774 Skødet og advokaten

 Købsaftalen er i langt de fleste handler det afgørende dokument, hvor alle vilkårene for dit salg skal være anført. Det kan du læse mere om på emne nr. 772.

Skødet er det dokument, som udfærdiges til brug for tinglysningen af køberens adkomst til den solgte ejendom eller ejerlejlighed. Skødet indeholder derfor normalt blot de aftaler og vilkår, som fremgår af købsaftalen, men i en omskrevet og forkortet form. De aftaler, som fremgår af købsaftalen, er bindende, selv om de ikke er gentaget i skødet.

Tinglysningen af skødet er en såkaldt juridisk sikringsakt. Ved tinglysningen opnår køberen beskyttelse over for dine kreditorer og over for andre, som i god tro ved aftale med dig som sælger måtte erhverve rettigheder over ejendommen eller ejerlejligheden. Det betyder først og fremmest, at dine kreditorer - så længe skødet ikke er tinglyst - kan foretage udlæg i ejendommen eller ejerlejligheden, selv om du har solgt den ved en bindende købsaftale, og også selv om der foreligger et af begge parter underskrevet skøde. Hvis du står på økonomisk svage fødder, er det derfor vigtigt, at skødet bliver tinglyst så hurtigt som muligt.

I mange handler oprettes der først et såkaldt betinget skøde, hvor handelen fra sælgers side er betinget, typisk af købesummens betaling. Det betingede skøde underskrives og tinglyses ofte lang tid før overtagelsesdagen. Først når køberen har betalt restudbetalingen, underskrevet sælgerpantebrevet, eventuelle gældsovertagelseserklæringer, og når eventuelle øvrige betingelser i handelen er opfyldt, kan der udstedes endeligt skøde til køberen. Det endelige skøde består blot i en påtegning på det betingede skøde, og det endelige skøde sendes derefter til tinglysning som købers endelige adkomst.

Der sker meget ofte det, at du skal indfri en række af de eksisterende lån, som køber ikke skal overtage. Sålænge disse gamle lån ikke er blevet aflyst af tingbogen, får skødet i disse tilfælde ved tinglysningen en såkaldt retsanmærkning om, at ejendommen eller ejerlejligheden er yderligere pantebehæftet. Skødet skal derefter senere sendes til annullation af retsanmærkninger, når de ældre lån er aflyst af tingbogen.

Mange steder tager selve tinglysningen 4-5 uger, og hvis skødet skal gennem tinglysningssystemet flere gange, kommer der ofte til at gå adskillige måneder efter overtagelsesdagen, før handlen er færdigekspederet og det endelige skøde foreligger i tinglyst anmærkningsfri stand. Først da kan du normalt få frigivet provenuet i handlen.

Fra d. 1.november 1994 er reglen den, at købers advokat sørger for skødeskrivningen og de øvrige mange ekspeditioner i handlen. Køber betaler de fulde advokatomkostninger i forbindelse hermed. Det er herefter ikke strengt nødvendigt, at du som sælger gør brug af din egen advokat. I langt de fleste tilfælde gør du imidlertid klogt i at anvende din egen advokat som din juridiske rådgiver i forbindelse med handelen. Dette vil typisk koste dig 3.500 kr. + moms eller 4.375 kr.