Straffeloven kap. 10

10. kapitel Straffens fastsættelse

§ 80. Ved straffens fastsættelse skal der under hensyntagen til ensartethed i retsanvendelsen lægges vægt på lovovertrædelsens grovhed og på oplysninger om gerningsmanden.

Stk. 2. Ved vurderingen af lovovertrædelsens grovhed skal der tages hensyn til den med lovovertrædelsen forbundne skade, fare og krænkelse samt til, hvad gerningsmanden indså eller burde have indset herom. Ved vurderingen af oplysninger om gerningsmanden skal der tages hensyn til dennes almindelige personlige og sociale forhold, dennes forhold før og efter gerningen samt dennes bevæggrunde til gerningen.

Stk. 3. Ved vurderingen efter stk. 2 kan det ikke indgå som formildende omstændighed, at gerningen har baggrund i tro, kulturelle forhold el. lign.

§ 80 er ændret fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004.
§ 80, stk. 3 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 330 af 30.03.2019 fra d. 01.04.2019.

§ 81. Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som skærpende omstændighed,

1) at gerningsmanden tidligere er straffet af betydning for sagen,

2) at gerningen er udført af flere i forening,

3) at gerningen er særligt planlagt eller led i omfattende kriminalitet,

4) at gerningsmanden tilsigtede, at gerningen skulle have betydelig alvorligere følger, end den fik,

5) at gerningsmanden har udvist særlig hensynsløshed,

6) at gerningen helt eller delvis har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, handicap, seksuelle orientering, kønsidentitet, kønsudtryk, kønskarakteristika eller lignende,

7) at gerningen har baggrund i den forurettedes lovlige ytringer i den offentlige debat,

8) at gerningen er begået i udførelsen af offentlig tjeneste eller hverv eller under misbrug af stilling eller særligt tillidsforhold i øvrigt,

9) at gerningsmanden har fået en anden til at medvirke til gerningen ved tvang, svig eller udnyttelse af dennes unge alder eller betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold,

10) at gerningsmanden har medvirket til kriminalitet udført af et barn under 15 år,

11) at gerningsmanden har udnyttet forurettedes værgeløse stilling,

12) at gerningen er begået af en person, der er varetægtsfængslet eller undergivet foranstaltning, der træder i stedet herfor, eller af en person, der udstår straf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter, eller af en person under undvigelse herfra,

13) at gerningen er begået af en person, der har været varetægtsfængslet eller undergivet foranstaltning, der træder i stedet herfor, eller af en person, der har udstået straf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter, over for institutionen eller en person med ansættelse ved institutionen,

14) at gerningen har baggrund i den forurettedes eller dennes nærmestes udførelse af offentlig tjeneste eller hverv.

§ 81 er ændret fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004
§ 81, nr. 7 er indsat fra d. 22.12.2005 ved § 1.1 i lov nr. 1400 af 21.12.2005
§ 81, nr. 10 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 711 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010.
§ 81, nr. 10 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 158 af 28.02.2012 fra 29.02.2012. I § 15 og § 81, nr. 10, ændres »under 14 år« til: »under 15 år«.
§ 81, nr. 12 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1728 af 27.12.2016 fra d. 29.12.2016. Hidtidig formulering: 12) at gerningen er begået af en person, der udstår straf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter,
§ 81, nr. 13 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1728 af 27.12.2016 fra d. 29.12.2016. Hidtidig formulering: 13) at gerningen er begået af en tidligere indsat over for institutionen eller en person med ansættelse ved institutionen.
§ 81, nr. 14 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 1728 af 27.12.2016 fra d. 29.12.2016.
§ 81, nr. 6 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 709 af 26.04.2021 fra d. 01.05.2021. I § 81, nr. 6, indsættes efter »tro,«: »handicap,«.
§ 81 nr. 6 er ændret ved §§ 4.1-4.2 i lov nr. 2591 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 81, nr. 6, indsættes efter »at gerningen«: »helt eller delvis«, og efter »seksuelle orientering«: », kønsidentitet, kønsudtryk, kønskarakteristika«.

