713 Mundtlig aftale - en fordel ?

Lejeloven bestemmer i § 5, stk. 1, at "en lejeaftale og andre aftaler om det lejede skal udfærdiges skriftligt, når en af parterne kræver det".
 

Men for dig som lejer vil det ofte være en fordel ikke at få en egentlig lejekontrakt, da samtlige de blanketter, der benyttes til sådanne aftaler, fraviger en del af lejelovens regler - og vel at mærke til skade for lejerne!
 

Hvis der ikke oprettes en lejekontrakt, gælder alle leje- og boligreguleringslovenes regler, medmindre andet - inden for enkelte områder - "udtrykkeligt" bliver aftalt mundtligt. Men det er din udlejer, der skal sandsynliggøre sådanne aftaler - fx at du har påtaget dig den indvendige vedligeholdelse af lejligheden - og det kan han efterfølgende få meget svært ved!*

Nu er det imidlertid sin sag at planlægge sin boligmæssige fremtid ud fra en mundtlig aftale - "ok, du kan flytte ind i lejligheden pr. den og den dato". Derfor vil vi anbefale, at du i et sådant tilfælde beder udlejeren om en skriftlig bekræftelse på, at du har lejet den pågældende bolig fra den aftalte dag samt størrelsen af det beløb, du skal betale i månedlig husleje. Bekræftelsen bør dateres og underskrives personligt af udlejeren.
 

Flytter du ind på baggrund af en mundtlig aftale - og eventuelt den omtalte bekræftelse - vil udlejeren senere kunne forlange, at der skal oprettes en skriftlig kontrakt. Men i så fald kan han ikke benytte en af de godkendte standardkontrakter, for du bor på langt bedre vilkår end dem, der fremgår af disse blanketter!

Når vi gør meget ud af dét, der virker mindst sikkert - nemlig de mundtlige lejeaftaler - skyldes det, at vi efterhånden mange gange har talt med lejere, som troede, at deres lejemål hang i en tynd tråd, fordi de ikke havde en skriftlig aftale. Men i virkelighedens verden gælder det stik modsatte. Udlejeren har - måske fordi han troede, han var smart - stillet sig selv dårligere og givet den pågældende lejer nogle langt bedre vilkår end vedkommende ellers ville have fået!
 

Skulle du flytte ind uden en skriftlig lejeaftale, bør du altid sikre dig bevis for dine huslejebetalinger. Enten ved at få en kvittering fra udlejeren eller ved at betale på giro i dit pengeinstitut.

Vælger udlejeren derimod det mest almindelige - at der skal underskrives en lejekontrakt før indflytningen - skal du især læse de vilkår igennem, som udlejeren har påført dokumentet med håndskrift eller på maskine. Resten bør du selvfølgelig også kende, men gennemlæsningen kan som oftest vente til senere, for der vil næsten altid være tale om standardvilkår. Nemlig i form af såkaldte blanketter, der er udformet eller godkendt af boligministeriet.

Hvis du synes, udlejeren forlanger for meget i husleje, gør du måske klogt i at vente med denne diskussion til efter, du er flyttet ind. Du kan for 319 kr. (2022) bede Huslejenævnet om at træffe afgørelse, om din husleje er for høj. Du skal blot bede huslejenævnet vurdere lejens rimelighed, og du kan eventuelt benytte en af de fortrykte formularer, som findes i den boligklagepakke, vi har udformet, og som du har mulighed for at læse mere om under vor Formularservice.
 

Rent juridisk er der intet til hinder for, at du som lejer underskriver en kontrakt og fx få uger senere beder huslejenævnet om at få sat din leje ned. Og det kan i visse tilfælde være fornuftigt at gøre tingene på denne lidt omvendte måde. For hvis du begynder at argumentere med udlejeren, inden han har underskrevet kontrakten, kan han jo blot svare: "Jamen ok, så finder jeg da bare en anden lejer". Denne mulighed har udlejeren ikke efterfølgende. Aftalen er indgået - og udlejeren skal rette sig efter huslejenævnets afgørelse!

Hvis du vil vide, hvad din udlejer kan forlange i husleje, kan du læse emnerne fra nummer 731 til 739. Og hvis du vil vide, hvad du skal betale for en skriftlig lejekontrakt, kan du læse emne nummer 714.