Gældssaneringsbekendtgørelsen 2008

Gældssaneringsbekendtgørelsen blev d. 17.07.2022 afløst af en ny gældssaneringsbekendtgørelse

Ændringer

Kapitel 1: Begæring om gældssanering, § 1

Kapitel 2: Afdragsperiodens længde og afdragenes størrelse, §§ 2-13

Kapitel 3: Fastsættelse af den procent, hvortil fordringerne nedsættes, § 14

Kapitel 4: Ikrafttræden mv., § 15

Bilag 1


Ændringer

Bekg. nr. 894 af 22.09.2005

Som ændret ved

Bekg. nr. 1122 af 24.11.2005
Bekg. nr. 1091 af 07.11.2006
Bekg. nr. 887 af 29.06.2007 fra d. 01.08.2007, dog træder ændringerne i § 3, stk. 1, nr. 3, § 6, stk. 1 og 3 samt § 7, stk. 2 i kraft d. 01.10.2007 og ved
Bekg. nr. 1425 af 11.12.2007 (nye beløb fra 01.01.2008)

Nu bekg. nr. 1363 af 19.12.2008 (med nye beløb for 01.01.2009), som ændret ved
Bekg. nr. 1087 af 24.11.2009 (nye beløb fra 01.01.2010,
således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt.)
Bekg. nr. 1306 af 18.11.2010 (nye beløb fra 01.01.2011,
således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt.)
Bekg. nr. 1126 af 29.11.2011 (nye beløb fra 01.01.2012,
således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt.)
Bekg. nr. 1129 af 27.11.2012 (nye beløb fra 01.01.2013,
således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt.)
Bekg. nr. 1263 af 05.11.2013 (nye beløb fra 01.01.2014, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt.)
Bekg. nr. 1356 af 12.12.2014 (nye beløb fra 01.01.2015, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt.)
Bekg. nr. 1251 af 11.11.2015 (nye beløb fra 01.01.2016, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt.)
Bekg. nr. 1282 af 27.10.2016 (nye beløb fra 01.01.2017, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt.)
Bekg. nr. 1265 af 22.11.2017 (nye beløb fra 01.01.2018, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt.)
Bekg. nr. 1476 af 07.12.2018 (nye beløb fra 01.01.2019, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt.)
Bekg. nr. 1513 af 18.12.2019 (nye beløb fra 01.01.2020, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt.)
Bekg. nr. 1850 af 07.12.2020 (nye beløb fra 01.01.2021, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt.)
Bekg. nr. 2187 af 25.11.2021 (nye beløb fra 01.01.2022, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt.)

Gældssaneringsbekendtgørelsen blev d. 17.07.2022 afløst af en ny gældssaneringsbekendtgørelse.


I medfør af § 202, stk. 2, og § 216, stk. 1 og 6, i konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 2014, fastsættes:

Indledningen er ændret ved § 1.1 i bekg. nr. 1282 af 27.10.2016 fra d. 01.01.2017. Hidtidig formulering: I medfør af § 202, stk. 2, og § 216, stk. 1 og 6, i konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1259 af 23. oktober 2007, som ændret ved § 14 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, fastsættes:

Kapitel 1: Begæring om gældssanering

§ 1. Begæring om gældssanering skal indgives på den blanket, der er medtaget som bilag til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Begæringen skal indeholde oplysninger om samtlige de forhold, der fremgår af blanketten.

Stk. 3. Med begæringen skal vedlægges de dokumenter, der er nævnt i blanketten.

Kapitel 2: Afdragsperiodens længde og afdragenes størrelse

§ 2. Afdragsperioden i gældssaneringer efter konkurslovens kapitel 25-28 udgør 5 år og påbegyndes den første i måneden, efter at gældssaneringskendelsen er blevet endelig, medmindre retten fastsætter et senere begyndelsestidspunkt. Afdragsperioden i gældssaneringer efter konkurslovens kapitel 29 udgør 3 år, jf. dog konkurslovens § 231 b, og påbegyndes den første i måneden, efter at gældssaneringskendelsen er blevet endelig, medmindre retten fastsætter et senere begyndelsestidspunkt. Når særlige forhold taler for det, kan afdragsperioden være kortere eller længere.

