195 Ordliste over juridiske fagudtryk

a


aa-ac

ad-af

ag-ak

al-an

ap-av

 

A-aktie aktie, som ifølge vedtægterne har en forøget stemmeret
AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed
ABR 89 Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, der er det juridiske grundlag for langt de fleste aftaler, der på bygge- og anlægsområdet indgås mellem arkitekter og ingeniører og deres klienter.
abdikation et statsoverhoveds frivillige opgivelse af magten
absolut bortsalg den højestbydende på auktionen har krav på at købe det bortauktionerede
absolut flertal flertal på over halvdelen af de afgivne stemmer
abstrakt sumdeling delingsformue for et bestemt beløb af den formue, der ellers ikke skulle deles.
abstrakt sumsæreje særeje for et bestemt beløb af den formue, der ellers skulle deles.
accept antagende svar på tilbud
accept af risiko erstatning kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte har udsat sig selv eller sine ejendele for risiko for skade, f. eks. ved at køre med en beruset chauffør eller deltage i en boksekamp
acceptfrist den frist, inden for hvilken tilbudsgiveren er bundet af sit tilbud. Hvis et tilbud ikke indeholder en acceptfrist, skal dette accepteres inden en rimelig betænkningstid med tillæg af en ved tilbudets afgivelse påregnelig fremsendelsestid og tilbagesendelsestid.
accessio tilvækst - sammenføjning af flere ting, som tilhører forskellige personer.
accessio possessionis sammenlægning af besiddelsestid hos flere ejere ved udbringelse af hævdstiden
accessorier renter og frugter
accessorisk forpligtelse biforpligtelse
a conto som afdrag. F eks. a conto betaling på en gæld eller a conto udlodning af arv
act of god hændelig begivenhed, som man ikke er ansvarlig for
actor sequitur forum rei sagsøgeren skal anlægge sagen ved sagsøgtes værneting
ADR American Depositary Receipts. Depotbevis udstedt af en amerikansk bank, som ejer aktier i et udenlandsk selskab
ad acta henlæggelse af en afsluttet sag
adcitation inddragelse af trediemand under en retssag
ad hoc værge værge beskikket til varetagelse af et bestemt formål
adhæsionsproces behandling af et civilt krav, f. eks. et erstatningskrav i forbindelse med en straffesag

adkomstrubrikken

den del af ejendommens blad i tingbogen, hvor dokumenter vedrørende ejendomsretten (skøder og andre adkomstdokumenter) anføres
ad mandatum ifølge bemyndigelse
administrationsbidrag bidrag til dækning af administrationen af et realkreditlån. Udgør normalt 0,58-1,00% pro anno af restgælden
administrativ frihedsberøvelse frihedsberøvelse, som ikke er besluttet af en dømmende myndighed
administrativ rekurs klage over en forvaltningsafgørelse til en højere myndighed
adoptant den, der har adopteret et barn
adoption kunstigt slægtskabsforhold, som er etableret ved en adoptionsbevilling
adoptionsbevilling bevilling udstedt af statsamtet, hvorved en adoption bliver gyldig
adoptivbarn barn, som er adopteret
advis underretning

advokat

person, der i mindst 3 år efter bestået juridisk embedseksamen har været i praktisk juridisk virksomhed, og som herefter af justitsministeren er blevet beskikket som advokat
advokatfuldmægtig jurist, som er under uddannelse til advokat
adækvans en skadevolder er ikke erstatningsansvarlig for upåregnelige, atypiske følger af sine handlinger
adækvat påregnelig
afbestillingsret retten til i visse tilfælde at afbestille en ydelse
afbetalingskøb køb af løsøre med ejendomsforbehold, hvor købesummen erlægges i afdrag
afbrydelse af forældelse forældelse afbrydes ved skyldnerens erkendelse eller ved at kreditor foretager retlige skridt til inddrivelse
affektionsværdi værdi, som ikke giver sig udtryk i handelsværdien
affidavit beediget erklæring
afgiftspantebrev en notering i tingbogen af et ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundag, som opstår, når et nyt pantebrev er mindre end det tidligere tinglyste pantebrev, eller ved aflysning af et pantebrev, jf. TLAL § 5 a, stk. 5. Afgiftspantebrevet er ikke et pantebrev og kan ikke omdannes til et sådant. Afgiftspantebrevet skal være påført en erklæring om, at det alene indestår med henblik på overførsel af tinglysningsafgift. Tinglysning af et afgiftspantebrev og af påtegning på et afgiftspantebrev er afgiftsfri.
afhentningskøb køb, hvor køberen skal afhente det købte hos sælgeren. jf. købelovens § 9
afhjemling afhøring af syns- og skønsmand i retten til uddybning af syns- og skønserklæringen
afhjælpningspligt sælgers pligt til i visse tilfælde at afhjælpe mangler. I forbrugerkøb gælder købelovens § 78.
afhjælpningsret sælgers ret til at afværge købers misligholdelsesbeføjelser ved mangler. I forbrugerkøb gælder købelovens § 79
adhæsionsproces påkendelse af erstatningskrav under en straffesag
afkræftelse gammelt ord for omstødelse af dispositioner forud for en konkurs
aflysning annullation af en tinglyst ret
a fortiori så meget desto mere
afpresning fremsættelse af trusler mod en anden for derved at opnå en uberettiget vinding, jf. straffelovens § 281
afsavnsforsikring forsikring, der dælgger udgifterne i forbindelse med at en henstand ikke kan anvendes, f. eks. når en bil er til reparation
afskrivning fradrag for værdiforringelse på aktiver, der anvendes ehvervsmæssigt
afståelsesret ret for en lejer til at lade en anden indtræde i sit sted på uændrede vilkår.
aftale løfte, der er accepteret af modtageren
aftrapningssæreje en særejeform, hvor særejet løbende nedsættes på bestemte tidspunkter

