738 Almindelige prisstigninger

Når ejendommens udgifter stiger, kan din udlejer forlange, at du som lejer skal bære din del af de ekstra omkostninger, fx til vand, el, renovation, skorstensfejning, ejendomsskat og forsikring.

Din udlejer kan forholdsmæssigt - dvs. efter størrelsen af din bolig - vælte sådanne stigninger over på dig. Men han kan kun gøre det med tre måneders varsel, lige som han skriftligt skal give dig forskellige oplysninger, blandt andet om din mulighed for at protestere over forhøjelsen. I modsat fald bliver forhøjelsen ugyldig, og du behøver ikke betale den!

Reglerne om varsling af lejeforhøjelser på grund af stigende afgifter eller skatter er forskellige fra kommuner uden boligregulering til kommuner med boligregulering.

I kommuner uden boligregulering skal udlejeren fremsætte sit krav skriftligt, og det skal indeholde en beregning af, hvordan 'ændringen af lejen fremkommer', samt om din mulighed for at gøre indsigelse, dvs. protestere mod forhøjelsen. Indeholder skrivelsen ikke de omtalte oplysninger, er den ugyldig. Kan du ikke godkende lejeforhøjelsen, skal du inden seks uger protestere skriftligt over for din udlejer med angivelse af, hvorfor du er utilfreds. Og gør du det, skal udlejeren anlægge sag ved huslejenævnet.

I kommuner med boligregulering skal udlejeren ligeledes fremsætte sit krav skriftligt, og det skal 'indeholde oplysning om lejeforhøjelsens størrelse og dens beregning' samt om din mulighed for at protestere. Men tillige skal enten du eller dine beboerrepræsentanter have tilsendt et regnskab over ejendommens vedligeholdelseskonto. Følger udlejeren ikke disse regler, er lejeforhøjelsen ugyldig.

Den videre fremgangsmåde er forskellig i ejendomme med og i ejendomme uden beboerrepræsentation. Men i begge typer af ejendomme skal lejerne eller deres repræsentanter protestere inden seks uger, hvorefter stridighederne afgøres af huslejenævnet.

Du vil til enhver tid kunne få Huslejenævnet til at afgøre, om din husleje er beregnet korrekt, og om en lejeforhøjelse er korrekt varslet. Det koster i 2022 319 kr. at indbringe en sag for nævnet.

Ønsker du at vide mere om klager til huslejenævnet, kan du læse emne nr. 719.