Stk. 2. Har skyldneren, i perioden fra gældssaneringssagen er indledt, til gældssaneringskendelsen bliver afsagt, opsparet et beløb til fordel for kreditorerne, forkortes afdragsperiodens længde med det antal måneder, som beløbet dækker det månedlige afdrag efter § 2, stk. 1.

§ 3. Det månedlige afdrag udgøres af skyldnerens og dennes ægtefælles månedlige nettoindkomst, jf. § 4, med fradrag af følgende udgifter:

1) rimelige udgifter til bolig, jf. § 5,

2) nettoudgifter til husstandens mindreårige hjemmeboende børn, jf. § 6,

3) udgifter til samvær med mindreårige børn, jf. §§ 6-7,

4) bidragsforpligtelser, jf. § 8,

5) udgifter til særlige behov, jf. § 9,

6) udgifter til ganske særlige behov, jf. § 10,

7) rådighedsbeløb, jf. § 11,

8) rimelige ydelser på gæld, som efter skifterettens beslutning i medfør af konkurslovens § 199, stk. 1, 2. pkt., ikke omfattes af gældssaneringen, og

9) ydelser på ægtefællens gæld, jf. § 12.

Stk. 2. Det månedlige afdrag efter stk. 1 kan ikke overstige skyldnerens nettoindkomst opgjort efter § 4.

Stk. 3. Er skyldnerens gæld i al væsentlighed stiftet før påbegyndelse af samlivet med ægtefællen, eller afsiges der samtidig gældssaneringskendelse vedrørende skyldnerens ægtefælle, udgør det månedlige afdrag skyldnerens nettoindkomst med fradrag af udgifterne i stk. 1, nr. 8, og halvdelen af udgifterne i stk. 1, nr. 1-7.

Stk. 4. Stk. 3, 1. led, finder ikke anvendelse, hvis ægtefællens nettoindkomst er lavere end halvdelen af udgifterne efter stk. 1, nr. 1-7. Stk. 3, 2. led, finder ikke anvendelse, hvis skyldnerens eller ægtefællens nettoindkomst er lavere end summen af den pågældendes udgifter efter stk. 1, nr. 8, og halvdelen af udgifterne efter stk. 1, nr. 1-7.

Stk. 5. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 4, 2. pkt., betales alene afdrag vedrørende den gæld, der påhviler den af ægtefællerne, hvis nettoindkomst er tilstrækkelig til at dække summen af den pågældendes udgifter efter stk. 1, nr. 8, og halvdelen af udgifterne efter stk. 1, nr. 1-7.

§ 3, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 1.1 i bekg. nr. 887 af 29.06.2007 fra d. 01.10.2007. I § 3, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 7« til: »§§ 6-7«.
§ 3, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 1.2 i bekg. nr. 887 af 29.06.2007 fra d. 01.08.2007. I § 3, stk. 1, nr. 7, udgår »og«.
§ 3, stk. 1, nr. 8 er indsat ved § 1.3 i bekg. nr. 887 af 29.06.2007 fra d. 01.08.2007.
§ 3, stk. 3 er ændret ved § 1.4 i bekg. nr. 887 af 29.06.2007 fra d. 01.08.2007. I § 3, stk. 3, indsættes efter »fradrag af«: »udgifterne i stk. 1, nr. 8, og«.
§ 3, stk. 4 og 5 er indsat ved § 1.5 i bekg. nr. 887 af 29.06.2007 fra d. 01.08.2007.

§ 4. Nettoindkomsten opgøres separat for skyldneren og dennes ægtefælle.

