Ophavsretsloven 1)

Lovændringer


Lovændringer

Lov om ophavsret, jf. lovbekg. nr. 706 af 29.09.1998

Som ændret ved

§ 1 i lov nr. 472 af 07.06.2001 (Digital eksemplarfremstilling til personlig brug, aftalelicens m.v. - fra 08.06.2001)

Nu lovbekg. nr. 618 af 27.06.2001

lov nr. 1051 af 17.12.2002 (Gennemførelse af infosoc-direktivet, nye aftalelicenser m.v.)

Nu lovbekg. nr. 164 af 12.03.2003, som ændret ved

lov nr. 997 af 09.12.2003 (Revision af blankbåndsordningen, kopiering til privat brug m.v. fra d. 10.12.2003)
§ 4 i lov nr. 352 af 19.05.2004 (It-kriminalitet m.v.) Fra d. 01.07.2004.

Nu lovbekg. nr. 710 af 30.06.2004, som ændret ved

lov nr. 1440 af 22.12.2004 (Arkiver, biblioteker og museer samt syns- og læsehandicappede m.v.) Fra d. 01.05.2005

Nu lovbekg. nr. 725 af 06.07.2005, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 1402 af 21.12.2005 (Følgeretsvederlag) Loven finder anvendelse på aftaler om videresalg, som indgås den 1. januar 2006 eller senere.
§ 5 i lov nr. 1430 af 21.12.2005 (Implementering af EF-direktiv 2004/48/EF om håndhævelsen af intellektuelle rettigheder) Fra d. 01.01.2006
§ 1 i lov nr. 569 af 09.06.2006 (Tekniske foranstaltninger og revision af blankbåndsordningen) . Fra d. 10.06.2006.

Nu lovbekg. nr. 763 af 30.06.2006, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 231 af 08.04.2008 (Overdragelse af ophavsret, digitalisering af kulturarven m.v.) fra d. 01.07.2008.

Nu lovbekg. nr. 587 af 20.06.2008, som ændret ved

§ 5 i lov nr. 1404 af 27.12.2008 (Styrket indsats mod piratkopiering m.v.) fra d. 01.01.2009.
§ 1 i lov nr. 510 af 12.06.2009 (Gennemførelse af servicedirektivet m.v.) fra d. 28.12.2009.
§ 2 i lov nr. 1269 af 16.12.2009 (Gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester m.v.) fra d. 18.12.2009.

Nu lovbekg. nr. 202 af 27.02.2010, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 380 af 17.04.2013 (Forlængelse af beskyttelsestiden for udøvende kunstnere og fremstillere af lydoptagelser, ophør af aftale om overdragelse af en udøvende kunstners rettigheder, udøvende kunstneres ret til årligt supplerende vederlag m.v.) fra d. 31.10.2013
§ 1 i lov nr. 741 af 25.06.2014 (Visse tilladte anvendelser af forældreløse værker og ændring af aftalelicensbestemmelsen vedrørende kabelviderespredning) fra d. 29.10.2014.

Nu lovbekg. nr. 1144 af 23.10.2014, som ændret ved

§ 42 i lov nr. 321 af 05.04.2016 (Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret) fra d. 10.04.2016.
§ 1 i lov nr. 719 af 08.06.2018 (Gennemførelse af Marrakeshdirektivet m.v.) fra d. 11.10.2018. Loven finder anvendelse på tilgængelige formater, der er fremstillet før lovens ikrafttrædelse.
§ 1 i lov nr. 1121 af 04.06.2021 (Implementering af dele af direktiv om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked og direktiv om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af tv- og radioselskabernes onlinetransmissioner og retransmissioner af tv- og radioprogrammer m.v.) fra d. 07.06.2021.
§ 1 i lov nr. 2607 af 28.12.2021 (Revision af blankmedieordningen) fra d. 01.01.2022.
§ 1 i lov nr. 680 af 06.06.2023 (Gennemførelse af dele af direktiv om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked) fra d. 07.06.2023.

Nu lovbekg. nr. 1093 af 20.08.2023, som ændret ved

§ 1 i lov nr. 676 af 11.06.2024 (Modernisering af regler om aftaleindgåelse m.v. og fastsættelse af nærmere regler om eksaminer, prøver og bedømmelser) fra d. 01.07.2024.


Kapitel 1: Ophavsrettens genstand og indhold

Beskyttede værker

§ 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.

Stk. 2. Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.

Stk. 3. Værker i form af edb-programmer henregnes til litterære værker.

Beskyttelsens indhold

§ 2. Ophavsretten medfører, med de i denne lov angivne indskrænkninger, eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden litteratur- eller kunstart eller i anden teknik.

Stk. 2. Som eksemplarfremstilling anses enhver direkte eller indirekte, midlertidig eller permanent og hel eller delvis eksemplarfremstilling på en hvilken som helst måde og i en hvilken som helst form. Som fremstilling af eksemplarer anses også det forhold, at værket overføres på indretninger, som kan gengive det.

Stk. 3. Værket gøres tilgængeligt for almenheden, når

1) eksemplarer af værket udbydes til salg, udlejning eller udlån eller på anden måde spredes til almenheden,

2) eksemplarer af værket vises offentligt, eller

3) værket fremføres offentligt.

Stk. 4. Som offentlig fremførelse efter stk. 3, nr. 3, anses også trådbunden eller trådløs overføring af værker til almenheden, herunder

1) udsendelse i radio eller fjernsyn og

2) tilrådighedsstillelse af værker på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt.

§ 2, stk. 2-4 er ændret ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.
§ 2, stk. 4 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 2, stk. 4, indsættes efter »anses også«: »trådbunden eller trådløs overføring af værker til almenheden, herunder«.
§ 2, stk. 4, nr. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 2, stk. 4, nr. 1, udgår »trådbunden eller trådløs overføring af værker til almenheden, herunder« og »tilrådighedsstillelse af værker på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, og«.
§ 2, stk. 4, nr. 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 2, stk. 4, nr. 2, ændres »fremførelse i en erhvervsvirksomhed, der finder sted for en større kreds, som ellers måtte anses som ikke-offentlig« til: »tilrådighedsstillelse af værker på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt«.

§ 3. Ophaveren har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med, hvad god skik kræver, såvel på eksemplarer af værket som når dette gøres tilgængeligt for almenheden.

Stk. 2. Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophaverens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart.

Stk. 3. Sin ret efter denne paragraf kan ophaveren ikke frafalde, medmindre det gælder en efter art og omfang afgrænset brug af værket.

Bearbejdelser

§ 4. Den, som oversætter, omarbejder eller på anden måde bearbejder et værk, herunder overfører det til en anden litteratur- eller kunstart, har ophavsret til værket i denne skikkelse, men kan ikke råde over det på en måde, som strider mod ophavsretten til det oprindelige værk.

Stk. 2. Ophavsretten til et nyt og selvstændigt værk, som er frembragt gennem fri benyttelse af et andet, er ikke afhængig af ophavsretten til det oprindelige værk.

Samleværker

§ 5. Den, som ved at sammenstille værker eller dele af værker frembringer et litterært eller kunstnerisk samleværk, har ophavsret til dette, men retten gør ingen indskrænkning i ophavsretten til de enkelte værker.

Fællesværker

§ 6. Har et værk to eller flere ophavere, uden at de enkeltes bidrag kan udskilles som selvstændige værker, har de ophavsret til værket i fællesskab. Enhver af dem kan dog påtale retskrænkelser.

Formodning om ophavsrettens indehaver m.v.

§ 7. Som ophaver anses, når ikke andet er oplyst, den, hvis navn eller alment kendte pseudonym eller mærke på sædvanlig måde er påført eksemplarer af værket eller opgives, når det gøres tilgængeligt for almenheden.

Stk. 2. Er et værk udgivet, uden at ophaveren er angivet i overensstemmelse med stk. 1, kan udgiveren, hvis denne er nævnt, og ellers forlæggeren handle på ophaverens vegne, indtil denne bliver angivet på et nyt oplag.

Offentliggørelse og udgivelse

§ 8. Et værk anses for offentliggjort, når det lovligt er gjort tilgængeligt for almenheden.

Stk. 2. Et værk anses for udgivet, når eksemplarer af værket med ophaverens samtykke er bragt i handelen eller på anden måde spredt blandt almenheden.

Offentlige aktstykker

§ 9. Love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker er ikke genstand for ophavsret.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for værker, der fremtræder som selvstændige bidrag i de i stk. 1 nævnte aktstykker. Sådanne værker må dog gengives i forbindelse med aktstykket. Retten til videre udnyttelse afhænger af de i øvrigt gældende regler.

Forholdet til beskyttelse efter anden lovgivning

§ 10. Beskyttelse efter designloven udelukker ikke ophavsret.

Stk. 2. Halvlederprodukters udformning (topografi) nyder ikke beskyttelse efter denne lov, men beskyttes efter reglerne i lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi).

§ 10, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. I § 10, stk. 1, ændres »lov om mønstre« til: »designloven«.

Kapitel 2: Indskrænkninger i ophavsretten og forvaltning af rettigheder ved aftalelicens

Almindelige bestemmelser

§ 11. Bestemmelserne i dette kapitel og kapitel 6 b gør ikke indskrænkninger i ophaverens ret i henhold til § 3 ud over, hvad der følger af § 29.

Stk. 2. Når et værk anvendes i henhold til dette kapitel og kapitel 6 b, må værket ikke ændres i videre udstrækning, end den tilladte brug kræver. Gengives værket offentligt, skal kilden angives i overensstemmelse med, hvad god skik kræver.

Stk. 3. Når et værk anvendes i henhold til dette kapitel og kapitel 6 b, er det ikke tilladt at fremstille eksemplarer på grundlag af en gengivelse af værket i strid med § 2 eller på grundlag af en omgåelse af en teknisk foranstaltning i strid med § 75 c, stk. 1. Bestemmelsen i 1. pkt. finder ikke anvendelse på fremstilling af eksemplarer i medfør af § 16, stk. 5.

§ 11, stk. 3 er indsat ved § 1 i lov nr. 472 af 07.06.2001 fra d. 08.06.2001.
§ 11, stk. 3 er ændret ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.
§ 11, stk. 3, 2. pkt. er indsat fra d. 01.05.2005 ved § 1.2 i lov nr. 1440 af 22.12.2004
§ 11, stk. 1-3 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 741 af 25.06.2014 fra d. 29.10.2014. I § 11, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »kapitel«: »og kapitel 6 b«.
§ 11, stk. 1-3 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1121 af 04.06.2021 fra d. 07.06.2021. I § 11, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 1. pkt., ændres »dette kapitel« til: »dette kapitel, § 52 c, stk. 10,«.
§ 11, stk. 1-3 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 11, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 1. pkt., udgår », § 52 c, stk. 10,«.

Midlertidig eksemplarfremstilling

§ 11 a. Det er tilladt at fremstille midlertidige eksemplarer, som

1) er flygtige eller tilfældige,

2) udgør en integreret og væsentlig del af en teknisk proces,

3) udelukkende har til formål at muliggøre enten et mellemleds transmission af et værk i et netværk mellem tredjeparter eller en lovlig brug af et værk og

4) ikke har selvstændig økonomisk værdi.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for edb-programmer og databaser.

§ 11 a er ændret ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.
§ 11 a, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 11 a, stk. 1, nr. 3, ændres »en mellemmands« til: »et mellemleds«, og »tredjemænd« ændres til: »tredjeparter«.

Tekst- og datamining

§ 11 b. Ved tekst- og datamining forstås enhver automatiseret, analytisk fremgangsmåde, der har til formål at analysere tekst og data i digital form med henblik på at generere oplysninger, herunder mønstre, tendenser og korrelationer.

Stk. 2. Den, som har lovlig adgang til et værk, må foretage udtræk og fremstille eksemplarer af værket med henblik på tekst- og datamining, på betingelse af at rettighedshaveren ikke udtrykkeligt har forbeholdt sig anvendelsen af værket på passende vis, jf. dog § 11 c, stk. 1.

Stk. 3. Udtræk foretaget og eksemplarer fremstillet i henhold til stk. 2 kan opbevares, så længe det er nødvendigt med henblik på tekst- og datamining.

§ 11 b er indsat ved § 1.2 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023.

Tekst- og datamining med henblik på videnskabelig forskning

§ 11 c. Forskningsorganisationer og kulturarvsinstitutioner, som har lovlig adgang til et værk, må foretage udtræk og fremstille eksemplarer af værket for at udføre tekst- og datamining, jf. § 11 b, stk. 1, med henblik på videnskabelig forskning. 1. pkt. gælder, uanset om den videnskabelige forskning udføres inden for rammerne af offentlig-private partnerskaber. 1. pkt. kan ikke fraviges ved aftale.

Stk. 2. Eksemplarer af værker fremstillet i overensstemmelse med stk. 1 skal lagres med et passende sikkerhedsniveau og kan opbevares med henblik på videnskabelig forskning.

Stk. 3. Det er tilladt for rettighedshavere at træffe foranstaltninger, der kan garantere sikkerhed og integritet i de netværk og de databaser, hvor værkerne er lagret. Sådanne foranstaltninger må ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

§ 11 c er indsat ved § 1.2 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023.

Eksemplarfremstilling til privat brug

§ 12. Af et offentliggjort værk må enhver fremstille eller lade fremstille enkelte eksemplarer til sin private brug, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed. Sådanne eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke ret til at

1) opføre et bygningsværk,

2) fremstille et eksemplar af et kunstværk ved afstøbning, ved aftryk fra original plade eller stok eller på nogen anden måde, som indebærer, at eksemplaret kan opfattes som en original,

3) fremstille eksemplarer af edb-programmer i digitaliseret form

4) fremstille eksemplarer i digital form af databaser, når eksemplarfremstillingen sker på grundlag af en gengivelse af databasen i digital form, eller

5) fremstille enkelte eksemplarer i digital form af andre værker end edb-programmer og databaser, medmindre det udelukkende sker til personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 5, er det ikke tilladt uden ophaverens samtykke at fremstille eksemplarer i digital form på grundlag af et eksemplar, der er lånt eller lejet.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke ret til at benytte fremmed medhjælp ved eksemplarfremstillingen, når der er tale om

1) musikværker,

2) filmværker,

3) litterære værker, såfremt den fremmede medhjælp medvirker i erhvervsøjemed,

4) værker af brugskunst eller

5) kunstværker, såfremt eksemplarfremstillingen har form af en kunstnerisk gengivelse.

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke brugeren ret til ved eksemplarfremstilling af musikværker og filmværker at anvende teknisk udstyr, der er stillet til rådighed for almenheden på biblioteker, i forretningslokaler eller på andre offentligt tilgængelige steder. Det samme gælder for litterære værker, såfremt det tekniske udstyr er stillet til rådighed i erhvervsøjemed.

§ 12, stk. 2, nr. 4 og 5 er affattet ved § 1 i lov nr. 472 af 07.06.2001 fra d. 08.06.2001.
§ 12, stk. 1 og stk. 2, nr. 5 er ændret ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.
§ 12, stk. 3 er indsat ved lov nr. 997 af 09.12.2003 fra d. 10.12.2003
§ 12, stk. 4, 3) er indsat ved lov nr. 997 af 09.12.2003 fra d. 10.12.2003
§ 12, stk. 5, 2. pkt. er indsat ved lov nr. 997 af 09.12.2003 fra d. 10.12.2003

Anvendelsen af værker i undervisningsaktiviteter

§ 13. Til brug i undervisningsvirksomhed kan der ske eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden af offentliggjorte værker, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder for undervisningsinstitutioner og andre, som fremstiller eksemplarer og gør værker tilgængelige for almenheden som led i undervisningsvirksomhed. De i stk. 1 nævnte eksemplarer må kun udnyttes inden for undervisningsvirksomhed, som omfattes af den i § 50 forudsatte aftale.

Stk. 3. Offentliggjorte værker efter stk. 1 omfatter alene edb-programmer i digital form, i det omfang der er tale om overføring til almenheden.

Stk. 4. Anvendelse af værker i medfør af stk. 1 gennem sikre elektroniske miljøer, der kun er tilgængelige for en undervisningsinstitutions elever, studerende og undervisningspersonale, anses for at finde sted i Danmark, såfremt uddannelsesinstitutionen er etableret i Danmark.

Stk. 5. Opstår der spørgsmål om, hvorvidt en organisation, der efter § 50, stk. 4, er godkendt til at indgå aftaler omfattet af stk. 1, stiller urimelige vilkår for at indgå aftale, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47. Nævnet kan fastsætte vilkårene for aftalen, herunder vederlagets størrelse.

§ 13, stk. 4 er ændret ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.
§ 13, stk. 5 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 231 af 08.04.2008 fra d. 01.07.2008.
§ 13 er ophævet, og ny § 13 er indsat, ved §§ 1.3-1.4 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023. Hidtidig formulering: Eksemplarfremstilling inden for undervisningsvirksomhed
§ 13. Til brug i undervisningsvirksomhed kan der fremstilles eksemplarer af udgivne værker samt ved optagelse foretages eksemplarfremstilling af værker, som udsendes i radio eller fjernsyn, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. De nævnte eksemplarer må kun udnyttes inden for undervisningsvirksomhed, som omfattes af den i § 50 forudsatte aftale.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 om optagelse gælder ikke for filmværker, som indgår i biografernes almindelige repertoire af spillefilm, medmindre der ved udsendelsen i fjernsyn kun er benyttet mindre dele af værket.
Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 om eksemplarfremstilling af udgivne værker gælder ikke for edb-programmer i digital form.
Stk. 4. Lærere og elever må som led i undervisningsvirksomhed foretage optagelser af deres egne fremførelser af værker, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed. Optagelserne må ikke udnyttes på anden måde.
Stk. 5. Opstår der spørgsmål om, hvorvidt en organisation, der efter § 50, stk. 4, er godkendt til at indgå aftaler omfattet af stk. 1, stiller urimelige vilkår for at indgå aftale, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47. Nævnet kan fastsætte vilkårene, herunder vederlagets størrelse.

§ 13 a. Findes der ikke passende licenser, kan der til brug for formål, der udelukkende tjener til anskueliggørelse i undervisningsvirksomhed, fremstilles eksemplarer og foretages tilgængeliggørelse for almenheden, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed, jf. dog stk. 4. 1. pkt. kan ikke fraviges ved aftale.

Stk. 2. Anvendelse efter stk. 1 er betinget af, at den sker under en uddannelsesinstitutions ansvar i dens lokaler eller andetsteds eller via et sikkert elektronisk miljø, som kun er tilgængeligt for uddannelsesinstitutionens elever, studerende og undervisningspersonale.

Stk. 3. Anvendelse af værker efter stk. 1 via sikre elektroniske miljøer anses for at finde sted i Danmark, såfremt uddannelsesinstitutionen er etableret i Danmark.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 omfatter alene edb-programmer i digital form i det omfang, der er tale om overføring til almenheden.

Stk. 5. Ved anvendelse efter denne paragraf har ophaveren krav på rimelig kompensation, medmindre skaden er minimal.

§ 13 a er indsat ved § 1.4 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023.

Eksemplarfremstilling inden for erhvervsvirksomhed m.v.

§ 14. Offentlige eller private institutioner, organisationer og erhvervsvirksomheder kan til intern brug i deres virksomhed ved fotokopiering eller lignende fremstille eller lade fremstille eksemplarer af fagmæssige artikler i aviser, tidsskrifter og samleværker, af korte afsnit af andre udgivne værker af fagmæssig art, af musikværker samt af illustrationer, som er gengivet i tilslutning til teksten, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. Sådanne eksemplarer må kun udnyttes inden for virksomhed, som omfattes af den i § 50 forudsatte aftale. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder ikke, hvis ophaveren over for nogen af de aftalesluttende parter har nedlagt forbud mod værkets udnyttelse.

Stk. 2. Opstår der spørgsmål om, hvorvidt en organisation, der efter § 50, stk. 4, er godkendt til at indgå aftaler omfattet af stk. 1, stiller urimelige vilkår for at indgå aftale, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47. Nævnet kan fastsætte vilkårene, herunder vederlagets størrelse.

§ 14 er ændret ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.
§ 14, stk. 2 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 231 af 08.04.2008 fra d. 01.07.2008.
§ 14, stk. 1, 3. pkt. er indsat ved § 1.5 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023.

Eksemplarfremstilling på sygehuse m.v.

§ 15. Sygehuse, plejehjem, fængsler og andre døgninstitutioner inden for social- og sundhedsområdet, kriminalforsorgen og lignende må til kortvarig brug for institutionens beboere m.fl. foretage optagelser af værker, der udsendes i radio eller fjernsyn, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed. Sådanne optagelser må kun udnyttes inden for den pågældende institution.

§ 15 er ændret ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.

Eksemplarfremstilling på arkiver, biblioteker og museer

Arkiver, biblioteker og museer

§ 16. Offentlige arkiver, offentlige biblioteker og andre biblioteker, der helt eller delvis finansieres af det offentlige, samt statslige museer og museer, der er godkendt efter museumsloven, må gengive og sprede eksemplarer af værker til brug i deres virksomhed i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2-6, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed. Dette gælder dog ikke for edb-programmer i digital form bortset fra computerspil.

Stk. 2. Institutionerne, jf. stk. 1, og film- eller lydarvsinstitutioner må fremstille eksemplarer i sikkerheds- og beskyttelsesøjemed, herunder af edb-programmer i digital form. Bestemmelsen i 1. pkt. kan ikke fraviges ved aftale.

Stk. 3. Såfremt et eksemplar i en institutions samling er ufuldstændigt, må institutionen fremstille eksemplarer af de manglende dele, medmindre værket kan erhverves i almindelig handel eller hos udgiveren.

Stk. 4. Biblioteker må fremstille eksemplarer af udgivne værker, der bør være tilgængelige i bibliotekets samlinger, men som ikke kan erhverves i almindelig handel eller hos udgiveren.

Stk. 5. Ophavsretten er ikke til hinder for fremstilling af eksemplarer i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale.

Stk. 6. Eksemplarer, der er fremstillet efter stk. 3-5 eller afleveret i medfør af lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale, må udlånes til brugere. Det samme gælder i særlige tilfælde eksemplarer, der er fremstillet efter stk. 2. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse på billedoptagelser og eksemplarer fremstillet i digital form eller i form af lydoptagelser.

Stk. 7. Retten til videre udnyttelse af de eksemplarer, der er fremstillet i medfør af stk. 2-5, afhænger af de i øvrigt gældende regler.

§ 16 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. Hidtidig formulering: § 16. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler, hvorefter arkiver, biblioteker og museer på nærmere fastsatte vilkår kan fremstille enkelte eksemplarer af værker til brug i deres virksomhed, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed. Sker eksemplarfremstillingen i form af lyd- og billedoptagelse eller i digital form, må eksemplarerne ikke uden ophavsmandens samtykke udlånes eller på anden måde gøres tilgængelige for almenheden uden for arkivet, biblioteket eller museet.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt., må offentlige biblioteker og andre biblioteker, der helt eller delvis finansieres af det offentlige, på bestilling gengive artikler fra aviser, tidsskrifter og samleværker, kortere afsnit af bøger og andre udgivne litterære værker samt illustrationer og noder, som er gengivet i tilslutning til teksten, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. Bestemmelsen i 1. pkt. omfatter ikke udsendelse i radio eller fjernsyn eller tilrådighedsstillelse af værker på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, jf. § 2, stk. 4, nr. 1, 2. led.

§ 16 er ændret ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.
§ 16, stk. 2 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023. I § 16, stk. 2, indsættes efter »Institutionerne«: », jf. stk. 1, og film- eller lydarvsinstitutioner«, og efter »i sikkerheds- og beskyttelsesøjemed« indsættes: », herunder af edb-programmer i digital form«.
§ 16, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 1.7 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023.

§ 16 a. Offentliggjorte værker kan gøres tilgængelige for enkeltpersoner på de i § 16, stk. 1, nævnte institutioner til personligt gennemsyn eller studium på stedet ved hjælp af teknisk udstyr.

Stk. 2. Eksemplarer, der er fremstillet eller afleveret i medfør af lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale, må uanset bestemmelsen i stk. 1 kun gøres tilgængelige på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Det Danske Filminstitut for enkelte personer ad gangen.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte institutioner må overføre og udlevere eksemplarer af pligtafleverede værker, der er udsendt i radio og fjernsyn, filmværker og værker, der er offentliggjort i elektroniske kommunikationsnet, til forskningsformål, såfremt værket ikke kan erhverves i almindelig handel. Sådanne eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde.

§ 16 a er indsat fra d. 01.05.2005 ved § 1.3 i lov nr. 1440 af 22.12.2004.

§ 16 b. Offentlige biblioteker og andre biblioteker, der helt eller delvis finansieres af det offentlige, kan på bestilling i digital form gengive artikler fra aviser, tidsskrifter og samleværker, kortere afsnit af bøger og andre udgivne litterære værker samt illustrationer og noder, som er gengivet i tilslutning til teksten, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. Dette gælder dog ikke, hvis ophaveren over for nogen af de aftalesluttende parter har nedlagt forbud mod værkets udnyttelse. Bestemmelsen i 1. pkt. omfatter ikke udsendelse i radio eller fjernsyn eller tilrådighedsstillelse af værker på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, jf. § 2, stk. 4, nr. 2.

Stk. 2. Opstår der spørgsmål om, hvorvidt en organisation, der efter § 50, stk. 4, er godkendt til at indgå aftaler omfattet af stk. 1, stiller urimelige vilkår for at indgå aftale, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47. Nævnet kan fastsætte vilkårene, herunder vederlagets størrelse.

