942-4 Skattefri indtægter

Du kan på dette emne læse en række eksempler på skattefri indtægter.

 

Befordringsgodtgørelse 

 

Børnefamilieydelse og børnetilskud
 

Familie- og vennetjenester
 

Fortjeneste på visse boliger
 

Godtgørelse til plejeforældre

 

Jule- og nytårsgaver

 

Kursgevinst på obligationer

Vederlag til unge under 16 år  og til folkepensionister for arbejde i tilknytning til private hjem.
 

Visse dusører
 

Visse former for kontanthjælp


Visse hædersgaver
 

Visse legater
 

Visse ydelser til pensionister

 


Skattefri befordringsgodtgørelse.

Du kan få udbetalt skattefri godtgørelse for kørsel i egen bil eller egen motorcykel i arbejdsgiverens tjeneste.

Den skattefri befordringsgodtgørelse kan ikke overstige følgende beløb pr. km.

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  
Kørsel indtil 20.000 km om året 3,63 3,53 3,54 3,56 3,52 3,44 3,51 
Kørsel over 20.000 km om året 1,99 1,93 1,94 1,98 1,96 1,90 1,98 


For benyttelse af egen cykel, knallert eller EU-knallert er satsen i 2022  på 0,55 kr. pr. km.

20.000 km's grænsen gælder for hver arbejdsgiver. Satserne gælder også ved kørsel i udlandet.

Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren fører kontrol med antallet af kørte kilometer. Faste månedlige eller årlige beløb, der udbetales uafhængig af det faktiske antal kørte kilometer, kan derfor ikke udbetales som skattefri godtgørelser.

Skattefri befordringsgodtgørelse må ikke udbetales som udlæg efter regning, f. eks. på den måde at din arbejdsgiver refunderer dig udgifter til benzin, forsikring mv.

Reglerne om skattefri befordringsgodtgørelse gælder ikke ved anvendelse af offentlig transport.

Hvis din arbejdsgiver refunderer dig et mindre beløb end ovennævnte takster, kan du ikke fratrække differencen.

Hvis din arbejdsgiver omvendt refunderer dig et højere beløb, skal hele godtgørelsen beskattes som personlig indkomst

Børnefamilieydelse og børnetilskud.

Der skal ikke betales skat af børnefamilieydelsen, børnetilskud, flerbørnstilskud, adoptionstilskud, forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Du kan læse mere om de enkelte ydelser ved at slå op på emneoversigt 330.

Familie- og vennetjenester

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke værdien af sædvanlige ydelser, der udføres inden for privatsfæren som et udslag af almindelig hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement (familie- og vennetjenester). Ydelserne må ikke

1) være af kommerciel karakter,

2) indgå i organiseret byttehandel,

3) bestå i forud aftalt udveksling af ydelser eller

4) inkludere betaling med kontanter eller andre likvide midler.

 

Fortjeneste på visse boliger

Selv om hovedreglen er, at al fortjeneste på fast ejendom er skattepligtig, findes der en meget vigtig undtagelse fra denne hovedregel.

Du skal ikke betale skat af en eventuel fortjeneste på dit en- eller tofamilieshus eller din ejerlejlighed, hvis huset eller ejerlejligheden har tjent til bolig for dig eller din husstand i en del af eller hele den periode, hvori du har ejet ejendommen, forudsat at ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit i en del af eller hele denne periode. 

Du skal heller ikke betale skat af en eventuel fortjeneste på dit sommerhus eller fritidshus, som du eller din husstand har benyttet til privat formål i en del af eller hele den periode, hvori du har ejet ejendommen, forudsat at ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit i en del af eller hele denne periode. .

Det er som hovedregel en betingelse for skattefriheden, at grundens areal er på mindre end 1.400 kvm. Du kan læse mere om denne såkaldte parcelhusregel på emne nr. 937.

Godtgørelse til plejeforældre

Plejevederlag skal medregnes til den personlige indkomst. Godtgørelse, der ydes for udgifter til kost og logi i forbindelse med formidlet døgnophold omfattet af § 49 i lov om social service samt godtgørelse for midlertidigt ophold, familiepleje og lign. efter § 91 og § 93, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, 2. pkt., i lov om social service, medregnes ikke ved indkomstopgørelsen. Dette gælder dog kun den del af godtgørelsen, der ikke overstiger satser, som fastsættes efter lovens § 50. Udgifter, der er godtgjort efter 1. pkt., kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen. Reglerne i 1.-3. pkt. finder ikke anvendelse, hvis formidlet døgnophold udøves som selvstændig erhvervsvirksomhed.

Skattefriheden forudsætter, at der foreligger en plejetilladelse (privat familiepleje), eller en godkendelse af opholdsstedet (formidlet døgnophold) og gælder kun den del af godtgørelsen, der ikke overstiger bestemte satser. Overstiger godtgørelsen satserne, skal det overskydende beskattes som personlig indkomst.

Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til kost og logi i det omfang, der er modtaget skattefri godtgørelse herfor.

Er de fradragsberettigede udgifter, som godtgørelsen tilsigter at dække, større end godtgørelsen, kan forskellen mellem de fradragsberettigede udgifter og den udbetalte godtgørelse fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Der må i den situation kræves dokumentation for samtlige udgifter, der er afholdt i forbindelse med plejeforholdet.

Hvis plejeforældre får refunderet særlige udgifter i forbindelse med plejeforholdet mod dokumentation ved eksterne udgiftsbilag (udlæg efter regning), holdes refusionen og udgifterne helt uden for indkomstopgørelsen og påvirker derfor ikke skatteberegningen.

 

Julegaver og nytårsgaver fra din arbejdsgiver  til en værdi på under 900 kr. er skattefri.

Kursgevinst på obligationer

Obligationer købt før d. 27.01.2010

Hvis du opnår en kursgevinst på danske obligationer, som er købt før d. 27.01.2010, er kursgevinsten skattefri, hvis der er tale om såkaldt blåstemplede obligationer, dvs. obligationer hvis pålydende rente på udstedelsestidspunktet var større eller lig med mindsterenten. Kursgevinsten er skattefri, selv om du ikke har ejet obligationerne i 3 år.

Obligationer købt d. 27.01.2010 eller senere

Hvis obligationerne derimod er anskaffet d. 27. 01.2010 eller senere, er gevinsten skattepligtige. Beskatning sker som kapitalindkomst med en sats fra ca. 33 procent og til 42,0 procent. Der er i 2010 indført et bundfradrag på 40.000 kr. pr. person, som betyder, at positiv nettokapitalindkomst op til 40.000 kr. om året beskattes med cirka 37 procent.

Vederlag til unge under 16 år  og til folkepensionister for arbejde i eller i tilknytning til private hjem.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke vederlag til en person under 16 år som betaling for arbejde for en privat hvervgiver udført i eller i tilknytning til dennes private hjem, f. eks. rengøring, børnepasning og havearbejde

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke vederlag for arbejde for en privat hvervgiver udført i eller i tilknytning til dennes private hjem til en person, der opfylder alderskravet i lov om social pension til at kunne få folkepension. Det er en betingelse, at arbejdet ikke udføres som et led i erhvervsmæssig virksomhed. Vederlag, der inden for et indkomstår overstiger et grundbeløb på 11.900 kr. i 2022 eller 11.700 kr i 2021, medregnes dog til den skattepligtige indkomst med den del af vederlaget, der overstiger grundbeløbet.

Visse former for kontanthjælp.

Du skal ikke beskattes af

a. ydelser, som offentlige myndigheder og institutioner udreder i henhold til aktivloven eller serviceloven til dækning af nærmere bestemte udgifter for modtageren, f. eks. hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, hjælp til tandbehandling, medicin, samværsudgifter og flytning. 

b. ydelser efter aktivlovens § 34 (særlig støtte pga høje boligudgifter eller store forsørgerbyrder)

c. ydelser efter aktivlovens § 86 (repatrieringshjælp til flygtninge)

Visse hædersgaver

Ifølge ligningslovens § 7 skal der ikke betales skat af

a. Gaver, der hidrører fra indsamlede bidrag, forudsat at gaven er oppebåret een gang for alle og alene har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester.

b. Visse hædersgaver udbetalt til visse danske sømænd og fiskere og deres efterladte, og til efterladte efter faldne og til sårede den 9. april 1940, til efterladte efter faldne af hær og flåde ved begivenhederne den 29. august 1943.

c. Hæderspriser, der udbetales i henhold til Nobelstiftelsens Grundstadgar, samt Nordisk Råds Litteratur- og Musikpris.

Visse dusører

Findeløn og godtgørelser, som udbetales i henhold til lov om hittegods eller bestemmelserne om danefæ og danekræ i museumsloven, samt dusører og belønninger for indsats for at redde mennesker eller medvirken til at opklare eller forhindre en forbrydelse, når de pågældende indsatser ikke hører til den pågældendes erhverv.

Visse legater

Visse rejselegater, som skal anvendes til studierejser i udlandet er dog skattefri ifølge ligningslovens § 7 K i det omfang, de medgår til dækning af sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet og sædvanlige meromkostninger ved opholdet på studiestedet.

Visse ydelser til pensionister

Som hovedregel er sociale pensioner i form af folkepension, delpension eller førtidspension skattepligtige. Følgende beløb er dog ifølge ligningslovens § 7 i) fritaget for beskatning:

a. Invaliditetsbeløb
b. Invaliditetsydelse
c. Bistands- og plejetillæg
d. Personlige tillæg