Stk. 2. Som indkomst medregnes alle indtægter, bortset fra:

1) indtægter fra godtgørelser, forsikringssummer mv., der kompenserer modtageren for en ikke-økonomisk skade,

2) børnefamilieydelse, børnetilskud, børnebidrag, børnepension og andre indtægter, der vedrører husstandens børn, og

3) boligstøtte og andre boligydelser

Stk. 3. Som indkomst medregnes endvidere hvert år:

1) en forholdsmæssig del af skyldnerens pensionsordninger udbetalt som en sum efter afgiftsberigtigelse i henhold til pensionsbeskatningslovens regler, hvis pensionsordningen er eller inden afdragsperiodens udløb bliver udbetalt. Den forholdsmæssige del udgør i almindelighed 5/600 af den samlede sum for hver måned, der fra udbetalingstidspunktet er tilbage af afdragsperioden, samt

2) en forholdsmæssig del af en erstatning for tab af erhvervsevne, tab af forsørger og lignende, der er eller inden afdragsperiodens udløb bliver udbetalt i en sum. Den forholdsmæssige del opgøres som forholdet mellem den udbetalte sum og antallet af de år, som summen må antages at kompensere.

Stk. 4. Nettoindkomsten udgør indkomsten i stk. 2-3 med fradrag af:

1) skat, arbejdsmarkedsbidrag, særligt pensionsbidrag samt ATP-bidrag,

2) pensionsindbetalinger, der foretages af arbejdsgiveren,

a) når pensionen er et obligatorisk led i ansættelsesforholdet, og

b) når der efter ansættelsesforholdets karakter, herunder ansættelsessted, branche mv., er tale om sædvanlige indbetalinger,

3) rimelige udgifter ved erhvervelsen af indkomsten, herunder udgifter ud over 830 kr. pr. måned til offentlig transport eller under særlige omstændigheder forventede og forudsete udgifter til løbende drift og vedligeholdelse af motorkøretøj,

4) kontingent til arbejdsløshedskasse og fagforening,

5) bidrag til efterlønsordning, og

6) et beløb svarende til kirkeskatten i bopælskommunen, når der betales et beløb, der svarer til eller overstiger kirkeskatten til et anerkendt trossamfund. Betales et mindre beløb end kirkeskatten, fradrages alene dette mindre beløb. Fradrages kirkeskat efter nr. 1, kan der ikke fradrages yderligere beløb til andre trossamfund.

