Straffeloven kap. 14

14. kapitel Forbrydelser mod den offentlige myndighed mv.

§ 119. Den, som øver vold, truer med at øve vold eller offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter trussel om vold mod nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted, eller at forholdet er begået mod den pågældende i dennes fritid.

Stk. 2. På samme måde straffes den, som, uden at forholdet falder ind under stk. 1, fremsætter trusler om vold, om frihedsberøvelse eller om sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold mod nogen, der af det offentlige er tillagt domsmyndighed eller myndighed til at træffe afgørelse vedrørende retsforhold eller vedrørende håndhævelse af statens straffemyndighed, i anledning af udførelsen af tjenesten eller hvervet, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling.

Stk. 3. Ved fastsættelse af straffen for trussel om vold efter stk. 1 skal der lægges vægt på den betydning, som lovovertrædelsen kan have for den pågældendes udførelse af tjenesten eller hvervet. Derudover skal det ved fastsættelse af straffen for trussel om vold efter stk. 1 betragtes som en skærpende omstændighed, at lovovertrædelsen har baggrund i den forurettedes lovlige ytringer i den offentlige debat eller i øvrigt har til formål at forhindre den forurettede i at gøre brug af sin ytringsfrihed i den offentlige debat.

Stk. 4. Lægger nogen i øvrigt de nævnte personer hindringer i vejen for udførelsen af deres tjeneste eller hverv, straffes han med bøde eller med fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted.

Stk. 5. Øves der vold, der er omfattet af stk. 1, mod en person, der er ansat i en af kriminalforsorgens institutioner, kan straffen forhøjes indtil det dobbelte.

§ 119, stk. 1 og stk. 3 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Hæfte udgået)
§ 119, stk. 1 er ændret fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004 (Strafferammen forhøjet fra 6 år til 8 år)
§ 119, stk. 3 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 501 af 12.06.2009 fra d. 15.06.2009. I § 119, stk. 3, ændres »6 måneder« til: »1 år og 6 måneder«.
§ 119, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1107 af 01.12.2009 fra d. 03.12.2009.
§ 119, stk. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1728 af 27.12.2016 fra d. 29.12.2016: I § 119, stk. 1, ændres »Den, som med vold eller trussel om vold overfalder nogen,« til: »Den, som øver vold, truer med at øve vold eller offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter trussel om vold mod nogen,«.
§ 119, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 1.5 i lov nr. 1728 af 27.12.2016 fra d. 29.12.2016.
§ 119, stk. 3 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 82 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019. Stk. 3 bliver herefter stk. 4.
§ 119, stk. 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 290 af 27.02.2021 fra d. 01.03.2021. I § 119, stk. 4, 1. pkt., ændres »ellers« til: »i øvrigt«.
§ 119, stk. 3, 2. pkt. er indsat ved § 1.4 i lov nr. 2601 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022.
§ 119, stk. 5 er indsat ved § 2.2 i lov nr. 893 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022.

§ 119 a. Den, som krænker en af de i § 119 nævnte personers fred ved at kontakte, forfølge eller på anden måde chikanere den pågældende under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den betydning, som lovovertrædelsen kan have for den pågældendes udførelse af tjenesten eller hvervet.

§ 119 a er indsat ved § 1.6 i lov nr. 1728 af 27.12.2016 fra d. 29.12.2016.
§ 119 a, stk. 2 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 82 af 30.01.2019 fra d. 01.02.2019.

§ 119 b. Den, der med genstande angriber nogen af de i § 119 nævnte personer, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted, eller at forholdet er begået mod den pågældende i dennes fritid.

Stk. 2. Øves der vold, der er omfattet af stk. 1, mod en person, der er ansat i en af kriminalforsorgens institutioner, kan straffen forhøjes indtil det dobbelte.

§ 119 b er indsat ved § 1.3 i lov nr. 1832 af 08.12.2020 fra d. 15.12.2020.
§ 119 b, stk. 2 er indsat ved § 2.3 i lov nr. 893 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022.