§ 16 b er indsat ved § 1.3 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005.
§ 16 b, stk. 2 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 231 af 08.04.2008 fra d. 01.07.2008.
§ 16 b, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 1.8 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023. 2. pkt. bliver herefter 3. pkt.
§ 16 b, stk. 1 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 16 b, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 2, stk. 4, nr. 1, 2. led« til: »§ 2, stk. 4, nr. 2«.

Værker, der ikke længere forhandles

§ 16 c. Offentlige arkiver, biblioteker, museer og film- og lydarvsinstitutioner kan foretage eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden af værker, der ikke længere forhandles, jf. § 16 e, stk. 1, og som er en permanent del af institutionens samling, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt og anvendelsen ikke sker i erhvervsøjemed, jf. dog § 16 e, stk. 2. 1. pkt. finder ikke anvendelse, hvis rettighedshaveren har nedlagt forbud mod værkets udnyttelse.

Stk. 2. Anvendelse af værker efter stk. 1 anses for at finde sted i Danmark, såfremt det offentlige arkiv, bibliotek eller museum eller den offentlige film- eller lydarvsinstitution er etableret i Danmark.

§ 16 c er indsat ved § 1.9 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023.

§ 16 d. Findes der ikke en repræsentativ fællesorganisation for rettighedshaverne, som kan indgå aftaler efter § 16 c, stk. 1, 1. pkt., jf. § 50, kan offentlige arkiver, biblioteker, museer og film- og lydarvsinstitutioner foretage eksemplarfremstilling og overføring til almenheden af værker, der ikke længere forhandles, jf. § 16 e, stk. 1, og som er en permanent del af institutionens samling. Dette gælder dog ikke, hvis rettighedshaveren har nedlagt forbud mod værkets udnyttelse. Eksemplarfremstilling og overføring til almenheden af værker, jf. 1. pkt., må ikke ske i erhvervsøjemed.

Stk. 2. Anvendelse af værker efter stk. 1 anses for at finde sted i Danmark, såfremt det offentlige arkiv, bibliotek eller museum eller den offentlige film- eller lydarvsinstitution er etableret i Danmark.

§ 16 d er indsat ved § 1.9 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023.

§ 16 e. Et værk anses ikke længere som forhandlet, når det i god tro, og efter at der er gjort en rimelig indsats, må formodes, at hele værket ikke er til rådighed for almenheden gennem normale handelskanaler.

Stk. 2. §§ 16 c og 16 d finder ikke anvendelse for sæt af værker, i det omfang det på baggrund af den rimelige indsats efter stk. 1 kan bevises, at sådanne sæt overvejende består af

1) værker, som ikke er filmværker eller audiovisuelle værker, og som først blev udgivet eller, hvis de ikke er udgivet, først blev udsendt i et tredjeland,

2) filmværker eller audiovisuelle værker, hvis producenter har deres hovedsæde eller opholdssted i et tredjeland, eller

3) tredjelandsstatsborgeres værker eller andre frembringelser, når ingen medlemsstat eller intet tredjeland har kunnet fastlægges med en rimelig indsats i henhold til nr. 1 eller 2.

Stk. 3. Uanset stk. 2 finder § 16 c anvendelse, hvis den relevante kollektive forvaltningsorganisation er tilstrækkelig repræsentativ for rettighedshaverne i et relevant tredjeland.

Stk. 4. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om de krav, der er nødvendige for at fastslå, om der er tale om værker, der ikke længere forhandles.

§ 16 e er indsat ved § 1.9 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023.

§ 16 f. Anvender et offentligt arkiv, bibliotek eller museum eller en offentlig film- eller lydarvsinstitution et værk i henhold til § 16 c eller § 16 d, skal følgende oplysninger, mindst 6 måneder før værket anvendes, gøres tilgængelige på portalen for værker, der ikke længere forhandles:

1) Hvorvidt værkerne er omfattet af licensen i § 16 c eller undtagelsen i § 16 d.

2) Rettighedshaverens mulighed for at nedlægge forbud.

3) Øvrige oplysninger, der er påkrævet i henhold den registreringsproces, der er fastsat af Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret.

Stk. 2. Så snart det er muligt, og hvor det er relevant, skal oplysninger om parterne i licensen, de dækkede områder og anvendelserne, som foretages af et offentligt arkiv, bibliotek eller museum eller en offentlig film- eller lydarvsinstitution i henhold til stk. 1, desuden gøre tilgængelige på portalen for værker, der ikke længere forhandles.

Stk. 3. Kulturministeren kan for at øge den generelle bevidsthed hos rettighedshaverne om anvendelse af værker og andre frembringelser, der ikke længere forhandles, fastsætte nærmere regler om yderligere offentliggørelsesforanstaltninger.

§ 16 f er indsat ved § 1.9 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023.

Personer med syns-, læse- eller hørehandicap m.v.

Overskriften før § 17 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. Hidtidig formulering: Eksemplarfremstilling til syns- og hørehandicappede
Overskriften før § 17 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 719 af 08.06.2018 fra d. 11.10.2018. Hidtidig formulering: Syns- og hørehandicappede

§ 17. Det er tilladt at gengive og sprede eksemplarer af udgivne værker, når gengivelsen og de spredte eksemplarer er særligt bestemt til brug for døve og talelidende, i det omfang §§ 17 a-17 e ikke finder anvendelse. Bestemmelsen i 1. pkt. finder ikke anvendelse på gengivelse eller eksemplarspredning, der sker i erhvervsøjemed.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på lydoptagelser af litterære værker eller på gengivelser, der udelukkende består af lydoptagelser af musikværker.

Stk. 3. Statslige eller kommunale institutioner og andre sociale eller almennyttige institutioner kan til brug for syns- og hørehandicappede ved lyd- eller billedoptagelse fremstille eksemplarer af værker, der udsendes i radio eller fjernsyn, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. Sådanne optagelser må kun udnyttes inden for virksomhed, som omfattes af den i § 50 forudsatte aftale. 1. og 2. pkt. gælder ikke for områder, der er omfattet af §§ 17 a-17-e. 1. pkt. gælder dog ikke, hvis ophaveren over for nogen af de aftalesluttende parter har nedlagt forbud mod værkets udnyttelse.

§ 17, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.
§ 17, stk. 2-3 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. Hidtidig formulering: Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 finder ikke anvendelse på en gengivelse, som udelukkende består af lydoptagelser, samt ved spredning af eksemplarer, der sker ved udlejning til almenheden.
Stk. 3. Erhververen af et eksemplar af værker, som af andre er fremstillet i overensstemmelse med stk. 1, må fremstille sådanne eksemplarer på grundlag af det erhvervede eksemplar, herunder sikkerhedseksemplarer, som er nødvendige for, at erhververen kan udnytte eksemplaret efter dets formål. De fremstillede eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde. Retten til at udnytte dem bortfalder, hvis det erhvervede eksemplar gøres tilgængeligt for almenheden. Dette gælder dog ikke ved udlån og udlejning af erhvervede eksemplarer, som foretages af statslige eller kommunale institutioner og andre sociale eller almennyttige institutioner.
Stk. 4. Af udgivne litterære værker må der, når det ikke sker i erhvervsøjemed, ved lydoptagelse fremstilles eksemplarer med henblik på udlån til blinde, svagtseende, ordblinde, læsehandicappede og andre, som er ude af stand til at læse almindelige bøger. Ophavsmanden har krav på vederlag.

§ 17, stk. 3, 3. pkt. er indsat ved § 1.4 i lov nr. 231 af 08.04.2008 fra d. 01.07.2008.
§ 17, stk. 1 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 719 af 08.06.2018 fra d. 11.10.2018. I § 17, stk. 1, 1. pkt., udgår »blinde, svagtseende,«, og »samt personer i øvrigt, der på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst« ændres til: », i det omfang §§ 17 a-17 e ikke finder anvendelse«.
§ 17, stk. 3 er ophævet ved § 1.4 i lov nr. 719 af 08.06.2018 fra d. 11.10.2018. Stk. 4 bliver herefter stk. 3. Hidtidig formulering: Stk. 3. Lydoptagelser af udgivne litterære værker må gengives og spredes til brug for syns- og læsehandicappede, når det ikke sker i erhvervsøjemed. Ophavsmanden har krav på vederlag. Kan der ikke opnås enighed om størrelsen af vederlaget, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47.
§ 17, stk. 4, der bliver stk. 3, har fået indsat nyt 3. pkt. ved § 1.5 i lov nr. 719 af 08.06.2018 fra d. 11.10.2018.
§ 17, stk. 3, 4. pkt. er indsat ved § 1.10 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023.

§ 17 a. I §§ 17 b-17 e forstås ved:

1) Person med syns- eller læsehandicap: en person, der uanset eventuelle andre handicap

a) er blind,

b) har en synsnedsættelse, som ikke kan afhjælpes, så vedkommende får en synsfunktion, der tilnærmelsesvis svarer til synet hos en person uden en sådan funktionsnedsættelse, og som derfor er ude af stand til at læse trykte værker i tilnærmelsesvis samme grad som en person uden en sådan funktionsnedsættelse,

c) har et perceptions- eller læsehandicap, og som derfor er ude af stand til at læse trykte værker i tilnærmelsesvis samme grad som en person uden et sådant handicap, eller

d) på anden måde grundet et fysisk handicap er ude af stand til at holde eller håndtere en bog eller fokusere eller bevæge øjnene i et omfang, der normalt muliggør læsning.

2) Tilgængeligt format: værker, der præsenteres på en alternativ måde eller i en alternativ form, der giver en person med syns- eller læsehandicap lige så let og behagelig adgang til værket som en person uden de funktionsnedsættelser eller handicap, som er nævnt i nr. 1.

3) Bemyndiget enhed: en enhed, der er godkendt eller anerkendt i en medlemsstat inden for Den Europæiske Union til at forestå uddannelse, undervisning, tilpasset læsning eller adgang til information for personer med syns- eller læsehandicap på ikkekommerciel basis. Det omfatter også offentlige institutioner eller nonprofitorganisationer, der leverer de samme ydelser til personer med syns- eller læsehandicap som en af deres primære aktiviteter eller institutionelle forpligtelser eller som en del af deres almennyttige opgaver.

§ 17 a er indsat ved § 1.6 i lov nr. 719 af 08.06.2018 fra d. 11.10.2018.

§ 17 b. §§ 17 c-17 e finder anvendelse på offentliggjorte værker i form af bøger, tidsskrifter, aviser, blade eller anden type skriftligt materiale, notationer og tilhørende illustrationer på ethvert medie.

§ 17 b er indsat ved § 1.6 i lov nr. 719 af 08.06.2018 fra d. 11.10.2018.

§ 17 c. En person med syns- eller læsehandicap eller en person, der handler på dennes vegne, må fremstille et tilgængeligt format. Et tilgængeligt format må kun bruges af en person med syns- eller læsehandicap.

Stk. 2. En bemyndiget enhed må fremstille, overføre, stille til rådighed, sprede eller udlåne et tilgængeligt format til en person med syns- eller læsehandicap eller en anden bemyndiget enhed inden for Den Europæiske Union. Handlinger efter 1. pkt. må kun ske på ikkekommerciel basis til brug for personer med syns- eller læsehandicap.

Stk. 3. En person med syns- eller læsehandicap eller en bemyndiget enhed må tilegne sig eller få adgang til et tilgængeligt format, der overføres, stilles til rådighed, spredes eller udlånes af en bemyndiget enhed, der er etableret inden for Den Europæiske Union.

Stk. 4. Stk. 1-3 kan ikke fraviges ved aftale.

§ 17 c er indsat ved § 1.6 i lov nr. 719 af 08.06.2018 fra d. 11.10.2018.

§ 17 d. Anvender en bemyndiget enhed, der er etableret i Danmark, § 17 c, stk. 2, har ophaveren krav på kompensation, jf. dog stk. 2. 1. pkt. finder ikke anvendelse, hvis skaden for en ophaver er minimal.

Stk. 2. Der skal ikke betales kompensation, når en bemyndiget enhed, der er etableret i Danmark, fremstiller, overfører, stiller til rådighed, spreder eller udlåner et tilgængeligt format i punktskrift eller andre formater, der normalt kun anvendes af personer med syns- eller læsehandicap.

Stk. 3. Opnås der ikke enighed om kompensation efter stk. 1, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, når en bemyndiget enhed, der er etableret i Danmark, foretager handlinger i medfør af artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende udveksling mellem Unionen og tredjelande af visse værker og andre frembringelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, i tilgængeligt format til gavn for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap.

§ 17 d er indsat ved § 1.6 i lov nr. 719 af 08.06.2018 fra d. 11.10.2018.

§ 17 e. En bemyndiget enhed, der er etableret i Danmark, og som overfører, stiller til rådighed, spreder eller udlåner tilgængelige formater til personer med syns- eller læsehandicap eller bemyndigede enheder i andre lande inden for Den Europæiske Union, eller som importerer tilgængelige formater fra en bemyndiget enhed, der er etableret i et af disse lande, skal indføre en praksis for at sikre, at enheden

1) kun spreder, overfører tilgængelige formater til og stiller tilgængelige formater til rådighed for personer med syns- eller læsehandicap eller andre bemyndigede enheder,

2) tager passende skridt for at modvirke, at tilgængelige formater bliver fremstillet, spredt, overført eller stillet til rådighed på uautoriseret vis,

3) udviser den fornødne omhu ved og fører registre over sin behandling af værker og tilgængelige formater deraf og

4) på sin hjemmeside, hvis dette er passende, eller gennem andre digitale eller fysiske kanaler offentliggør og opdaterer oplysninger om, hvordan den overholder forpligtelserne i nr. 1-3.

Stk. 2. De bemyndigede enheder, der er nævnt i stk. 1, skal efter anmodning give personer med syns- eller læsehandicap, andre bemyndigede enheder eller ophavere en liste over de tilgængelige formater, som enheden har til rådighed, og navn og kontaktoplysninger på de bemyndigede enheder, enheden har samarbejdet med i forbindelse med udvekslingen af tilgængelige formater. Gives den information, der er nævnt i 1. pkt., til en person med syns- eller læsehandicap, skal den gives i et format, der kan tilgås af personen med syns- eller læsehandicap.

§ 17 e er indsat ved § 1.6 i lov nr. 719 af 08.06.2018 fra d. 11.10.2018.

Fremstilling af antologier til brug i undervisningsvirksomhed m.v.

§ 18. Mindre dele af litterære værker og musikværker eller sådanne værker af ringe omfang må til brug i undervisningsvirksomhed gengives i samleværker sammenstillet af bidrag fra et større antal ophavere, når 5 år er forløbet efter det år, da værket blev udgivet. I tilslutning til teksten kan også kunstværker og værker af beskrivende art, jf. § 1, stk. 2, gengives, når 5 år er forløbet efter det år, da værket blev offentliggjort. Ophaveren har krav på vederlag. Kan der ikke opnås enighed om størrelsen af vederlaget, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på værker, der er udarbejdet til brug i undervisningsvirksomhed, eller såfremt gengivelsen sker i erhvervsøjemed.

Stk. 3. Enkelte udgivne sangtekster må gengives i sanghæfter til brug for deltagerne i et møde. Der må dog ikke fremstilles mere end 300 eksemplarer af hvert sanghæfte.

§ 18, stk. 2 er ændret ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.
§ 18, stk. 1, 4. pkt. er indsat ved § 1.5 i lov nr. 231 af 08.04.2008 fra d. 01.07.2008.

Spredning af eksemplarer

§ 19. Når et eksemplar af et værk med ophaverens samtykke er solgt eller på anden måde overdraget til andre inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, må eksemplaret spredes videre. Når det gælder viderespredning i form af udlån eller udlejning, finder bestemmelsen i 1. pkt. også anvendelse ved salg eller anden form for overdragelse til andre uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 er det ikke tilladt uden ophaverens samtykke til almenheden at sprede eksemplarer af værker gennem udlejning. Dette gælder dog ikke for bygningsværker og brugskunst.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 er det ikke tilladt uden ophaverens samtykke til almenheden at sprede eksemplarer af filmværker og eksemplarer af edb-programmer i digitaliseret form gennem udlån. Dette gælder dog ikke, når et eksemplar af et edb-program i digitaliseret form udgør en del af et litterært værk og udlånes sammen med dette.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 medfører ingen indskrænkning i retten til at modtage afgift m.v. efter lov om biblioteksafgift.

§ 19, stk. 1 er ændret ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.

Visning af eksemplarer

§ 20. Når et værk er udgivet, eller når et eksemplar af et kunstværk af ophaveren er overdraget til andre, må de udgivne eller overdragne eksemplarer vises offentligt.

§ 20, stk. 2 er ophævet ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002. Hidtidig formulering: Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for visning af eksemplarer af kunstværker i fjernsyn eller film. Det samme gælder for visning af eksemplarer af litterære eller musikalske værker, hvis værkets indhold derved gøres tilgængeligt for almenheden.

Offentlig fremførelse

§ 21. Et udgivet værk, som ikke er et sceneværk eller et filmværk, må fremføres offentligt

1) ved lejligheder, hvor tilhørerne eller tilskuerne har adgang uden betaling, hvis fremførelsen ikke er det væsentlige ved den pågældende foranstaltning, og hvis denne ikke finder sted i erhvervsøjemed, og

2) når fremførelsen sker til brug ved gudstjeneste.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, gælder ikke for overføring til almenheden, jf. § 2, stk. 4.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, gælder ikke for fremførelse i radio eller fjernsyn, jf. § 2, stk. 4, nr. 1.

§ 21, stk. 2 og 3 er ændret ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.
§ 21, stk. 3 er ophævet ved § 1.6 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. Hidtidig formulering: Stk. 3. Offentliggjorte værker kan gøres tilgængelige for enkeltpersoner på offentlige biblioteker til personligt gennemsyn eller studium på stedet ved hjælp af teknisk udstyr.
§ 21, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 21, stk. 1, nr. 2, udgår »eller undervisning«.
§ 21, stk. 2 er indsat ved § 1.10 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Stk. 2 bliver herefter stk. 3.
§ 21, stk. 2, der bliver stk. 3, er ændret ved § 1.11 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 21, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »samt for fremførelse i undervisningsvirksomhed, der sker i erhvervsøjemed« til: », jf. § 2, stk. 4, nr. 1«.

Citat

§ 22. Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.

Gengivelse af kunstværker m.v.

§ 23. Offentliggjorte kunstværker og værker af beskrivende art, jf. § 1, stk. 2, må gengives i kritiske eller videnskabelige fremstillinger i tilslutning til teksten, når det sker i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet. Gengivelsen må ikke ske i erhvervsøjemed.

Stk. 2. Offentliggjorte kunstværker må gengives ved omtale af dagsbegivenheder i aviser og tidsskrifter, når det sker i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet. Bestemmelsen i 1. pkt. finder ikke anvendelse på værker, der er frembragt med henblik på gengivelse i aviser eller tidsskrifter.

Stk. 3. Udgivne kunstværker eller eksemplarer af kunstværker, der af ophaveren er overdraget til andre, må gengives i aviser, tidsskrifter, film og fjernsyn, når gengivelsen er af underordnet betydning i den pågældende sammenhæng.

§ 23, stk. 1 og 2 er ændret ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.
§ 23, stk. 2 er ophævet ved § 1.6 i lov nr. 231 af 08.04.2008 fra d. 01.07.2008. Hidtidig formulering: Stk. 2. Et offentliggjort kunstværk må gengives i en alment oplysende fremstilling, og gengives i en kritisk eller videnskabelig fremstilling i erhvervsøjemed, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. Dette gælder dog ikke, såfremt ophavsmanden over for nogen af de aftalesluttende parter har nedlagt forbud mod værkets gengivelse.

§ 24. Kunstværker, der indgår i en samling, eller som udstilles offentligt eller udbydes til salg, må gengives i kataloger over samlingen. Sådanne kunstværker må endvidere gengives i meddelelser om udstilling eller salg, herunder i form af overføring til almenheden.

Stk. 2. Kunstværker må afbildes, når de er varigt anbragt på eller ved en for almenheden tilgængelig plads eller vej. Bestemmelsen i 1. pkt. finder ikke anvendelse, såfremt kunstværket er hovedmotivet og gengivelsen udnyttes erhvervsmæssigt.

Stk. 3. Bygninger må frit afbildes.

§ 24, stk. 1 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. Hidtidig formulering: Kunstværker, der indgår i en samling, eller som udstilles eller udbydes til salg, må gengives i kataloger over samlingen og i meddelelser om udstilling eller salg.
§ 24, stk. 1 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 24, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »udstilles«: »offentligt«.

§ 24 a. Offentliggjorte kunstværker må gengives, hvis betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. Dette gælder dog ikke, hvis ophaveren over for nogen af de aftalesluttende parter har nedlagt forbud mod værkets gengivelse.

Stk. 2. Opstår der spørgsmål om, hvorvidt en organisation, der efter § 50, stk. 4, er godkendt til at indgå aftaler omfattet af stk. 1, stiller urimelige vilkår for at indgå aftale, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47. Nævnet kan fastsætte vilkårene, herunder vederlagets størrelse.

§ 24 a er indsat ved § 1.7 i lov nr. 231 af 08.04.2008 fra d. 01.07.2008.

Parodi, karikatur og pastiche

§ 24 b. Det er tilladt at anvende værker, når det sker med henblik på parodi, karikatur eller pastiche.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke omfattet af bestemmelserne i § 11, stk. 1 og 2.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for edb-programmer og databaser.

§ 24 b er indsat ved § 1.13 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.

Reportage af dagsbegivenheder m.v.

§ 25. Når fremførelse eller visning af et værk indgår i en dagsbegivenhed og denne gengives i film, radio eller fjernsyn, må værket medtages i det omfang, det sker som et naturligt led i gengivelsen af dagsbegivenheden.

Overskriften til § 25 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 1269 af 16.12.2009 fra d. 18.12.2009. I overskriften til § 25 indsættes efter »dagsbegivenheder«: »m.v.«

§ 25 a. Værker, der indgår i uddrag, der er givet adgang til efter § 90, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt regler udstedt i medfør af § 90, stk. 5, i samme lov, må gengives i overensstemmelse med § 90, stk. 4, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt regler udstedt i medfør af § 90, stk. 5, i samme lov.

§ 25 a er indsat ved § 2.2 i lov nr. 1269 af 16.12.2009 fra d. 18.12.2009.

Offentlige forhandlinger, aktindsigt m.v.

§ 26. Forhandlinger i Folketinget, kommunalbestyrelserne og andre valgte offentlige myndigheder, i retssager samt på offentlige møder, som afholdes til drøftelse af almene spørgsmål, må gengives uden ophaverens samtykke. Ophaveren har dog eneret til at udgive samlinger af sine egne indlæg.

§ 27. Når eksemplarer af værker beskyttet efter denne lov er indgået til en forvaltningsmyndighed eller domstol i forbindelse med dens virksomhed, er ophavsretten ikke til hinder for, at andre forlanger aktindsigt i eksemplarer af værker, herunder forlanger afskrift eller kopi, i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser herom. Det samme gælder for værker, som er frembragt inden for den pågældende forvaltningsmyndighed eller domstol.

Stk. 2. Ophavsretten er ikke til hinder for, at arkivalier, der er afleveret til et offentligt arkiv eller en institution, som efter kulturministerens bestemmelse kan sidestilles hermed, gøres tilgængelige for almenheden i overensstemmelse med arkivlovgivningens bestemmelser herom. Der må dog ikke udleveres kopier af private arkivalier.

Stk. 3. Retten til videre udnyttelse af værker, hvortil der i henhold til stk. 1 eller 2 er givet adgang, eller hvoraf der er udleveret afskrifter eller kopier, afhænger af de i øvrigt gældende regler.

§ 27, stk. 2 er ændret ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.
§ 27, stk. 1 er ændret ved lov nr. 997 af 09.12.2003 fra d. 10.12.2003.
§ 27, stk. 1 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. I § 27, stk. 2, udgår »afskrifter eller fremstilles«.

§ 28. Det er tilladt i det omfang, som betinges af formålet, at gengive værker i forbindelse med

1) retssager og sager i administrative nævn og lignende og

2) sagsbehandling inden for offentlige myndigheder og institutioner, som henhører under Folketinget.

Stk. 2. Retten til videre udnyttelse afhænger af de i øvrigt gældende regler.

Ændring af bygninger og brugsgenstande

§ 29. Bygninger kan ændres af ejeren uden ophaverens samtykke, når det sker af tekniske grunde eller af hensyn til deres praktiske anvendelighed.

Stk. 2. Brugsgenstande kan ændres af ejeren uden ophaverens samtykke.

Aftalelicens for pressepublikationer

§ 29 a. Pressepublikationer og værker, der indgår heri, kan af udbydere af informationssamfundstjenester eftergøres online eller stilles til rådighed på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, jf. § 2, stk. 1 og stk. 4, nr. 1, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt.

Stk. 2. Ophaveren kan over for de aftalesluttende parter nedlægge forbud mod den i stk. 1 nævnte anvendelse af pressepublikationer.

Stk. 3. Opstår der spørgsmål om, hvorvidt en organisation, der efter § 50, stk. 4, er godkendt til at indgå aftaler omfattet af stk. 1, stiller urimelige vilkår for at indgå aftale, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47. Nævnet kan fastsætte vilkårene, herunder vederlagets størrelse.

