775 Omkostningerne

Du kan på dette emne læse om

a. Tinglysningsafgift

B. Advokathonoraret

C. Fordelingen af omkostningerne

Du kan på emne nr. 773 læse om salgsomkostningerne, herunder salærtaksterne for ejendomsmæglere.


A. Tinglysningsafgift

Ved tinglysningen af skødet skal der betales en tinglysningsafgift på 1.750 kr. plus 0,6% af købesummen, dog mindst af den seneste ejendomsværdi, hvis denne er højere. Denne regel gælder alle typer fast ejendom.

Skal der optages et nyt realkreditlån, skal der ved tinglysningen af pantebrevet til kreditforeningen betales en tinglysningsafgift på 1.750 kr. plus 1,45% af hovedstolen. Hvis sælgeren som et led i handelen skal indfri nogle gamle kreditforeningslån, kan restgælden på de gamle lån dog overføres til det nye lån, således at der kun skal betales 1,5% i tinglysningsafgift af  differencebeløbet. Det kan du eventuelt læse mere om på emne nr. 688.

Skal der oprettes et såkaldt sælgerpantebrev, skal der ved tinglysningen betales en afgift på 1.730 kr. plus 1,45% af hovedstolen.

Skal der oprettes et ejerpant, som skal ligge til sikkerhed for et lån i din bank eller sparekasse til udbetalingen eller til indfrielse af sælgerpantebrevet, skal der ved tinglysningen betales en afgift på 1.750 kr. plus 1,45% af hovedstolen.

B. ADVOKATOMKOSTNINGERNE

Hvis du som sælger ønsker at gøre brug af din egen advokat som din juridiske rådgiver i handelen, skal du betale et honorar, som først og fremmest afhænger af arbejdets omfang. Vi kan oplyse, at det typiske salær til advokaten som sælgerrådgiver i Århus-området er på kr. 3.500 + moms.

Der gælder fra d. 01.08.1996 heller ikke længere vejledende takster for advokatbistand til berigtigelse af ejerskiftelånet. Den nu ophævede vejledende taksten var på 750 kr + 2 0/00 af det nominelle lånebeløb. Er ejerskiftelånet f.eks. på 500.000 kr. bliver advokathonoraret efter den ophævede takst på 1.750 kr. Dette er ofte billigere end hvis du får lånet hjemtaget gennem din bank eller sparekasse. Der er ikke moms på lånesagshonoraret.

For oprettelse af pantebreve var den nu ophævede vejledende advokatsalærtakst en grundtakst på 300 kr, + 2 0/00 af de første 100.000, 1 0/00 af de næste 100.000 og en halv 0/00 af resten. Der er heller ikke moms på det nævnte pantebrevshonorar.

Hvis du som forbruger beder en advokat om bistand, skal advokaten fra d. 01.05.2005  i forbindelse med, at aftalen om ydelse af bistand indgås, af egen drift skriftligt give dig oplysning om de vigtigste elementer i den påregnede bistand og om størrelsen af det vederlag, advokaten agter at beregne sig. Hvor det ikke er muligt at oplyse et fast vederlag, skal advokaten enten angive den måde, hvorpå vederlaget vil blive beregnet eller give et begrundet overslag. Advokaten skal endvidere oplyse om de forventede udlæg, herunder afgifter til det offentlige.

Har advokaten afgivet et overslag, skal advokaten så tidligt som muligt orientere dig, hvis det samlede vederlag forventes at overstige det beløb, der er angivet i overslaget.

Gældsovertagelsesgebyr til kreditforeningerne er normalt på 1.000 kr. til hver kreditforening, uanset antallet af lån, og på private pantebreve, som skal overtages af køber, skal der typisk betales et gebyr på 200 kr.

C. FORDELINGEN AF OMKOSTNINGERNE.

Jeg vil nu kort komme ind på, hvorledes omkostningerne fordeles mellem køber og sælger.

Det er altid sælger, som betaler ejendomsmæglersalæret og annonceomkostninger m.v., og hvis ejendommen sælges prioriteret, betaler sælger alle omkostninger ved ejerskiftelånets hjemtagelse.

Det er omvendt altid køber, der betaler omkostningerne til oprettelse og tinglysning af sælgerpantebrevet, samt de førnævnte gældsovertagelsesgebyrer.

Ligger ejendommen vest for Storebælt var det tidligere sædvane, at tinglysningsafgiften på skødet deles mellem køber og sælger med halvdelen til hver. Denne sædvane er nu under ændring, således at det oftest er køber, der skal betale tinglysningsafgiften på skødet

Ligger ejendommen derimod øst for Storebælt, er det fast praksis, at køber skal betale alle omkostningerne ved skødets tinglysning.