Retsplejelovens kapitel 2

Retsmøder

Fra d. 01.10.1999 er kap 2 udformet således, jfr. lov nr. 362 af 02.06.1999.

§ 28. Justitsministeren fastsætter regler om udarbejdelse og bekendtgørelse af retslister, herunder om adgangen til mod betaling at modtage eksemplarer af retslisterne.

§ 28, stk. 1 og 2 er ophævet ved § 1.4 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra 01.01.2007. Hvorefter det hidtidige stk. 3 bliver stk. 1. Hidtidig formulering: § 28. Domstolsstyrelsen fastsætter og bekendtgør tiden for de ordinære retsmøder til domssagers behandling ved byretterne, bortset fra Københavns Byret og retterne i Århus, Odense, Ålborg og Roskilde.
Stk. 2. I andre tilfælde træffer retterne selv bestemmelse om tiden for retternes møder.
Stk. 3. Justitsministeren fastsætter regler om udarbejdelse og bekendtgørelse af retslister, herunder om adgangen til mod betaling at modtage eksemplarer af retslisterne.

§ 28 a. Retsmøder er offentlige, medmindre andet er bestemt ved lov eller i medfør af lov.

Stk. 2. Retsmøder, hvori der afsiges dom, er altid offentlige.

§ 28 a, stk. 2 er ændret fra d. 01.07.2004 således, jfr. lov nr. 215 af 31.03.2004. Hidtidig formulering: Stk. 2. Domme afsiges altid i offentligt retsmøde, medmindre de afsiges i medfør af § 354, stk. 6.

§ 28 b. Rettens formand kan begrænse antallet af personer, der får adgang til et offentligt retsmøde, for at hindre, at retslokalet overfyldes.

Stk. 2. Rettens formand kan nægte adgang til et offentligt retsmøde for personer,

1) som er under 15 år, eller

2) som befinder sig i en sådan tilstand, at vedkommendes tilstedeværelse ville stride imod rettens værdighed eller god orden.

Stk. 3. Rettens formand skal nægte adgang til et offentligt retsmøde for bestemte personer eller grupper af personer, hvis det skønnes nødvendigt for at opnå en sandfærdig forklaring af et vidne eller en part.

§ 28 b, stk. 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 709 af 08.06.2018 fra d. 01.07.2018. I § 28 b, stk. 3, ændres »kan endvidere« til: »skal«.

§ 29. Retten kan bestemme, at et retsmøde skal holdes for lukkede døre (dørlukning),

1) når hensynet til ro og orden i retslokalet kræver det,

2) når der skal afgives forklaring af en polititjenestemand med en særlig tjenestefunktion og det af hensyn til denne særlige tjenestefunktion er nødvendigt at hemmeligholde identiteten,

3) når statens forhold til fremmede magter eller særlige hensyn til disse i øvrigt kræver det, eller

4) når sagens behandling i et offentligt retsmøde vil udsætte nogen for en unødvendig krænkelse, herunder når der skal afgives forklaring om erhvervshemmeligheder.

Stk. 2. I borgerlige sager kan der endvidere efter anmodning fra parterne træffes bestemmelse om dørlukning, hvis det er af særlig betydning for parterne at undgå offentlighed om sagen og ingen afgørende offentlig interesse strider herimod.

Stk. 3. I straffesager kan der endvidere træffes bestemmelse om dørlukning,

1) når en sigtet (tiltalt) er under 18 år,

2) når der skal afgives forklaring af en polititjenestemand med en særlig tjenestefunktion og det af hensyn til denne særlige tjenestefunktion er nødvendigt at hemmeligholde identiteten,

3) når sagens behandling i et offentligt retsmøde må antages at bringe nogens sikkerhed i fare, eller

4) når sagens behandling i et offentligt retsmøde må antages på afgørende måde at hindre sagens oplysning.

Stk. 4. Under hovedforhandlingen kan dørlukning i medfør af stk. 3, nr. 4, kun ske i 1. instans og kun, når det må forventes, at der senere rejses tiltale for samme forhold mod andre end de under sagen tiltalte, og ganske særlige hensyn gør det påkrævet, at dørene lukkes. Hovedforhandlingen gengives så udførligt i retsbogen, at offentligheden ved domsafsigelsen kan orienteres om hovedforhandlingens forløb, i det omfang formålet med dørlukningen tillader det.