§ 4, stk. 4, nr. 3 er ændret ved § 1.1 i bekg. nr. 1087 af 24.11.2009 fra d. 01.01.2010, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 4, stk. 4, nr. 3, ændres »630 kr.« til: »660 kr.«
§ 4, stk. 4, nr. 3 er ændret ved § 1.1 i bekg. nr. 1306 af 18.11.2010 fra d. 01.01.2011, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 4, stk. 4, nr. 3, ændres »660 kr.« til: »670 kr.«
§ 4, stk. 4, nr. 3 er ændret ved § 1.1 i
bekg. nr. 1126 af 29.11.2011 fra d. 01.01.2012, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 4, stk. 4, nr. 3, ændres »670 kr.« til: »690 kr.«
§ 4, stk. 4, nr. 3 er ændret ved § 1.1 i
bekg. nr. 1129 af 27.11.2012 fra d. 01.01.2013, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 4, stk. 4, nr. 3, ændres »690 kr.« til: »700 kr.«
§ 4, stk. 4, nr. 3 er ændret ved § 1.1 i
bekg. nr. 1263 af 05.11.2013 fra d. 01.01.2014, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 4, stk. 4, nr. 3, ændres »700 kr.« til: »720 kr.«
§ 4, stk. 4, nr. 3 er ændret ved § 1.1 i bekg. nr. 1356 af 12.12.2014 fra d. 01.01.2015, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 4, stk. 4, nr. 3, ændres »720 kr.« til: »730 kr.«
§ 4, stk. 4, nr. 3 er ændret ved § 1.1 i bekg. nr. 1251 af 11.11.2015 fra d. 01.01.2016, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 4, stk. 4, nr. 3, ændres »730 kr.« til: »740 kr.«
§ 4, stk. 4, nr. 3 er ændret ved § 1.2 i bekg. nr. 1282 af 27.10.2016 fra d. 01.01.2017, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 4, stk. 4, nr. 3, ændres »740 kr.« til: »750 kr.«
§ 4, stk. 4, nr. 3 er ændret ved § 1.1 i bekg. nr. 1265 af 22.11.2017 fra d. 01.01.2018, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 4, stk. 4, nr. 3, ændres »750 kr.« til: »770 kr.«
§ 4, stk. 4, nr. 3 er ændret ved § 1.1 i bekg. nr. 1476 af 07.12.2018 fra d. 01.01.2019, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 4, stk. 4, nr. 3, ændres »770 kr.« til: »790 kr.«
§ 4, stk. 4, nr. 3 er ændret ved § 1.1 i bekg. nr. 1513 af 18.12.2019 fra d. 01.01.2020, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 4, stk. 4, nr. 3, ændres »790 kr.« til: »800 kr.«
§ 4, stk. 4, nr. 3 er ændret ved § 1.1 i bekg. nr. 1850 af 07.12.2020 fra d. 01.01.2021, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 4, stk. 4, nr. 3, ændres »800 kr.« til: »820 kr.«
§ 4, stk. 4, nr. 3 er ændret ved § 1.1 i bekg. nr. 2187 af 25.11.2021 fra d. 01.01.2022, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 4, stk. 4, nr. 3, ændres »820 kr.« til: »830 kr.«
§ 4, stk. 4, nr. 6 er ændret ved § 1.2 i bekg. nr. 2187 af 25.11.2021 fra d. 01.01.2022, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 4, stk. 4, nr. 6, ændres »trossamfund, der er anerkendt ved kongelig resolution, eller som kirkeministeren har godkendt som trossamfund ved i medfør af ægteskabslovens § 16, stk. 1, nr. 3, at bemyndige eller at give tilsagn om at ville bemyndige en præst i trossamfundet til at foretage vielser med borgerlig gyldighed« til: »anerkendt trossamfund«.

§ 5. Nettoboligudgiften udgør udgifter til lejebetaling, ydelser på prioritetsgæld, fællesudgifter vedrørende ejendommen, ejendomsskat, ejendomsværdiskat, el, gas, vand og varme, renovation og lignende samt bygnings- og brandforsikring for skyldneren, dennes ægtefælle og husstandens hjemmeboende mindreårige børn med fradrag af boligstøtte og andre ydelser, der tilfalder husstanden i kraft af boligen. Der kan efter § 3, stk. 1, alene fradrages en rimelig nettoboligudgift.

§ 5 er ændret ved § 1.6 i bekg. nr. 887 af 29.06.2007 fra d. 01.08.2007. I § 5 ændres »boligsikring« til: »boligstøtte«.

§ 6. Udgifter til husstandens mindreårige hjemmeboende børn kan kun fradrages efter § 3, stk. 1, hvis udgifterne efter stk. 3, nr. 1, 3 og 4, overstiger indtægterne efter stk. 2 (nettoudgiften). Udgifter efter stk. 3, nr. 2, kan altid fradrages.

Stk. 2. Som indtægt medregnes børnefamilieydelse, børnetilskud, børnebidrag, børnepension og andre indtægter, der vedrører barnet og ikke hidrører fra barnets personlige formue eller selvstændige arbejdsindsats.

Stk. 3. Som udgifter medregnes:

1) udgifter vedrørende pasning af barnet,

2) rimelige udgifter, som en skyldner eller dennes ægtefælle har i forbindelse med et mindreårigt barns samvær med den anden forælder, hvor barnet ikke har folkeregisteradresse.

3) udgifter til barnets særlige behov, jf. § 9, og barnets ganske særlige behov, jf. § 10, og

4) et rådighedsbeløb, der afhænger af barnets alder. Rådighedsbeløbet udgør 1.860 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 2.380 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 3.410 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Stk. 4. Nettoudgiften opgøres separat for hvert barn.