§ 120. De i § 119 og § 119 b foreskrevne straffe finder, når de der nævnte handlinger iværksættes ved hjælp af opløb, anvendelse på dem, der anstifter til eller leder opløbet, og på de deltagere, som undlader at efterkomme øvrighedens lovlig forkyndte påbud til mængden om at skilles.

§ 120 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1832 af 08.12.2020 fra d. 15.12.2020. I § 120 indsættes efter »119«: »og § 119 b«.

§ 121. Den, som med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale overfalder nogen af de i § 119 nævnte personer under udførelsen af hans tjeneste eller hverv eller i anledning af samme, straffes med bøde eller med fængsel indtil 1 år.

§ 121 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Hæfte udgået)
§ 121 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 1728 af 27.12.2016 fra d. 29.12.2016: I § 121 ændres »6 måneder« til: »1 år«.

§ 122. Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.

§ 122 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)
§ 122 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 634 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. I § 122 ændres »3 år« til: »6 år«.

§ 123. Den, som med trussel om vold forulemper, eller som med vold, ulovlig tvang efter § 260, trusler efter § 266 eller på anden måde begår en strafbar handling mod en person, dennes nærmeste eller andre med tilknytning til denne i anledning af personens forventede eller allerede afgivne forklaring til politiet eller i retten, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.

Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den betydning, som lovovertrædelsen kan have for muligheden for at retsforfølge strafbare handlinger.

§ 123 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)
§ 123 er ændret fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004 (Strafferammen forhøjet fra 6 år til 8 år)
§ 123, stk. 2 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 141 af 28.02.2018 fra d. 02.03.2018.

§ 124. Den, der flygter som anholdt eller fængslet, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. Det gælder dog ikke den, der er varetægtsfængslet efter hjemrejselovens § 14 eller er frihedsberøvet efter udlændingelovens § 36 eller hjemrejselovens § 16.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der befrier en anholdt, fængslet eller tvangsanbragt person, såvel som den, der tilskynder eller hjælper en sådan person til at undvige eller holder den undvegne skjult.

Stk. 3. Ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 eller 2 skal det indgå som en skærpende omstændighed, at den, der flygter eller bistås hermed, er indsat i et lukket fængsel eller arresthus, herunder personer i forvaring.

Stk. 4. Den, som ulovligt sætter sig i forbindelse med nogen fængslet eller tvangsanbragt person, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 måneder.

Stk. 5. Den, der i et arresthus eller lukket fængsel som anholdt, fængslet eller forvaringsanbragt uretmæssigt besidder en mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. På samme måde straffes besøgende og andre personer, som uretmæssigt medtager en mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr i et arresthus eller lukket fængsel. Tilsvarende straffes en varetægtsarrestant, der som frihedsberøvet i institution m.v. uden for kriminalforsorgen uretmæssigt besidder en mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1, 2 og 4 gælder også i forhold til

1) personer i forvaring,

2) personer, der i stedet for varetægtsfængsel er frihedsberøvet i institution m.v.,

3) personer, der i medfør af § 74 a er frihedsberøvet i institution m.v.,

4) personer, der i forbindelse med fuldbyrdelse af straf uden for arresthuse og fængsler, jf. stk. 1, er frihedsberøvet på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a eller i institution m.v., og

5) personer, der afsoner fængselsstraf under udstationering fra fængsel eller arresthus.