Stk. 5. Der kan ikke træffes bestemmelse om dørlukning, hvis det er tilstrækkeligt at anvende reglerne om referat- eller navneforbud, jf. §§ 30 og 31, eller om udelukkelse af enkeltpersoner, jf. § 28 b.

§ 29, stk. 1, 2) er indsat ved lov nr. 436 af 10.06.2003 fra d. 11.06.2003.
§ 29, stk. 2 er indsat fra d. 01.07.2004 ved
lov nr. 215 af 31.03.2004
§ 29, stk. 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007: »domsforhandlingen« er ændret til »hovedforhandlingen«, »Domsforhandlingen« er ændret til »Hovedforhandlingen« og »domsforhandlingens« er ændret til »hovedforhandlingens«.

§ 29 a. I sager om overtrædelse af straffelovens § 210, § 216, § 222, stk. 2, eller § 223, stk. 1, lukkes dørene under den forurettedes forklaring, når den pågældende anmoder om det. Det samme gælder i sager om overtrædelse af straffelovens § 225, jf. § 216, § 222, stk. 2, eller § 223, stk. 1.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse under afspilning eller anden forevisning af lyd- eller billedoptagelser, som gengiver forhold, der er rejst sigtelse eller tiltale for under sagen.

Stk. 3. Når en polititjenestemand eller en ansat i politiet har udført foranstaltninger som nævnt i § 754 a, lukkes dørene under dennes forklaring, når anklagemyndigheden anmoder om det.

§ 29 a, stk. 3 er indsat ved lov nr. 436 af 10.06.2003 fra d. 11.06.2003.
§ 29 a, stk. 1, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 2.1 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. I § 29 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres »§§ 216 og 217, § 218, stk. 2, § 222, stk. 2, 2. led« til: »§ 216, § 222, stk. 2«.
§ 29 a, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 2.2 i lov nr. 633 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. I § 29 a, stk. 1, 2. pkt., udgår »§ 224 eller«.
§ 29 a, stk. 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 967 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 29 a, stk. 3, indsættes efter »polititjenestemand«: »eller en ansat i politiet«, og »polititjenestemandens« ændres til: »dennes«.

§ 29 b. Retten træffer afgørelse om dørlukning efter anmodning eller af egen drift.

Stk. 2. Dørlukning af hensyn til en sigtet (tiltalt) på 18 år eller derover, der er til stede, kan kun bestemmes efter anmodning fra den pågældende selv.

§ 29 c. Afgørelse om dørlukning efter § 29 træffes ved kendelse, efter at parterne og tilstedeværende personer, der er omfattet af § 172, stk. 1, 2 eller 4, har haft lejlighed til at udtale sig. Retten kan, især hvis afgørende hensyn til fremmede magter eller til sagens oplysning kræver det, ved kendelse bestemme, at også forhandling om, hvorvidt dørene skal lukkes, skal foregå for lukkede døre.

Stk. 2. Kendelse om dørlukning efter stk. 1 kan afsiges i begyndelsen af retsmødet eller i løbet af dette og kan straks eller senere indskrænkes til en del af retsmødet. Kendelsen afsiges altid i et offentligt retsmøde.

§ 29 d. Offentlig gengivelse af, hvad der forhandles i retsmøder, der holdes for lukkede døre, er forbudt, medmindre dørlukning alene er sket af hensyn til ro og orden i retslokalet.

§ 29 e. Rettens formand kan, når særlige grunde taler for det, give andre end dem, der har med sagen at gøre, tilladelse til at overvære et retsmøde, der afholdes for lukkede døre. Forurettede i straffesager har ret til at overvære et retsmøde, der afholdes for lukkede døre, medmindre dørlukningens formål taler imod det. De pågældende må ikke give meddelelse om forhandlingen til nogen, der ikke har haft adgang til mødet, medmindre dørlukning alene er sket af hensyn til ro og orden i retslokalet.

§ 29 e, 2. pkt. er indsat ved § 1.1 i lov nr. 517 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007

§ 30. Retten kan i straffesager forbyde offentlig gengivelse af forhandlingen (referatforbud),

1) når en sigtet (tiltalt) er under 18 år,

2) når offentlig gengivelse må antages at bringe nogens sikkerhed i fare,

3) når offentlig gengivelse kan skade sagens oplysning, eller

4) når offentlig gengivelse vil udsætte nogen for en unødvendig krænkelse.