aftægt

ret til en fri bolig og evt. visse naturalydelser, som er forbeholdt i forbindelse med overdragelse af en fast ejendom
afvisning af en retssag afgørelsesform, der anvendes, når de processuelle betingelse for sagens påkendelse i realiteten ikke er opfyldte
afvisning fra tinglysning anvendes, når dokumentet ikke opfylder betingelserne for tinglysning
agent provocateur en person, som anstifter en anden til at begå en strafbar handling med det formål at få ham straffet for denne
agio det beløb, der betales for et værdipapir ud over den pålydende værdi
agnater personer, der nedstammer fra en bestemt fælles stamfader udelukkende gennem mænd
agreed documents standardvilkår, som er resultat af forhandling mellem repræsentanter for modstående interessegrupper
agterskrivelse skrivelse fra told- og skattemyndighederne om, at man agter træffe en afgørelse om ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat på et andet grundlag end det, der er oplyst til told- og skatteforvaltningen
akkord nedsættelse af gælden. Kan ske ved aftale (frivillig akkord) eller ved tvangsakkord eller gældssanering
akkumulerende investeringsforening

investeringsforening, der ikke udbetaler udbytte, idet overskuddet geninvesres og tillægges egenkapitalen

akkviescere affinde sig med f. eks. en dom

akkvisitionsfællesskab

formueordning, hvor ægtefællernes formue ved ægteskabets indgåelse er særeje, mens der er formuefællesskab om den formue, som optjenes under ægteskabet. Kan i Danmark aftales ved en ægtepagt
aktieafgift tidligere gældende afgift på 0,5% af kursværdien ved overdragelse af danske eller udenlandske aktier, omsættelige andelsbeviser, investeringsforeningsbeviser og lignende værdipapirer, herunder også ved overdragelse af tegningsretter, aktieretter og interimsbeviser vedrørende de nævnte værdipapirer. Blev ophævet fra d. 01.10.1999
aktiebog fortegnelse over samtlige selskabets aktier.

aktiebrev

det dokument, der er aktionærens bevis for andelsretten. Kan være udstedt på navn eller til ihændehaveren

aktieindkomst

udbytte og visse kursgevinster på aktier og anparter. Beskattes med 27% af indkomst på op til 58.900 kr. (2023) og 42% af resten.
aktielejlighed en beboelseslejlighed, hvor brugsretten til lejligheden er knyttet til en aktie i det boligaktieselskab, som ejer ejendommen. En række regler i lov om andelsboligforeninger, herunder maksimalpriserne, gælder også for disse lejligheder.
aktieombytning en kapitalejer i ét  selskab afstår sine andele mod vederlag i form af andele i det andet selskab.
aktieoption ret til at købe bestående aktier på et givet tidspunkt til en forud fastsat kurs.
aktieselskab erhvervsdrivende selskab, hvor ingen af aktionærerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, men hvor hæftelsen er begrænset til den af deltagerne indskudte kapital og selskabets øvrige formue. Aktiekapitalen skal udgøre mindst 400.000 kr.
aktiesplit opdeling af aktier, således at der opstår flere aktier, og at deres pålydende værdi derved bliver nedskrevet.
aktieudbytte udbetaling af et selskabs overskud til ejerne
aktindsigt retten til for parterne i en sag, der behandles af en offentlig myndighed, at blive gjort bekendt med sagens dokumenter
aktionærlån udlån fra et selskab til en kapitalejer. Skal opfylde betingelserne i selskabslovens § 210.
aktionæroverenskomst aftale mellem aktionærer om en række forhold vedr. aktiebesiddelsen  - hedder nu ejeraftale
aldersopsparing og aldersforsikring pensionsopsparingsform, hvor der i 2023 kan indbetales op til 8.800 kr. Fra og med det 7. år før folkepensionsalderen kan der indbetales op til 56.900 kr. årligt. Renter og udbytte beskattes alene med PAL-skat på 15,3%