§ 81 a. Den straf, der er foreskrevet i denne lovs §§ 119, 119 b, 123, 192 a og 244, § 244, jf. § 247, 245, § 245, jf. § 247, § 246, jf. § 245, § 246, jf. § 245, jf. § 247, og § 252, stk. 1, § 260, stk. 1, § 261, stk. 1 og 2, § 266, § 285, stk. 1, jf. § 281, § 286, stk. 1, jf. § 281, og § 288 kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller er egnet til at fremkalde en konflikt mellem grupper af personer, hvor der som led i konflikten enten anvendes skydevåben eller anvendes våben eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, eller begås brandstiftelse omfattet af denne lovs § 180.

Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen for overtrædelse af denne lovs § 180, § 183, stk. 2, og § 237 skal det i almindelighed indgå som en særdeles skærpende omstændighed, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller er egnet til at fremkalde en konflikt som nævnt i stk. 1.

§ 81 a er indsat ved § 1.2 i lov nr. 501 af 12.06.2009 fra d. 15.06.2009.
§ 81 a, stk. 1 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 733 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 81 a, stk. 1, ændres »§§ 119, 123 og 245, § 245, jf. § 247, § 246, jf. § 245, § 246, jf. § 245, jf. § 247, og § 252, stk. 1, kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen har baggrund i et gensidigt opgør, som foregår mellem grupper af personer, og hvor der flere gange som led i opgøret enten er anvendt skydevåben eller anvendt våben eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, eller er begået brandstiftelse omfattet af denne lovs § 180« til: »§§ 119, 123 og 244, § 244, jf. § 247, § 245, § 245, jf. § 247, § 246, jf. § 245, § 246, jf. § 245, jf. § 247, § 252, stk. 1, § 260, stk. 1, § 261, stk. 1 og 2, § 266, § 285, stk. 1, jf. § 281, § 286, stk. 1, jf. § 281, og § 288 kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen har baggrund i en konflikt mellem grupper af personer, hvor der som led i konflikten enten er anvendt skydevåben eller er anvendt våben eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, eller er begået brandstiftelse omfattet af denne lovs § 180«.
§ 81 a, stk. 2 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 733 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 81 a, stk. 2, ændres »et gensidigt opgør« til: »en konflikt«.
§ 81 a, stk. 1 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 672 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017. I § 81 a, stk. 1, indsættes efter »123«: », 192 a«.
§ 81 a, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 672 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017. I § 81 a, stk. 1 og 2, indsættes efter »har baggrund i«: »eller er egnet til at fremkalde«.
§ 81 a, stk. 1 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 672 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017. To steder i § 81 a, stk. 1, ændres »er anvendt« til: »anvendes«, og »er begået« ændres til: »begås«.
§ 81 a, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1832 af 08.12.2020 fra d. 15.12.2020. I § 81 a, stk. 1, indsættes efter »119,«: »119 b,«.

§ 81 b. Begås en af de i denne lov omhandlede lovovertrædelser på offentligt tilgængeligt sted ved brug af skydevåben eller af våben eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, jf. § 192 a, stk. 1, uden at forholdet er omfattet af § 81 a, kan straffen forhøjes med indtil det halve.

§ 81 b er indsat ved § 1.15 i lov nr. 672 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017.
§ 81 b er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1543 af 18.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 81 b ændres »forhøjes indtil« til: »forhøjes med indtil«.

§ 81 c. Den straf, der er foreskrevet i denne lovs §§ 119, 119 b, 123, 132 a, 132 b, 134 a og 181, § 244, stk. 1, § 244, stk. 1, jf. § 247, § 245, § 245, jf. § 247, § 266, § 285, stk. 1, jf. §§ 276, 276 a og 281, § 286, stk. 1, jf. §§ 276, 276 a og 281, § 287, stk. 1, jf. §§ 276, 276 a og 281, og §§ 288, 291, 293 og 293 a eller i lovgivningen om euforiserende stoffer, lovgivningen om våben og eksplosivstoffer eller lovgivningen om knive og blankvåben, kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen er begået inden for en skærpet straf-zone udpeget i medfør af § 6 a i lov om politiets virksomhed.

Stk. 2. Ved fastsættelse af straf for lovovertrædelser, som ikke er omfattet af stk. 1, skal det i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, hvis lovovertrædelsen er begået i en skærpet straf-zone udpeget i medfør af § 6 a i lov om politiets virksomhed og er egnet til at skabe utryghed i denne zone.