§ 124, stk. 1 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Hæfte udgået)
§ 124, stk. 2 er ændret fra d. 01.07.2001 ved
lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)
§ 124, stk. 1 og 4 er indsat fra d. 07.06.2002 ved § 1 i lov nr. 382 af 06.06.2002
§ 124, stk. 2 og stk. 3 er ændret fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004
§ 124, stk. 4 er ophævet og § 124, stk. 4 og 5 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 527 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. Hidtidig formulering: Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder også i forhold til personer i forvaring samt personer, der i stedet for varetægtsfængsel, i forbindelse med straffuldbyrdelse uden for kriminalforsorgen eller i medfør af straffelovens § 74 a er frihedsberøvet i institution m.v.
§ 124, stk. 5 er ophævet og stk. 5 og 6 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 628 af 12.06.2013 fra d. 14.06.2013. Hidtidig formulering: Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder også i forhold til personer i forvaring samt personer, der i stedet for varetægtsfængsel i forbindelse med straffuldbyrdelse uden for kriminalforsorgen eller i medfør af straffelovens § 74 a er frihedsberøvet i institution m.v. Bestemmelsen i stk. 4, 1. pkt., gælder også i forhold til personer i forvaring.
§ 124, stk. 4, 3. pkt. er indsat ved § 1.1 i lov nr. 170 af 27.02.2016 fra d. 01.03.2016.
§ 124, stk. 4, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 2.1 i
lov nr. 641 af 08.06.2016 fra d. 01.08.2016. Hidtidig formulering: Den, der i et arresthus eller lukket fængsel som anholdt eller fængslet uretmæssigt besidder en mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. På samme måde straffes besøgende og andre udefrakommende, som uretmæssigt medtager en mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr i et arresthus eller lukket fængsel.
§ 124, stk. 6 er ophævet ved § 2.2 i lov nr. 641 af 08.06.2016 fra d. 01.08.2016. Hidtidig formulering: Stk. 6. Bestemmelsen i stk. 4, 1. pkt., gælder også i forhold til personer i forvaring.
§ 124, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 3.1 i lov nr. 189 af 27.02.2017 fra d. 01.03.2017.
§ 124, stk. 5, nr. 2 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 189 af 27.02.2017 fra d. 01.03.2017: I § 124, stk. 5, nr. 2, indsættes efter »institution m.v.«: »eller er varetægtsfængslet efter udlændingelovens § 35 b«.
§ 124, stk. 5, nr. 4 er ændret ved § 3.3 i lov nr. 189 af 27.02.2017 fra d. 01.03.2017. I § 124, stk. 5, nr. 4, indsættes efter »under intensiv overvågning og kontrol«: »efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a eller 13 b«.
§ 124, stk. 5, nr. 2 er ændret ved § 8.1 i lov nr. 174 af 27.02.2019 fra d. 01.03.2019. I § 124, stk. 5, nr. 2, udgår »eller er varetægtsfængslet efter udlændingelovens § 35 b«.
§ 124, stk. 5, nr. 4 er ændret ved § 8.2 i lov nr. 174 af 27.02.2019 fra d. 01.03.2019. I § 124, stk. 5, nr. 4, udgår »eller 13 b«.
§ 124, stk. 3 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 466 af 29.04.2019 fra d. 01.05.2019. Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.
§ 124, stk. 5, der bliver stk. 6, er ændret ved § 1.2 i lov nr. 466 af 29.04.2019 fra d. 01.05.2019. I § 124, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1, 2 og 4«.
§ 124, stk. 1 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 486 af 13.05.2023 fra d. 15.05.2023. I § 124, stk. 1, 2. pkt., ændres »udlændingelovens § 35 eller er frihedsberøvet efter udlændingelovens § 36« til: »hjemrejselovens § 14 eller er frihedsberøvet efter udlændingelovens § 36 eller hjemrejselovens § 16«.

§ 124 a. Overtrædelse af et forbud efter § 79 a, stk. 1, og § 79 b, stk. 1, straffes med fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Overtrædelse af et opholdsforbud efter § 79 c, stk. 1, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

§ 124 a er indsat ved § 1.2 i lov nr. 1402 af 05.12.2017 fra d. 07.12.2017.
§ 124 a er ændret ved § 1.2 i lov nr. 882 af 16.06.2020 fra d. 18.06.2020. I § 124 a ændres »opholdsforbud efter § 79 a« til: »forbud efter § 79 a, stk. 1, og § 79 b, stk. 1,«.
§ 124 a, stk. 2 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 1174 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021.