Der er ikke fradragsret for det indskudte beløb, men der er omvendt ikke en afgift på 40% eller mere ved ordinær udbetaling. Hæves opsparingen i utide, udgør afgiften 20%.

alderstidshævd

hævd, der kan vindes, når en tilstand har bestået i så lang tid (45-50 år), at selv gamle folk på egnen ikke kan huske, at det har været anderledes. Kræves ved hævd på usynbare servitutter
alibi andetsteds
alimentant person, der skal betale underholdsbidrag
alimentation underholdsbidrag
allonge tillæg - til f. eks. en købsaftale eller et pantebrev
allotria forhold, der er sagen uvedkommende
all-risk forsikring forsikring, der dækker alle typer skader på den forsikrede genstand
alskyldserklæring kaution for alt, hvad debitor til enhver tid måtte skylde kreditor
alternativt opråb opråb af en ejendom på tvangsauktion først med forpligtelse til at overtage eller udrede en byrde, f. eks. en servitut, ud over auktionsbudet, og dernæst uden sådan forpligtelse. Byrden kan eventuelt blive slettet, da der ikke er dækning ved det alternative opråb.
a.m.b.a. andelsselskab med begrænset ansvar
am-bidrag - ambi arbejdsmarkedsbidrag. Det officielle ord for bruttoskatten, som siden 1997 har udgjort 8%
amnesi hukommelsestab

amortisationskonto

udtryk for det kurstabsfradrag som følger visse realkreditlån, som før d. 01.01.1996 er optaget til indfrielse af gamle kontantlån, jf. ligningslovens § 6
amortisering regelmæssig tilbagebetaling af et lån

analogi

anvendelse af en retsregel på et forhold, der ikke dækkes af ordlyden, når der foreligger årsagernes lighed
anbringende angivelse i et processkrift af de omstændigheder, der begrunder den nedlagte påstand

andelsboligforening

forening, som ejer en eller flere faste ejendomme, hvor foreningens medlemmer har brugsret til de enkelte lejligheder

andelsforening

lille boligforening, hvor medlemmerne beskattes, som om de hver ejede en forholdsmæssig andel i et sameje

anerkendelseslæren

retten kan anse en far eller en mor for bundet af en faktisk anerkendelse af barnets status som ægtebarn, således at denne status ikke kan ændres ved en faderskabssag

anerkendelsessøgsmål

søgsmål, hvor modparten påstås tilpligtet at anerkende, at en rettighed består eller ikke består. Dommen kan ikke tvangsfuldbyrdes som ved et fuldbyrdelsessøgsmål.
anfordringsgaranti garanti, hvor ydelsen skal erlægges på anfordring
anfordringslån lån, hvor långiver (kreditor) kan kræve gælden tilbagebetalt på anfordring, dvs. når som helst
anfægteligt testamente et testamente, som kun er ugyldigt, hvis der rejses indsigelse mod dette
animus donandi udslag af gavmildhed
animus revertendi tilbagevendelseshensigt
animus semper manendi hensigt at blive boende altid. Indgår som det subjektive element i domicilbegrebet
anke indbringelse af en dom for en højere retsinstans
ankefrist er normalt 4 uger fra byret til landsret - dog 8 uger i ægteskabssager
anmelder den, der har anmeldt et dokument til tinglysning, og som får tilsendt dokumentet fra tinglysningsdommeren. Anmelderens navn, adresse og telefonnummer skal være anført på forsiden af dokumentet
anmærkningsfrit skøde skøde, som er tinglyst uden retsanmærkninger
annuitetslån lån, hvor ydelsen pr. termin er den samme i hele lånets løbetid - modsat serielån
anonym adoption adoption, hvor de biologiske forældre ikke får at vide, hvem adoptanterne er
anordning gammelt ord for bekendtgørelse
anpartsselskab erhvervsdrivende selskab, hvor ingen af anpartshaverne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, men hvor hæftelsen er begrænset til den af deltagerne indskudte kapital og selskabets øvrige formue.  Anpartskapitalen skal udgøre mindst 40.000 kr
anpartssæreje særejeform, hvor en del af et aktiv er særeje og en anden del delingsformue
anstaltanordning regler for en offentlig institution udstedt af en offentlig myndighed på ulovbestemt grundlag. Et bibliotek kan f. eks. forbyde brugerne at tage hunde med ind på biblioteket.
anstaltsforholdet hjemmelen til at udstede anstaltanordninger