§ 81 c er indsat ved § 1.2 i lov nr. 1543 af 18.12.2018 fra d. 01.01.2019.
§ 81 c, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1832 af 08.12.2020 fra d. 15.12.2020. I § 81 c, stk. 1, indsættes efter »119,«: »119 b,«.

§ 81 d. (Ophævet).

§ 81 d er indsat ved § 1.1 i lov nr. 349 af 02.04.2020 fra d. 02.04.2020. § 81 d er ophævet ved solnedgangsklausul fra d. 01.01.2022. Hidtidig formulering: § 81 d. Den straf, der er foreskrevet i denne lovs §§ 119-122, 133-134 b, 135, 144, 161 og 163, § 172, jf. § 171, stk. 1, § 189, § 247, stk. 2, § 263, stk. 1 og stk. 3, jf. stk. 1, § 263 a, § 285, stk. 1, jf. §§ 276, 276 a, 278, 279, 279 a, 280, 281, 282 og 283, § 286, jf. §§ 276, 276 a, 278, 279, 279 a, 280, 281, 282 og 283, § 287, stk. 1, jf. §§ 276, 276 a, 278, 279, 279 a, 280, 281, 282 og 283, samt §§ 288-290, 290 a og 293, § 299, stk. 2, og §§ 300 a, 301 og 303, kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark.
Stk. 2. Har en af de i stk. 1 nævnte lovovertrædelser fundet sted under sådanne omstændigheder, at der uberettiget er opnået eller søgt opnået lån, kredit, støtte, tilskud eller lignende kompensation fra hjælpepakker til imødegåelse af skadevirkninger ved covid-19-epidemien, kan straffen forhøjes således, at den bliver fire gange så høj.
Stk. 3. Ved udmåling af tillægsbøde efter § 50, stk. 2, i forbindelse med overtrædelser omfattet af stk. 2 skal der lægges vægt på den opnåede eller tilsigtede vinding.
Stk. 4. Ved fastsættelse af straf for lovovertrædelser, om ikke er omfattet af stk. 1 eller 2, skal det i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark.

§ 82. Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som formildende omstændighed,

1) at gerningsmanden ikke var fyldt 18 år, da gerningen blev udført,

2) at gerningsmanden har høj alder, når anvendelse af den sædvanlige straf er unødvendig eller skadelig,

3) at gerningen grænser til at være omfattet af en straffrihedsgrund,

4) at gerningsmanden har handlet i undskyldelig uvidenhed om eller undskyldelig misforståelse af retsregler, der forbyder eller påbyder handlingens foretagelse,

5) at gerningen er udført i en oprørt sindstilstand, der er fremkaldt af forurettede eller personer med tilknytning til denne ved et uretmæssigt angreb eller en grov fornærmelse,

6) at gerningen er begået som følge af tvang, svig eller udnyttelse af gerningsmandens unge alder eller betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold,

7) at gerningen er begået under indflydelse af stærk medfølelse eller sindsbevægelse, eller der foreligger andre særlige oplysninger om gerningsmandens sindstilstand eller omstændighederne ved gerningen,

8) at gerningsmanden frivilligt har afværget eller søgt at afværge den fare, der er forvoldt ved den strafbare handling,

9) at gerningsmanden frivilligt har angivet sig selv og aflagt fuldstændig tilståelse,

10) at gerningsmanden har givet oplysninger, som er afgørende for opklaringen af strafbare handlinger begået af andre,

11) at gerningsmanden har genoprettet eller søgt at genoprette den skade, der er forvoldt ved den strafbare handling,

12) at gerningsmanden på grund af den strafbare handling frakendes en af de i § 79 omhandlede rettigheder eller påføres andre følger, der kan sidestilles med straf,

13) at der er gået så lang tid, siden den strafbare handling blev foretaget, at anvendelsen af den sædvanlige straf er unødvendig.

Stk. 2. Ved straffens fastsættelse kan det endvidere indgå som formildende omstændighed, at straffesagen mod gerningsmanden ikke er afgjort inden for en rimelig tid, uden at det kan bebrejdes gerningsmanden. Sagsbehandlingstiden kommer dog kun i betragtning som formildende omstændighed, hvis dette er nødvendigt på grund af kravet i artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om behandling af sagen inden for en rimelig frist.