§ 30 a. Retten træffer afgørelse om referatforbud efter anmodning eller af egen drift.

Stk. 2. Referatforbud af hensyn til en sigtet (tiltalt) på 18 år eller derover, der er til stede, kan kun bestemmes efter anmodning fra den pågældende selv.

§ 30 b. Afgørelse om referatforbud træffes ved kendelse, efter at parterne og tilstedeværende personer, der er omfattet af § 172, stk. 1, 2 eller 4, har haft lejlighed til at udtale sig. Kendelse kan afsiges i begyndelsen af retsmødet eller i løbet af dette og kan straks eller senere indskrænkes til en del af retsmødet.

Stk. 2. Retten kan efter anmodning, herunder fra personer omfattet af § 172, stk. 1, 2 eller 4, eller af egen drift i en senere kendelse ophæve referatforbudet.

§ 31. Retten kan i straffesager forbyde, at der sker offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl for sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud),

1) når offentlig gengivelse må antages at bringe nogens sikkerhed i fare, eller

2) når offentlig gengivelse vil udsætte nogen for unødvendig krænkelse.

Stk. 2. Retten kan under samme betingelse som i stk. 1, nr. 2, forbyde offentlig gengivelse af en juridisk persons navn, herunder binavn eller kaldenavn, og adresse.

Stk. 3. Retten skal ved afgørelsen om navneforbud tage hensyn til lovovertrædelsens grovhed og samfundsmæssige betydning. Det taler endvidere imod nedlæggelse af navneforbud, såfremt sigtede (tiltalte) har indtaget en stilling, som i forhold til offentligheden er særligt betroet.

Stk. 4. Navneforbudet kan udstrækkes til at gælde også under en eventuel anke af sagen, hvis anken omfatter bedømmelse af beviserne for tiltaltes skyld.

§ 31 a. Retten træffer afgørelse om navneforbud efter anmodning. Afgørelsen træffes ved kendelse, efter at parterne og tilstedeværende personer, der er omfattet af § 172, stk. 1, 2 eller 4, har haft lejlighed til at udtale sig. Afgørelsen kan træffes i et retsmøde, der afholdes alene med henblik på at tage stilling til en anmodning om navneforbud.

Stk. 2. Retten kan efter anmodning, herunder fra personer omfattet af § 172, stk. 1, 2 eller 4, eller af egen drift i en senere kendelse ophæve navneforbudet.

Stk. 3. Navneforbudet bortfalder senest ved afsigelsen af endelig dom.

§ 31 b. Anvendes der i en sag skriftlig forelæggelse eller procedure, jf. §§ 366, 387, 850, 878, 930 a og 930 b, eller er dokumenter undladt oplæst, jf. § 871, stk. 6, kan retten forbyde offentlig gengivelse heraf, i det omfang der under en tilsvarende mundtlig forelæggelse eller procedure kan ske dørlukning eller nedlægges referatforbud, jf. §§ 29 og 30. §§ 29 b, 29 c, 30 a og 30 b finder tilsvarende anvendelse.

§ 31 b er ændret fra d. 01.07.2004, jfr. lov nr. 215 af 31.03.2004. Hidtidig formulering: § 31 b. Anvendes der i en sag skriftlig forelæggelse eller skriftlig procedure, jf. §§ 927 b og 928 a, stk. 2 og 3, finder de afgørelser, der er truffet i medfør af denne lovs §§ 29, 30 og 31, tilsvarende anvendelse.
§ 31 b er ændret ved
§ 1.5 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra 01.01.2007. »§§ 387 og 927 b og § 928 a, stk. 2 og 3, eller er dokumenter undladt oplæst, jf. § 927 c« ændres til »§§ 366, 387, 850 og 878, eller er dokumenter undladt oplæst, jf. § 871, stk. 6«.
§ 31 b, 1. pkt. er ændret fra d. 01.01.2006 ved § 1.2. i lov nr.
1398 af 21.12.2005: I § 31 b, 1. pkt., indsættes efter »928 a, stk. 2 og 3,«: »eller er dokumenter undladt oplæst, jf. § 927 c,«.
§ 31 b, 1. pkt. er ændret ved § 1.9 i
lov nr. 737 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 31 b, 1. pkt., og § 41 c, stk. 1, ændres »og 878« til: », 878 og 930 a«.
§ 31 b er ændret ved § 1.11 i lov nr. 661 af 11.06.2024 fra d. 15.06.2024. I § 31 b, 1. pkt., ændres »og 930 a« til: », 930 a og 930 b«.