§ 125. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som

1) for at unddrage nogen fra forfølgning for en forbrydelse eller straf holder ham skjult, hjælper ham til flugt eller udgiver ham for en anden,
2) tilintetgør, forvansker eller bortskaffer genstande af betydning for en offentlig undersøgelse eller udsletter en forbrydelses spor.

Stk. 2. Den, der foretager de nævnte handlinger for at unddrage sig selv eller nogen af sine nærmeste fra forfølgning eller straf, straffes ikke.

§ 125, stk. 1 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)

§ 125 a. Den, som for vindings skyld og under i øvrigt særligt skærpende omstændigheder gør sig skyldig i menneskesmugling efter udlændingelovens § 59, stk. 8, nr. 1-5, straffes med fængsel indtil 8 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor andres liv udsættes for fare, eller hvor der er tale om overtrædelser af mere systematisk eller organiseret karakter.

§ 125 a er ændret ved § 1 i lov nr. 380 af 06.06.2002 fra d. 07.06.2002.
§ 125 a, 1. og 2. pkt. er ændret fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004 ved indføjelse af ordet særligt.
§ 125 a er ændret fra d. 22.12.2005 ved § 1.2 i lov nr. 1400 af 21.12.2005. I § 125 a ændres »§ 59, stk. 5« til: »§ 59, stk. 7, nr. 1-5«.
§ 125 a er ændret ved § 2.1 i lov nr. 516 af 26.05.2014 fra d. 01.01.2015. I § 125 a, stk. 1, ændres »udlændingelovens § 59, stk. 7, nr. 1-5« til: »udlændingelovens § 59, stk. 8, nr. 1-5«.

§ 126. Den, som fjerner eller ødelægger noget ved offentlig foranstaltning anbragt segl eller mærke, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 3 måneder straffes den, som borttager eller beskadiger nogen ved offentlig foranstaltning opslået bekendtgørelse.

§ 126, stk. 1 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)
§ 126, stk. 2 er ændret fra d. 01.07.2001 ved
lov nr. 433 af 31.05.2000 (Hæfte ændret til fængsel)

§ 127. Den, som unddrager sig krigstjeneste eller bevirker eller medvirker til, at nogen værnepligtig ikke opfylder værnepligten, eller som tilskynder værnepligtige eller personer, der hører til krigsmagten, til ulydighed mod tjenstlige befalinger, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Sker det under krig eller truende udsigt dertil, er straffen fængsel indtil 6 år.

§ 127, stk. 1 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)

§ 128. Den, som i den danske stat foretager hvervning til fremmed væbnet styrke, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

§ 128 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)
§ 128 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 642 af 08.06.2016 fra d. 01.07.2016. I § 128 ændres »krigstjeneste« til: »væbnet styrke«.

§ 129. Den, som uberettiget giver offentlig meddelelse om det ved de i § 116 nævnte valghandlinger og stemmeafgivninger foregåede eller om forhandlinger af fortrolig karakter inden for offentlige råd og myndigheder, straffes med bøde eller med fængsel indtil 3 måneder. På samme måde straffes den, som uberettiget giver offentlig meddelelse om forhandlinger inden for kommissioner og udvalg, der er nedsat af regeringen, såfremt det enten af regeringen eller af vedkommende kommission eller udvalg selv er fastsat og offentlig meddelt, at forhandlingerne er hemmelige.

§ 129 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)

§ 129 a. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, der offentliggør bevidst usande gengivelser eller falske citater af meddelelser om faktiske forhold fremsat i retsmøder eller givet i Folketingets, kommunale eller offentlige råds eller myndigheders møder.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der ved bevidst usandfærdigt offentligt at tillægge regeringen eller nogen anden offentlig myndighed en handling, som den ikke har foretaget, skader landets interesser i forhold til udlandet.