§ 82 er ændret fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004.
§ 82, nr. 13 er ophævet ved § 1.1 i lov nr. 2601 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. Nr. 14 bliver herefter nr. 13. Hidtidig formulering: 13) at straffesagen mod gerningsmanden ikke er afgjort inden for en rimelig tid, uden at det kan bebrejdes gerningsmanden,
§ 82, stk. 2 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 2601 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022.

§ 83. Straffen kan nedsættes under den foreskrevne strafferamme, når oplysninger om gerningen, gerningsmandens person eller andre forhold afgørende taler herfor. Under i øvrigt formildende omstændigheder kan straffen bortfalde. Sagsbehandlingstiden kommer dog kun i betragtning som formildende omstændighed, hvis dette er nødvendigt på grund af kravet i artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om behandling af sagen inden for en rimelig frist.

§ 83 er ændret fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004.
§ 83, 3. pkt. er indsat ved § 1.3 i lov nr. 2601 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022.

§ 84. Det er en betingelse for anvendelsen af bestemmelser om forhøjet straf eller andre retsfølger i gentagelsestilfælde, at gerningsmanden, inden den pågældende på ny forbrød sig, i den danske stat er fundet skyldig i en begået strafbar handling, som loven tillægger gentagelsesvirkning på den nu begåede, eller forsøg på eller medvirken til en sådan.

Stk. 2. Retten kan tillægge straffedomme afsagt uden for den danske stat samme gentagelsesvirkning som de her i landet afsagte.

Stk. 3. Gentagelsesvirkningen ophører, når der, førend den nye strafbare handling blev begået, er forløbet 10 år, efter at den tidligere straf er udstået, endeligt eftergivet eller bortfaldet. Er den tidligere straf en bødestraf, regnes den nævnte frist fra datoen for den endelige dom eller bødens vedtagelse. Med hensyn til betingede domme regnes fristen fra den endelige dom

§ 84 er ændret fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004

§ 85. (Ophævet).

§ 85 er ophævet fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004. Hidtidig formulering: § 85. Straffen kan nedsættes, når en strafbar handling er begået under indflydelse af stærk sindsbevægelse, eller når der foreligger andre særlige oplysninger om gerningsmandens sindstilstand eller omstændighederne ved gerningen, og de nævnte forhold taler for en mildere straf end den, som ellers ville finde anvendelse. Under særlig formildende omstændigheder kan straffen bortfalde.

§ 86. Har den dømte været anholdt, varetægtsfængslet eller indlagt til mentalundersøgelse, afkortes et antal dage svarende til det antal påbegyndte døgn, frihedsberøvelsen eller indlæggelsen har varet, i den idømte fængselsstraf. Frihedsberøvelser, der ikke har varet i mindst 24 timer, medfører ikke afkortning. Har den dømte under frihedsberøvelsen været isoleret efter rettens bestemmelse, afkortes yderligere et antal dage svarende til en dag for hvert påbegyndt tidsrum af 3 døgn, hvor den dømte har været isoleret. Dommen skal indeholde oplysning om varigheden af frihedsberøvelser, indlæggelser og isolation, der medfører afkortning. Retten kan undtagelsesvis bestemme, at hele straffen skal anses for udstået, selv om den idømte straf er længere end den tid, hvori den dømte har været frihedsberøvet eller indlagt. Hvis en anke afvises eller frafaldes, træffes en sådan afgørelse ved beslutning af den overordnede ret. Er bødestraf idømt, skal det i dommen bestemmes, at bøden eller en del af denne skal anses for udstået.

Stk. 2. Ved dom efter § 58, stk. 1, skal afkortning ske i den ubetingede del af straffen. Det kan dog i dommen bestemmes, at afkortning ikke eller kun delvis skal ske i den ubetingede del af straffen.

Stk. 3. Er samfundstjeneste idømt, skal afkortning, der ikke efter stk. 2 sker i en eventuel ubetinget del af straffen, ske forholdsmæssigt i det idømte antal timers samfundstjeneste.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder også anvendelse ved retsafgørelser efter § 60, stk. 1, nr. 3, eller § 66, stk. 1, nr. 1, i tilfælde, hvor den betinget dømte før afgørelsen har været anholdt eller varetægtsfængslet.

