719 Klager til huslejenævnet 

Du kan klage til Huslejenævnet, hvis du har nogle lejemæssige vilkår, som du dybest set føler dig utilfreds med. Det koster fra d. 01.01.2022 319 kr. at indbringe sagen, og du får ikke pengene igen, selv om du får medhold i nævnet. Huslejenævnet vil anmode din udlejer om at ”fremsætte sine ytringer” og indhenter desuden også andre nødvendige oplysninger, inden nævnet træffer en afgørelse.

Huslejenævnet er en administrativ afgørelsesmyndighed i en lang række lejeretlige sager, og såvel du som din udlejer kan gå videre, hvis en af jer er utilfredse med nævnets afgørelse. I København kan afgørelsen indbringes for et særligt huslejeankenævn, mens der skal udtages stævning ved boligretten i landets øvrige kommuner med boligregulering.

Du kan blandt meget andet bede huslejenævnet afgøre følgende 10 lejemæssige forhold:

1) Om din udlejer har beregnet, fordelt og varslet din omkostningsbestemte husleje korrekt.
2) Om din husleje overstiger 'det lejedes værdi'.
3) Om din udlejer har krav på en lejeforhøjelse.
4) Om din udlejer har forlangt for meget i depositum.
5) Om der er mangler ved indflytning, som udlejer skal udbedre.
6) Om din udlejer opfylder sin renholdelsespligt.
7) Om din udlejer holder ejendommen forsvarligt vedlige.
8) Om du har krav på at få malet, hvidtet og tapetseret, hvis udlejeren har beholdt den indvendige vedligeholdelse, og der er tilstrækkeligt med penge på denne konto.
9) Om din udlejer fører de forskellige vedligeholdelseskonti korrekt.
10) Om du skal sætte noget i stand i forbindelse med din fraflytning.

Hvis du ønsker at få huslejenævnet til at træffe afgørelse i en sag, skal du skriftligt - og så klart som muligt - redegøre for, hvad du er utilfreds med, lige som du skal vedlægge den nødvendige dokumentation, fx kopi af udlejerens skrivelse eller din lejekontrakt. Desuden skal du huske at betale 319 kr., som det koster i 2022 at starte en sag hos Huslejenævnet.

Inden du eventuelt selv skriver brevet til huslejenævnet, vil vi anbefale dig at gå på biblioteket og tage en kopi af lejeloven samt boligreguleringsloven, da du derved får mulighed for at begrunde din klage med konkrete henvisninger til lovregler. Men du behøver strengt taget ikke en nøjagtig henvisning, for fremgår det tilstrækkeligt tydeligt af din skrivelse, hvad du er utilfreds med, kan huslejenævnet behandle sagen. Ligeledes anmoder nævnet automatisk om yderligere materiale, hvis den dokumentation, du medsender, skulle vise sig at være mangelfuld.

I stedet for at forsøge at sætte dig ind i det temmelig komplicerede lovgrundlag, som i form af lejeloven og boligreguleringsloven gælder ved privat udlejning, kan du gøre noget meget mere enkelt. Nemlig benytte en af de fortrykte formularer, vi har udformet som en del af denne service.
Vi har udformet en Boligklagepakke, som indeholder klage-blanketter for de væsentligste lejeretlige områder, og det vil sige hvad angår:

1) Huslejens størrelse.
2) Huslejestigninger.
3) Lejlighedens indvendige vedligeholdelse.
4) Ejendommen udvendige vedligeholdelse.
5) Ejendommens renholdelse.