742 Særlige installationer

Som udgangspunkt må du ikke foretage ændringer i det lejede - eller med lejelovens ord 'anbringe andre indretninger eller genstande' i det - medmindre du på forhånd har fået tilladelse til det af din udlejer. Men der er undtagelser, og de kan inddeles i to hovedgrupper. Nemlig 'mere sædvanlige installationer' samt 'radio- og tv-antenner'.

Den første gruppe - de 'mere sædvanlige installationer' - omfatter typisk stik til komfur og mikroovn samt stik og afløb til vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine. Sådanne installationer har du ret til at foretage, medmindre din udlejer 'kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen'. Skulle kapaciteten være for lille, kan du bede din udlejer udvide den og gøre ham opmærksom på, at han efterfølgende har ret til at vælte udgiften over på dig i form af en lejeforhøjelse. Er ejendommens el- og afløbskapacitet imidlertid tilstrækkelig - hvad den som oftest vil være - til at klare de installationer, du ønsker, har du ret til at lade dem udføre, blot du meddeler din udlejer det på forhånd.

Ligeledes har du ret til at anbringe radio- og tv-antenner, herunder parabolantenner på ejendommen, medmindre udlejeren i forvejen har fået installeret en antenne, du kan benytte - eller udlejeren kan godtgøre, at anbringelsen af din antenne vil være til ulempe for ejendommen eller dens beboere eller hvis du som lejer kan få adgang til et ønsket program enten gennem udlejerens fælles tv-forsyning – eller gennem et af lejerne etableret fællesantenneanlæg. 

Hvis I er flere lejere, der ønsker at etablere en fællesantenne i ejendommen, kan udlejeren forlange, at I stifter en antenneforening, som skal stå for etablering og drift af fællesantenneanlægget. Der skal vælges en bestyrelse for antenneforeningen. Antenneforeningen er erstatningsansvarlig for skader, som er forårsaget af fællesantenneanlægget. Udlejeren kan desuden forlange, at antenneforeningen indbetaler et rimeligt depositum til sikkerhed for udgifter til nedtagning af antenneanlægget.

Inden du anbringer din egen antenne - eventuelt din parabolantenne - skal du bede udlejeren anvise det sted i eller på ejendommen, hvor den skal monteres. Udlejeren kan desuden  forlange, at du betaler et rimeligt depositum til sikkerhed for evt. udgifter til nedtagning af antennen og retablering ved fraflytning.

Selv om du for egen regning får opsat en antenne, kan du ikke være sikker på, at du har den i al fremtid. Din udlejer kan nemlig på et hvilket som helst tidspunkt bestemme, at ejendommen skal tilsluttes et fælles antenneanlæg - eventuelt i form af en fælles parabolantenne - og udgiften kan han få dækket via en lejeforhøjelse. Et sådant fælles antenneanlæg skal opfylde de forskrifter, der er udsendt af kommunikationsministeren, og lejeforhøjelsen kan tidligst få virkning fra det øjeblik, hvor anlægget er installeret og klar til brug.

Du kan forpligtes til at betale til et fælles antenneanlæg, selv om du ikke har fjernsyn, lige som din udlejer kan kræve, at du - og de andre lejere - skal fjerne alle jeres hidtidige antenner.

Når du som lejer foretager en af de omtalte installationer - fx opsætter en antenne eller får monteret stik og afløb til en vaskemaskine - skal du være opmærksom på, at du bliver ansvarlig for de skader, som installationerne eventuelt medfører. Derfor kan din udlejer forlange, at du skal tegne en forsikring, som dækker sådanne skader.

Skulle du ønske at foretage en mere gennemgribende ændring af installationerne i dit lejemål, fx i forbindelse med en modernisering af køkkenet, kan du med fordel forsøge at indgå en særaftale med din udlejer. Og det kan du eventuelt læse mere om i emne nr. 726.