§ 31 c. Retten kan i private straffesager om overtrædelse af straffelovens §§ 264 d, 267 og 267, jf. § 268, efter anmodning under et særskilt retsmøde forud for hovedforhandlingen træffe afgørelse om

1) referatforbud efter § 30 eller

2) navneforbud efter § 31, stk. 1.

§ 31 c er indsat ved § 2.1 i lov nr. 1719 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019.

§ 32. Det er forbudt under retsmøder at optage eller transmittere billeder og lyd, medmindre retten undtagelsesvis tillader dette. Offentliggørelse af billeder og lyd, der er optaget i strid hermed, er forbudt. Retten kan i øvrigt på ethvert tidspunkt under sagen forbyde offentlig gengivelse af billeder og lyd, der er optaget under et retsmøde. Rettens afgørelse efter 1. og 3. pkt. træffes ved kendelse.

Stk. 2. Personer, der afgiver forklaring under retsmødet, skal gøres bekendt med, at der optages billeder og lyd.

Stk. 3. Retten kan på ethvert tidspunkt forbyde advokater, anklagere, bevogtningspersonale, tolke og personer, der er omfattet af § 172, stk. 1, 2 eller 4, at transmittere tekst under retsmødet. Afgørelsen træffes ved kendelse. For andre personer er det under retsmøder forbudt at transmittere tekst, medmindre retten undtagelsesvis tillader det.

Stk. 4. Retten kan på ethvert tidspunkt forbyde, at apparater, der kan optage eller transmittere billeder, lyd eller tekst, medbringes eller anbringes i lokaler, hvor der afholdes retsmøder.

Stk. 5. Billedoptagelse i rettens bygninger er forbudt, medmindre rettens præsident giver tilladelse dertil. Stk. 1, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Billedoptagelse uden for rettens bygninger af sigtede, tiltalte og vidner, der er på vej til eller fra et retsmøde i en straffesag, er forbudt, medmindre den pågældende har samtykket i optagelsen. Stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 32, stk. 4 er indsat fra d. 01.07.2004, jfr. lov nr. 215 af 31.03.2004
§ 32, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.6 i
lov nr. 538 af 08.06.2006 fra 01.01.2007. »eller den dommer, der varetager rettens administration,« ændres til »(på Bornholm dommeren)«.
§ 32, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 1.1 i lov nr. 518 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007.
§ 32, stk. 1, 5. pkt. er ændret ved § 1.2 i lov nr. 518 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. I § 32, stk. 1, 5. pkt. indsættes efter »afgørelse«: »efter 1. og 4. pkt.«
§ 32, stk. 3 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 518 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007.
§ 32, stk. 4, 2. pkt. er ændret ved § 1.1 i
lov nr. 168 af 12.03.2008 fra d. 01.04.2008. I § 32, stk. 4, 2. pkt., ændres »Stk. 1, 2.-4. pkt.« til: »Stk. 1, 3.-5. pkt.«
§ 32, stk. 4, 2. pkt. er ændret ved § 1.2 i
lov nr. 168 af 12.03.2008 fra d. 01.04.2008. I § 32, stk. 5, 2. pkt., ændres »Stk. 1, 2. pkt.« til: »Stk. 1, 3. pkt.«
§ 32, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.7 i lov nr. 495 af 17.06.2008 fra d. 01.10.2008. I § 32, stk. 4, 1. pkt., udgår »(på Bornholm dommeren)«.
§ 32, stk. 1, 2. pkt. er ophævet ved § 1.2 i lov nr. 1266 af 16.12.2009 fra d. 01.01.2010. Hidtidig formulering: Det er endvidere forbudt under retsmøder at transmittere tekst, medmindre retten undtagelsesvis tillader dette.
§ 32, stk. 1 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1266 af 16.12.2009 fra d. 01.01.2010. I § 32, stk. 1, ændres »1. og 4. pkt.« til: »1. og 3. pkt.«
§ 32, stk. 3 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 1266 af 16.12.2009 fra d. 01.01.2010.
§ 32, stk. 5, 2. pkt. er indsat ved § 1.5 i lov nr. 1266 af 16.12.2009 fra d. 01.01.2010.
I § 32, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., ændres »Stk. 1, 3.-5. pkt.« til: »Stk. 1, 2.-4. pkt.«
§ 32, stk. 6, 2. pkt. er indsat ved § 1.6 i lov nr. 1266 af 16.12.2009 fra d. 01.01.2010. I § 32, stk. 5, 2. pkt., der bliver stk. 6, 2. pkt., ændres »Stk. 1, 3. pkt.« til: »Stk. 1, 2. pkt.«