ansvarsforsikring

forsikring, der dækker det erstatningsansvar, som den sikrede måtte pådrage sig over for andre. Er lovpligtig for ejere af bl.a. hunde og motorkøretøjer
ansættelsesbevis erklæring, der indeholder oplysninger om lønmodtagerens ansættelsesvilkår. Kan kræves af alle lønmodtagere, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end 1 måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer. Hvis arbejdsgiveren ikke overholder sin oplysningspligt, kan lønmodtageren tilkendes en godtgørelse på indtil 26 ugers løn.
anteciperet misligholdelse omstændigheder, der viser, at en misligholdelse senere vil finde sted
antenuptial ægtepagt ægtepagt, som oprettes før indgåelse af ægteskabet, jf. ægtefælleslovens § 19
apostille påtegning, der legaliserer et dokument. Læs mere her
appellant den part, der har anket en dom
appellere fælles betegnelse for anke og kære til en højere retsinstans
apportindskud indskud af midler i et selskab i form af andre midler end kontanter
approbation godkendelse - f. eks. af en udstykning
arbejdsmarkedsbidrag den officielle betegnelse for bruttoskatten
arbitrær skønsmæssig

arrest

fogedretten kan foretage arrest til sikkerhed for pengekrav, når der ikke kan foretages udlæg for fordringen og det må antages, at muligheden for senere at opnå dækning ellers vil blive væsentligt forringet, jf. retsplejelovens § 627
arrha pengesum, der overgives som tegn på, at en aftale er indgået - håndpenge
arveafgift den afgift på arv, som blev erstattet af boafgiften d. 01.07.1995
arveafkald afkald på forventet eller falden arv. Kan være blankt eller personligt, og kan meddeles med og uden vederlag.
arveforskud gave, hvor giveren senest ved gavens givelse har bestemt, at gaven skal afkortes i modtagerens arv.
arvelod den del af et dødsbo, som en arving arver.
arvingsgæld gæld, som en arving har til arveladeren

arvefølgen

den orden, hvori de forskellige slægtsgrupper, kaldet arveklasser, kommer i betragtning som arvinger i henhold til loven

arveretsforbrydelse

arveloven § 48:
Stk. 1: Når en person har begået en forsætlig overtrædelse af straffeloven, som har medført en andens død, kan det ved dom bestemmes, at den pågældende fortaber retten til at få arv, forsikringssummer, pensioner eller andre ydelser, der var afhængige af den dræbtes død. Tilsvarende kan det bestemmes, at den pågældendes arv eller andel i forsikringssummer, pension eller andre ydelser, ikke må forøges som følge af lovovertrædelsen.
Stk. 2. Den, der har forsøgt at dræbe en slægtsarving, øvet vold mod eller groft krænket den pågældende eller truet vedkommende på strafbar måde, kan efter den forurettedes anmodning fradømmes retten til arv, forsikringssummer, pensioner eller andre ydelser, der er afhængige af den pågældendes død.
Stk. 3.
Afgørelse i henhold til stk. 1 og 2 kan træffes ved straffedommen eller under en særlig sag.
Stk. 4.
Den fradømte arveret kan helt eller delvis tilbagegives den dømte ved testamente. En fradømt ret til at få forsikringssummer, pensioner og andre ydelser mv. kan helt eller delvis tilbagegives ved at indsætte den dømte som begunstiget i ordningen mv.
arveudlæg udlodning fra et dødsbo til den enkelte arving

arving

en person, som skal arve hele boet, en brøkdel af boet, resten af boet eller en brøkdel af resten. Har i modsætning til en legatar bestemmelsesret i dødsboet
ascendent slægtning i opstigende linie - modsat descendent
attestere bevidne skriftligt
auktionarius auktionsleder
auktionsskøde skøde udstedt af fogedretten til køberen på en tvangsauktion
autoriseret bobehandler advokat, som justitsministeriet har autoriseret til at behandle ægtefælleskifter m.v.
autoriseret bobestyrer advokat, som justitsministeriet har autoriseret til at behandle dødsboer.
avalist person, der har kautioneret for en veksel
avlingstiden den periode, inden for hvilken et barn må antages at være avlet. Udgør i normaltilfældene 60 dage, der ligger fra 300 dage til 240 dage forud for barnets fødsel.