§ 6, stk. 1 er ændret ved § 1.7 i bekg. nr. 887 af 29.06.2007 fra d. 01.10.2007. Hidtidig formulering: Udgifter til husstandens mindreårige hjemmeboende børn kan kun fradrages efter § 3, stk. 1, hvis udgifterne efter stk. 3 overstiger indtægterne efter stk. 2 (nettoudgiften).
§ 6, stk. 3, nr. 2 er indsat ved § 1.8 i bekg. nr. 887 af 29.06.2007 fra d. 01.10.2007.
§ 6, stk. 3, nr. 4 er ændret ved § 1.2 i bekg. nr. 1087 af 24.11.2009 fra 01.01.2010, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »1.410 kr.« til: »1.470 kr.«
§ 6, stk. 3, nr. 4 er ændret ved § 1.3 i bekg. nr. 1087 af 24.11.2009 fra 01.01.2010, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »1.810 kr.« til: »1.880 kr.«
§ 6, stk. 3, nr. 4 er ændret ved § 1.4 i bekg. nr. 1087 af 24.11.2009 fra 01.01.2010, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »2.600 kr.« til: »2.700 kr.«
§ 6, stk. 3, nr. 4 er ændret ved § 1.2 i bekg. nr. 1306 af 18.11.2010 fra d. 01.01.2011, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »1.470 kr.« til: »1.500 kr.«
§ 6, stk. 3, nr. 4 er ændret ved § 1.3 i bekg. nr. 1306 af 18.11.2010 fra d. 01.01.2011, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »1.880 kr.« til: »1.920 kr.«
§ 6, stk. 3, nr. 4 er ændret ved § 1.4 i bekg. nr. 1306 af 18.11.2010 fra d. 01.01.2011, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »2.700 kr.« til: »2.750 kr.«
§ 6, stk. 3, nr. 4 er ændret ved § 1.2 i
bekg. nr. 1126 af 29.11.2011 fra d. 01.01.2012, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »1.500 kr.« til: »1.550 kr.«
§ 6, stk. 3, nr. 4 er ændret ved § 1.3 i
bekg. nr. 1126 af 29.11.2011 fra d. 01.01.2012, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »1.920 kr.« til: »1.980 kr.«
§ 6, stk. 3, nr. 4 er ændret ved § 1.4 i
bekg. nr. 1126 af 29.11.2011 fra d. 01.01.2012, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »2.750 kr.« til: »2.840 kr.«
§ 6, stk. 3, nr. 4 er ændret ved § 1.2 i
bekg. nr. 1129 af 27.11.2012 fra d. 01.01.2012, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »1.550 kr.« til: »1.570 kr.«
§ 6, stk. 3, nr. 4 er ændret ved § 1.3 i
bekg. nr. 1129 af 27.11.2012 fra d. 01.01.2012, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »1.980 kr.« til: »2.010 kr.«
§ 6, stk. 3, nr. 4 er ændret ved § 1.4 i
bekg. nr. 1129 af 27.11.2012 fra d. 01.01.2013, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »2.840 kr.« til: »2.890 kr.«
§ 6, stk. 3, nr. 4 er ændret ved § 1.2 i
bekg. nr. 1263 af 05.11.2013 fra d. 01.01.2014, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »1.570 kr.« til: »1.600 kr.«
§ 6, stk. 3, nr. 4 er ændret ved § 1.3 i
bekg. nr. 1263 af 05.11.2013 fra d. 01.01.2014, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »2.010 kr.« til: »2.040 kr.«
§ 6, stk. 3, nr. 4 er ændret ved § 1.4 i
bekg. nr. 1356 af 12.12.2014 fra d. 01.01.2015, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »2.940 kr.« til: »2.980 kr.«
§ 6, stk. 3, nr. 4 er ændret ved §§ 1.2-1.4 i bekg. nr. 1251 af 11.11.2015 fra d. 01.01.2016, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »1.620 kr.« til: »1.640 kr.«, »2.080 kr.« til »2.100 kr.«, »2.980 kr.« til »3.020 kr.«
§ 6, stk. 3, nr. 4 er ændret ved §§ 1.3-1.5 i bekg. nr. 1282 af 27.10.2016 fra d. 01.01.2017, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »1.640 kr.« til: »1.680 kr.«, »2.100 kr.« til »2.150 kr.«, »3.020 kr.« til »3.090 kr.«
§ 6, stk. 3, nr. 4 er ændret ved §§ 1.2-1.4 i bekg. nr. 1265 af 22.11.2017 fra d. 01.01.2018, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »1.680 kr.« til: »1.720 kr.«, »2.150 kr.« til »2.200 kr.«, »3.090 kr.« til »3.160 kr.«
§ 6, stk. 3, nr. 4 er ændret ved §§ 1.2-1.4 i bekg. nr. 1476 af 07.12.2018 fra d. 01.01.2019, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »1.720 kr.« til: »1.760 kr.«, »2.200 kr.« til »2.250 kr.«, »3.160 kr.« til »3.230 kr.«
§ 6, stk. 3, nr. 4 er ændret ved §§ 1.2-1.4 i bekg. nr. 1513 af 18.12.2019 fra d. 01.01.2020, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »1.760 kr.« til: »1.790 kr.«, »2.250 kr.« til: »2.300 kr.« og »3.230 kr.« til: »3.300 kr.«
§ 6, stk. 3, nr. 4 er ændret ved §§ 1.2-1.4 i bekg. nr. 1850 af 07.12.2020 fra d. 01.01.2021, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »1.790 kr.« til: »1.840 kr.«, »2.300 kr.« til: »2.350 kr.« og »3.300 kr.« til: »3.370 kr.«
§ 6, stk. 3, nr. 4 er ændret ved §§ 1.2-1.4 i bekg. nr. 2187 af 25.11.2021 fra d. 01.01.2022, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »1.840 kr.« til: »1.860 kr.«, »2.350 kr.« til: »2.380 kr.« og »3.370 kr.« til: »3.410 kr.«