§ 32 a. Retten kan under særlige omstændigheder forbyde tegning under retsmøder eller offentliggørelse af tegninger fra et retsmøde. Afgørelsen træffes ved kendelse.

§ 32 b. Med bøde straffes den, der overtræder § 29 d, § 29 e, 3. pkt., og § 32, stk. 1, 1. og 2. pkt., stk. 3, 3. pkt., og stk. 5 og 6, eller rettens forbud efter § 30, § 31 b, 1. pkt., § 32, stk. 1, 3. pkt., stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, og § 32 a.

Stk. 2. Overtrædelse af rettens forbud efter § 31 straffes med bøde, hvis den pågældende var bekendt med forbuddet. Det samme gælder, hvis den pågældende vidste eller burde vide, at sagen verserede ved retten, eller at politiet efterforskede sagen, og den pågældende ikke havde forhørt sig hos politiet, anklagemyndigheden eller retten om, hvorvidt der var nedlagt navneforbud.

§ 32 b, stk. 1 er ændret fra d. 01.07.2004, jfr. lov nr. 215 af 31.03.2004: I § 32 b, stk. 1, ændres »stk. 3« til: »stk. 3 og 4«, og efter »§ 30,« indsættes: »§ 31 b, 1. pkt.,«.
§ 32 b, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 517 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. I § 32 b, stk. 1 ændres »§ 29 e, 2. pkt.« til: »§ 29 e, 3. pkt.«
§ 32 b, stk. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 518 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007. I § 32 b, stk. 1 ændres »§ 32, stk. 1, 1. og 2. pkt., og stk. 3 og 4« til: »§ 32, stk. 1, 1.-3. pkt., og stk. 4 og 5«, og »§ 32, stk. 1, 3. pkt.« ændres til: »§ 32, stk. 1, 4. pkt., og stk. 3«.
§ 32 b, stk. 1 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 1266 af 16.12.2009 fra d. 01.01.2010. Hidtidig formulering: § 32 b. Overtrædelse af § 29 d, § 29 e, 3. pkt., og 32, stk. 1, 1.-3. pkt., og stk. 4 og 5, eller af rettens forbud efter § 30, § 31 b, 1. pkt., § 32, stk. 1, 4. pkt., og stk. 3, og § 32 a straffes med bøde.
§ 32 b, stk. 1 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 1719 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 32 b, stk. 1, ændres »Overtrædelse af« til: »Med bøde straffes den, der overtræder«, »eller af« ændres til: »eller«, og »straffes med bøde« udgår.
§ 32 b, stk. 2 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 1719 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 32 b, stk. 2, 1. pkt., ændres »et« til: »rettens«.

§ 32 c. Når retten i medfør af denne eller anden lov har tilladt, at en part eller rettergangsfuldmægtig deltager i et retsmøde ved anvendelse af telekommunikation, anses den pågældende som deltager i retsmødet på samme måde som ved fremmøde i retten. Dette gælder dog ikke i de i § 760, stk. 2, og § 764, stk. 2, nævnte tilfælde.

§ 32 c er indsat ved § 1.7 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra 01.01.2007.
§ 32 c er ændret ved § 81.1 i lov nr. 594 af 14.06.2011 fra d. 01.03.2012. I § 32 c, 1. pkt., ændres »denne lov« til: »denne eller anden lov«.

§ 32 d. Skal nogen afgive forklaring i et retsmøde, må en part eller rettergangsfuldmægtig, der ikke er advokat, kun deltage i retsmødet ved anvendelse af telekommunikation med billede, såfremt fremgangsmåden i § 192 følges eller den pågældende er ledsaget af en advokat.

§ 32 d er indsat ved § 1.7 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra 01.01.2007

Advokat Jørgen U. Grønborg