Stk. 5. Har den dømte været anholdt, varetægtsfængslet eller indlagt til mentalundersøgelse i udlandet, bestemmer retten, i hvilket omfang der skal ske afkortning i den idømte straf.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1, 1. og 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse for personer, der indsættes til afsoning af fængselsstraf efter at have været anholdt eller varetægtsfængslet på grund af overtrædelse af vilkår for benådning eller prøveløsladelse.

§ 86, stk. 1, 3. pkt. er ændret ved lov nr. 428 af 31.05.2000 fra d. 01.07.2000.
§ 86, stk. 1, og stk. 5 er ændret fra d. 01.07.2001 ved
lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)
§ 86, stk. 3 er indsat ved § 1.12 i
lov nr. 152 af 18.02.2015 fra d. 01.05.2015. Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.
§ 86, stk. 4 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 152 af 18.02.2015 fra d. 01.05.2015.
I § 86, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«, og efter »§ 60, stk. 1, nr. 3,« indsættes: »eller § 66, stk. 1, nr. 1,«.

§ 87. (Ophævet).

§ 87 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven, afskaffelse af hæftestraffen og prøveløsladelse af livstidsdømte m.v.)
§ 87 er ophævet fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004. Hidtidig formulering: § 87. Når nogen i henhold til § 79 frakendes de der omhandlede rettigheder, kan straffen nedsættes og, hvis særlige omstændigheder taler derfor, bortfalde.

§ 88. Har nogen ved en eller flere handlinger begået flere lovovertrædelser, fastsættes der for disse en fælles straf inden for den foreskrevne strafferamme eller, hvis flere strafferammer kommer i betragtning, den strengeste af disse. Under særdeles skærpende omstændigheder kan straffen overstige den højeste for nogen af lovovertrædelserne foreskrevne straf med indtil det halve.

Stk. 2. Medfører en af lovovertrædelserne fængsel, en anden bøde, kan retten i stedet for en fælles fængselsstraf idømme bøde ved siden af fængsel.

Stk. 3. Medfører en af lovovertrædelserne dagbod, en anden af dem bødestraf af anden art, fastsætter retten en fælles straf af dagbod, medmindre det efter omstændighederne skønnes rettest at fastsætte straf for hver overtrædelse for sig.

Stk. 4. Medfører en af lovovertrædelserne foranstaltning efter §§ 68-70 eller § 74 a, medens der for en anden er forskyldt straf, kan retten bestemme, at denne straf bortfalder.

§ 88, stk. 2 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven, afskaffelse af hæftestraffen og prøveløsladelse af livstidsdømte m.v.)
§ 88, stk. 5 er ændret ved § 1 i lov nr. 469 af 07.06.2001 fra d. 01.07.2001.

§ 89. Findes nogen, som allerede er dømt til straf, yderligere skyldig i en forud for dommen begået strafbar handling, bliver en tillægsstraf at idømme, for så vidt samtidig påkendelse ville have medført forhøjelse af straffen. Tillægsstraf kan idømmes i kortere tid end foreskrevet i §§ 33. Dersom fuldbyrdelse af den tidligere idømte straf ikke er afsluttet, følges så vidt muligt reglerne i § 88.

§ 89, 3. pkt. er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven, afskaffelse af hæftestraffen og prøveløsladelse af livstidsdømte m.v.)

§ 89 a. I forbindelse med en dom, hvorved en person idømmes foranstaltning efter §§ 68-70 eller § 74 a, kan retten træffe bestemmelse om bortfald af en tidligere idømt straf, som ikke er fuldbyrdet.

Stk. 2. Idømmes en person, der er undergivet foranstaltning efter §§ 68-70 eller § 74 a, straf, kan retten træffe bestemmelse om bortfald af den tidligere idømte foranstaltning.

§ 89 a er ændret fra d. 01.07.2001, jfr. § 1 i lov nr. 469 af 07.06.2001

§ 90. (Ophævet).

§ 90 er ophævet fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)

§ 91.(Ophævet).

§ 91 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)
§ 91 er ophævet fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004. Hidtidig formulering: § 91. Over for den, der ikke er fyldt 21 år, kan straf af bøde anvendes, selv om denne strafart ikke er hjemlet for det strafbare forhold.

Advokat Jørgen U. Grønborg