§ 7. Som udgifter til samvær med børn medregnes rimelige udgifter, som en skyldner eller dennes ægtefælle har til samvær med et mindreårigt barn, som ikke har samme folkeregisteradresse som skyldneren.

Stk. 2. Er der fælles forældremyndighed over et barn, der opholder sig lige meget hos begge forældre, kan der hos den af forældrene, hvor barnet ikke er tilmeldt folkeregisteret, i stedet for udgifter til samvær efter § 3, stk. 1, fradrages et beløb, der efter en konkret vurdering udgør halvdelen eller mere af rådighedsbeløbet efter § 6, stk. 3, nr. 4.

§ 7, stk. 2 er ændret ved § 1.9 i bekg. nr. 887 af 29.06.2007 fra d. 01.10.2007. I § 7, stk. 2, ændres »§ 6, stk. 3, nr. 3« til: »§ 6, stk. 3, nr. 4«.

§ 8. Som bidragsforpligtelser medregnes skyldnerens og dennes ægtefælles pligt til at betale børnebidrag og underholdsbidrag.

Stk. 2. Den del af børnebidraget, der kan fradrages efter § 3, stk. 1, kan ikke overstige størrelsen af det bidrag, der kan fastsættes i medfør af kapitel 2 i lov om børns forsørgelse.

Stk. 3. Den del af underholdsbidraget, der kan fradrages efter § 3, stk. 1, kan ikke overstige størrelsen af det bidrag, der kan fastsættes i medfør af kapitel 5 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.

§ 9. Som udgifter til særlige behov kan medregnes nødvendige udgifter til medicin, behandlinger, transport mv., der afholdes på grund af kronisk sygdom eller handicap hos skyldneren eller dennes ægtefælle. Det beløb, der kan fradrages efter § 3, stk. 1, udgør den afholdte udgift fratrukket ydelser, erstatninger, tilskud mv., der er ydet direkte til dækning af udgiften, samt ydelser, godtgørelser mv., der er af personlig karakter og må antages at skulle kompensere for en ikke-økonomisk skade, hvis der åbenbart er årsagssammenhæng mellem det forhold, der har udløst ydelsen, godtgørelsen mv., og udgiften til medicin mv.

