843 Fremgangsmåden

Begæring om boets udlevering til uskiftet bo skal fremsættes over for skifteretten - enten i det første møde 3-4 uger efter dødsfaldet eller senere, hvis du får en udsættelse til at overveje situationen.

Begæringen fremsættes normalt på en særlig blanket, som du kan rekvirere i skifteretten. I de fleste tilfælde vil skifteretten gratis bistå med at udfylde blanketten, og hvis sagen er lidt mere kompliceret vil vi tilråde dig at søge advokatbistand.

Der skal fra og med d. 01.10.2021 ikke betales retsafgift, når et bo udleveres til uskiftet bo

Du bør altid passe godt på skifteretsattesten, som er din dokumentation for, at du har fået boet udleveret til uskiftet bo. Skifteretsattesten skal forevises, hvis du fx. ønsker at disponere over din afdødes ægtefælles bankkonti. Havde din afdøde ægtefælle fast ejendom, kan og bør skifteretsattesten tinglyses på ejendommen som adkomst for dig, således at du senere kan pantsætte eller sælge denne.

Inden 6 måneder efter dødsfaldet skal du til skifteretten indlevere opgørelser over fællesboets aktiver og passiver samt over dit eventuelle fuldstændige særeje. Opgørelserne udarbejdes på særlige blanketter, som du kan få udleveret i skifteretten. Du kan i mange tilfælde få skifteretten bistand til at udfylde blanketten, som skal indsendes til skifteretten i to eksemplarer, hvoraf det ene videresendes til skattevæsenet.

Arvingerne har ret til at gøre sig bekendt med de nævnte opgørelser, som bl. andet kan få bevismæssig betydning, hvis der senere skulle opstå en sag om, hvorvidt du som længstlevende har misbrugt din rådighed over det uskiftede bo. Det kan du læse mere om på emne nr. 844.

Uanset størrelsen af det uskiftede bo kommer du ikke til at betale boafgift af midlerne i det uskiftede bo, og denne afgiftsfritagelse gælder også eventuelle livs- og ulykkesforsikringssummer eller kapital- og ratepensionskonti, som er kommet til udbetaling ved din ægtefælles død.

Ifølge lov om beskatning ved dødsfald er du som længstlevende skattepligtig for hele dødsåret af både din egen indkomst og af din afdøde ægtefælles indkomst. Der gælder ret så komplicerede regler for beregningen af skatten, idet skattevæsenet foretager en beregning af skatten både for afdøde og for længstlevende. Den samlede skat bliver derfor ikke højere end hvis dødsfaldet ikke var sket. 

Omvendt er der ikke særlige skattebegunstigelser for den længstlevende som sidder i uskiftet bo - f. eks. i form af lempelig beskatning af renteindtægter i boperioden. Disse regler kan du læse mere om på emne nr. 829.