772 Købsaftalen

Købsaftalen, som tidligere blev kaldt slutsedlen, er det helt afgørende dokument i forbindelse med dit salg af boligen, og samtlige vilkår for dit salg bør fremgå af købsaftalen.

Mundtlige aftaler er ganske vist bindende, men af bevismæssige grunde bør du altid sikre dig, at alle aftaler, som bliver truffet i forbindelse med handlens indgåelse, bliver skriftligt nedfældet i købsaftalen. Af samme grund bør du også sørge for, at alle oplysninger om f. eks. konkrete fejl og mangler ved boligen ikke blot bliver givet mundtligt under besigtigelsen, men også nedfældet skriftligt i købsaftalen eller i et tillæg hertil.

Skødet er det dokument, som senere tinglyses som køberens adkomst til ejendommen eller ejerlejligheden. Skødet indeholder i de fleste tilfælde blot i en lidt omskrevet og forkortet form de aftaler og vilkår, som fremgår af købsaftalen. Du kan ikke begynde at genforhandle handelsvilkårene i forbindelse med skødet, da købsaftalen er det bindende dokument. De aftaler, som er indeholdt i købsaftalen er bindende, også selv om de ikke er blevet medtaget i skødet.

Du bør ikke underskrive en købsaftale, før du har haft lejlighed til at gennemgå udkastet med din advokat og dit pengeinstitut. Hvis dette af den ene eller anden grund ikke har været muligt, bør du i det mindste som den næstbedste løsning sørge for, at der i købsaftalen inden din underskrift er indsat en klausul om, at handelen fra din side i sin helhed er betinget af godkendelse både fra din advokat og fra dit pengeinstitut.

Der er ikke noget til hinder for, at du sælger din ejerbolig uden at der bliver oprettet en købsaftale. Noget sådant er meget almindeligt i de handler, hvor der ikke medvirker ejendomsmægler. I disse tilfælde indgås handlen på den måde, at der på grundlag af jeres mundtlige aftaler udfærdiges et betinget skøde, og det betingede skøde træder derefter i stedet for købsaftalen.

Der gælder ingen formkrav til aftaler om køb af fast ejendom. Mundtlige aftaler er derfor principielt bindende, men domstolene stiller meget strenge krav til beviset for, at der er indgået en endelig og bindende aftale, når denne ikke foreligger skriftligt. 

I vor formularservice kan du nu bestille en formular til en købsaftale vedrørende en ejerlejlighed, et fritidshus eller en villa, som du selv kan udfylde, hvis du køber eller sælger uden ejendomsmægler. Der medfølger formular til oplysning om fortrydelsesret og til tilbud fra sælger om betaling af halvdelen af præmien på ejerskifteforsikring. Der er desuden udførlig vejledning til udfyldelsen af dokumenterne. Du kan med denne formular få en skattefri besparelse på flere tusinde kr. ved en indsats fra din side på mindre end en time. Formularen koster 400 kr. inkl. moms, og medlemmer af MinFamilieadvokat får 20% rabat.