§ 10. Rimelige udgifter til ganske særlige behov for skyldneren eller dennes husstand kan undtagelsesvist fradrages efter § 3, stk. 1, jf. dog § 6, stk. 1.

§ 11. Rådighedsbeløbet udgør 6.800 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle, forhøjes rådighedsbeløbet med 4.730 kr.

§ 11, 1. pkt. er ændret ved § 1.5 i bekg. nr. 1087 af 24.11.2009 fra 01.01.2010, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 11, 1. pkt., ændres »5.170 kr.« til: »5.380 kr.«
§ 11, 2. pkt. er ændret ved § 1.6 i bekg. nr. 1087 af 24.11.2009 fra 01.01.2010, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 11, 2. pkt., ændres »3.600 kr.« til: »3.740 kr.«
§ 11, 1. pkt. er ændret ved § 1.5 i bekg. nr. 1306 af 18.11.2010 fra d. 01.01.2011, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 11, 1. pkt., ændres »5.380 kr.« til: »5.480 kr.«
§ 11, 2. pkt. er ændret ved § 1.6 i bekg. nr. 1306 af 18.11.2010 fra d. 01.01.2011, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 11, 2. pkt., ændres »3.740 kr.« til: »3.820 kr.«
§ 11, 1. pkt. er ændret ved § 1.5 i
bekg. nr. 1126 af 29.11.2011 fra d. 01.01.2012, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 11, 1. pkt., ændres »5.480 kr.« til: »5.650 kr.«
§ 11, 2. pkt. er ændret ved § 1.6 i
bekg. nr. 1126 af 29.11.2011 fra d. 01.01.2012, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 11, 2. pkt., ændres »3.820 kr.« til: »3.940 kr.«
§ 11, 1. pkt. er ændret ved § 1.5 i
bekg. nr. 1129 af 27.11.2012 fra d. 01.01.2013, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 11, 1. pkt., ændres »5.650 kr.« til: »5.740 kr.«
§ 11, 2. pkt. er ændret ved § 1.6 i
bekg. nr. 1129 af 27.11.2012 fra d. 01.01.2013, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 11, 2. pkt., ændres »3.940 kr.« til: »4.000 kr.«
§ 11, 1. pkt. er ændret ved § 1.5 i
bekg. nr. 1263 af 05.11.2013 fra d. 01.01.2014, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 11, 1. pkt., ændres »5.740 kr.« til: »5.850 kr.«
§ 11, 2. pkt. er ændret ved § 1.6 i
bekg. nr. 1263 af 05.11.2013 fra d. 01.01.2014, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 11, 2. pkt., ændres »4.000 kr.« til: »4.070 kr.«
§ 11, 1. pkt. er ændret ved § 1.5 i
bekg. nr. 1356 af 12.12.2014 fra d. 01.01.2015, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 11, 1. pkt., ændres »5.850 kr.« til: »5.930 kr.«
§ 11, 2. pkt. er ændret ved § 1.6 i
bekg. nr. 1356 af 12.12.2014 fra d. 01.01.2015, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 11, 2. pkt., ændres »4.070 kr.« til: »4.130 kr.«
§ 11, 1. pkt. er ændret ved § 1.5 i bekg. nr. 1251 af 11.11.2015 fra d. 01.01.2016, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 11, 1. pkt., ændres »5.930 kr.« til: »6.020 kr.«
§ 11, 2. pkt. er ændret ved § 1.6 i bekg. nr. 1251 af 11.11.2015 fra d. 01.01.2016, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 11, 2. pkt., ændres »4.130 kr.« til: »4.190 kr.«
§ 11, 1. pkt. er ændret ved § 1.6 i bekg. nr. 1282 af 27.10.2016 fra d. 01.01.2017, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 11, 1. pkt., ændres »6.020 kr.« til: »6.150 kr.«
§ 11, 2. pkt. er ændret ved § 1.7 i bekg. nr. 1282 af 27.10.2016 fra d. 01.01.2017, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 11, 2. pkt., ændres »4.190 kr.« til: »4.280 kr.«
§ 11, 1. pkt. er ændret ved § 1.5 i bekg. nr. 1265 af 22.11.2017 fra d. 01.01.2018, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 11, 1. pkt., ændres »6.150 kr.« til: »6.290 kr.«
§ 11, 2. pkt. er ændret ved § 1.6 i bekg. nr. 1265 af 22.11.2017 fra d. 01.01.2018, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 11, 2. pkt., ændres »4.280 kr.« til: »4.380 kr.«

