. 8, ændres »en årlig afgift« til: »et årligt gebyr«.
§ 83, stk. 1, 3. pkt. er ændret ved § 2.14 i
lov nr. 1287 af 19.12.2012 fra d. 01.01.2013. I § 83, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »(CO2-auktionerings-forordningen)«: », Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 236/2012 af 14. marts 2012 (shortsellingforordningen) samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2012/648 af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen) bortset fra afsnit 6 og 7«.
§ 83, stk. 2, 1. pkt. og to steder i 2. pkt., i stk. 3, 2. pkt., og stk. 4 er ændret ved § 2.15 i
lov nr. 1287 af 19.12.2012 fra d. 01.01.2013. I § 83, stk. 2, 1. pkt., og to steder i 2. pkt., i stk. 3, 2. pkt., og stk. 4 ændres »Fondsrådet« til: »Finanstilsynet«.
§ 83, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 2.16 i
lov nr. 1287 af 19.12.2012 fra d. 01.01.2013. I § 83, stk. 2, 1. pkt., udgår »vedtægtsmæssigt«.
§ 83, stk. 2, 3. pkt. er ændret ved § 2.17 i
lov nr. 1287 af 19.12.2012 fra d. 01.01.2013. I § 83, stk. 2, 3. pkt., ændres »Fondsrådet udøver« til: »Finanstilsynet udøver«, og »og § 77 i lov om investeringsforeninger m.v., og de beføjelser, der er tillagt Fondsrådet i henhold til« til: », § 77 i lov om investeringsforeninger m.v., og«.
§ 83, stk. 2, 4. pkt. er indsat ved § 2.18 i
lov nr. 1287 af 19.12.2012 fra d. 01.01.2013.
§ 83, stk. 5 og 6 er ændret ved § 2.19 i
lov nr. 1287 af 19.12.2012 fra d. 01.01.2013. Hidtidig formulering: Stk. 5. Ved Fondsrådets kontrol af overholdelsen af regler for finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter i henhold til stk. 2-4 har Fondsrådet de beføjelser, der er tillagt Finanstilsynet i § 87, stk. 1-3 og 6, jf. dog § 83 b, stk. 3 og 4.
Stk. 6. Finanstilsynet