§ 29 a er indsat ved § 1.3 i lov nr. 1121 af 04.06.2021 fra d. 07.06.2021.

Særlige bestemmelser om radio og fjernsyn

§ 30. DR, TV 2/DANMARK A/S, de regionale TV 2-virksomheder, andre radio- og fjernsynsforetagender og onlineindholdsudbydere kan udsende offentliggjorte værker i radio eller fjernsyn og stille offentliggjorte værker til rådighed på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, jf. § 2, stk. 4, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. Bestemmelsen i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på den eksemplarfremstilling, som er nødvendig for gengivelsen. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder ikke for sceneværker og filmværker.

Stk. 2. Ophaveren kan over for radio- eller fjernsynsforetagendet nedlægge forbud mod eksemplarfremstilling, udsendelse og tilrådighedsstillelse af værket i henhold til stk. 1.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, når ophaveren til et kunstværk har overdraget et eller flere eksemplarer til andre.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., finder ikke anvendelse på udsendelser i radio og fjernsyn via satellit, medmindre der samtidig af det pågældende radio- eller fjernsynsforetagende foretages udsendelse over et jordsendenet.

Stk. 5. Opstår der spørgsmål om, hvorvidt en organisation, der efter § 50, stk. 4, er godkendt til at indgå aftaler omfattet af stk. 1, stiller urimelige vilkår for at indgå aftale, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47. Nævnet kan fastsætte vilkårene, herunder vederlagets størrelse.

§ 30, stk. 1 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. I § 30, stk. 1, ændres »Danmarks Radio, TV 2 samt Færøernes Radio (Utvarp Føroya), Færøernes Fjernsyn (Sjónvarp Føroya) og Grønlands Radio (Kalaallit Nunaata Radioa)« til: »DR, TV 2/DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder«.
§ 30, stk. 6 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 231 af 08.04.2008 fra d. 01.07.2008.
§ 30, stk. 1 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Hidtidig formulering: § 30. DR, TV 2/DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder kan i radio eller fjernsyn udsende udgivne værker, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder ikke for sceneværker og filmværker.
§ 30, stk. 2 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 30, stk. 2, ændres »værkets udsendelse« til: »eksemplarfremstilling, udsendelse og tilrådighedsstillelse af værket«.
§ 30, stk. 3 er ophævet ved § 1.16 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Stk. 4-6 bliver herefter stk. 3-5. Hidtidig formulering: Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte, at bestemmelserne i stk. 1 og 2 skal finde tilsvarende anvendelse på aftaler, der er indgået af andre radio- og fjernsynsforetagender.

§ 30 a. Offentliggjorte værker, der indgår i DR's, TV 2/DANMARK A/S' og de regionale TV 2-virksomheders egne produktioner, kan af de nævnte radio- og fjernsynsforetagender genudsendes og stilles til rådighed på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, jf. § 2, stk. 4, nr. 2, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. Bestemmelsen i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på eksemplarfremstilling, som er nødvendig for gengivelsen. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. gælder kun for værker, der indgår i produktioner, som har været udsendt før den 1. januar 2007.

Stk. 2. Ophaveren kan over for radio- eller fjernsynsforetagendet nedlægge forbud mod værkets gengivelse i henhold til stk. 1.

§ 30 a er indsat ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.
§ 30 a, stk. 1 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.5.2005. I § 30 a, stk. 1, ændres »Danmarks Radios og TV 2's« til: »DR's, TV 2/DANMARK A/S' og de regionale TV 2-virksomheders«.
§ 30 a, stk. 1, 3. pkt. er ændret ved § 1.9 i lov nr. 231 af 08.04.2008 fra d. 01.07.2008. I § 30 a, stk. 1, 3. pkt., ændres »1. januar 1998« til: »1. januar 2007«.
§ 30 a, stk. 1 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 30 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 2, stk. 4, nr. 1, 2. led« til: »§ 2, stk. 4, nr. 2«.

§ 31. Radio- og fjernsynsforetagender må til brug i deres udsendelser optage værker på bånd, film eller anden indretning, der kan gengive dem, under forudsætning af, at de har ret til at udsende de pågældende værker. Retten til at gøre således optagne værker tilgængelige for almenheden afhænger af de i øvrigt gældende regler.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om vilkårene for at foretage sådanne optagelser og om brugen og opbevaringen af disse.

§ 32. Diskussionsudsendelser i radio og fjernsyn, hvorunder almene spørgsmål drøftes, må gengives uden ophaverens samtykke. Ophaveren har dog eneret til at udgive samlinger af sine egne indlæg.

§ 33. DR, TV 2/DANMARK A/S, de regionale TV 2-virksomheder, andre radio- og fjernsynsforetagender og onlineindholdsudbydere kan stille offentliggjorte lydoptagelser til rådighed på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, jf. § 2, stk. 4, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. Bestemmelsen i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på den eksemplarfremstilling, som er nødvendig for gengivelsen.

Stk. 2. Rettighedshaveren kan over for radio- og fjernsynsforetagendet og onlineindholdsudbyderen nedlægge forbud mod eksemplarfremstilling og tilrådighedsstillelse af lydoptagelsen i henhold til stk. 1.

Stk. 3. Opstår der spørgsmål om, hvorvidt en organisation, der efter § 50, stk. 4, er godkendt til at indgå aftaler omfattet af stk. 1, stiller urimelige vilkår for at indgå aftale, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47. Nævnet kan fastsætte vilkårene, herunder vederlagets størrelse.

§ 33 er ophævet ved § 1.11 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. Hidtidig formulering: Værker, som udsendes i radio eller fjernsyn, må optages på bånd, film eller anden indretning, der kan gengive dem, og opbevares i Statens Mediesamling, såfremt udsendelsen er af dokumentarisk værdi. Mediesamlingen må fremstille enkelte eksemplarer af udsendelserne i sikkerheds- og beskyttelsesøjemed samt til forskningsformål. Retten til videre udnyttelse afhænger af de i øvrigt gældende regler.
Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte, at bestemmelsen i stk. 1 skal finde tilsvarende anvendelse på andre offentlige arkiver.

§ 33 er indsat ved § 1.17 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.

§ 34. Radio- og fjernsynsforetagender kan efter anmodning udlevere optagelser af radio- og fjernsynsudsendelser til personer, der har medvirket i de pågældende udsendelser, eller som anser sig for krænket gennem omtale i en bestemt udsendelse eller gennem offentlig omtale af den pågældende udsendelse. Optagelser, der er udleveret i henhold til 1. pkt., må kun benyttes til intern brug.

§ 34 er ændret ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.

§ 35. Værker, som udsendes i radio eller fjernsyn, må samtidig og uændret videreudsendes, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. Bestemmelsen i 1. pkt. finder kun anvendelse på videreudsendelse i en internetadgangstjeneste, såfremt denne udbydes i et kontrolleret miljø. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder ikke for rettigheder, som indehaves af radio- og fjernsynsforetagender.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 må værker, der indgår i en trådløs radio- eller fjernsynsudsendelse, som modtages ved hjælp af egen antenne, videreudsendes over kabelanlæg, som ikke omfatter mere end 2 tilslutninger.

Stk. 3. Ejeren af et anlæg og udbyderen af en internettjeneste er ansvarlig for, at der træffes aftale om videreudsendelse efter stk. 1 over anlægget eller internettjenesten. Er et vederlag, som ejeren eller udbyderen skal betale efter en aftale indgået i overensstemmelse med stk. 1 eller en kendelse fra Ophavsretslicensnævnet efter § 48, stk. 1, fastsat som et beløb pr. tilslutning, er brugeren af den enkelte tilslutning pligtig at betale ejeren eller udbyderen et beløb, som svarer dertil.

Stk. 4. Værker, som udsendes i radio eller fjernsyn, må på anden måde, end hvad der er bestemt i stk. 1, gengives af andre, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. Eksemplarfremstilling og tilrådighedsstillelse af værker på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, jf. § 2, stk. 4, skal ske i tidsmæssig tilknytning til udsendelsen.

Stk. 5. Værker, der af en onlinetjenesteudbyder med et samlet udbud af audiovisuelle produktioner stilles til rådighed på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, jf. § 2, stk. 4, må gengives af andre, når gengivelsen sker inden for samme tidsrum som onlinetjenesteudbyderens tilrådighedsstillelse og betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 4 og 5 gælder ikke, hvis ophaveren over for nogen af de aftalesluttende parter har nedlagt forbud mod værkets udnyttelse. Bestemmelserne gælder ikke for rettigheder, som indehaves af radio- og fjernsynsforetagender eller onlinetjenesteudbydere.

Stk. 7. Opstår der spørgsmål om, hvorvidt en organisation, der efter § 50, stk. 4, er godkendt til at indgå aftaler omfattet af stk. 4 eller 5, stiller urimelige vilkår for at indgå aftale, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47. Nævnet kan fastsætte vilkårene, herunder vederlagets størrelse.

§ 35, stk. 4-7 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 741 af 25.06.2014 fra d. 29.10.2014.
§ 35, stk. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1121 af 04.06.2021 fra d. 07.06.2021. I § 35, stk. 1, 1. pkt., udgår »trådløst« og »over kabelanlæg og på samme måde videreudsendes til almenheden ved hjælp af radioanlæg«.
§ 35, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 1.5 i lov nr. 1121 af 04.06.2021 fra d. 07.06.2021. 2. pkt. bliver herefter 3. pkt.
§ 35, stk. 3 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1121 af 04.06.2021 fra d. 07.06.2021. I § 35, stk. 3, ændres i 1. pkt. »som nævnt i stk. 1« til: »og udbyderen af en internettjeneste«, »af radio- og fjernsynsudsendelser« ændres til: »efter stk. 1«, og efter »over anlægget« indsættes: »eller internettjenesten«.
§ 35, stk. 3 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 1121 af 04.06.2021 fra d. 07.06.2021. I § 35, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »som ejeren«: »eller udbyderen«, og efter »betale ejeren« indsættes: »eller udbyderen«.
§ 35, stk. 5 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 1121 af 04.06.2021 fra d. 07.06.2021. I § 35, stk. 5, ændres i 1. pkt. »et radio- eller fjernsynsforetagende« til: »en onlinetjenesteudbyder med et samlet udbud af audiovisuelle produktioner«, og »stilles til rådighed af andre på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, jf. § 2, stk. 4, nr. 1, når tilrådighedsstillelsen sker på samme måde og inden for samme tidsrum som radio- eller fjernsynsforetagendets« ændres til: »gengives af andre, når gengivelsen sker inden for samme tidsrum som onlinetjenesteudbyderens«, og 2. pkt. udgår. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Eksemplarfremstilling, der er nødvendig for tilrådighedsstillelsen, kan foretages.
§ 35, stk. 6 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 1121 af 04.06.2021 fra d. 07.06.2021. I § 35, stk. 6, 2. pkt., indsættes efter »radio- og fjernsynsforetagender«: »eller onlinetjenesteudbydere«.
§ 35, stk. 4 og 5 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 35, stk. 4, 2. pkt., og stk. 5, ændres »§ 2, stk. 4, nr. 1« til: »§ 2, stk. 4«.

Særlige bestemmelser om edb-programmer m.v.

§ 36. Den, der har ret til at benytte et edb-program, må

1) fremstille sådanne eksemplarer af programmet og foretage sådanne ændringer i programmet, som er nødvendige for, at den pågældende kan benytte det efter dets formål, herunder foretage rettelse af fejl,

2) fremstille et sikkerhedseksemplar af programmet, for så vidt det er nødvendigt for benyttelsen af det, og

3) besigtige, undersøge eller afprøve edb-programmet for at fastslå, hvilke ideer og principper der ligger til grund for de enkelte elementer i programmet, hvis dette sker i forbindelse med sådan indlæsning, visning på skærm, kørsel, overførsel, lagring eller lignende af programmet, som vedkommende er berettiget til at udføre.

Stk. 2. Den, der har ret til at benytte en database, må foretage sådanne handlinger, som er nødvendige for, at den pågældende kan få adgang til databasens indhold og gøre normal brug af dette.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 2 og 3, samt stk. 2 kan ikke fraviges ved aftale.

§ 36, stk. 3 er ændret ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.

§ 37. Eksemplarfremstilling af et edb-programs kode og oversættelse af kodens form er tilladt, når dette er en forudsætning for at skaffe de oplysninger, der er nødvendige for at tilvejebringe interoperabilitet mellem et selvstændigt udviklet edb-program og andre edb-programmer, såfremt

1) handlingerne udføres af licenshaveren eller af en anden person, der har ret til at benytte et eksemplar af et edb-program, eller på disses vegne af en person, der har tilladelse hertil,

2) de oplysninger, der er nødvendige for at tilvejebringe interoperabilitet, ikke tidligere har været let og hurtigt tilgængelige for de i nr. 1 nævnte personer, og

3) handlingerne er begrænset til de dele af det oprindelige edb-program, der er nødvendige for at opnå interoperabilitet.

Stk. 2. De oplysninger, der er indhentet i forbindelse med anvendelsen af stk. 1, må ikke

1) benyttes til andre formål end at gøre det selvstændigt udviklede edb-program interoperabelt,

2) videregives til tredjepart, undtagen når dette er nødvendigt for at gøre det selvstændigt udviklede edb-program interoperabelt, eller

3) benyttes til udvikling, fremstilling eller markedsføring af et edb-program, der i sin udtryksform i vid udstrækning svarer til det oprindelige, eller til nogen anden handling, som krænker ophavsretten.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 kan ikke fraviges ved aftale.

§ 37, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 37, stk. 2, nr. 2, ændres »tredjemand« til: »tredjepart«.

Vederlag for erhvervsmæssigt videresalg af kunstværker

§ 38. Ophaveren har ret til vederlag ved videresalg af eksemplarer af kunstværker, herunder malerier, collager, tegninger, graveringer, tryk, litografier, skulpturer, vægtæpper, keramisk kunst, glaskunst og fotografiske værker (følgeretsvederlag). Bestemmelsen i 1. pkt. omfatter eksemplarer af kunstværker, som er udført i ét eksemplar eller i et begrænset antal af ophaveren selv eller med dennes tilladelse. Bestemmelsen i 1. pkt. omfatter ikke bygningsværker.

Stk. 2. Følgeretsvederlag skal betales ved alle videresalg, hvor der som sælgere, købere eller formidlere deltager professionelle på kunstmarkedet, herunder auktionshuse, kunstgallerier og kunsthandlere. Pligten til at betale vederlag påhviler sælgeren eller formidleren. Der skal kun betales vederlag, hvis salgsprisen overstiger 300 euro (ekskl. moms). Det samlede vederlag kan ikke overstige 12.500 euro (ekskl. moms) pr. eksemplar.

Stk. 3. Vederlaget beregnes som

1) 5 pct. af den del af salgsprisen, der udgør indtil 50.000 euro (ekskl. moms),

2) 3 pct. af den del af salgsprisen, der ligger mellem 50.000,01 og 200.000 euro (ekskl. moms),

3) 1 pct. af den del af salgsprisen, der ligger mellem 200.000,01 og 350.000 euro (ekskl. moms),

4) 0,5 pct. af den del af salgsprisen, der ligger mellem 350.000,01 og 500.000 euro (ekskl. moms), og

5) 0,25 pct. af den del af salgsprisen, der ligger over 500.000 euro (ekskl. moms).

Stk. 4. Retten til vederlag består indtil ophavsrettens udløb, jf. § 63. Retten er personlig og uoverdragelig. Efter ophaverens død falder retten dog i arv til ophaverens ægtefælle og livsarvinger. Efterlader ophaveren sig ikke ægtefælle eller livsarvinger, tilfalder vederlagsretten den organisation, som er nævnt i stk. 5.

Stk. 5. Følgeretsvederlag kan kun gøres gældende af en organisation, som er godkendt af kulturministeren. Organisationen forestår opkrævningen og foretager fordelingen til de berettigede. Den berettigedes krav mod organisationen består, indtil 3 år er forløbet fra udgangen af det år, i hvilket videresalget fandt sted. Forældelsen afbrydes ved skriftligt påkrav fra den berettigede.

Stk. 6. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om sagsbehandlingen i forbindelse med godkendelsen af den organisation, som er nævnt i stk. 5.

Stk. 7. Sælgere eller formidlere, jf. stk. 2, 2. pkt., skal

1) fremsende en årlig opgørelse til organisationen pr. 1. juni over det foregående års salg af kunstværker, som omfattes af følgeretsordningen, jf. stk. 1 og 2, attesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor og

2) efter anmodning fra organisationen inden 4 uger fra modtagelse af anmodningen fremsende alle de oplysninger, der er nødvendige for at sikre betaling af vederlag, når organisationen anmoder herom inden for 3 år efter videresalget.

§ 38 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1402 af 21.12.2005 fra d. 01.01.2006. Hidtidig formulering: § 38. Ved erhvervsmæssigt videresalg af eksemplarer af kunstværker har ophavsmanden ret til et vederlag på 5 pct. af salgsprisen ekskl. moms.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 omfatter ikke bygningsværker. Værker af brugskunst er ikke omfattet, hvis de er fremstillet i flere identiske eksemplarer.
Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om vederlagets beregning, herunder bestemmelser om mindstebeløb for den salgspris, som skal medføre ret til vederlag.
Stk. 4. Retten til vederlag består indtil ophavsrettens udløb, jf. § 63. Retten er personlig og uoverdragelig. Efter ophavsmandens død falder retten dog i arv til ophavsmandens ægtefælle og livsarvinger. Efterlader ophavsmanden sig ikke ægtefælle eller livsarvinger, tilfalder vederlagsretten den organisation, som er nævnt i stk. 5.
Stk. 5. Retten til vederlag kan kun gøres gældende af en organisation, som er godkendt af kulturministeren. Organisationen forestår opkrævningen og foretager udlodningen til de berettigede. Den berettigedes krav mod organisationen består, indtil 3 år er forløbet fra udgangen af det år, i hvilket videresalget fandt sted. Forældelsen afbrydes ved skriftligt påkrav fra den berettigede.
Stk. 6. Ved erhvervsmæssigt videresalg som nævnt i stk. 1 er sælgeren forpligtet til at fremsende en årlig opgørelse over salget af kunstværker attesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor til den organisation, som er nævnt i stk. 5.

§ 38, stk. 6 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 510 af 12.06.2009 fra d. 28.12.2009.

Vederlag for eksemplarfremstilling til privat brug

§ 39. Den, der erhvervsmæssigt fremstiller eller indfører lagringsmedier, hvorpå lyd eller billeder kan optages eller på anden måde kopieres, skal betale vederlag til ophaverne til de i stk. 2 nævnte værker.

Stk. 2. Vederlaget skal betales for lagringsmedier, der er egnet til fremstilling af eksemplarer til privat brug, og kun for værker, som er udsendt i radio eller fjernsyn, som er udgivet på fonogram, film, videogram el. lign., eller som er stillet til rådighed på en sådan måde, at almenheden har adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt.

Stk. 3. Administrationen og kontrollen, herunder opkrævningen, udøves af en fællesorganisation, som repræsenterer en væsentlig del af ophavere, udøvende kunstnere og andre rettighedshavere, herunder fremstillere af grammofonplader m.v. og fotografer, hvis værker, præstationer m.v. anvendes i Danmark. Organisationen skal godkendes af kulturministeren. Ministeren kan forlange at få meddelt alle oplysninger om opkrævningen, forvaltningen og fordelingen af vederlaget.

Stk. 4. Organisationen fastsætter retningslinjer for udbetalingen af vederlaget til de berettigede, så fordelingen i videst muligt omfang sker i overensstemmelse med den kopiering, som finder sted. En tredjedel af det årlige beløb til udbetaling skal dog anvendes til støtte af formål, der er fælles for ophaverne m.fl. inden for de grupper, som repræsenteres af organisationen, jf. stk. 3.

Stk. 5. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om sagsbehandlingen i forbindelse med godkendelsen af den fællesorganisation, som er nævnt i stk. 3.

§ 39, stk. 3 er affattet ved § 1 i lov nr. 472 af 07.06.2001 fra d. 08.06.2001.
§ 39, stk. 5 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 510 af 12.06.2009 fra d. 28.12.2009.
§ 39, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 2607 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. Overalt i loven ændres »lyd- eller videobånd« til: »lagringsmedier«.
§ 39, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 2607 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 39, stk. 1, udgår »eller andre indretninger«, og efter »optages« indsættes: »eller på anden måde kopieres«.
§ 39, stk. 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 2607 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 39, stk. 2, ændres »bånd m.v.« til: »lagringsmedier«, og »eller som er udgivet på fonogram, film, videogram eller lignende« ændres til: »som er udgivet på fonogram, film, videogram el. lign., eller som er stillet til rådighed på en sådan måde, at almenheden har adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt«.

§ 39 a. Virksomheder, der fra udlandet sælger lagringsmedier til privatpersoner i Danmark, hvorpå lyd eller billeder kan optages eller på anden måde kopieres, skal betale vederlag til ophaverne til de i § 39, stk. 2, nævnte værker.

Stk. 2. Erhvervsdrivende, offentlige myndigheder og andre juridiske personer, der ikke er omfattet af § 39, stk. 1, og som fra udenlandske virksomheder køber lagringsmedier, hvorpå lyd eller billeder kan optages eller på anden måde kopieres, skal betale vederlag til ophaverne til de i § 39, stk. 2, nævnte værker, såfremt lagringsmedierne udleveres til privatpersoner til privat brug.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 39, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse på stk. 1 og 2.

§ 39 a er indsat ved § 1.4 i lov nr. 2607 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022.

§ 40. De vederlagspligtige lagringsmedier, jf. § 39, stk. 2, og vederlaget for disse er fra den 1. januar 2022 følgende:

1) Harddisk mindre end eller lig 128 gb: 4,00 kr.

2) Harddisk større end 128 gb: 16,00 kr.

3) Tablet: 45,00 kr.

4) Smartphone: 45,00 kr.

5) Bærbar computer: 45,00 kr.

6) Stationær computer: 45,00 kr.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte vederlag reguleres fra den 1. januar 2023 årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

§ 40 er ændret ved lov nr. 997 af 09.12.2003 fra d. 10.12.2003.
§ 40 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 569 af 09.06.2006 fra d. 10.06.2006. Hidtidig formulering: § 40. Vederlaget udgør for 2003 pr. minut spilletid for analoge lydbånd 0,0563 kr. og for analoge videobånd 0,0784 kr.
Stk. 2. Vederlaget udgør for 2003 for digitale lydmedier 1,75 kr. pr. stk., for digitale billedmedier 9,41 kr. pr. stk. og for digitale hukommelseskort 4 kr. pr. stk.
Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte vederlag reguleres fra 2004 årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

§ 40 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 2607 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. Hidtidig formulering: § 40. Vederlaget udgør for 2006 pr. minut spilletid for analoge lydbånd 0,0603 kr. og for analoge videobånd 0,0839 kr.
Stk. 2. Vederlaget udgør for 2006 for digitale lydmedier 1,88 kr. pr. stk., for digitale billedmedier 3 kr. pr. stk. og for digitale hukommelseskort 4,28 kr. pr. stk.
Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte vederlag reguleres fra 2007 årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

§ 41. Virksomheder, der erhvervsmæssigt fremstiller eller indfører lagringsmedier, skal anmeldes hos fællesorganisationen.

Stk. 2. Organisationen udsteder et bevis for anmeldelsen.

Stk. 3. Anmeldte virksomheder er berettigede til, uden at vederlaget er berigtiget, at indføre eller fra anden anmeldt virksomhed at modtage lagringsmedier, der er vederlagspligtige efter § 39.

§ 41, stk. 1 og 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 2607 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. Overalt i loven ændres »lyd- eller videobånd« til: »lagringsmedier«.

§ 42. Vederlagsperioden er måneden.

Stk. 2. Anmeldte virksomheder skal opgøre det vederlagspligtige antal lagringsmedier efter type, der i perioden er udleveret fra virksomheden.

Stk. 3. Anmeldte virksomheder, der udtager lagringsmedier til brug i virksomheden, skal medregne forbruget til udleveringen efter stk. 2.

Stk. 4. Opgørelsen specificeres efter retningslinjer, som fastsættes af kulturministeren efter forhandling med fællesorganisationen. Kulturministeren kan endvidere efter forhandling med fællesorganisationen fastsætte retningslinjer for kontrol med den i 1. pkt. nævnte opgørelse.

Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte regler, der har til formål at forenkle ordningen med fradrag eller tilbagebetaling af vederlag for lagringsmedier, der anvendes til professionelle formål, herunder undervisningsformål og erhvervsmæssige formål, jf. § 43, stk. 1, nr. 3, og § 44, stk. 1, nr. 2.

Stk. 6. Enhver, som videresælger lagringsmedier, har pligt til efter anmodning fra organisationen inden 4 uger at oplyse, hvem lagringsmedierne er købt af.

§ 42, stk. 5 og 6 er indsat ved lov nr. 997 af 09.12.2003 fra d. 10.12.2003.
§ 42, stk. 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 2607 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. Overalt i loven ændres »lyd- eller videobånd« til: »lagringsmedier«.
§ 42, stk. 2 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 2607 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 42, stk. 2, ændres »lyd- og videobånd, der i perioden er udleveret fra virksomheden, samt disses spilletid« til: »lagringsmedier efter type, der i perioden er udleveret fra virksomheden«.
§ 42, stk. 5 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 2607 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 42, stk. 5, ændres »lyd- og videobånd m.v., der anvendes til professionelle formål« til: »lagringsmedier, der anvendes til professionelle formål, herunder undervisningsformål og erhvervsmæssige formål«.
§ 42, stk. 6 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 2607 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 42, stk. 6, ændres »lyd- og videobånd m.v.« til: »lagringsmedier«, og »båndene m.v.« ændres til: »lagringsmedierne«.

§ 43. I det vederlagspligtige antal opgjort efter § 42, stk. 2, fradrages:

1) Antallet af lagringsmedier, der er udleveret til en anden anmeldt virksomhed efter § 41, stk. 3.

2) Antallet af lagringsmedier, der er udført.

3) Antallet af lagringsmedier, der vil blive anvendt til professionelle formål, herunder undervisningsformål og erhvervsmæssige formål.

4) Antallet af lagringsmedier, der vil blive anvendt til fremstilling af eksemplarer til brug for personer med syns- eller hørehandicap.

5) Antallet af lagringsmedier, der vil blive anvendt til særlige formål, som af kulturministeren er undtaget fra vederlaget.

Stk. 2. Kulturministeren kan efter forhandling med fællesorganisationen fastsætte retningslinjer for kontrol med fradrag efter stk. 1.

§ 43, stk. 1, nr. 5 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 2607 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. Overalt i loven ændres »lyd- eller videobånd« til: »lagringsmedier«.
§ 43, stk. 1, nr. 1-4 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 2607 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 43, stk. 1, nr. 1-4, ændres »lyd- og videobånd« til: »lagringsmedier«.
§ 43, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 2607 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 43, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »undervisningsformål«: »og erhvervsmæssige formål«.
§ 43, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 2607 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 43, stk. 1, nr. 4, ændres »optagelser til brug for syns- og hørehandicappede« til: »eksemplarer til brug for personer med syns- eller hørehandicap«.

§ 44. Vederlaget tilbagebetales ved

1) erhvervsmæssig udførsel af vederlagsberigtigede lagringsmedier,

2) anvendelse af vederlagsberigtigede lagringsmedier til professionelle formål, herunder undervisningsformål og erhvervsmæssige formål,

3) anvendelse af vederlagsberigtigede lagringsmedier til fremstilling af eksemplarer, som anvendes af personer med syns- eller hørehandicap, eller

4) anvendelse af vederlagsberigtigede lagringsmedier til særlige formål, som af kulturministeren er undtaget fra vederlaget.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med fællesorganisationen de nærmere retningslinjer for vederlagsgodtgørelse efter stk. 1.

§ 44, stk. 1, nr. 1-4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 2607 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. Overalt i loven ændres »lyd- eller videobånd« til: »lagringsmedier«.
§ 44, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 2607 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 44, stk. 1, nr. 2, ændres »herunder undervisning« til: »herunder undervisningsformål og erhvervsmæssige formål«.
§ 44, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 2607 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 44, stk. 1, nr. 3, ændres »optagelser, som anvendes af syns- eller hørehandicappede« til: »eksemplarer, som anvendes af personer med syns- eller hørehandicap«.

§ 45. Anmeldte virksomheder skal føre regnskab over fremstilling, indførsel og udlevering m.v. af vederlagspligtige lagringsmedier.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med fællesorganisationen de nærmere retningslinjer for de anmeldte virksomheders regnskabsførelse, herunder udstedelse af fakturaer m.v.

Stk. 3. Anmeldte virksomheder skal opbevare regnskabsmateriale i 5 år efter regnskabsårets udløb.

§ 45, stk. 1 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 2607 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 45, stk. 1, ændres »lyd- og videobånd« til: »lagringsmedier«.

§ 46. Anmeldte virksomheder skal efter udløbet af hver vederlagsperiode og senest ved udgangen af den følgende måned til fællesorganisationen angive mængden og typen af udleverede lagringsmedier, jf. §§ 42 og 43, medmindre fællesorganisationen efter anmodning har besluttet at udskyde tidspunktet for angivelsen. Virksomheden skal senest samtidig med angivelsen indbetale vederlaget til organisationen. Angivelsen skal underskrives af virksomhedens ledelse.

§ 46 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 2607 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 46, 1. pkt., ændres »mængden af udleverede lyd- og videokassettebånd og disses spilletid, jf. §§ 42 og 43« til: »mængden og typen af udleverede lagringsmedier, jf. §§ 42 og 43, medmindre fællesorganisationen efter anmodning har besluttet at udskyde tidspunktet for angivelsen«.

§ 46 a. Kulturministeren skal i 2023 og efterfølgende hvert tredje år foretage en evaluering af §§ 39-46 med henblik på at vurdere behovet for en ændring af bestemmelserne. Udgiften til evalueringerne dækkes af vederlaget, jf. §§ 39 og 39 a, og afholdes af fællesorganisationen.

§ 46 a er indsat ved § 1.4 i lov nr. 510 af 12.06.2009 fra d. 28.12.2009.
§ 46 a er ændret ved § 1.15 i lov nr. 2607 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. Hidtidig formulering: § 46 a. Kulturministeren kan yde rettighedshaverne kompensation for forskellen mellem provenuet for salg af blanke dvd'er i et bestemt år og provenuet for salg af blanke dvd'er i 2005, i det omfang førstnævnte provenu er mindre end i 2005.

Ophavsretslicensnævnet

Overskriften til § 47 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 231 af 08.04.2008 fra d. 01.07.2008. Hidtidig formulering: Fælles bestemmelser om tvangslicens

§ 47. Kulturministeren nedsætter Ophavsretslicensnævnet. Nævnet består af en forperson og 2 medlemmer, som udpeges af kulturministeren. Forpersonen skal være højesteretsdommer.

Stk. 2. Ophavsretslicensnævnet kan træffe afgørelse i henhold til § 11 c, stk. 3, § 13, § 13 a, stk. 5, og § 14, 16 b, § 17 d, stk. 3, § 18, stk. 1, § 24 a, § 29 a, stk. 3, § 30, § 33, § 35, stk. 7, § 48, stk. 1-3, § 51, stk. 2, § 52 a, stk. 8, § 52 b, stk. 4, § 52 c, stk. 6, § 55 c, § 68, § 75 a, stk. 3, og § 75 d. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om nævnets virksomhed, herunder om dækning af omkostningerne ved nævnets drift.

§ 47, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. I § 47, stk. 1 og 2, og § 49, stk. 1, ændres »17, stk. 4« til: »17, stk. 3«.
§ 47 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 231 af 08.04.2008 fra d. 01.07.2008. Hidtidig formulering: § 47. Kan der ikke opnås enighed om størrelsen af vederlag i henhold til § 17, stk. 3, § 18, stk. 1, § 51, stk. 2, og § 68, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for et af kulturministeren nedsat nævn, Ophavsretslicensnævnet. Nævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for nævnets virksomhed og kan herunder fastsætte bestemmelser om dækning af omkostningerne ved virksomheden.
Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om opkrævning af vederlag i henhold til § 17, stk. 3, § 18, stk. 1, og § 68.
Stk. 3. Såfremt brugeren af et værk i henhold til § 68 ikke betaler det vederlag, der er fastsat ved parternes aftale eller ved Ophavsretslicensnævnets afgørelse, kan det ved dom fastslås, at den pågældende værksudnyttelse kun kan foretages med ophavsmandens samtykke, indtil betaling er sket.

§ 47, stk. 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 510 af 12.06.2009 fra d. 28.12.2009. I § 47, stk. 2, ændres »§ 75 a, stk. 2« til: »§ 75 a, stk. 3«.
§ 47, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.4 i lov nr. 741 af 25.06.2014 fra d. 29.10.2014. I § 47, stk. 2, 1. pkt., ændres »§§ 13 og 14, § 16 b, § 17, stk. 3, § 18, stk. 1, § 24 a, § 30, § 48, stk. 1 og 2, § 51, stk. 2, § 68, § 75 a, stk. 3, og § 75 d« til: »§§ 13 og 14, § 16 b, § 17, stk. 3, § 18, stk. 1, § 24 a, § 30, § 35, stk. 7, § 48, stk. 1 og 2, § 51, stk. 2, § 68, § 75 a, stk. 3, og § 75 d«.
§ 47, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 42.2 i lov nr. 321 af 05.04.2016 fra d. 10.04.2016. I § 47, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§ 51, stk. 2,«: »§ 52 a, stk. 8, § 52 b, stk. 4,«.
§ 47, stk. 2 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 719 af 08.06.2018 fra d. 11.10.2018. I § 47, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 17, stk. 3« til: »§ 17 d, stk. 3«.
§ 47, stk. 2 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1121 af 04.06.2021 fra d. 07.06.2021. I § 47, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§ 24 a,«: »§ 29 a, stk. 3,«, og efter »§ 52 b, stk. 4,« indsættes: »§ 52 c, stk. 6,«.
§ 47, stk. 2 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023. I § 47, stk. 2, 1. pkt., ændres »§§ 13 og 14,« til: »§ 11 c, stk. 3, § 13, § 13 a, stk. 5, og § 14,«, og efter »§ 52 c, stk. 6,« indsættes: »§ 55 b,«.
§ 47, stk. 1 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 47, stk. 1, 2. pkt., ændres »formand« til: »forperson«, og i 3. pkt. ændres »Formanden« til: »Forpersonen«.
§ 47, stk. 2 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 47, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§ 30,«: »§ 33,«, »§ 48, stk. 1 og 2« ændres til: »§ 48, stk. 1-3«, og »§ 55 b« ændres til: »§ 55 c«.

§ 48. Nægter en organisation, som er godkendt efter § 50, stk. 4, eller et radio- eller fjernsynsforetagende uden rimelig grund at give samtykke til, at værker og udsendelser, som udsendes, samtidig og uændret videreudsendes efter § 35, stk. 1, eller tilbydes en sådan videreudsendelse på urimelige vilkår, kan Ophavsretslicensnævnet på begæring meddele den fornødne tilladelse og fastsætte nærmere vilkår herfor. Bestemmelsen i § 50, stk. 3, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Ophavsretslicensnævnets afgørelser efter 1. pkt. har ikke bindende virkning for radio- og fjernsynsforetagender.

Stk. 2. Opstår der spørgsmål om, hvorvidt et radio- og fjernsynsforetagende i samarbejde med en organisation, der er godkendt efter § 50, stk. 4, stiller urimelige vilkår for at indgå aftale om udnyttelse omfattet af § 35, stk. 4 eller 5, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47. Nævnet kan fastsætte vilkårene, herunder vederlagets størrelse. Ophavsretslicensnævnets afgørelser har ikke bindende virkning for radio- og fjernsynsforetagender.

Stk. 3. Nægter et radio- eller fjernsynsforetagende efter § 69 at give samtykke til, at foretagendets radio- eller fjernsynsudsendelser optages på en måde, som er omhandlet i § 13, stk. 1, eller § 17, stk. 3, eller kan der ikke opnås enighed om vilkårene for en sådan optagelse, kan Ophavsretslicensnævnet på begæring af hver af parterne meddele den fornødne tilladelse og fastsætte nærmere vilkår herfor.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 finder kun anvendelse, hvis en organisation af ophavere har indgået en aftale, som omfattes af § 50, jf. § 13, stk. 1, eller § 17, stk. 3. Bestemmelsen i § 49 finder tilsvarende anvendelse.

§ 48, stk.1 er ændret ved lov nr. 997 af 09.12.2003 fra d. 10.12.2003
§ 48, stk. 2 og 3 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. I § 48, stk. 2 og 3 , ændres »17, stk. 5« til: »17, stk. 4«.
§ 48, stk. 1, 1. og 2. pkt., og stk. 2 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 231 af 08.04.2008 fra d. 01.07.2008. I § 48, stk. 1, 1. pkt., ændres »50, stk. 3« til: »50, stk. 4«, og i § 48, stk. 1, 2. pkt., ændres »50, stk. 1, 2. pkt.« til: »50, stk. 3, 1. pkt.«
§ 48, stk. 2 og 3 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 719 af 08.06.2018 fra d. 11.10.2018. I § 48, stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 17, stk. 4« til: »§ 17, stk. 3«.
§ 48, stk. 1 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 1121 af 04.06.2021 fra d. 07.06.2021. I § 48, stk. 1, 1. pkt., udgår »trådløst«, og »over kabelanlæg eller trådløst« ændres til: »efter § 35, stk. 1,«.
§ 48, stk. 2 og 3 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023. I § 48, stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., udgår », 1. pkt., 2. led«.
§ 48, stk. 2 er indsat ved § 1.22 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.
§ 48, stk. 3, der bliver stk. 4, er ændret ved § 1.23 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 48, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

Forældelse af vederlagskrav

Overskriften til § 49 er indsat ved § 1.13 i lov nr. 231 af 08.04.2008 fra d. 01.07.2008.

§ 49. Vederlagskrav i henhold til § 17 d, stk. 1, § 18, stk. 1, og § 68 forældes efter 3 år fra udgangen af det år, i hvilket værksudnyttelsen fandt sted.

Stk. 2. Såfremt vederlagskravet gøres gældende af en organisation, gælder bestemmelsen i stk. 1 også for ophaverens krav mod organisationen.

Stk. 3. Forældelsen afbrydes ved skriftligt påkrav.

§ 49, stk. 1 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. I § 47, stk. 1 og 2 , og § 49, stk. 1 , ændres »17, stk. 4« til: »17, stk. 3«.
§ 49, stk. 1 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 719 af 08.06.2018 fra d. 11.10.2018. I § 49, stk. 1, ændres »§ 17, stk. 3« til: »17 d, stk. 1«.

Fælles bestemmelser om aftalelicens

§ 50. Aftalelicens efter §§ 13, 14 og 16 b og 16 c, § 17, stk. 3, og §§ 24 a, 29 a, 30, 30 a, 33 og 35 kan påberåbes af brugere, der har indgået en aftale om den pågældende værksudnyttelse med en kollektiv forvaltningsorganisation, som er tilstrækkelig repræsentativ for ophaverne til en bestemt art af værker, der anvendes i Danmark.

Stk. 2. Aftalelicens kan desuden påberåbes af brugere, der inden for et nærmere defineret område har indgået aftale om værksudnyttelse med en kollektiv forvaltningsorganisation, som er tilstrækkelig repræsentativ for ophaverne til en bestemt art af værker, der anvendes i Danmark på det pågældende område. Dette gælder dog ikke, hvis ophaveren over for nogen af de aftalesluttende parter har nedlagt forbud mod værkets udnyttelse.

Stk. 3. Aftalelicensen giver brugeren ret til at udnytte andre værker af samme art, selv om ophaverne til disse værker ikke repræsenteres af organisationen. Aftalelicensen giver brugeren ret til at benytte de ikkerepræsenterede ophaveres værker på den måde og på de vilkår, som følger af den aftale, der er indgået med organisationen.

Stk. 4. Forvaltningsorganisationer, som indgår aftaler omfattet af stk. 1 og 2, skal godkendes af kulturministeren til at indgå aftaler på nærmere angivne områder. Den godkendte organisation anses med hensyn til disse aftaler at repræsentere også de i stk. 3 nævnte ophavere. Ministeren kan bestemme, at en godkendt organisation på visse områder skal være en fællesorganisation, som omfatter flere organisationer, der hver anses at opfylde kravene til repræsentativitet i stk. 1 eller 2.

Stk. 5. Godkendte organisationer skal træffe passende bekendtgørelsesforanstaltninger, inden værkerne anvendes i henhold til aftalen, for at oplyse rettighedshaverne om den kollektive forvaltningsorganisations mulighed for at indgå aftaler om anvendelse af værker og om rettighedshavernes mulighed for at nedlægge forbud.

Stk. 6. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om sagsbehandlingen i forbindelse med godkendelsen af de forvaltningsorganisationer, som er nævnt i stk. 4.

§ 50 er affattet ved § 1 i lov nr. 472 af 07.06.2001 fra d. 08.06.2001.
§ 50, stk. 1 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. I § 50, stk. 1, § 51, stk. 1, og § 52, stk. 1 , ændres »§§ 13 og 14, § 16, stk. 2, § 17, stk. 5« til: »§§ 13, 14 og 16 b, § 17, stk. 4«.
§ 50 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 231 af 08.04.2008 fra d. 01.07.2008. Hidtidig formulering: § 50. Aftalelicens efter §§ 13, 14 og 16 b, § 17, stk. 4, § 23, stk. 2, og §§ 30, 30 a og 35 kan påberåbes af brugere, der har indgået en aftale om den pågældende værksudnyttelse med en organisation, som omfatter en væsentlig del af ophavsmænd til en bestemt art af værker, der anvendes i Danmark. Aftalelicensen giver brugeren ret til at udnytte andre værker af samme art, selv om ophavsmændene til disse værker ikke repræsenteres af organisationen.
Stk. 2. Aftalelicensen giver kun brugeren ret til at benytte de ikkerepræsenterede ophavsmænds værker på den måde og på de vilkår, som følger af den indgåede aftale med organisationen og af de i stk. 1 nævnte bestemmelser.
Stk. 3. Rettighedshaverorganisationer, som indgår aftaler af den i stk. 1 nævnte karakter, skal godkendes af kulturministeren. Der kan kun godkendes én organisation inden for hver værksart. Ministeren kan bestemme, at en godkendt organisation på nærmere angivne områder skal være en fællesorganisation, som omfatter flere organisationer, der opfylder kravene efter stk. 1.

§ 50, stk. 5 er indsat ved § 1.6 i lov nr. 510 af 12.06.2009 fra d. 28.12.2009.
§ 50, stk. 1 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 719 af 08.06.2018 fra d. 11.10.2018. I § 50, stk. 1, ændres »§ 17, stk. 4« til: »§ 17, stk. 3«.
§ 50, stk. 1 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 1121 af 04.06.2021 fra d. 07.06.2021. I § 50, stk. 1, indsættes efter »og §§ 24 a,«: »29 a,«.
§ 50, stk. 1 er ændret ved §§ 1.13-1.14 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023. I § 50, stk. 1, ændres »16 b« til: »16 b og 16 c«, og »en organisation, som omfatter en væsentlig del af ophavsmændene« ændres til: »en kollektiv forvaltningsorganisation, som er tilstrækkelig repræsentativ for ophavsmændene«.
§ 50, stk. 2 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023. I § 50, stk. 2, 1. pkt., ændres »en organisation, der omfatter en væsentlig del af ophavsmændene« til: »en kollektiv forvaltningsorganisation, som er tilstrækkelig repræsentativ for ophavsmændene«.
§ 50, stk. 4 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023. Hidtidig formulering: Stk. 4. Rettighedshaverorganisationer, som indgår aftaler omfattet af stk. 1 og 2, skal godkendes af kulturministeren til at indgå aftaler på nærmere angivne områder. Ministeren kan bestemme, at en godkendt organisation på visse områder skal være en fællesorganisation, som omfatter flere organisationer, der opfylder kravene efter stk. 1 eller 2.
§ 50, stk. 5 er indsat ved § 1.17 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023. Stk. 5 bliver herefter stk. 6.
§ 50, stk. 5, der bliver stk. 6, er ændret ved § 1.18 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023. I § 50, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »rettighedshaverorganisationer« til: »forvaltningsorganisationer«.
§ 50, stk. 1 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 50, stk. 1, indsættes efter »30 a«: », 33«.
§ 50, stk. 3 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 50, stk. 3, 2. pkt., ændres »ophavsmænds« til: »ophaveres«.

§ 51. For værksudnyttelse i henhold til § 50 skal de regler, som organisationen har fastsat med hensyn til fordelingen af vederlag mellem de ophavere, som organisationen repræsenterer, finde tilsvarende anvendelse over for ikkerepræsenterede ophavere.

Stk. 2. Ikkerepræsenterede ophavere kan gøre krav på individuelt vederlag, selv om en sådan ret hverken fremgår af aftalen med brugeren eller af organisationens vederlagsregler. Vederlagskravet kan kun rettes mod organisationen. Kan der ikke opnås enighed om størrelsen af det individuelle vederlag, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47.

Stk. 3. Vederlagskrav, som de i henhold til § 50, stk. 4, godkendte organisationer ønsker at fremsætte i forbindelse med værksudnyttelse efter § 35, skal fremsættes samtidig over for brugerne.

Stk. 4. Bestemmelsen i § 49 finder tilsvarende anvendelse på vederlagskrav i henhold til de i stk. 1 og 2 nævnte bestemmelser.

§ 51, stk. 1 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. I § 50, stk. 1, § 51, stk. 1, og § 52, stk. 1 , ændres »§§ 13 og 14, § 16, stk. 2, § 17, stk. 5« til: »§§ 13, 14 og 16 b, § 17, stk. 4«.
§ 51, stk. 3 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 231 af 08.04.2008 fra d. 01.07.2008. I § 51, stk. 3, ændres »50, stk. 3« til: »50, stk. 4«.
§ 51, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 231 af 08.04.2008 fra d. 01.07.2008. Hidtidig formulering: § 51.
For værksudnyttelse i henhold til §§ 13, 14 og 16 b, § 17, stk. 4, § 23, stk. 2, §§ 30, 30 a og 35 skal de regler, som organisationen har fastsat med hensyn til fordelingen af vederlag mellem de af organisationen repræsenterede ophavsmænd, finde tilsvarende anvendelse over for ikke-repræsenterede ophavsmænd.
Stk. 2. Ikke-repræsenterede ophavsmænd kan gøre krav på individuelt vederlag, selv om en sådan ret hverken fremgår af aftalen med brugeren eller af organisationens vederlagsregler. Størrelsen af det individuelle vederlag kan fastsættes efter bestemmelsen i § 47, stk. 1. Vederlagskravet kan kun rettes mod organisationen.

§ 52. Hvis forhandlinger om indgåelse af aftaler som nævnt i §§ 13, 14, 16 b, § 17, stk. 3, §§ 24 a, 29 a, 30, 30 a og 33 og § 50, stk. 2, ikke fører til noget resultat, kan hver af parterne kræve mægling.

Stk. 2. Krav om mægling rettes til kulturministeren. Kravet kan fremsættes, når en af parterne har afbrudt forhandlingerne eller afvist et ønske om forhandlinger, eller når forhandlingerne ikke synes at ville føre til noget resultat.

Stk. 3. Mæglingen foretages af en mægler, der udpeges af kulturministeren. Forligsforhandlingerne skal baseres på parternes eventuelle løsningsforslag. Mægleren kan foreslå parterne at lade tvisten afgøre ved voldgift og kan medvirke ved udpegningen af voldgiftsdommere.

Stk. 4. Mægleren kan fremsætte forslag til tvistens løsning og kan kræve, at et sådant forslag forelægges parternes kompetente organer til vedtagelse eller forkastelse inden en af mægleren fastsat frist. Mægleren underretter kulturministeren om mæglingens udfald.

Stk. 5. Mægleren kan bestemme, at aftaler skal forblive i kraft, selv om aftaleperioden er udløbet eller vil udløbe under forhandlingerne. Aftalen kan dog ikke forlænges i mere end to uger efter, at parterne har taget stilling til et endeligt mæglingsforslag eller forslag til voldgiftsbehandling, eller efter at mægleren har meddelt, at der ikke er basis for at fremsætte sådanne forslag.

Stk. 6. Den, der er eller har været mægler, må ikke ubeføjet røbe eller udnytte, hvad denne har fået kendskab til som mægler.

Stk. 7. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om dækning af omkostningerne ved mæglerens virksomhed.

§ 52, stk. 1 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. I § 50, stk. 1, § 51, stk. 1, og § 52, stk. 1 , ændres »§§ 13 og 14, § 16, stk. 2, § 17, stk. 5« til: »§§ 13, 14 og 16 b, § 17, stk. 4«.
§ 52, stk. 1 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 231 af 08.04.2008 fra d. 01.07.2008. I § 52, stk. 1, ændres »23, stk. 2,« til: »24 a«.
§ 52, stk. 1 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 719 af 08.06.2018 fra d. 11.10.2018. I § 52, stk. 1, ændres »§ 17, stk. 4« til: »§ 17, stk. 3«.
§ 52, stk. 1 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 1121 af 04.06.2021 fra d. 07.06.2021. I § 52, stk. 1, ændres »§ 24 a og § 30 a« til: »§§ 24 a, 29 a og 30 a«.
§ 52, stk. 1 er ændret ved § 1.26 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 52, stk. 1, ændres »og 30 a« til: », 30, 30 a og 33 og § 50, stk. 2«.
§ 52, stk. 3 er ændret ved §§ 1.27-1.28 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 52, stk. 3, 1. pkt., ændres »forligsmand« til: »mægler«, og i 3. pkt. ændres »Forligsmanden« til: »Mægleren«, og »voldgiftsmænd« til: »voldgiftsdommere«.
§ 52, stk. 4 er ændret ved §§ 1.29-1.30 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 52, stk. 4, 1. pkt., ændres »Forligsmanden« til: »Mægleren«, og »forligsmanden« til: »mægleren«, og i 2. pkt. ændres »Forligsmanden« til: »Mægleren«.
§ 52, stk. 5 er ændret ved §§ 1.31-1.32 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 52, stk. 5, 1. pkt., ændres »Forligsmanden« til: »Mægleren«, og i 2. pkt. ændres »forligsmanden« til: »mægleren«.
§ 52, stk. 6 er ændret ved § 1.33 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. To steder i § 52, stk. 6, ændres »forligsmand« til: »mægler«.
§ 52, stk. 7 er ændret ved § 1.34 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 52, stk. 7, ændres »forligsmandens« til: »mæglerens«.

Kapitel 2 a: Forbindelser mellem kollektiv forvaltnings-organisationer og aftalemæssige brugere

Kapitel 2 a er indsat ved § 42.3 i lov nr. 321 af 05.04.2016 fra d. 10.04.2016.

Licensering

§ 52 a. Kollektiv forvaltnings-organisationer og brugere skal forhandle om licensering af rettigheder i god tro og skal i den forbindelse give hinanden alle nødvendige oplysninger.

Stk. 2. Licensbetingelser skal være baseret på objektive og ikkediskriminerende kriterier. Kollektiv forvaltnings-organisationer er i forbindelse med licensering af rettigheder ikke forpligtet til at anvende licensbetingelser aftalt med en bruger som præcedens for andre onlinetjenester, når den pågældende bruger leverer en ny type onlinetjeneste, som har været tilgængelig for offentligheden i Den Europæiske Union i mindre end 3 år.

Stk. 3. Kollektiv forvaltnings-organisationer skal oplyse brugerne om kriterierne for fastsættelsen af tariffer for enerettigheder og retten til vederlag.

Stk. 4. Rettighedshavere skal modtage et passende vederlag for anvendelsen af rettighederne.

Stk. 5. Kollektiv forvaltnings-organisationer skal besvare anmodninger fra brugere uden unødig forsinkelse. Når kollektiv forvaltnings-organisationen har modtaget alle relevante oplysninger, skal den uden unødig forsinkelse enten tilbyde en licens eller give brugeren en begrundet meddelelse om, at den ikke agter at udstede en licens.

Stk. 6. En kollektiv forvaltnings-organisation skal gøre det muligt for brugerne at kommunikere med organisationen elektronisk.

Stk. 7. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på alle uafhængige forvaltningsorganisationer, der er etableret i Danmark.

Stk. 8. Tvister mellem en kollektiv forvaltnings-organisation, som udsteder eller tilbyder at udstede multiterritoriale licenser for onlinemusikrettigheder, og en faktisk eller potentiel onlinetjenesteudbyder om anvendelsen af stk. 1-6 kan indbringes for Ophavsretslicensnævnet, såfremt tvisten vedrører en multiterritorial licens for onlinemusikrettigheder.

Brugernes forpligtelser

§ 52 b. En bruger skal give en kollektiv forvaltnings-organisation alle relevante oplysninger, brugeren råder over, om anvendelsen af de rettigheder, kollektiv forvaltnings-organisationen repræsenterer, og som er nødvendige for opkrævningen af rettighedsvederlag og fordelingen af skyldige beløb til rettighedshaverne.

Stk. 2. Aftaler en bruger og en kollektiv forvaltnings-organisation ikke, hvornår oplysningerne i stk. 1 skal gives, skal brugeren give kollektiv forvaltnings-organisationen oplysninger inden for rimelig tid efter anvendelsen af rettighederne.

Stk. 3. Aftaler en bruger og en kollektiv forvaltnings-organisation ikke, i hvilket format oplysningerne i stk. 1 skal gives, skal brugeren anvende det format for rapportering, som stilles til rådighed af kollektiv forvaltnings-organisationen, medmindre kravet om anvendelse af dette format ikke er rimeligt.

Stk. 4. Opstår der spørgsmål om udstrækningen af brugerens oplysningsforpligtelse efter stk. 1-3, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47.

Kapitel 2 b: Onlineindholdsdelingstjenester

Kapitel 2 b er indsat ved § 1.14 i lov nr. 1121 af 04.06.2021 fra d. 07.06.2021.

§ 52 c. Ved udbyder af onlineindholdsdelingstjeneste forstås en udbyder af en informationssamfundstjeneste, der har som hovedformål eller som et af sine hovedformål at lagre og give almenheden adgang til en stor mængde værker eller frembringelser beskyttet efter §§ 65-71, som uploades af dens brugere, og som den organiserer og promoverer med det formål at opnå direkte eller indirekte profit.

Stk. 2. En udbyder af en onlineindholdsdelingstjeneste foretager en overføring til almenheden eller tilrådighedsstillelse til almenheden af værker og frembringelser beskyttet efter §§ 65-71, når disse uploades af onlineindholdsdelingstjenestens brugere. En udbyder af en onlineindholdsdelingstjeneste skal søge at opnå tilladelse fra rettighedshaverne til brug af rettigheder i henhold til 1. pkt., medmindre rettighedshaverne ikke ønsker at give en sådan tilladelse. Hvis der ikke er givet tilladelse, finder stk. 4 anvendelse.

Stk. 3. En tilladelse i medfør af stk. 2, 2. pkt., omfatter også de handlinger, der udføres af onlineindholdsdelingstjenestens brugere. Dette gælder dog ikke, når brugerne handler i kommercielt øjemed eller deres aktivitet skaber betydelige indtægter. Brugeren opnår ikke bedre retsstilling end den, som rettighedshaverne har givet til udbyderen af onlineindholdsdelingstjenesten.

Stk. 4. Hvis der ikke er givet tilladelse efter stk. 2, 2. pkt., er udbydere af onlineindholdsdelingstjenester ansvarlige for uautoriseret overføring til almenheden, herunder tilrådighedsstillelse, af ophavsretligt beskyttede værker og andre frembringelser, medmindre udbyderen påviser, at denne har opfyldt følgende betingelser:

1) Udbyderen har gjort sit bedste for at opnå en tilladelse fra rettighedshaverne.

2) Udbyderen har i overensstemmelse med høje branchestandarder for erhvervsmæssig diligenspligt gjort sit bedste for at sikre, at specifikke værker og andre frembringelser, for hvilke rettighedshaverne har givet tjenesteudbyderne de relevante og nødvendige oplysninger, ikke er tilgængelige.

3) Udbyderen har handlet hurtigt efter at have modtaget en tilstrækkelig begrundet meddelelse fra rettighedshaverne om at forhindre tilgængeligheden af adgangen til eller fjerne de værker og andre frembringelser, der er givet meddelelse om, fra deres websteder og gjort sit bedste for at forhindre, at de fremover uploades, i overensstemmelse nr. 2.

Stk. 5. Under hensyn til proportionalitetsprincippet tages bl.a. følgende elementer i betragtning ved fastlæggelsen af, om en udbyder af en onlineindholdsdelingstjeneste har opfyldt sine forpligtelser i henhold til stk. 4:

1) Tjenestens type og publikum og størrelsen og typen af værker eller andre frembringelser, som uploades af tjenestens brugere.

2) Tilgængeligheden af egnede og effektive midler til at forhindre adgang til uautoriseret ophavsretligt beskyttet indhold og omkostninger forbundet hermed for udbydere af onlineindholdsdelingstjenester.

Stk. 6. Udbydere af onlineindholdsdelingstjenester skal stille en effektiv klageordning til rådighed for brugerne af deres tjenester i tilfælde af uenighed om at forhindre tilgængeligheden af eller fjernelse af værker eller frembringelser beskyttet efter §§ 65-71, som brugerne har uploadet, og hvor brugerne gør gældende, at brugen er omfattet af stk. 9. Klagen skal behandles uden unødig forsinkelse og underkastes menneskelig kontrol. Tvister mellem rettighedshaverne, udbydere af onlineindholdsdelingstjenester og deres brugere om de forhold nævnt i 1. pkt. kan af hver af parterne indbringes for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47.

Stk. 7. Udbydere af onlineindholdsdelingstjenester skal efter anmodning fra rettighedshaverne give disse tilstrækkelig præcise oplysninger om, hvordan tjenesternes praksis fungerer med hensyn til det samarbejde, der er nævnt i stk. 4. Når der er indgået licensaftaler mellem udbydere af onlineindholdsdelingstjenester og rettighedshavere, skal tjenesteudbyderen give rettighedshaverne oplysninger om anvendelsen af de værker og frembringelser beskyttet efter §§ 65-71, der er omfattet af aftalerne.

Stk. 8. Stk. 4, nr. 2, og sidste led i nr. 3 vedrørende kravet om at have gjort sit bedste for at forhindre, at værker og frembringelser beskyttet efter §§ 65-71 fremover uploades i overensstemmelse med stk. 4, nr. 2, finder ikke anvendelse på onlineindholdsdelingstjenester, der påviser, at de har været til rådighed for almenheden i Den Europæiske Union i mindre end 3 år, og som har en årlig omsætning på under 10 mio. euro. Hvis det gennemsnitlige antal af sådanne tjenesteudbyderes unikke besøgende pr. måned overstiger 5 millioner beregnet på grundlag af det forrige kalenderår, skal udbyderen af en onlineindholdsdelingstjeneste ligeledes påvise, at denne har gjort sit bedste for at forhindre yderligere upload af de værker og frembringelser beskyttet efter §§ 65-71, som udbyderne har modtaget meddelelse om, og som de har modtaget relevante og nødvendige oplysninger om fra rettighedshaverne.

Stk. 9. Samarbejdet i stk. 4 mellem udbydere af onlineindholdsdelingstjenester og rettighedshavere må ikke hindre adgangen til værker eller frembringelser beskyttet efter §§ 65-71, der uploades af brugere, og som ikke krænker ophavsretten eller beslægtede rettigheder. Udbydere af onlineindholdsdelingstjenester skal i deres vilkår og betingelser informere brugerne om, at brugerne kan anvende værker og frembringelser beskyttet efter §§ 65-71 i henhold til undtagelser fra eller indskrænkninger i ophavsretten.

§ 52 c er indsat ved § 1.14 i lov nr. 1121 af 04.06.2021 fra d. 07.06.2021.
§ 52 c, stk. 10 er ophævet ved § 1.35 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. Hidtidig formulering: Stk. 10. Brugere af onlineindholdsdelingstjenester må uploade og stille brugergenereret indhold, der indeholder værker og frembringelser beskyttet efter §§ 65-71, til rådighed på onlineindholdsdelingstjenesterne, når dette sker med henblik på karikatur, parodi eller pastiche.

Kapitel 3: Ophavsrettens overgang til andre

Almindelige bestemmelser

§ 53. Ophaveren kan med de begrænsninger, der følger af §§ 3 og 38, helt eller delvis overdrage sine rettigheder efter denne lov.

Stk. 2. Overdragelse af eksemplarer indbefatter ikke overdragelse af ophavsretten.

Stk. 3. Har ophaveren overdraget en ret til at udnytte værket på en bestemt måde eller ved bestemte midler, giver overdragelsen ikke erhververen ret til at udnytte værket på andre måder eller ved andre midler.

Stk. 4. Bestemmelserne i §§ 54-59 om overdragelse af ophavsret kan fraviges ved aftale mellem parterne, medmindre andet er fastsat i de enkelte bestemmelser.

§ 54. Erhververen har pligt til at udnytte de overdragne rettigheder. Ophaveren kan bringe en aftale på et eksklusivt grundlag til ophør med 6 måneders varsel, i det omfang udnyttelsen ikke er iværksat inden rimelig tid efter det tidspunkt, hvor aftalen er opfyldt fra ophaverens side. Dette gælder dog ikke, hvis udnyttelsen iværksættes inden varslets udløb.

Stk. 2. Stk. 1 kan ikke fraviges, medmindre dette følger af en kollektivt forhandlet aftale. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved overdragelse af ophavsretten til værker i form af edb-programmer.

§ 54 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 231 af 08.04.2008 fra d. 01.07.2008 og finder alene anvendelse på aftaler, der indgås eller forlænges efter lovens ikrafttræden. Hidtidig formulering: § 54. Erhververen har pligt til at udnytte værket. Ophavsmanden kan hæve aftalen, hvis erhververen ikke har udnyttet værket inden en rimelig tid eller senest inden 5 år efter det tidspunkt, hvor aftalen er opfyldt fra ophavsmandens side.
§ 54, stk. 1 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023. I § 54, stk. 1, 2. pkt., ændres »Ophavsmanden kan bringe aftalen« til: »Ophavsmanden kan bringe en aftale på et eksklusivt grundlag«, og »inden 3 år« ændres til: »inden rimelig tid«.
§ 54, stk. 2 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023. Hidtidig formulering: Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 kan ikke fraviges, medmindre der alene er tale om en ændring af de angivne tidsfrister.

§ 55. Når ophaveren har overdraget ophavsretten helt eller delvis, har ophaveren ret til et passende og forholdsmæssigt vederlag for udnyttelse af værket.

§ 55 er ophævet ved § 1.18 i lov nr. 231 af 08.04.2008 fra d. 01.07.2008 og finder alene anvendelse på aftaler, der indgås eller forlænges efter lovens ikrafttræden. Hidtidig formulering: § 55. Hvis aftalen ikke udtrykkeligt specificerer enkelte udnyttelsesformer, som omfattes af overdragelsen, kan ophavsmanden med rimeligt varsel opsige overdragelsen af rettighederne til de uspecificerede udnyttelsesformer, der ikke er iværksat af erhververen, inden 3 år er forløbet fra det tidspunkt, hvor aftalen er opfyldt fra ophavsmandens side.
§ 55 er indsat ved § 1.21 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023.

§ 55 a. Overdrager ophaveren sin ophavsret, jf. § 55, har ophaveren eller dennes repræsentant ret til at få opdaterede, relevante og fyldestgørende oplysninger om udnyttelsen af værket fra erhververen og eventuelle efterfølgende erhververe, jf. dog stk. 2. Ophaveren eller dennes repræsentant skal, så længe værket udnyttes, med en regelmæssighed, der er passende for den relevante sektor, og mindst en gang om året modtage oplysningerne. Oplysningerne skal navnlig omfatte udnyttelsesmåder, udnyttelsesomfang, alle genererede indtægter og skyldige vederlag. Er den administrative byrde ved at give oplysningerne uforholdsmæssig stor, er forpligtelsen begrænset til de oplysninger, der med rimelighed kan forventes.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse i det tilfælde, hvor ophaveren har bidraget til et værk, og hvor bidraget ikke er af væsentlig betydning for værket som helhed, medmindre ophaveren kan godtgøre, at vedkommende har brug for oplysningerne for at kunne vurdere, om vederlaget er uforholdsmæssigt lavt, og specifikt anmoder om oplysningerne til dette formål, jf. § 55 b.

Stk. 3. Ophaveren eller dennes repræsentant er berettiget til at anmode om og modtage yderligere oplysninger fra efterfølgende erhververe efter stk. 1 i tilfælde, hvor den oprindelige erhverver ikke er i besiddelse af alle de relevante oplysninger. Ved erhvervelse af ophavsretten er enhver erhverver forpligtet til at oplyse ophaveren eller dennes repræsentant om efterfølgende erhververes identitet.

Stk. 4. Enhver anmodning til en underlicenstager i medfør af stk. 3 og de fra underlicenstageren modtagne oplysninger skal gå gennem den oprindelige erhverver, medmindre særlige grunde taler imod.

Stk. 5. For aftaler, der er underlagt eller baseret på kollektivt forhandlede aftaler, finder gennemsigtighedsreglerne i de relevante kollektive aftaler anvendelse, såfremt disse regler opfylder kriterierne fastsat i stk. 1-4.

§ 55 a er indsat ved § 1.21 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023.

§ 55 b. Findes der ikke nogen kollektivt forhandlet aftale, der fastsætter en aftalejusteringsordning, der er sammenlignelig med den, der er fastsat efter denne bestemmelse, har ophaveren ret til at kræve yderligere passende og rimeligt vederlag fra erhververen, hvis det oprindelig aftalte vederlag viser sig at være uforholdsmæssig lavt sammenlignet med alle de efterfølgende relevante indtægter som følge af udnyttelsen af værket.

§ 55 b er indsat ved § 1.21 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023. Ophavsmanden har for aftaler, der er indgået inden ikrafttræden, dog tidligst 5 år før ikrafttræden, efter anmodning ret til oplysningerne for at kunne vurdere, om vederlaget har været uforholdsmæssig lavt, og kan derfor specifikt anmode om oplysningerne til dette formål.

§ 55 c. Tvister vedrørende gennemsigtighedsforpligtelsen efter § 55 a og aftalejusteringsordningen efter § 55 b kan af enhver af parterne indbringes for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47. Organisationer, som repræsenterer ophavere og udøvende kunstnere, kan repræsentere disse i sager omfattet af 1. pkt. Nævnet kan fastsætte vilkårene, herunder vederlagets størrelse.

§ 55 c er indsat ved § 1.21 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023.

§ 55 d. §§ 55-55 c kan ikke fraviges til skade for ophaveren. §§ 55-55 c finder ikke anvendelse ved overdragelse af ophavsretten til værker i form af edb-programmer. §§ 55 a og 55 b finder ikke anvendelse på aftaler indgået mellem rettighedshavere og kollektive forvaltningsorganisationer eller uafhængige forvaltningsenheder, jf. lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.

§ 55 d er indsat ved § 1.21 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023.

Ændringer og videreoverdragelse

§ 56. Overdragelse af ophavsret giver ikke erhververen ret til at ændre værket, medmindre ændringen er sædvanlig eller åbenbart forudsat.

Stk. 2. Overdragelse af ophavsret giver ikke erhververen ret til at videreoverdrage ophavsretten, medmindre videreoverdragelsen er sædvanlig eller åbenbart forudsat. Overdrageren vedbliver at være ansvarlig for, at aftalen med ophaveren bliver opfyldt.

Afregning og kontrol

§ 57. Hvis ophaverens vederlag afhænger af erhververens omsætning, salgstal eller lignende, kan ophaveren kræve, at der sker afregning mindst én gang om året.

Stk. 2. Ophaveren kan kræve, at erhververens regnskaber, bogføring og lagerbeholdning samt attestationer fra den, som har udnyttet værket, ved den årlige afregning efter stk. 1 stilles til rådighed for en af ophaveren udpeget statsautoriseret eller registreret revisor. Revisoren må oplyse ophaveren om den foretagne afregnings rigtighed og om eventuelle uregelmæssigheder. Revisoren har i øvrigt tavshedspligt om alle andre forhold, som denne bliver bekendt med ved gennemgangen.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 kan ikke fraviges til skade for ophaveren.

§ 57, stk. 1, 2. pkt. er ophævet ved § 1.22 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023. Hidtidig formulering: Ophavsmanden kan ligeledes kræve, at afregningen ledsages af fyldestgørende oplysninger om de forhold, der har ligget til grund for vederlagsberegningen.

Særlige bestemmelser om aftaler om indspilning af film

§ 58. En aftale om at medvirke ved indspilningen af en film indebærer, at ophaveren ikke kan modsætte sig, at

1) der fremstilles eksemplarer af filmen,

2) eksemplarer af filmen spredes til almenheden,

3) filmen fremføres offentligt eller

4) filmen forsynes med tekster eller tale på et andet sprog.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på

1) allerede eksisterende værker,

2) drejebøger, dialoger og musikværker, som er frembragt med henblik på fremstillingen af filmen, eller

3) filmens hovedinstruktør.

Bestemmelser om uoverdrageligt vederlagskrav ved udlejning af billed- og lydoptagelser

§ 58 a. Har en ophaver til en producent af billed- eller lydoptagelser overdraget sin ret til gennem udlejning af sådanne optagelser at gøre et værk tilgængeligt for almenheden, har ophaveren ret til et rimeligt vederlag fra producenten for udlejningen. Retten til vederlag kan kun udøves gennem organisationer, der repræsenterer de enkelte grupper af rettighedshavere. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. kan ikke fraviges ved aftale.

Forhandlingsordning

§ 58 b. § 52, stk. 2-4, 6 og 7, og regler udstedt i medfør heraf finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor forhandlinger om indgåelse af aftaler med henblik på at stille audiovisuelle værker til rådighed på video on demand-tjenester ikke har ført til noget resultat.

§ 58 b er indsat ved § 1.23 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023.

Særlige bestemmelser om edb-programmer frembragt i ansættelsesforhold

§ 59. Ophavsretten til et edb-program, der er frembragt af en arbejdstager under udførelsen af dennes arbejde eller efter arbejdsgiverens anvisninger, overgår til arbejdsgiveren.

Bestilte portrætbilleder

§ 60. Ophaveren kan ikke udøve sine rettigheder til et bestilt portrætbillede uden samtykke fra bestilleren.

Arv og kreditorforfølgning

§ 61. Ved ophaverens død finder arvelovgivningens almindelige regler anvendelse på ophavsretten.

Stk. 2. Ved testamente kan ophaveren med bindende virkning også for ægtefælle og livsarvinger give forskrifter om udøvelse af ophavsretten eller overlade det til en anden at give sådanne forskrifter.

§ 62. Ophaverens ret til at råde over sit værk kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning hverken hos ophaveren eller hos nogen, til hvem retten er overgået ifølge ægteskab eller arv.

Stk. 2. Kreditorforfølgning i eksemplarer af værket kan heller ikke foretages hos ophaveren selv eller hos nogen, til hvem eksemplarer er overgået ifølge ægteskab eller arv, hvis forfølgningen retter sig mod

1) manuskripter,

2) stokke, plader, forme eller lignende, hvorved et kunstværk kan udføres, eller

3) eksemplarer af kunstværker, som ikke er udstillet, udbudt til salg eller på anden måde godkendt til offentliggørelse.

§ 62, stk. 1 er ændret ved § 1.36 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 62, stk. 1, ændres »Ophavsmandens« til: »Ophaverens«.

Kapitel 4: Ophavsrettens gyldighedstid

§ 63. Ophavsretten til et værk varer, indtil 70 år er forløbet efter ophaverens dødsår eller for de i § 6 omhandlede værker efter længstlevendes dødsår. For filmværker varer ophavsretten dog, indtil 70 år er forløbet efter dødsåret for den længstlevende af følgende personer:

1) Den ledende instruktør,

2) drejebogsforfatteren,

3) dialogforfatteren og

4) komponisten til musik, som er specielt frembragt til brug i filmværket.

Stk. 2. Ophavsretten til et musikværk med tekst, hvor både tekst og musikværk er frembragt specifikt til det pågældende musikværk med tekst, varer, indtil 70 år er forløbet efter dødsåret for den længstlevende af følgende personer:

1) Tekstforfatteren og

2) komponisten.

Stk. 3. Når et værk er offentliggjort uden angivelse af ophaverens navn, alment kendte pseudonym eller mærke, varer ophavsretten, indtil 70 år er forløbet efter udgangen af det år, da værket blev offentliggjort. Består værket af flere dele, bind, hæfter, numre eller serier, gælder der en særskilt beskyttelsestid for hver enkelt del.

Stk. 4. Hvis ophaveren i løbet af det nævnte tidsrum bliver angivet i overensstemmelse med § 7, eller hvis det bliver oplyst, at han er død, før værket blev offentliggjort, regnes gyldighedstiden efter stk. 1.

Stk. 5. For værker, som ikke er offentliggjort, og hvis ophaver ikke er kendt, varer ophavsretten i 70 år efter udgangen af det år, hvor værket blev skabt.

§ 63, stk. 2 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 380 af 17.04.2013 fra d. 31.10.2013. Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

§ 64. Når et værk ikke tidligere har været udgivet, har den, som for første gang lovligt offentliggør eller udgiver værket efter udløbet af den ophavsretlige beskyttelse, rettigheder til værket svarende til de økonomiske rettigheder, der i loven er tillagt den, der frembringer et litterært eller kunstnerisk værk. Beskyttelsen varer, indtil 25 år er forløbet efter udgangen af det år, hvor offentliggørelsen eller udgivelsen fandt sted.

Kapitel 5: Andre rettigheder

Udøvende kunstnere

§ 65. En udøvende kunstners fremførelse af et litterært eller kunstnerisk værk må ikke uden kunstnerens samtykke

1) optages på bånd, film eller anden indretning, der kan gengive den, eller

2) gøres tilgængelig for almenheden.

Stk. 2. Er fremførelsen optaget som anført i stk. 1, nr. 1, må den ikke uden den udøvende kunstners samtykke eftergøres eller gøres tilgængelig for almenheden, før 50 år er forløbet efter udgangen af det år, da fremførelsen fandt sted.

Stk. 3. Hvis en optagelse af en fremførelse, jf. stk. 1, nr. 1, som ikke er en lydoptagelse, bliver udgivet eller offentliggjort inden for tidsrummet nævnt i stk. 2, varer beskyttelsen dog, indtil 50 år er forløbet efter udgangen af det år, hvor den første udgivelse eller offentliggørelse fandt sted, alt efter hvilket tidspunkt der er det første.

Stk. 4. Hvis en lydoptagelse af en fremførelse, jf. stk. 1, nr. 1, bliver udgivet eller offentliggjort inden for tidsrummet nævnt i stk. 2, varer beskyttelsen dog, indtil 70 år er forløbet efter udgangen af det år, hvor den første udgivelse eller offentliggørelse fandt sted, alt efter hvilket tidspunkt der er det første

Stk. 5. En aftale mellem en udøvende kunstner og en filmproducent om at medvirke ved indspilningen af en film indebærer, at den udøvende kunstner i mangel af modstående aftale formodes at have overdraget sin ret til udlejning af filmen til producenten.

Stk. 6. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-4, §§ 3, 7, 11 og 11 a-11 c, § 12, stk. 1, stk. 2, nr. 5, stk. 3, stk. 4, nr. 1, og stk. 5, 1. pkt., §§ 13, 13 a, 15, 16, 16 a, 16 c-16 f og 17-17 e, § 18, stk. 1 og 2, § 19, stk. 1 og 2, og §§ 21, 22, 24 b, 25, 25 a, 27, 28, 30 a, 31, 33, 34, 39-47, 49-57, 58 a, 61 og 62 finder tilsvarende anvendelse på udøvende kunstneres fremførelser og optagelser heraf.

§ 65, stk. 2 og 4 er ændret og § 65, stk. 5 er ophævet ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002. Hidtidig formulering: Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan Det Kongelige Teater lade teatrets festforestillinger eller forestillinger i anledning af officielle besøg udsende af Danmarks Radio eller TV 2 i radio eller fjernsyn.
§ 65, stk. 4 er ændret ved lov nr. 997 af 09.12.2003 fra d. 10.12.2003.
§ 65, stk. 4 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. I § 65, stk. 4, og § 66, stk. 2 , ændres »§§ 13 og 15, § 16, stk. 1, § 17, stk. 1-3 og 5« til: »§§ 13, 15, 16 og 16 a, § 17, stk. 1, 2 og 4«.
§ 65, stk. 4 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. I § 65, stk. 4, og § 70, stk. 3 , ændres »33-35« til: »34, 35«.
§ 65, stk. 4 er ændret ved § 5.2 i lov nr. 1430 af 21.12.2005 fra d. 01.01.2006. I § 65, stk. 4, indsættes efter »§§ 3,«: » 7,«.
§ 65, stk. 4 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 1269 af 16.12.2009 fra d. 18.12.2009. I § 65, stk. 4, indsættes efter »25,«: »25 a,«.
§ 65, stk. 2, 2. pkt. er ophævet og § 65, stk. 3 og 4 er indsat som nye stykker ved § 1.3 i lov nr. 380 af 17.04.2013 fra d. 31.10.2013. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 5 og 6. Hidtidig formulering af § 65, stk. 2, 2. pkt.: Hvis en optagelse af en fremførelse udgives eller offentliggøres inden for dette tidsrum, varer beskyttelsen dog, indtil 50 år er forløbet efter udgangen af det år, hvor den første udgivelse eller offentliggørelse fandt sted, alt efter hvilket tidspunkt der er det første.
§ 65, stk. 6 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 719 af 08.06.2018 fra d. 11.10.2018. I § 65, stk. 6, ændres »og § 16 a, § 17, stk. 1, 2 og 4« til: », 16 a og 17-17 e«.
§ 65, stk. 6 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023. I § 65, stk. 6, ændres »11 a« til: »11 a-11 c«, »§§ 13« ændres til: »§§ 13, 13 a«, og efter »16 a« indsættes: », 16 c-16 f«.
§ 65, stk. 6 er ændret ved § 1.37 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 65, stk. 6, indsættes efter »22,«: »24 b,«, og efter »31,« indsættes: »33,«.

Fremstillere af lydoptagelser

§ 66. Lydoptagelser må ikke uden fremstillerens samtykke eftergøres eller gøres tilgængelige for almenheden, før 70 år er forløbet efter udgangen af det år, da optagelsen fandt sted. Hvis en lydoptagelse udgives inden for dette tidsrum, varer beskyttelsen dog, indtil 70 år er forløbet efter udgangen af det år, hvor den første udgivelse fandt sted. Hvis en lydoptagelse ikke udgives, men på anden måde offentliggøres inden for den i 1. pkt. nævnte periode, varer beskyttelsen dog, indtil 70 år er forløbet efter udgangen af det år, hvor offentliggørelsen fandt sted.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-4, § 7, stk. 1, § 11, stk. 2 og 3, §§ 11 a-11 c, § 12, stk. 1, stk. 2, nr. 5, stk. 3, stk. 4, nr. 1, og stk. 5, 1. pkt., §§ 13, 13 a, 15, 16, 16 a, 16 c-16 f og 17-17 e, § 18, stk. 1 og 2, § 19, stk. 1 og 2, og §§ 21, 22, 24 b, 25, 25 a, 27, 28, 30 a, 31, 33, 34, 35, 39-47 og 49-52 finder tilsvarende anvendelse på lydoptagelser.

§ 66, stk. 1 og 2 er ændret ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002. Ændringen af stk. 1 finder ikke anvendelse på lydoptagelser, hvor beskyttelsestiden er udløbet ved lovens ikrafttræden.
§ 66, stk. 2 er ændret ved lov nr. 997 af 09.12.2003 fra d. 10.12.2003
§ 66, stk. 2 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. I § 65, stk. 4, og § 66, stk. 2 , ændres »§§ 13 og 15, § 16, stk. 1, § 17, stk. 1-3 og 5« til: »§§ 13, 15, 16 og 16 a, § 17, stk. 1, 2 og 4«.
§ 66, stk. 2 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. I § 66, stk. 2, og § 75 d, stk. 1 , udgår », 33«.
§ 66, stk. 2 er ændret ved § 5.3 i lov nr. 1430 af 21.12.2005 fra d. 01.01.2006. I § 66, stk. 2, § 67, stk. 2, og § 69, stk. 3, indsættes efter »§ 2, stk. 2-4,«: »§ 7, stk. 1,«.
§ 66, stk. 2 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 1269 af 16.12.2009 fra d. 18.12.2009. I § 66, stk. 2, indsættes efter »25,«: »25 a,«.
§ 66, stk. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 380 af 17.04.2013 fra d. 31.10.2013. I § 66, stk. 1, 2. og 3. pkt.,ændres »50 år« til: »70 år«.
§ 66, stk. 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 741 af 25.06.2014 fra d. 29.10.2014. I § 66, stk. 2, ændres »31, 34, 39-47« til: »31 og 34, § 35, stk. 4 og 5, §§ 39-47«.
§ 66, stk. 2 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 719 af 08.06.2018 fra d. 11.10.2018. I § 66, stk. 2, ændres »og 16 a, § 17, stk. 1, 2 og 4« til: », 16 a og 17-17 e«.
§ 66, stk. 2 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 1121 af 04.06.2021 fra d. 07.06.2021. I § 66, stk. 2, ændres »31 og 34, § 35, stk. 4 og 5, §§ 39-47« til: »31, 34, 35, 39-47«.
§ 66, stk. 3 er ophævet ved § 1.16 i lov nr. 1121 af 04.06.2021 fra d. 07.06.2021. Hidtidig formulering: Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 må lydoptagelser, som udsendes trådløst i radio eller fjernsyn, videreudsendes over kabelanlæg og videreudsendes til almenheden ved hjælp af radioanlæg, når dette sker uden ændringer og samtidig med, at udsendelsen finder sted.
§ 66, stk. 2 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023. I § 66, stk. 2, ændres »§ 11 a« til: »§§ 11 a-11c«, »§§ 13« ændres til: »§§ 13, 13 a«, og efter »16 a« indsættes: », 16 c-16 f«.
§ 66, stk. 2 er ændret ved § 1.37 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 66, stk. 2, indsættes efter »22,«: »24 b,«, og efter »31,« indsættes: »33,«.

Ophør af aftale om overdragelse af en udøvende kunstners rettigheder

§ 66 a. En udøvende kunstner kan bringe den aftale til ophør, i henhold til hvilken den udøvende kunstner har overført eller overdraget sine rettigheder til lydoptagelsen af sin fremførelse til en fremstiller af lydoptagelser, når 50 år er forløbet, efter at lydoptagelsen blev udgivet, eller, såfremt en sådan udgivelse ikke har fundet sted, når 50 år er forløbet, efter at lydoptagelsen blev offentliggjort, hvis fremstilleren ikke

1) udbyder eksemplarer af lydoptagelsen til salg i tilstrækkelig grad og

2) stiller lydoptagelsen til rådighed på en sådan måde, at almenheden får adgang til den på et individuelt valgt sted og tidspunkt, jf. § 2, stk. 4.

Stk. 2. Hvis den udøvende kunstner vil bringe aftalen til ophør, jf. stk. 1, skal det ske med 1 års varsel. Aftalen kan herefter bringes til ophør, hvis fremstilleren af lydoptagelsen ikke udfører begge de udnyttelseshandlinger, som fremgår af stk. 1, nr. 1 og 2, inden varselsperiodens udløb. Den udøvende kunstner kan ikke give afkald på sin ret til at bringe aftalen til ophør.

Stk. 3. Hvis en aftale bringes til ophør i henhold til stk. 1, ophører fremstillerens egne rettigheder, jf. § 66, til den lydoptagelse, som aftalen vedrører.

§ 66 a er indsat ved § 1.5 i lov nr. 380 af 17.04.2013 fra d. 31.10.2013.
§ 66 a, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 66 a, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 2, stk. 4, nr. 1« til: »§ 2, stk. 4«.

Ret til årligt supplerende vederlag

§ 66 b. Hvis en udøvende kunstner har overdraget sine rettigheder til lydoptagelsen af en fremførelse til en fremstiller af lydoptagelser og har aftalt en ret til et engangshonorar, har den pågældende ret til et årligt supplerende vederlag fra fremstilleren af lydoptagelsen for hvert hele år, der følger, umiddelbart efter at 50 år er forløbet, efter at lydoptagelsen blev udgivet, eller, såfremt en sådan udgivelse ikke har fundet sted, når 50 år er forløbet, efter at lydoptagelsen blev offentliggjort. Den udøvende kunstner kan ikke give afkald på sin ret til et årligt supplerende vederlag.

Stk. 2. En fremstiller af lydoptagelser skal hensætte beløb til betaling af det i stk. 1 nævnte vederlag. Det samlede beløb, som skal hensættes, skal svare til 20 pct. af fremstillerens indtægter i året forud for det år, hvor vederlaget betales. Vederlaget beregnes af fremstillerens indtægter fra reproduktion, distribution og tilrådighedsstillelse af lydoptagelsen, når 50 år er forløbet, efter at lydoptagelsen blev udgivet, eller, såfremt en sådan udgivelse ikke har fundet sted, når 50 år er forløbet, efter at lydoptagelsen blev offentliggjort.

Stk. 3. Vederlaget udbetales og administreres af en af kulturministeren godkendt forvaltningsorganisation.

Stk. 4. Efter anmodning fra den udøvende kunstner eller den i stk. 3 godkendte forvaltningsorganisation skal en fremstiller af lydoptagelser udlevere enhver oplysning, som kan være nødvendig for at sikre betalingen af det årligt supplerende vederlag.

Stk. 5. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om sagsbehandlingen i forbindelse med godkendelsen af en sådan forvaltningsorganisation.

§ 66 b er indsat ved § 1.5 i lov nr. 380 af 17.04.2013 fra d. 31.10.2013.

§ 66 c. Hvis en udøvende kunstner har overdraget sine rettigheder til lydoptagelsen af en fremførelse til en fremstiller af lydoptagelser og har aftalt en ret til et løbende vederlag, skal hverken forudbetaling eller kontraktmæssige fradrag fratrækkes betalingerne af det løbende vederlag til den udøvende kunstner, når 50 år er forløbet, efter at lydoptagelsen blev udgivet, eller, såfremt en sådan udgivelse ikke har fundet sted, når 50 år er forløbet, efter at lydoptagelsen blev offentliggjort.

§ 66 c er indsat ved § 1.5 i lov nr. 380 af 17.04.2013 fra d. 31.10.2013.

Fremstillere af billedoptagelser

§ 67. Billedoptagelser må ikke uden fremstillerens samtykke eftergøres eller gøres tilgængelige for almenheden, før 50 år er forløbet efter udgangen af det år, da optagelsen fandt sted. Hvis en billedoptagelse udgives eller offentliggøres inden for dette tidsrum, varer beskyttelsen dog, indtil 50 år er forløbet efter udgangen af det år, hvor den første udgivelse eller offentliggørelse fandt sted, alt efter hvilket tidspunkt der er det første.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-4, § 7, stk. 1, § 11, stk. 2 og 3, §§ 11 a-11 c, § 12, stk. 1, stk. 2, nr. 5, stk. 3, stk. 4, nr. 2, og stk. 5, 1. pkt., §§ 13, 13 a, 15, 16, 16 a, 16 c-16 f, § 17, stk. 1 og 3, § 18, stk. 1 og 2, § 19, stk. 1 og 2, og §§ 22, 24 b, 25, 25 a, 27, 28, 30 a, 31, 32, 34, 35, 39-47 og 49-52 finder tilsvarende anvendelse på billedoptagelser.

§ 67, stk. 1 og 2 er ændret ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.
§ 67, stk. 2 er ændret ved lov nr. 997 af 09.12.2003 fra d. 10.12.2003
§ 67, stk. 2 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. I § 67, stk. 2, ændres »§§ 13 og 15, § 16, stk. 1, § 17, stk. 1, 3 og 5« til: »§§ 13, 15, 16 og 16 a, § 17, stk. 1 og 4«, og »§ 21, stk. 3,« udgår.
§ 67, stk. 2 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. I § 67, stk. 2, ændres »31-34« til: »31, 32, 34«.
§ 67, stk. 2 er ændret ved § 5.3 i lov nr. 1430 af 21.12.2005 fra d. 01.01.2006. I § 66, stk. 2, § 67, stk. 2, og § 69, stk. 3, indsættes efter »§ 2, stk. 2-4,«: »§ 7, stk. 1,«.
§ 67, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 569 af 09.06.2006 fra d. 10.06.2006. I § 67, stk. 2, ændres »34, 47« til: »34, 39-47«.
§ 67, stk. 2 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 1269 af 16.12.2009 fra d. 18.12.2009. I § 67, stk. 2, indsættes efter »25,«: »25 a,«.
§ 67, stk. 2 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 741 af 25.06.2014 fra d. 29.10.2014. I § 67, stk. 2, ændres »32, 34, 39-47« til: »32 og 34, § 35, stk. 4 og 5, §§ 39-47«.
§ 67, stk. 2 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 719 af 08.06.2018 fra d. 11.10.2018. I § 67, stk. 2, ændres »§ 17, stk. 1 og 4« til: »§ 17, stk. 1 og 3«.
§ 67, stk. 2 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 1121 af 04.06.2021 fra d. 07.06.2021. I § 67, stk. 2, ændres »32 og 34, § 35, stk. 4 og 5, §§ 39-47« til: »32, 34, 35, 39-47«.
§ 67, stk. 3 er ophævet ved § 1.16 i lov nr. 1121 af 04.06.2021 fra d. 07.06.2021. Hidtidig formulering: Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 må billedoptagelser, som udsendes trådløst i fjernsyn, videreudsendes over kabelanlæg og videreudsendes til almenheden ved hjælp af radioanlæg, når dette sker uden ændringer og samtidig med, at udsendelsen finder sted.
§ 67, stk. 2 er ændret ved § 1.26 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023. I § 67, stk. 2, ændres »§ 11 a« til: »§§ 11 a-11 c«, »§§ 13« ændres til: »§§ 13, 13 a«, og »og 16 a,« ændres til: », 16 a, 16 c-16 f,«.
§ 67, stk. 2 er ændret ved § 1.38 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 67, stk. 2, indsættes efter »22,«: »24 b,«.

§ 67 a. Overdrager en fremstiller af billedoptagelser sine rettigheder til en udbyder af en audiovisuel informationssamfundstjeneste, skal udbyderen på begæring med en regelmæssighed, der er passende for sektoren, og mindst en gang om året, give opdaterede, relevante og fyldestgørende oplysninger om udnyttelsen til fremstillere af billedoptagelser eller disses repræsentant, så længe værket udnyttes. Oplysningerne skal navnlig omfatte udnyttelsesmåder, udnyttelsesomfang, alle genererede indtægter og skyldige vederlag. Er den administrative byrde ved at give oplysningerne uforholdsmæssig stor, er forpligtelsen begrænset til de oplysninger, der med rimelighed kan forventes.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 kan ikke fraviges til skade for fremstillere af billedoptagelser.

Stk. 3. Tvister om oplysningspligten efter denne bestemmelse kan af enhver af parterne indbringes for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47, stk. 2.

§ 67 a er indsat ved § 1.39 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.

Vederlag for brug af lydoptagelser i radio og fjernsyn m.v.

§ 68. Uanset bestemmelserne i § 65, stk. 2-4, og § 66, stk. 1, må udgivne lydoptagelser anvendes til radio- og fjernsynsudsendelse og til andre offentlige fremførelser. Bestemmelsen i 1. pkt. finder ikke anvendelse på offentlig fremførelse i form af tilrådighedsstillelse af udgivne lydoptagelser på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, jf. § 2, stk. 4, nr. 2.

Stk. 2. De udøvende kunstnere og fremstillerne af lydoptagelser har krav på vederlag. Vederlagskravet kan kun gøres gældende gennem en af kulturministeren godkendt fællesorganisation, som omfatter såvel udøvende kunstnere som fremstillere af lydoptagelser. Kan der ikke opnås enighed om størrelsen af vederlaget, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47.

Stk. 3. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om sagsbehandlingen i forbindelse med godkendelsen af den fællesorganisation, som er nævnt i stk. 2.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder ikke for udsendelse i fjernsyn og andre offentlige fremførelser af filmværker, såfremt lyd og billede udsendes eller fremføres samtidigt.

Stk. 5. Hvis brugeren af en lydoptagelse i henhold til denne bestemmelse ikke betaler det vederlag, der er fastsat ved parternes aftale eller ved Ophavsretslicensnævnets afgørelse, kan det ved dom fastslås, at den pågældende udnyttelse kun kan foretages med rettighedshavernes samtykke, indtil betaling er sket.

§ 68, stk. 1 er ændret ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.
§ 68, stk. 2, 3. pkt. er indsat ved § 1.19 i lov nr. 231 af 08.04.2008 fra d. 01.07.2008.
§ 68, stk. 4 er indsat ved § 1.20 i lov nr. 231 af 08.04.2008 fra d. 01.07.2008.
§ 68, stk. 3 er indsat ved § 1.7 i lov nr. 510 af 12.06.2009 fra d. 28.12.2009.
§ 68, stk. 1 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 380 af 17.04.2013 fra d. 31.10.2013. I § 65, stk. 1 ændres »§ 65, stk. 2« til: »§ 65, stk. 2-4«.
§ 68, stk. 1 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 68, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 2, stk. 4, nr. 1, 2. led« til: »§ 2, stk. 4, nr. 2«.

Radio- og fjernsynsforetagender

§ 69. En radio- eller fjernsynsudsendelse må ikke uden radio- eller fjernsynsforetagendets samtykke udsendes af andre eller på anden måde fremføres offentligt. Udsendelsen må heller ikke uden samtykke affotograferes eller optages på bånd, film eller anden indretning, der kan gengive den.

Stk. 2. Er en udsendelse affotograferet eller optaget som anført i stk. 1, må den ikke uden foretagendets samtykke eftergøres eller gøres tilgængelig for almenheden, før 50 år er forløbet efter udgangen af det år, da udsendelsen fandt sted.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-4, § 7, stk. 1, § 11, stk. 2 og 3, §§ 11 a-11 c, § 12, stk. 1, stk. 2, nr. 5, stk. 3, stk. 4, nr. 2, og stk. 5, 1. pkt., og § 13 a, §§ 15-16 a, 16 c-16 f, § 17, stk. 1 og 2, §§ 17 a-17 e, § 19, stk. 1 og 2, §§ 21, 22, 24 b, 25 og 25 a, § 27, stk. 1 og 3, og §§ 28, 31, 32 og 39-46 a finder tilsvarende anvendelse på radio- og fjernsynsudsendelser.

§ 69, stk. 2 og 3 er ændret ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.
§ 69, stk. 3 er ændret ved lov nr. 997 af 09.12.2003 fra d. 10.12.2003
§ 69, stk. 3 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. I § 69, stk. 3, ændres »§ 15, § 17, stk. 1-3« til: »§§ 15-16 a, § 17, stk. 1 og 2«.
§ 69, stk. 2 er ændret ved § 5.3 i lov nr. 1430 af 21.12.2005 fra d. 01.01.2006. I § 66, stk. 2, § 67, stk. 2, og § 69, stk. 3, indsættes efter »§ 2, stk. 2-4,«: »§ 7, stk. 1,«.
§ 69, stk. 3 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 569 af 09.06.2006 fra d. 10.06.2006. I § 69, stk. 3, ændres »§§ 28 og 31-33« til: »§§ 28, 31, 32 og 39-46«.
§ 69, stk. 3 er ændret ved § 2.4 i lov nr. 1269 af 16.12.2009 fra d. 18.12.2009. I § 69, stk. 3, ændres »og 25« til: », 25 og 25 a«.
§ 69, stk. 3 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 380 af 17.04.2013 fra d. 31.10.2013. I § 69, stk. 3, ændres »39-46« til: »39-46 a«.
§ 69, stk. 3 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 719 af 08.06.2018 fra d. 11.10.2018. I § 69, stk. 3, indsættes efter »§ 17, stk. 1 og 2,«: »§§ 17 a-17 e,«.
§ 69, stk. 3 er ændret ved § 1.27 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023. I § 69, stk. 3, ændres »§ 11 a« til: »§§ 11 a-11 c«, efter »stk. 5, 1. pkt.,« indsættes: »og § 13 a,«, og efter »§§ 15-16 a,« indsættes: »16 c-16 f,«.
§ 69, stk. 3 er ændret ved § 1.38 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 69, stk. 3, indsættes efter »22,«: »24 b,«.

Udgivere af pressepublikationer

§ 69 a. Pressepublikationer må ikke af udbydere af informationssamfundstjenester uden udgiverens samtykke eftergøres online eller stilles til rådighed på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, før 2 år er forløbet efter udgangen af det år, hvor udgivelsen eller offentliggørelsen fandt sted.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på følgende:

1) Individuelle brugeres anvendelse, som er privat eller ikke foretages i kommercielt øjemed.

2) Hyperlink.

3) Enkelte ord eller meget korte uddrag af en pressepublikation.

Stk. 3. De i stk. 1 fastsatte rettigheder berører ikke rettigheder, der er indrømmet ophavere og andre rettighedshavere med hensyn til de værker og andre frembringelser, der indgår i en pressepublikation. Stk. 1 kan ikke påberåbes over for ophavere og andre rettighedshavere og kan ikke fratage dem deres ret til at udnytte deres værker og andre frembringelser uafhængigt af en pressepublikation, som de indgår i.

Stk. 4. Ophavere til værker, der indgår i en pressepublikation, har ret til at modtage en passende andel af de indtægter, som udgiveren modtager for den i henhold til stk. 1 nævnte udnyttelse af dennes pressepublikationer.

Stk. 5. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-4, § 7, stk. 1, § 11, stk. 2 og 3, §§ 11 a-11 c, § 12, stk. 1, stk. 2, nr. 5, stk. 3, stk. 4, nr. 1, og stk. 5, 1. pkt., §§ 13, 13 a, 15-16 f og 17-17 e, § 18, stk. 1 og 2, § 19, stk. 1 og 2, og §§ 21, 22, 24 b, 25, 25 a, 27, 28, 29 a, 31 og 49-52 finder tilsvarende anvendelse på de pressepublikationer, der er nævnt i stk. 1.

§ 69 a er indsat ved § 1.17 i lov nr. 1121 af 04.06.2021 fra d. 07.06.2021. § 69 a finder ikke anvendelse på pressepublikationer, der blev udgivet eller offentliggjort første gang før d. 06.06.2019 uanset den videre brug efter lovens ikrafttræden. For pressepublikationer udgivet eller offentliggjort før d. 06.06.2019 finder de hidtidige regler anvendelse.
§ 69 a, stk. 5 er ændret ved § 1.28 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023. I § 69 a, stk. 5, ændres »§ 11 a« til: »§§ 11 a-11 c«, »§§ 13« ændres til: »§§ 13, 13 a«, og »15-16 b« ændres til: »15-16 f«.
§ 69 a, stk. 5 er ændret ved § 1.38 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 69 a, stk. 5, indsættes efter »22,«: »24 b,«.
§ 69 a, stk. 4 er ændret ved § 1.40 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 69 a, stk. 4, ændres »Ophavsmænd« til: »Ophavere«.

Fremstillere af fotografiske billeder

§ 70. Den, som fremstiller et fotografisk billede (fotografen), har eneret til at råde over billedet ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden.

Stk. 2. Retten til et fotografisk billede varer, indtil 50 år er forløbet efter udgangen af det år, da billedet blev fremstillet.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-4, §§ 3, 7, 9, 11, 11 a-11 c, § 12, stk. 1, stk. 2, nr. 5, og stk. 3, §§ 13-16 f, §§ 17, stk. 1 og 3, §§ 17 a-17 e, § 18, stk. 1 og 2, § 19, stk. 1 og 2, §§ 20, 21 og 23, § 24, stk. 1 og 2, og §§ 24 a, 24 b, 25, 25 a, 27, 28, 30-31, 33, 34, 39-47, 49-58 og 60-62 finder tilsvarende anvendelse på fotografiske billeder. Er et fotografisk billede genstand for ophavsret efter § 1, kan denne også gøres gældende.

Stk. 4. Beskyttelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis hovedmotivet for det fotografiske billede udgør et billedkunstværk, hvor beskyttelsestiden er udløbet.

§ 70, stk. 3 er ændret ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.
§ 70, stk. 3 er ændret ved lov nr. 997 af 09.12.2003 fra d. 10.12.2003.
§ 70, stk. 3 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. I § 65, stk. 4, og § 70, stk. 3 , ændres »33-35« til: »34, 35«.
§ 70, stk. 3 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. I § 70, stk. 3, ændres »13-16, § 17, stk. 1, 3 og 5« til: »13-16 b, § 17, stk. 1 og 4«.
§ 70, stk. 3 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 231 af 08.04.2008 fra d. 01.07.2008. I § 70, stk. 3, ændres »§§ 25« til: »§§ 24 a, 25«.
§ 70, stk. 3 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 1269 af 16.12.2009 fra d. 18.12.2009. I § 70, stk. 3, indsættes efter »25,«: »25 a,«.
§ 70, stk. 3 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 719 af 08.06.2018 fra d. 11.10.2018. I § 70, stk. 3, ændres »17, stk. 1 og 4« til: »§ 17, stk. 1 og 3, §§ 17 a-17 e«.
§ 70, stk. 3 er ændret ved § 1.29 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023. I § 70, stk. 3, ændres »og 11 a« til: », 11 a-11 c«, og »§§ 13-16 b« ændres til: »§§ 13-16 f«.
§ 70, stk. 4 er indsat ved § 1.30 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023.
§ 70, stk. 3 er ændret ved § 1.41 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 70, stk. 3, indsættes efter »24 a,«: »24 b,«.

Fremstillere af kataloger m.v.

§ 71. Den, som fremstiller et katalog, en tabel, en database eller lignende, hvori et større antal oplysninger er sammenstillet, eller som er resultatet af en væsentlig investering, har eneret til at råde over det pågældende arbejde som helhed eller en væsentlig del deraf ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på en eksemplarfremstilling eller tilgængeliggørelse for almenheden af uvæsentlige dele af indholdet af et katalog, en tabel, en database eller lignende, som foretages gentagne gange og systematisk, såfremt de nævnte handlinger kan sidestilles med handlinger, der strider mod en normal udnyttelse af de pågældende arbejder, eller som skader fremstillerens legitime interesser urimeligt.

Stk. 3. Er arbejder af den i stk. 1 nævnte art eller dele deraf genstand for ophavsret eller anden beskyttelse, kan denne også gøres gældende.

Stk. 4. Beskyttelsen efter stk. 1 varer indtil 15 år er forløbet efter udgangen af det år, hvor arbejdet blev fremstillet. Hvis et arbejde af den nævnte art gøres tilgængeligt for almenheden inden for dette tidsrum, varer beskyttelsen dog indtil 15 år er forløbet efter udgangen af det år, hvor arbejdet første gang blev gjort tilgængeligt for almenheden.

Stk. 5. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-4, §§ 6-9, § 11, stk. 2 og 3, § 11 b, § 11 c, § 12, stk. 1, stk. 2, nr. 4, stk. 4, nr. 3, og stk. 5, 2. pkt., §§ 13-17 e, § 18, stk. 1 og 2, § 19, stk. 1 og 2, §§ 20-22, 25, 27, 28, 30-32, 34 og 35, § 36, stk. 2 og 3, § 47 og §§ 49-52 finder tilsvarende anvendelse på de kataloger, tabeller, databaser m.v., der er nævnt i stk. 1.

Stk. 6. Aftalevilkår, der udvider fremstillerens ret efter stk. 1 til et offentliggjort arbejde, er ugyldige.

§ 71, stk. 5 er ændret ved lov nr. 997 af 09.12.2003 fra d. 10.12.2003
§ 71, stk. 5 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. I § 71, stk. 5, ændres »30-35« til: »30-32, 34 og 35«.
§ 71, stk. 5 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 719 af 08.06.2018 fra d. 11.10.2018. I § 71, stk. 5, ændres »13-17« til: »13-17 e«.
§ 71, stk. 5 er ændret ved § 1.31 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023. I § 71, stk. 5, indsættes efter »§ 11, stk. 2 og 3,«: »§ 11 b, § 11 c,«.

Pressemeddelelser

§ 72. Pressemeddelelser, som efter aftale leveres fra udenlandske nyhedsbureauer eller fra korrespondenter i udlandet, må ikke uden modtagerens samtykke gøres tilgængelige for almenheden gennem presse, radio eller på anden lignende måde før 12 timer efter, at de er blevet offentliggjort i Danmark, jf. dog §§ 17 a-17 e.

§ 72 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 719 af 08.06.2018 fra d. 11.10.2018. I § 72 indsættes efter »Danmark«: », jf. dog §§ 17 a-17 e«.

Kapitel 6: Forskellige bestemmelser

Titelbeskyttelse m.v.

§ 73. Et litterært eller kunstnerisk værk må ikke gøres tilgængeligt for almenheden under en titel, et pseudonym eller et mærke, som er egnet til at fremkalde forveksling med et tidligere offentliggjort værk eller dets ophaver.

Stk. 2. Har offentliggørelsen af det tidligere offentliggjorte værk fundet sted mindre end 3 måneder forud for en udgivelse af det andet værk, finder bestemmelsen i stk. 1 ikke anvendelse, medmindre forveksling må antages at være tilsigtet.

Signering af kunstværker

§ 74. På et kunstværk må kunstnerens navn eller mærke ikke anbringes af andre end kunstneren selv, medmindre denne har givet sit samtykke hertil.

Stk. 2. Kunstnerens navn eller mærke må ikke i noget tilfælde påføres et eftergjort eksemplar, således at det kan forveksles med originalen.

Ideelle rettigheder efter ophavsrettens udløb

§ 75. Selv om ophavsretten er udløbet, må et litterært eller kunstnerisk værk ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden i strid med § 3, stk. 1 og 2, hvis kulturelle interesser herved krænkes.

Offentlig fremførelse af musikværker

§ 75 a. Erhvervsmæssig virksomhed, hvorved en repræsentant for indehaveren af ophavsretten eller en kontraktmæssig indehaver af denne ret indgår aftaler om offentlig fremførelse af et musikværk, der er beskyttet efter denne lov, skal godkendes af kulturministeren. Ministeren kan fastsætte nærmere vilkår for godkendelsen. Aftaler indgået i strid med 1. og 2. pkt. er ugyldige.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om sagsbehandlingen i forbindelse med den godkendelse, som er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Stiller en organisation m.v., der er godkendt i henhold til stk. 1, urimelige vilkår for at meddele tilladelse til offentlig fremførelse af musikværker, kan Ophavsretslicensnævnet på begæring fastsætte vilkårene for fremførelsen. Ophavsretslicensnævnets fastsættelse af vilkår omfatter tillige vilkårene for den eksemplarfremstilling, som er nødvendig for gengivelsen, såfremt organisationen tillige repræsenterer de dermed forbundne rettigheder. § 47, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 75 a er indsat ved § 1 i lov nr. 472 af 07.06.2001 fra d. 08.06.2001.
§ 75 a, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.22 i lov nr. 231 af 08.04.2008 fra d. 01.07.2008. I § 75 a, stk. 2, 2. pkt., ændres »2. og 3. pkt.« til: »stk. 2, 2. pkt., og stk. 3.«
§ 75 a, stk. 2 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 510 af 12.06.2009 fra d. 28.12.2009.
§ 75 a, stk. 3, 2. pkt. er indsat ved § 1.42 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. 2. pkt. bliver herefter 3. pkt.

Kapitel 6 a: Tekniske foranstaltninger m.v.

Kapitel 6 a er indsat ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.

§ 75 b. Det er ikke tilladt at omsætte eller i kommercielt øjemed besidde midler, hvis eneste formål er at lette ulovlig fjernelse eller omgåelse af tekniske indretninger, som er anvendt til at beskytte et edb-program.

§ 75 b er indsat ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.

§ 75 c. Det er ikke tilladt uden samtykke fra rettighedshaveren at foretage omgåelse af effektive tekniske foranstaltninger.

Stk. 2. Det er ikke tilladt at fremstille, importere, sprede, sælge, udleje, reklamere for salg eller udlejning af eller i kommercielt øjemed besidde indretninger, produkter eller komponenter, der

1) er genstand for salgsfremme, reklame eller markedsføring med henblik på omgåelse af effektive tekniske foranstaltninger,

2) kun i begrænset omfang har andet kommercielt formål eller anden kommerciel anvendelse end omgåelse af effektive tekniske foranstaltninger eller

3) primært er udviklet, produceret, tilpasset eller ydet med henblik på at muliggøre eller befordre omgåelse af effektive tekniske foranstaltninger.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på tjenesteydelser.

Stk. 4. Ved effektive tekniske foranstaltninger i stk. 1 og 2 forstås enhver form for effektive tekniske foranstaltninger, der under deres normale funktion har til formål at beskytte værker og andre frembringelser m.v., som beskyttes i henhold til denne lov.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-4 gælder ikke for beskyttelse af edb-programmer.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-4 er ikke til hinder for forskning inden for kryptering.

§ 75 c er indsat ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.

§ 75 d. Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47, stk. 1, kan på begæring pålægge en rettighedshaver, som har gjort brug af de i § 11 c, stk. 3, eller § 75 c, stk. 1, nævnte effektive tekniske foranstaltninger, at stille sådanne midler til rådighed for en bruger, som er nødvendige for, at denne kan drage fordel af bestemmelserne i §§ 11 c, 15 og 16, § 17, stk. 1, § 17 c, § 18, stk. 1 og 2, § 21, stk. 1, nr. 2, § 23, stk. 1, og §§ 26-28, 31 og 68. Imødekommer rettighedshaveren ikke pålægget inden 4 uger fra nævnets afgørelse, kan brugeren uanset bestemmelsen i § 75 c, stk. 1, foretage omgåelse af den tekniske foranstaltning. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. finder kun anvendelse i forhold til brugere, som har lovlig adgang til værket eller frembringelsen m.v.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder kun anvendelse, i det omfang rettighedshaveren ikke ved frivillige foranstaltninger, herunder aftaler med andre involverede parter, har sikret, at brugeren uanset anvendelsen af effektive tekniske foranstaltninger kan drage fordel af de i stk. 1 nævnte bestemmelser.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på værker og andre frembringelser m.v., der på kontraktmæssige vilkår stilles til rådighed for almenheden på en sådan måde, at almenheden har adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, jf. § 2, stk. 4, nr. 2. Dette gælder dog ikke for gengivelse i medfør af § 17 c.

§ 75 d er indsat ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.
§ 75 d, stk. 1 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. I § 66, stk. 2, og § 75 d, stk. 1 , udgår », 33«.
§ 75 d, stk. 1 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. I § 75 d, stk. 1, ændres »§ 15, § 16, stk. 1, § 17, stk. 1-4« til: »§§ 15 og 16, § 17, stk. 1-3«.
§ 75 d, stk. 1 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 719 af 08.06.2018 fra d. 11.10.2018. I § 75 d, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 17, stk. 1-3« til: »§ 17, stk. 1, § 17 c«.
§ 75 d, stk. 3, 2. pkt. er indsat ved § 1.20 i lov nr. 719 af 08.06.2018 fra d. 11.10.2018.
§ 75 d, stk. 1 er ændret ved § 1.32 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023. I § 75 d, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »gjort brug af de i«: »§ 11 c, stk. 3, eller«, og efter »bestemmelserne i §§« indsættes: »11 c,«.
§ 75 d, stk. 3 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 75 d, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 2, stk. 4, nr. 1, 2. led« til: »§ 2, stk. 4, nr. 2«.

§ 75 e. Det er ikke tilladt uden samtykke fra rettighedshaveren at

1) fjerne eller ændre elektroniske oplysninger om rettighedsforvaltning eller

2) foretage eksemplarspredning, import med henblik på eksemplarspredning eller overføring til almenheden af værker og andre frembringelser m.v., hvor de elektroniske oplysninger om rettighedsforvaltning er blevet fjernet eller ændret uden samtykke.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder kun anvendelse, hvis de pågældende handlinger foretages af en person, som ved eller burde vide, at handlingerne foranlediger, muliggør, letter eller skjuler en krænkelse af retten til et værk eller en anden frembringelse m.v., som beskyttes i henhold til denne lov.

§ 75 e er indsat ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.

Kapitel 6 b: Forældreløse værker

Kapitel 6 b er indsat ved § 1.7 i lov nr. 741 af 25.06.2014 fra d. 29.10.2014.

Definition af et forældreløst værk m.v.

§ 75 f. Ved et forældreløst værk forstås et værk eller en lydoptagelse, hvor ingen af rettighedshaverne til værket eller lydoptagelsen er identificeret eller, selv om en eller flere af rettighedshaverne er identificeret, ingen af rettighedshaverne er lokaliseret, på trods af at der er foretaget og registreret en omhyggelig søgning efter rettighedshaverne, jf. § 75 j.

§ 75 f er indsat ved § 1.7 i lov nr. 741 af 25.06.2014 fra d. 29.10.2014.

§ 75 g. Hvis et værk eller en lydoptagelse har mere end én rettighedshaver og ikke alle er blevet identificeret eller, selv om de er identificeret, ikke er lokaliseret, kan værket eller lydoptagelsen anvendes i overensstemmelse med dette kapitel, forudsat at de identificerede og lokaliserede rettighedshavere giver tilladelse til brugen i forhold til de rettigheder, som de er indehavere af.

§ 75 g er indsat ved § 1.7 i lov nr. 741 af 25.06.2014 fra d. 29.10.2014.

Begunstigede organisationer

§ 75 h. For at opfylde mål knyttet til varetagelsen af deres almennyttige opgaver kan følgende organisationer, der er etableret i Danmark, anvende forældreløse værker:

1) Offentligt tilgængelige biblioteker, uddannelsesinstitutioner og museer.

2) Arkiver og film- og lydarvsinstitutioner.

3) Public service-radio- og -fjernsynsforetagender.

§ 75 h er indsat ved § 1.7 i lov nr. 741 af 25.06.2014 fra d. 29.10.2014.

Omfattet materiale

§ 75 i. Dette kapitel finder anvendelse på

1) værker i form af bøger, tidsskrifter, aviser, blade og andet materiale i skriftlig form, som findes i samlingerne hos de organisationer, der er nævnt i § 75 h, nr. 1 og 2, og som først er udgivet i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

2) filmværker og lydoptagelser, som findes i samlingerne hos de organisationer, der er nævnt i § 75 h, nr. 1 og 2, og som først er udgivet eller, såfremt udgivelse ikke har fundet sted, udsendt i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og

3) filmværker og lydoptagelser, som findes i arkiverne hos public service-radio- og -fjernsynsforetagender, som er produceret af dem før den 1. januar 2003, og som først er udgivet eller, såfremt udgivelse ikke har fundet sted, udsendt i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 2. Dette kapitel finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 1 nævnte værker og lydoptagelser, der aldrig er blevet udgivet eller udsendt, men som er blevet gjort offentligt tilgængelige af de i § 75 h nævnte organisationer med rettighedshavernes samtykke. 1. pkt. finder kun anvendelse, såfremt det med rimelighed kan antages, at rettighedshaverne ikke ville modsætte sig de i § 75 l nævnte udnyttelsesmuligheder.

Stk. 3. Dette kapitel finder tilsvarende anvendelse på værker og frembringelser, der beskyttes efter §§ 65-71, og som er indlejret eller inkorporeret eller udgør en uadskillelig bestanddel af de værker og lydoptagelser, som er nævnt i stk. 1.

§ 75 i er indsat ved § 1.7 i lov nr. 741 af 25.06.2014 fra d. 29.10.2014.

Omhyggelig søgning

§ 75 j. Med henblik på at fastslå, om et værk eller en lydoptagelse er et forældreløst værk, skal de i § 75 h nævnte organisationer inden anvendelsen foretage en omhyggelig søgning for hvert enkelt værk eller lydoptagelse. De i § 75 h nævnte organisationer kan lade andre organisationer foretage denne omhyggelige søgning.

Stk. 2. Den omhyggelige søgning skal foretages i det land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor værket eller lydoptagelsen første gang er udgivet, eller, såfremt udgivelse ikke har fundet sted, hvor udsendelse første gang har fundet sted. Såfremt producenten af et filmværk har sit hovedsæde eller er bosat i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skal den omhyggelige søgning dog foretages i det land, hvor producenten har sit hovedsæde eller er bosat.

Stk. 3. For værker og lydoptagelser omfattet af § 75 i, stk. 2, skal den omhyggelige søgning foretages i Danmark.

Stk. 4. For værker og frembringelser omfattet af § 75 i, stk. 3, skal den omhyggelige søgning foretages i det land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor den omhyggelige søgning efter det værk, der indeholder det indlejrede eller inkorporerede værk, foretages.

Stk. 5. Er der tegn på, at relevante oplysninger om en rettighedshaver findes i andre lande, skal der ligeledes foretages søgning i informationskilder, der er til rådighed i disse andre lande.

Stk. 6. De i § 75 h nævnte organisationer skal føre fortegnelser over de omhyggelige søgninger, som de udfører.

Stk. 7. De i § 75 h nævnte organisationer skal i forbindelse med den omhyggelige søgning fremsende følgende oplysninger til Kulturministeriet:

1) Resultaterne af den omhyggelige søgning.

2) Anvendelsen af de forældreløse værker.

3) Enhver ændring af status som forældreløst værk.

4) Relevante kontaktoplysninger.

Stk. 8. Kulturministeren fastsætter regler om indholdet af den omhyggelige søgning, herunder om, hvilke kilder der skal konsulteres i forbindelse med den omhyggelige søgning, og om de oplysninger, som de i § 75 h nævnte organisationer skal fremsende til Kulturministeriet.

§ 75 j er indsat ved § 1.7 i lov nr. 741 af 25.06.2014 fra d. 29.10.2014.

Udstrækning af status som forældreløst værk

§ 75 k. Et værk eller en lydoptagelse, der i medfør af lovgivningen i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde anses for et forældreløst værk, anses ligeledes for et forældreløst værk i Danmark.

§ 75 k er indsat ved § 1.7 i lov nr. 741 af 25.06.2014 fra d. 29.10.2014.

Tilladte anvendelser af forældreløse værker

§ 75 l. Med henblik på at opfylde mål knyttet til varetagelsen af deres almennyttige opgaver må de i § 75 h nævnte organisationer

1) stille det forældreløse værk til rådighed på en sådan måde, at almenheden får adgang til det på et individuelt valgt sted og tidspunkt, jf. § 2, stk. 4, og

2) fremstille eksemplarer af det forældreløse værk med henblik på digitalisering, tilrådighedsstillelse for almenheden, jf. nr. 1, indeksering, katalogisering, bevaring eller restaurering.

Stk. 2. Organisationerne kan oppebære indtægter i forbindelse med anvendelsen af forældreløse værker, som udelukkende har til formål at dække deres omkostninger ved digitalisering og tilrådighedsstillelse for almenheden af forældreløse værker.

Stk. 3. Ved anvendelse af et forældreløst værk skal navnet på en identificeret rettighedshaver angives.

§ 75 l er indsat ved § 1.7 i lov nr. 741 af 25.06.2014 fra d. 29.10.2014.
§ 75 l, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 75 l, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 2, stk. 4, nr. 1« til: »§ 2, stk. 4«.

Ophør af status som forældreløst værk

§ 75 m. Såfremt en rettighedshaver retter henvendelse til den organisation, som anvender det forældreløse værk, ophører det pågældende værk eller den pågældende lydoptagelse med at være forældreløst.

Stk. 2. Såfremt status som forældreløst værk bringes til ophør, har rettighedshaveren krav på at modtage en rimelig kompensation fra den organisation, som i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel har anvendt det forældreløse værk.

§ 75 m er indsat ved § 1.7 i lov nr. 741 af 25.06.2014 fra d. 29.10.2014.

Kapitel 7: Retshåndhævelse

Straf

§ 76. Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt

1) overtræder § 2 eller § 3,

2) overtræder §§ 65, 66, 67, 69 eller § 69 a, stk. 1, eller §§ 70 eller 71,

3) overtræder § 11, stk. 2, § 52 c, stk. 2, 4, 6, 7 eller 9, § 60 eller §§ 72-75,

4) undlader at fremsende opgørelse eller oplysninger efter § 38, stk. 7,

5) undlader at lade sig anmelde eller undlader at meddele oplysninger til fællesorganisationen efter § 42, stk. 6, og § 46, 1. pkt., eller undlader at føre eller opbevare regnskaber i henhold til § 45 eller

6) overtræder forskrifter, der er givet efter § 61, stk. 2.

Stk. 2. Er en overtrædelse af de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte bestemmelser begået ved forsætligt og under skærpende omstændigheder at gengive de af bestemmelserne omfattede værker eller frembringelser eller blandt almenheden at sprede eksemplarer heraf, kan straffen stige til fængsel i 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 299 b. Skærpende omstændigheder anses navnlig for at foreligge, hvis overtrædelserne sker erhvervsmæssigt, hvis der fremstilles eller blandt almenheden spredes et betydeligt antal eksemplarer, eller hvis værker og frembringelser gengives på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, jf. § 2, stk. 4, nr. 2.

§ 76, stk. 1, nr. 5 er ændret ved lov nr. 997 af 09.12.2003 fra d. 10.12.2003
§ 76, stk. 2 er ændret ved § 4.1 i lov nr. 352 af 19.05.2004 fra d. 01.07.2004. Hidtidig formulering: Stk. 2. Er en forsætlig overtrædelse af de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte bestemmelser begået ved erhvervsmæssigt at fremstille eller blandt almenheden sprede eksemplarer af værker eller frembringelser, der beskyttes efter §§ 65-71, kan straffen under særlig skærpende omstændigheder stige til fængsel indtil 1 år. Særlig skærpende omstændigheder anses navnlig for at foreligge, hvis overtrædelsen vedrører et betydeligt antal eksemplarer, eller hvis der ved overtrædelsen tilsigtes en betydelig vinding.
§ 76, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1402 af 21.12.2005 fra d. 01.01.2006. Hidtidig formulering: 4) undlader at fremsende opgørelse efter § 38, stk. 6,
§ 76, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 510 af 12.06.2009 fra d. 28.12.2009. I § 76, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 38, stk. 6« til: »§ 38, stk. 7«.
§ 76, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 1121 af 04.06.2021 fra d. 07.06.2021. I § 76, stk. 1, nr. 2, ændres »69, 70 eller 71,« til: »69 eller § 69 a, stk. 1, eller §§ 70 eller 71,«.
§ 76, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 1121 af 04.06.2021 fra d. 07.06.2021. I § 76, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »§ 11, stk. 2,«: »§ 52 c, stk. 2, 4, 6, 7 eller 9,«.
§ 76, stk. 2 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 76, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 2, stk. 4, nr. 1, 2. led« til: »§ 2, stk. 4, nr. 2«.

§ 77. Når eksemplarer af værker eller frembringelser, der beskyttes efter §§ 65-71, er fremstillet uden for Danmark under sådanne omstændigheder, at en tilsvarende fremstilling i Danmark ville være i strid med loven, straffes med bøde den, som forsætligt eller groft uagtsomt indfører sådanne eksemplarer med henblik på at gøre dem tilgængelige for almenheden.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 76, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse på forsætlige overtrædelser af bestemmelsen i stk. 1.

§ 78. Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt overtræder §§ 75 b eller 75 c. Med bøde straffes den, som forsætligt overtræder § 75 e.

§ 78 er ændret ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.

§ 79. I forskrifter, der udstedes efter § 31, stk. 2, § 42, stk. 4, § 43, stk. 2, § 44, stk. 2 og § 45, stk. 2, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

§ 79 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. I § 79 udgår »§ 16,«.
§ 79 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 231 af 08.04.2008 fra d. 01.07.2008. I § 79 ændres », § 45, stk. 2, og § 47, stk. 2« til: »og § 45, stk. 2«.

§ 80. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Påtale

§ 81. Overtrædelser, som omfattes af § 76, stk. 1, § 77, stk. 1, eller § 79, påtales af den forurettede.

Stk. 2. Efter ophaverens død kan overtrædelser af § 3 og af de i medfør af § 61, stk. 2, givne forskrifter endvidere påtales af ophaverens ægtefælle, slægtning i ret op- eller nedstigende linje eller søskende.

Stk. 3. Efter ophaverens død kan overtrædelser af §§ 3 og 73-74 endvidere påtales af det offentlige. Ved overtrædelser af § 3 kan offentlig påtale dog kun finde sted, når kulturelle interesser må anses for krænket ved overtrædelsen.

Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. 1 påtales overtrædelser af § 75 af det offentlige.

Stk. 5. Overtrædelser, som omfattes af § 78, jf. § 75 b og § 75 c, stk. 2, påtales af det offentlige.

Stk. 6. Overtrædelser, som omfattes af § 78, jf. § 75 c, stk. 1, og § 75 e, påtales af den forurettede.

§ 81, stk. 4-6 er ændret ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.

§ 82. Overtrædelser, som omfattes af § 76, stk. 2, eller § 77, stk. 2, påtales kun efter den forurettedes begæring, medmindre almene hensyn kræver påtale.

§ 82, stk. 2 om ransagning er ophævet ved § 1 i lov nr. 472 af 07.06.2001 fra d. 08.06.2001. Hidtidig formulering: Stk. 2. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.
§ 82 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 352 af 19.05.2004 fra d. 01.07.2004. Hidtidig formulering: § 82. Overtrædelser, som omfattes af § 76, stk. 2, eller § 77, stk. 2, påtales af det offentlige, når den forurettede begærer det.

Erstatning og godtgørelse

§ 83. Den, som forsætligt eller uagtsomt overtræder en af de i §§ 76 og 77 nævnte bestemmelser, skal betale

1) et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen og

2) en erstatning til den forurettede for den yderligere skade, som overtrædelsen har medført.

Stk. 2. Ved fastsættelse af erstatning efter stk. 1, nr. 2, skal der tages hensyn til bl.a. den forurettedes tabte fortjeneste og krænkerens uberettigede fortjeneste.

Stk. 3. I sager, der omfattes af stk. 1, kan der derudover fastsættes en godtgørelse til den forurettede for ikkeøkonomisk skade.

§ 83 er ændret ved § 5.4 i lov nr. 1430 af 21.12.2005 fra d. 01.01.2006. Hidtidig formulering: § 83. Den, som forsætligt eller uagtsomt overtræder en af de i §§ 76 og 77 nævnte bestemmelser, har pligt til at udrede rimeligt vederlag for udnyttelsen samt erstatning for den yderligere skade, som overtrædelsen måtte have medført.
Stk. 2. Selv om overtrædelsen er begået i god tro, kan der tilkendes den forurettede vederlag og erstatning efter bestemmelsen i stk. 1, i det omfang det skønnes rimeligt. Vederlaget og erstatningen kan dog ikke overstige den ved overtrædelsen indvundne fortjeneste.
Stk. 3. En ophavsmand, fotograf eller udøvende kunstner, hvis ret er krænket ved retsstridigt forhold, har krav på godtgørelse for ikkeøkonomisk skade.

Tilintetgørelse m.v.

§ 84. Retten kan ved dom bestemme, at eksemplarer, som krænker retten til værker eller frembringelser, der beskyttes efter §§ 65-71, skal

1) tilbagekaldes fra handelen,

2) endeligt fjernes fra handelen,

3) tilintetgøres eller

4) udleveres til den forurettede.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på materialer, redskaber el.lign., der primært har været anvendt til ulovlig fremstilling eller brug af eksemplarer af værket eller frembringelsen.

Stk. 3. Foranstaltninger efter stk. 1 skal gennemføres uden nogen form for godtgørelse til krænkeren og berører ikke en mulig erstatning til den forurettede. Foranstaltningerne skal gennemføres for krænkerens regning, medmindre særlige grunde taler herimod.

Stk. 4. Ved en dom om foranstaltninger efter stk. 1 skal retten tage hensyn til, at der skal være forholdsmæssighed mellem krænkelsens omfang og de beordrede retsmidler samt tredjeparts interesser.

§ 84 er ændret ved § 5.5 i lov nr. 1430 af 21.12.2005 fra d. 01.01.2006. Hidtidig formulering: Inddragelse m.v.
§ 84. Når eksemplarer af værker eller frembringelser, der beskyttes efter §§ 65-71, er fremstillet, indført eller gjort tilgængelige for almenheden i Danmark i strid med denne lov eller med forskrifter givet efter § 61, stk. 2, kan det ved dom bestemmes, at eksemplarerne skal inddrages til fordel for den forurettede eller overdrages til ham mod et vederlag, der ikke overstiger fremstillingsomkostningerne.
Stk. 2. I stedet for inddragelse eller overdragelse kan det bestemmes, at eksemplarerne helt eller delvis skal tilintetgøres eller på anden måde gøres uanvendelige til ulovlig brug. Hvis det under hensyn til eksemplarernes kunstneriske eller økonomiske værdi eller omstændighederne i øvrigt skønnes rimeligt, kan retten tillade, at de fremstillede eksemplarer gøres tilgængelige for almenheden mod erstatning og godtgørelse til den forurettede.
Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på tryksatser, klicheer, forme og andet, som kan tjene til ulovlig fremstilling eller brug af værket eller frembringelsen.
Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 kan ikke bringes i anvendelse over for den, som i god tro har erhvervet eksemplarer til privat brug, eller som i god tro har fremstillet eksemplarer i strid med § 11, stk. 3.
Stk. 5. Bygninger kan ikke kræves inddraget eller tilintetgjort i medfør af stk. 1 og 2.

§ 84, stk. 4 er ændret ved § 1.43 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 84, stk. 4, ændres »tredjemands« til: »tredjeparts«.

Offentliggørelse af domme

§ 84 a. I en dom, hvorved nogen dømmes efter §§ 83 eller 84, kan retten på begæring bestemme, at dommen skal offentliggøres i sin helhed eller i uddrag.

Stk. 2. Pligten til offentliggørelsen påhviler krænkeren. Offentliggørelsen skal ske for krænkerens regning og på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges.

§ 84 a er indsat fra d. 01.01.2006 ved § 5.6 i lov nr. 1430 af 21.12.2005.

Videregivelse af oplysninger

§ 84 b. Hvis told- og skatteforvaltningen får en formodning om krænkelser omfattet af §§ 76 eller 77, kan oplysninger herom videregives til rettighedshaver.

§ 84 b er indsat ved § 5.1 i lov nr. 1404 af 27.12.2008 fra d. 01.01.2009.

Registrering og videregivelse af ulovlige internettjenesteadresser

§ 84 c. Kulturministeren kan fastsætte regler om behandling af personoplysninger og oplysninger om strafbare forhold, herunder om registrering og videregivelse af oplysninger, tavshedspligt og fastlæggelse af slettefrister, foretaget af private foreninger, som har til formål at beskytte rettigheder efter denne lov.

§ 84 c er indsat ved § 1.44 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.

Kapitel 8: Lovens anvendelsesområde

Ophavsret

§ 85. Lovens bestemmelser om ophavsret gælder for

1) værker af personer, der er statsborgere i eller bosat i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

2) værker, som er udgivet første gang i et land inden for Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, eller som er udgivet første gang samtidig i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og i et andet land,

3) filmværker, hvis producent har sit hovedsæde eller er bosat i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

4) bygningsværker, som er beliggende i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og

5) kunstværker, som er indføjet i bygninger eller anlæg i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 2. Ved anvendelsen af stk. 1, nr. 2, anses samtidig udgivelse at have fundet sted, såfremt værket efter udgivelse i et andet land inden 30 dage udgives i et land inden for Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 38 gælder for værker af personer, der er statsborgere i eller bosat i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 4. Bestemmelsen i § 64 gælder for offentliggørelser eller udgivelser, som er foretaget af

1) personer, der er statsborgere i eller bosat i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller

2) selskaber, der har hovedsæde i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 5. Bestemmelserne i §§ 73-75 gælder for ethvert værk.

§ 85, stk. 1-2 er ændret ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.
§ 85, stk. 3 er ophævet fra d. 01.01.2006 ved § 5.6 i lov nr. 1430 af 21.12.2005: Hidtidig formulering: Stk. 3. Ved anvendelsen af stk. 1, nr. 3, anses, når andet ikke er oplyst, den som producent, hvis navn på sædvanlig måde er angivet på filmen.

Andre rettigheder

§ 86. Bestemmelsen i § 65 gælder for

1) fremførelser, der har fundet sted i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

2) fremførelser, der er gengivet på lydoptagelser, som er beskyttede i henhold til bestemmelsen i stk. 2, og

3) fremførelser, der uden at være optaget på et fonogram medtages i en radio- eller fjernsynsudsendelse, som er beskyttet i henhold til stk. 4 og § 87.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 66 gælder for

1) lydoptagelser, der har fundet sted i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

2) lydoptagelser, der er fremstillet af personer, som er statsborgere i eller bosat i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og

3) lydoptagelser, der er fremstillet af selskaber, som har hovedsæde i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 67 gælder for

1) billedoptagelser, der har fundet sted i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

2) billedoptagelser, der er fremstillet af personer, som er statsborgere i eller bosat i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og

3) billedoptagelser, der er fremstillet af selskaber, som har hovedsæde i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 4. Bestemmelsen i § 69 gælder for

1) radio- og fjernsynsudsendelser, som har fundet sted i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og

2) radio- og fjernsynsforetagender, der har hovedsæde i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 5. Bestemmelsen i § 69 a gælder for pressepublikationer, der er publiceret af udgivere, der har hovedsæde i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 6. Bestemmelsen i § 70 gælder for

1) fotografier fremstillet af personer, der er statsborgere i eller bosat i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og

2) fotografier, som er indføjet i bygninger eller anlæg i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 7. Bestemmelsen i § 71 gælder for

1) kataloger m.v., som er fremstillet af personer, der er statsborgere i eller bosat i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og

2) kataloger m.v., som er fremstillet af selskaber, der har hovedsæde i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 8. Bestemmelserne i stk. 7 finder tilsvarende anvendelse på pressemeddelelser som nævnt i § 72.

Stk. 9. Uanset bestemmelsen i stk. 1 gælder bestemmelsen i § 65, stk. 1, om optagelse for alle lydoptagelser af fremførelser. Uanset bestemmelsen i stk. 2 gælder § 66, stk. 1, om eftergørelse for alle lydoptagelser. Uanset bestemmelserne i stk. 1-4 gælder bestemmelserne i § 65, stk. 2-4, § 66, stk. 1, § 67, stk. 1, og § 69, stk. 2, om spredning af eksemplarer til almenheden for alle fremførelser, lydoptagelser, billedoptagelser samt radio- og fjernsynsudsendelser.

§ 86 er ændret ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.
§ 86, stk. 8 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 380 af 17.04.2013 fra d. 31.10.2013. I § 65, stk. 1 ændres »§ 65, stk. 2« til: »§ 65, stk. 2-4«.
§ 86, stk. 5 er indsat ved § 1.20 i lov nr. 1121 af 04.06.2021 fra d. 07.06.2021. Stk. 5-8 bliver herefter stk. 6-9.
§ 86, stk. 7, der bliver stk. 8, er ændret ved § 1.21 i lov nr. 1121 af 04.06.2021 fra d. 07.06.2021. I § 86, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.
§ 86, stk. 1, nr. 1 og 2 er ændret ved § 1.45 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 86, stk. 1, nr. 1, udgår »og«, og i nr. 2 ændres »stk. 2.« til: »stk. 2, og«.
§ 86, stk. 1, nr. 3 er indsat ved § 1.46 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.

Særlige bestemmelser om radio- og fjernsynsudsendelser via satellit eller via tilknyttede onlinetjenester

Overskriften før § 87 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 1121 af 04.06.2021 fra d. 07.06.2021. I overskriften før § 87 indsættes efter »via satellit«: »eller via tilknyttede onlinetjenester«.

§ 87. Radio- og fjernsynsudsendelser via satellit anses for at finde sted i Danmark, hvis de programbærende signaler, som er bestemt til modtagning af almenheden, under et radio- eller fjernsynsforetagendes kontrol og ansvar her i landet indføres i en ubrudt sendekæde, der leder til satellitten og ned mod Jorden.

Stk. 2. Udsendelser via satellit anses også for at finde sted i Danmark, hvis indførelsen i sendekæden sker i et land, som ikke er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og som ikke har det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i kapitel II i Rådets direktiv 93/83/EØF af 27. september 1993 om samordning af visse bestemmelser vedrørende ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse via satellit og viderespredning pr. kabel, i følgende tilfælde:

1) Hvis de programbærende signaler sendes til satellitten fra en uplinkstation her i landet. Rettigheder efter §§ 2, 64 og 65-73 kan da gøres gældende over for den, som driver stationen.

2) Hvis der ikke benyttes en uplinkstation i en EØS-medlemsstat, og et radio- eller fjernsynsforetagende, der har sit hovedsæde her i landet, har foranlediget indførelsen i sendekæden. Rettigheder efter §§ 2, 64 og 65-73 kan da gøres gældende over for foretagendet.

§ 87 a. Når et radio- eller fjernsynsforetagende, der har sit hovedsæde her i landet, foretager trådbunden eller trådløs overføring af programmer til almenheden og tilrådighedsstillelse af programmer på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt via en af radio- eller fjernsynsforetagendets tilknyttede onlinetjenester, som har et klart og underordnet forhold til foretagendets udsendelser, eller under dettes kontrol og ansvar samtidig med eller i en defineret tidsperiode efter radio- eller fjernsynsforetagendets udsendelse af disse radio- eller fjernsynsprogrammer, anses med henblik på udøvelsen af ophavsretten og beslægtede rettigheder overføringen og enhver eksemplarfremstilling, der er nødvendig i forbindelse hermed, for at finde sted i Danmark, når der er tale om følgende:

1) Radioprogrammer.

2) Tv-programmer, som er

a) nyheds- og aktualitetsprogrammer eller

b) radio- eller fjernsynsforetagendets fuldt finansierede egenproduktioner.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 2, finder ikke anvendelse på udsendelser af sportsbegivenheder og værker og andre beskyttede frembringelser, der indgår heri.

Stk. 3. Vederlaget for brug af rettigheder efter stk. 1 skal fastsættes under hensyntagen til samtlige aspekter af den tilknyttede onlinetjeneste såsom tjenestens egenskaber, herunder varigheden af de i tjenesten indeholdte programmers tilgængelighed online, publikum og de tilgængelige sprogversioner.

§ 87 a er indsat ved § 1.23 i lov nr. 1121 af 04.06.2021 fra d. 07.06.2021.

Lovens anvendelse i forhold til andre lande m.v.

§ 88. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler, hvorefter anvendelsen af lovens bestemmelser under forudsætning af gensidighed udvides i forhold til andre lande.

Stk. 2. Endvidere kan kulturministeren fastsætte nærmere regler, hvorefter loven gøres anvendelig på værker, som først er udgivet af mellemfolkelige organisationer, samt på ikkeudgivne værker, som sådanne organisationer har ret til at udgive.

Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at §§ 17 a-17 e finder tilsvarende anvendelse på import og eksport af tilgængelige formater fra og til lande, som er en del af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

§ 88 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 1440 af 22.12.2004 fra d. 01.05.2005. Hidtidig formulering: § 88. Under forudsætning af gensidighed kan ved kgl. anordning anvendelsen af lovens bestemmelser udvides i forhold til andre lande.
Stk. 2. Endvidere kan loven ved kgl. anordning gøres anvendelig på værker, som først er udgivet af mellemfolkelige organisationer, samt på ikkeudgivne værker, som sådanne organisationer har ret til at udgive.

§ 88, stk. 3 er indsat ved § 1.21 i lov nr. 719 af 08.06.2018 fra d. 11.10.2018.

§ 88 a. Anvendelse af værker og andre frembringelser, der udelukkende finder sted til undervisningsbrug via sikre elektroniske miljøer, skal i overensstemmelse med de nationale bestemmelser, som gennemfører artikel 5 i direktiv (EU) 2019/790 af 17. april 2019 om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked og om ændring af direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF, anses for kun at finde sted i den medlemsstat, hvor uddannelsesinstitutionen er etableret.

§ 88 a er indsat ved § 1.33 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023.

§ 88 b. Anvendelse af værker og andre frembringelser i henhold til undtagelsen eller indskrænkningen i overensstemmelse med de nationale bestemmelser, som gennemfører artikel 8 i direktiv (EU) 2019/790 af 17. april 2019 om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked og om ændring af direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF, anses for kun at finde sted i den medlemsstat, hvor den kulturarvsinstitution, der foretager anvendelsen, er etableret.

§ 88 b er indsat ved § 1.33 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023.

Kapitel 9: Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 89. Loven træder i kraft den 1. juli 1995.

Stk. 2. Samtidig ophæves

1) lov om ophavsretten til litterære og kunstneriske værker, jf. lovbekendtgørelse nr. 1170 af 21. december 1994, og

2) lov om retten til fotografiske billeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 715 af 8. september 1993.

§ 89, stk. 3 er ændret ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.
§ 89, stk. 3 er ændret ved lov nr. 997 af 09.12.2003 fra d. 10.12.2003.
§ 89, stk. 3 er ophævet ved § 1.4 i lov nr. 569 af 09.06.2006 fra d. 10.06.2006. Hidtidig formulering: Stk. 3. Forslag til revision af §§ 39-46, 75 c og 75 d fremsættes for Folketinget senest i folketingsåret 2005-06.

§ 90. Loven gælder også for værker og frembringelser m.v., som er frembragt før lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Loven gælder ikke for udnyttelseshandlinger, der er afsluttet, eller rettigheder, der er erhvervet før lovens ikrafttræden. Eksemplarer af værker eller frembringelser m.v. kan fortsat spredes til almenheden og vises offentligt, hvis de lovligt er fremstillet på et tidspunkt, da en sådan spredning eller visning var tilladt. Bestemmelserne i § 19, stk. 2 og 3, skal dog altid finde anvendelse på udlejning og udlån, som foretages efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Hvis beskyttelsestiden for et værk eller en frembringelse m.v. ved anvendelse af de nye bestemmelser bliver kortere, end den ville have været efter de hidtil gældende bestemmelser, anvendes de hidtil gældende bestemmelser. Bestemmelsen i § 63, stk. 5, skal dog altid finde anvendelse.

§ 90, stk. 3 er ændret ved lov nr. 1051 af 17.12.2002 fra d. 22.12.2002.
§ 90, stk. 3 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 380 af 17.04.2013 fra d. 31.10.2013. I § 90, stk. 3, ændres »§ 63, stk. 4« til: »§ 63, stk. 5«.

§ 91. Bestemmelserne i §§ 54, 56 og 58 finder ikke anvendelse på aftaler, der er indgået før den 1. juli 1995.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 65, stk. 5, finder også anvendelse på aftaler, der er indgået før den 1. juli 1995.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 30, stk. 4, og § 87, stk. 2, finder ikke anvendelse på aftaler, som er indgået før den 1. januar 1995, førend den 1. januar 2000.

Stk. 4. Bestemmelsen i § 59 gælder ikke for edb-programmer, der er frembragt før den 1. januar 1993.

Stk. 5. Bestemmelsen i § 70 finder ikke anvendelse på fotografiske billeder, der er fremstillet før den 1. januar 1970.

Stk. 6. Kulturministeren vil senest i 2023 foretage en evaluering af denne lovs § 29 a med henblik på at vurdere behovet for en eventuel justering af ordningen.

§ 91, stk. 3 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 380 af 17.04.2013 fra d. 31.10.2013. I § 91, stk. 2, ændres »§ 65, stk. 3« til: »§ 65, stk. 5«.
§ 91, stk. 6 er indsat ved § 1.24 i lov nr. 1121 af 04.06.2021 fra d. 07.06.2021.
§ 91, stk. 1 er ændret ved § 1.34 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023. I § 91, stk. 1, udgår »55,«.
§ 91, stk. 3 er ændret ved § 1.47 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I § 91, stk. 3, ændres »stk. 5« til: »stk. 4«.

§ 92. De i henhold til ældre lovgivning givne særlige privilegier og forbud forbliver i kraft.

§ 93. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Kulturministeriet, den 20. august 2023

Jakob Engel-Schmidt

/ Nicky Valbjørn Trebbien

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 91/250/EØF af 14. maj 1991, EF-Tidende 1991, nr. L 122, side 42, Rådets direktiv 92/100/EØF af 19. november 1992, EF-Tidende 1992, nr. L 346, side 61, Rådets direktiv 93/83/EØF af 27. september 1993, EF-Tidende 1993, nr. L 248, side 15, Rådets direktiv 93/98/EØF af 29. oktober 1993, EF-Tidende 1993, nr. L 290, side 9, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996, EF-Tidende 1996, nr. L 77, side 20, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001, EF-Tidende 2001, nr. L 167, side 10, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/84/EF af 27. september 2001, EF-Tidende 2001, nr. L 272, side 32, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004, EU-Tidende 2004, nr. L 157, side 45, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/65/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989, EU-Tidende 2007, nr. L 332, side 27, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/77/EU af 27. september 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF, EU-Tidende 2011, nr. L 265, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/28/EU af 25. oktober 2012, EU-Tidende 2012, nr. L 299, side 5, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU af 26. februar 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 84, side 72, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2017/1564/EU af 13. september 2017, EU-Tidende 2017, nr. L 242, side 6, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/789/EU af 17. april 2019 om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af TV- og radioselskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af TV- og radioprogrammer, og om ændring af Rådets direktiv 93/83/EØF, EU-Tidende 2019, nr. L 130, side 82, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/790 af 17. april 2019 om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked og om ændring af direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF, EU-Tidende 2019, nr. L 130, side 92. Loven indeholder endvidere bestemmelser, der som udkast har været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).

Fodnoten til lovens titel er ændret ved § 1.1 i lov nr. 380 af 17.04.2013 fra d. 31.10.2013. Hidtidig formulering: Lov nr. 395 af 14. juni 1995 indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 92/100/EØF, EF‑Tidende 1992 L 346, s. 61, direktiv 93/83/EØF, EF‑Tidende 1993 L 248, s. 15, og direktiv 93/98/EØF, EF‑Tidende 1993 L 290, s. 9. Denne lov viderefører bestemmelser fra lov nr. 1010 af 19. december 1992, hvorved Rådets direktiv 91/250/EØF, EF-Tidende 1991 L 122, s. 42, blev gennemført. Lov nr. 1207 af 27. december 1996 indeholder bestemmelser, der supplerende gennemfører Rådets direktiv 92/100/EØF, EF‑Tidende 1992 L 346, s. 61, og 93/83/EØF, EF‑Tidende 1993 L 248, s. 15. Lov nr. 407 af 26. juni 1998 indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF, EF-Tidende 1996 L 77, s. 20. Lov nr. 1051 af 17. december 2002 indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, EF-Tidende 2001 L 167, s. 10. Lov nr. 997 af 9. december 2003 indeholder en bestemmelse, der supplerende gennemfører Rådets direktiv 93/83/EØF af 27. september 1993 om samordning af visse bestemmelser vedrørende ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse via satellit og viderespredning pr. kabel, (EF-Tidende 1993 L 248, s. 15). Lov nr. 1402 af 21. december 2005 gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/84/EF af 27. september 2001 om følgeret for ophavsmanden til et originalkunstværk (EF-Tidende 2001 nr. L 272, s. 32). Lov nr. 1430 af 21. december 2005 gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (EU-Tidende 2004, L 195, s. 15). Lov nr. 510 af 12. juni 2009 indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EU-Tidende 2006 nr. L 376, s. 39). Lov nr. 1269 af 16. december 2009 indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/65/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed, (EU-Tidende 2007 L 332, s. 27).
Fodnoten til lovens titel er ændret ved § 1.1 i lov nr. 741 af 25.06.2014 fra d. 29.10.2014. Hidtidig formulering: Loven viderefører bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 91/250/EØF af 14. maj 1991, EF-Tidende 1991, nr. L 122, side 42, og indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 92/100/EØF af 19. november 1992, EF‑Tidende 1992, nr. L 346, side 61, Rådets direktiv 93/83/EØF af 27. september 1993, EF‑Tidende 1993, nr. L 248, side 15, Rådets direktiv 93/98/EØF af 29. oktober 1993, EF‑Tidende 1993, nr. L 290, side 9, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996, EF-Tidende 1996, nr. L 77, side 20, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001, EF-Tidende 2001, nr. L 167, side 10, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/84/EF af 27. september 2001, EF-Tidende 2001, nr. L 272, side 32, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004, EU-Tidende 2004, nr. L 157, side 45, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/65/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989, EU-Tidende 2007, nr. L 332, side 27, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/77/EU af 27. september 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF, EU-Tidende 2011, nr. L 265, side 1.
Fodnoten til lovens titel er ændret ved § 42. 1 i lov nr. 321 af 05.04.2016 fra d. 10.04.2016. Hidtidig formulering: Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 91/250/EØF af 14. maj 1991, EF-Tidende 1991, nr. L 122, side 42, Rådets direktiv 92/100/EØF af 19. november 1992, EF-Tidende 1992, nr. L 346, side 61, Rådets direktiv 93/83/EØF af 27. september 1993, EF-Tidende 1993, nr. L 248, side 15, Rådets direktiv 93/98/EØF af 29. oktober 1993, EF-Tidende 1993, nr. L 290, side 9, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996, EF-Tidende 1996, nr. L 77, side 20, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001, EF-Tidende 2001, nr. L 167, side 10, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/84/EF af 27. september 2001, EF-Tidende 2001, nr. L 272, side 32, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004, EU-Tidende 2004, nr. L 157, side 45, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/65/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989, EU-Tidende 2007, nr. L 332, side 27, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/77/EU af 27. september 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF, EU-Tidende 2011, nr. L 265, side 1, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/28/EU af 25. oktober 2012, EU-Tidende 2012, nr. L 299, side 5.
Fodnoten til lovens titel er ændret ved § 1.1 i lov nr. 719 af 08.06.2018 fra d. 11.10.2018. I fodnoten til lovens titel ændres »og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU af 26. februar 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 84, side 72« til: »dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU af 26. februar 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 84, side 72, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2017/1564/EU af 13. september 2017, EU-Tidende 2017, nr. L 242, side 6«.
Fodnoten til lovens titel er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1121 af 04.06.2021 fra d. 07.06.2021. I fodnoten til lovens titel ændres »og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2017/1564/EU af 13. september 2017, EU-Tidende 2017, nr. L 242, side 6« til: »Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2017/1564/EU af 13. september 2017, EU-Tidende 2017, nr. L 242, side 6, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/789/EU af 17. april 2019 om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af TV- og radioselskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af TV- og radioprogrammer, og om ændring af Rådets direktiv 93/83/EØF, EU-Tidende 2019, nr. L 130, side 82, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/790/EU af 17. april 2019 om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked og om ændring af direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF, EU-Tidende 2019, nr. L 130, side 92«.
Fodnoten til lovens titel er ændret ved § 1.1 i lov nr. 680 af 06.06.2023 fra d. 07.06.2023. I fodnoten til lovens titel ændres »dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/790/EU af 17. april 2019 om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked og om ændring af direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF, EU-Tidende 2019, nr. L 130, side 92« til: »Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/790 af 17. april 2019 om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked og om ændring af direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF, EU-Tidende 2019, nr. L 130, side 92«.
Fodnoten til lovens titel har fået indsat 2. pkt. ved § 1.1 i lov nr. 676 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.

Advokat Jørgen U. Grønborg