6464 Virkningerne af en gældssanering

Overholder du gældssaneringsforslaget, bortfalder eller nedsættes al løs gæld, som eksisterede på en bestemt skæringsdag, som er fastsat i skifterettens kendelse, hvad enten gælden er anmeldt eller ej i forbindelse med gældssaneringssagen. Dette gælder også skattegæld, studiegæld, bidragsgæld, og der kan derfor med virkning fra gældssaneringskendelsen ikke længere ske lønindeholdelse for denne gæld.

Det er kun skattegæld vedr. indkomstår, som ligger forud for skæringsdagen, som omfattes af gældssaneringen. Er skæringsdagen fx d. 1. december 2022, omfatter gældssaneringen ikke eventuel restskat vedr. indkomståret 2022. Er skæringsdagen derimod d. 1. februar 2023, vil også restskat for 2022 blive omfattet af gældssaneringen.

Skæringsdagen er normalt den dag, hvor skifteretten besluttede at indlede forhandlingerne om gældssaneringen. Skifteretten kan dog bestemme, at gældssaneringen kun skal omfatte gæld, der er stiftet inden et tidligere tidspunkt, fx det tidspunkt, hvor din ejendom gik på tvangsauktion.

Gæld, som er sikret ved gyldigt pant eller ejendomsforbehold, er ikke omfattet af gældssaneringen.

Gældssaneringen har ingen indflydelse på dine kreditorers rettigheder over for eventuelle kautionister eller medskyldnere, som derfor fortsat hæfter for gælden.

Din ægtefælles subsidiære hæftelse for din skattegæld bortfalder dog, således at skattevæsenet ikke kan gøre udlæg hos din ægtefælle for den skattegæld, som er bortfaldet ved gældssaneringen. Dette er fastslået af Vestre Landsret i en principiel afgørelse gengivet i U 1987.176 VLK. Her havde skattevæsenet gjort udlæg i hustruens aktiver til inddrivelse af mandens skattegæld ca.. 6 uger efter at manden havde indledt gældssaneringssag ved skifteretten. Vestre Landsret ophævede udlægget hos hustruen. Hvis skattevæsenet derimod havde gjort udlæg hos hustruen, før gældssaneringssagen blev indledt, ville dette udlæg ikke bortfalde. Dette resultat er fastslået i U 1996.1267 ØLK.

Gældssaneringskendelsen står ved magt, selv om du senere skulle arve et større beløb eller vinde en stor gevinst i Lotto. Gældssaneringskendelsen kan dog ophæves af skifteretten, hvis du under gældssaneringssagen har gjort dig skyldig i svigagtigt forhold, f. eks. fortiet væsentlige oplysninger, eller hvis du groft tilsidesætter dine forpligtelser ifølge gældssaneringskendelsen.

Hvis du ikke kan overholde afdragsvilkårene som er fastsat ved gældssaneringskendelsen, kan skifteretten, når ganske særlige hensyn til skyldneren taler derfor, på begæring genoptage gældssaneringssagen med henblik på ændring af gældssaneringskendelsens bestemmelser.

Gældssaneringen medfører, at din ret til i fem år at fremføre et skattemæssigt underskud reduceres forholdsmæssigt eller bortfalder med virkning fra det skatteår, hvor kendelsen om gældssanering afsiges.

Du vil ofte kunne få skattemæssigt fradrag for en del af den dividende, som du betaler til dine kreditorer i henhold til gældssaneringen. Dividenden anses nemlig forholdsmæssigt for at dække betaling af ikke tidligere fratrukne renter - beregnet på hver gældspost for sig. Den fordel, du dermed opnår, bør naturligvis være taget i betragtning ved udarbejdelsen af dit budget i forbindelse med gældssaneringen, således at skattefordelen kommer dine kreditorer til gode i form af højere månedlige afdrag. Du kan læse mere om rentefradragsret og gældseftergivelse på emne nr. 9432.