§ 129 a, stk. 1 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)

§ 130. Den, som udøver en ham ikke tilkommende offentlig myndighed, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

§ 130 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Hæfte erstattet med fængsel indtil 4 måneder)
§ 130 er ændret fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004

§ 131. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som offentligt eller i retsstridig hensigt udgiver sig for at have en offentlig myndighed eller offentlig bemyndigelse til en virksomhed, eller som uden offentlig bemyndigelse udøver en virksomhed, til hvilken en sådan kræves, eller vedblivende udøver en virksomhed, til hvilken retten er ham frakendt.

§ 131, stk. 1 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)
§ 131, stk. 2 er ændret fra d. 01.07.2001 ved
lov nr. 433 af 31.05.2000 (Hæfte erstattet med fængsel indtil 4 måneder)
§ 131, stk. 2 er ophævet ved § 1.6 i lov nr. 634 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Stk. 2. Med bøde eller under særlig skærpende omstændigheder med fængsel indtil 4 måneder straffes den, som medvirker til, at en person, der er frakendt retten til at udøve en virksomhed, udøver denne.

§ 132. Med bøde straffes den, som forsætligt eller ved uagtsomhed på retsstridig måde benytter

1) kendetegn eller dragt, som er forbeholdt dansk eller fremmed offentlig myndighed eller militærpersoner,
2) kendetegn eller betegnelse, som er forbeholdt personer, indretninger og materiel, der er bestemt til at yde hjælp til sårede eller syge i krig, eller
3) kendetegn eller navn for mellemstatlige organisationer.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til efterligninger af de nævnte kendetegn, dragter og betegnelser.

§ 132 a. Den, der deltager i videreførelsen af en forening, efter at den foreløbig er forbudt af regeringen eller opløst ved dom, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Den, der, uden at forholdet er omfattet af stk. 1, på offentligt sted, i kriminalforsorgens institutioner eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds besidder eller anvender en forenings kendetegn, efter foreningen er foreløbig forbudt af regeringen eller opløst ved dom, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

§ 132 a er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)
§ 132 a, 2. pkt. er ændret fra d. 01.07.2001 ved
lov nr. 433 af 31.05.2000 (Hæfte erstattet med fængsel indtil 4 måneder)
§ 132 a, 1. pkt. er ændret fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004 og 2. pkt. er ophævet. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Den, der efter forbudet eller opløsningen indtræder som medlem i en sådan forening, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
§ 132 a er ændret ved § 1.2 i lov nr. 715 af 08.06.2018 fra d. 10.06.2018. Hidtidig formulering: Den, der deltager i fortsættelsen af en forenings virksomhed, efter at den foreløbig er forbudt af regeringen eller opløst ved dom, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
§ 132 a, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1545 af 18.12.2018 fra d. 20.18.2018. I § 132 a, stk. 2, indsættes efter »straffes med«: »bøde eller«.

§ 132 b. Politiet kan forbyde en person, som har haft en tæt tilknytning til en forening, der er foreløbig forbudt af regeringen eller opløst ved dom, at færdes og opholde sig bestemte steder, hvis det vurderes at være af væsentlig betydning for at sikre, at foreningen ikke videreføres.

Stk. 2. Politiet kan påbyde personer, som på et bestemt sted deltager i en forsamling af personer, hvoraf en stor del har haft en tilknytning til en forening, som inden for de seneste 10 år er foreløbig forbudt af regeringen eller opløst ved dom, at forlade stedet eller forsamlingen, hvis forsamlingen er egnet til at skabe utryghed for de omkringboende eller forbipasserende.

Stk. 3. Forbud efter stk. 1 skal meddeles skriftligt og være begrundet. For forbuddet skal fastsættes en frist, der ikke kan overstige 1 år. Fristen kan forlænges med indtil 6 måneder ad gangen.

Stk. 4. Overtrædelse af et forbud efter stk. 1 straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 5. Manglende efterkommelse af et påbud efter stk. 2 straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

§ 132 b er indsat ved § 1.3 i lov nr. 715 af 08.06.2018 fra d. 10.06.2018.

Advokat Jørgen U. Grønborg