§ 11, 1. pkt. er ændret ved § 1.5 i bekg. nr. 1476 af 07.12.2018 fra d. 01.01.2019, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 11, 1. pkt., ændres »6.290 kr.« til: »6.420 kr.«
§ 11, 2. pkt. er ændret ved § 1.6 i bekg. nr. 1476 af 07.12.2018 fra d. 01.01.2019, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 11, 2. pkt., ændres »4.380 kr.« til: »4.470 kr.«
§ 11 er ændret ved §§ 1.5-1.6 i bekg. nr. 1513 af 18.12.2019 fra d. 01.01.2020, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 11, 1. pkt., ændres »6.420 kr.« til: »6.560 kr.«, og i 2. pkt., ændres »4.470 kr.« til: »4.570 kr.«
§ 11 er ændret ved §§ 1.5-1.6 i bekg. nr. 1850 af 07.12.2020 fra d. 01.01.2021, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 11, 1. pkt., ændres »6.560 kr.« til: »6.720 kr.«, og i 2. pkt., ændres »4.570 kr.« til: »4.680 kr.«
§ 11 er ændret ved §§ 1.5-1.6 i bekg. nr. 2187 af 25.11.2021 fra d. 01.01.2022, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt. I § 11, 1. pkt., ændres »6.720 kr.« til: »6.800 kr.«, og i 2. pkt., ændres »4.680 kr.« til: »4.730 kr.«

§ 12. Ydelser på gæld, som ægtefællen hæfter for, kan fradrages efter § 3, stk. 1, i det omfang afdragenes størrelse ikke overstiger ægtefællens nettoindkomst, jf. § 4, med fradrag af halvdelen af udgifterne efter § 3, stk. 1, nr. 1-7. Gæld, der vedrører ægtefællens nuværende bolig og transportmiddel, kan ikke fradrages efter denne bestemmelse.

§ 13. Reglerne i denne bekendtgørelse om ægtefæller finder tilsvarende anvendelse på samlevende.

Kapitel 3: Fastsættelse af den procent, hvortil fordringerne nedsættes

§ 14. Ved fastsættelsen af den procent, hvortil fordringerne nedsættes, kan skifteretten i gældssaneringer efter konkurslovens kapitel 25-28 og kapitel 29, jf. § 231 b, bestemme, at der skal bortses fra fordringer, som kun vil afkaste en samlet sum på 500 kr. Ved fastsættelsen af den procent, hvortil fordringerne nedsættes, kan skifteretten i gældssaneringer efter konkurslovens kapitel 29, jf. dog § 231 b, bestemme, at der skal bortses fra fordringer, som kun vil afkaste en samlet sum på 300 kr.

Kapitel 4: Ikrafttræden mv.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 894 af 22. september 2005 om gældssanering.

Justitsministeriet, den 19. december 2008

Brian Mikkelsen

/ Charlotte Lauritsen


Bilag 1

AA003038_IMAGE002.JPG Size: (572 X 895)

AA003038_IMAGE004.JPG Size: (572 X 895)

AA003038_IMAGE006.JPG Size: (572 X 895)

AA003038_IMAGE008.JPG Size: (572 X 895)

AA003038_IMAGE010.JPG Size: (572 X 895)

Kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg