943-2 Fradrag i kapitalindkomsten

1. Renteudgifter m.v.
   1.1. Hvilke renteudgifter?
   1.2. Skal renterne være betalt?
   1.3. Forudforfaldne renter
   1.4. Gældseftergivelse
   1.5. Provisioner
   1.6. Hvem kan fratrække renterne?
2. Underskud på skibsanparter m.v

1. Renteudgifter m.v.

Du kan på emne nr. 934 læse om fradragsret for renteudgifter m.v. på realkreditlån. Dette emne handler om renteudgifter m.v. på anden gæld.

1.1. Hvilke renteudgifter?

Du kan fratrække alle forfaldne renter, herunder morarenter, på din gæld efter den almindelige regel om fradragsret for renteudgifter i statsskattelovens § 6, stk. 1 e). Du har dog ikke fradragsret for følgende renteudgifter:

a. Renter af skatter og told- og forbrugsafgifter. Procenttillægget til restskat er heller ikke fradragsberettiget
b. Renter af billige lån til betaling af ejendomsskatter, som kan ydes til personer, som på forfaldstidpsunktet har ret til folkepension, herunder tidlig pension (Arnepension), seniorpension eller førtidspension
c. Renter af boligydelseslån til pensionister.

d.

Renter af gavegæld. Det fremgår af ligningslovens § 17, at renter af gæld ikke kan fradrages i det omfang, skyldneren som gave eller som arveforskud har påtaget sig gælden over for livsarvinger eller disses ægtefæller eller over for fonds, legater eller lignende, der helt eller delvis er oprettet til fordel for bestemte familier. Stedbørn og plejebørn sidestilles med livsarvinger.

1.2. Skal renterne være betalt?

Du kan ifølge ligningslovens § 5, stk. 1 som udgangspunkt fradrage renteudgifterne i det indkomstår, hvor renterne forfalder til betaling eller tilskrives lånet. Det er således normalt ikke en betingelse for rentefradragsretten, at renterne er betalt. De skal blot være forfaldne. Er der tale om lån i pengeinstitutter skal renter blot være tilskrevne.

Der gælder ifølge ligningslovens § 5, stk. 7 dog den undtagelse, at du først kan fratrække renteudgifter m.v. i det indkomstår, hvori du betaler disse, hvis du ikke har betalt renteudgifter m.v. for tidligere indkomstår i samme gældsforhold inden udgangen af indkomståret. Det vil med andre ord sige, at du kan fratrække ikke betalte renter, hvis du kun er i restance med renteudgifter på det samme lån for det aktuelle indkomstår. Er du i restance med renteudgifter for tidligere indkomstår kan du alligevel fratrække de ubetalte renteudgifter, hvis du kan godtgøre, at du ved udgangen af det år, indkomstopgørelsen vedrører, var i stand til at betale forfalden gæld eller stille betryggende sikkerhed herfor i dine aktiver.

Har du fratrukket renteudgifter, som du aldrig har betalt, skal du som udgangspunkt efterbeskattes af hele beløbet i det indkomstår, hvor kreditors krav på renterne forældes. Hvis du heller ikke på dette tidspunkt er i stand til at betale gælden, har du ikke nogen fordel af forældelsen og du bliver derfor ikke efterbeskattet.

1.3 Forudforfaldne renter

Der gælder begrænsninger for fradragsretten for forudforfaldne renter. Forfalder renter for en længere periode, f. eks ved låneoptagelsen kan der kun ske fradrag for renteudgifter, der vedrører det pågældende indkomstår. Efter ligningslovens § 5, stk. 2 kan renteudgifter, som vedrører en længere periode end 6 måneder, og som forfalder mere end 6 måneder før udløbet af perioden, ikke fradrages på det aftalte forfaldstidspunkt, men skal fordeles over den periode, renten vedrører.

1.4. Gældseftergivelse

Der gælder ifølge ligningslovens § 5, stk. 9 ligeledes begrænsninger i fradragsretten, hvis du opnår en hel eller delvis gældseftergivelse, f. eks. ved en gældssanering, en frivillig akkord eller en speciel akkordordning med en enkelt kreditor. Hvis du opnår en nedsættelse af din gæld ved en gældseftergivelse, kan renter, der er påløbet på tidspunktet for gældseftergivelsen, fradrages med en andel, der svarer til forholdet mellem den del af gælden, der skal betales efter nedsættelsen, og den samlede gæld før nedsættelsen. Indgår der i den gæld, som nedsættes, påløbne renter, som du før nedsættelsen har foretaget fradrag for, kan du dog opretholde det foretagne fradrag i det omfang, det kan rummes i gælden efter den opnåede nedsættelse.

Får du f. eks. ved en gældssanering nedskrevet din gæld med 90%, nedskrives fradragsretten for de påløbne renter forholdsmæssigt med 90%. Den skattefordel, som du får ved betaling af afdragene som led i gældssaneringen, skal indregnes i dit budget, således at denne skattebesparelse kommer dine kreditorer til gode. Du kan læse mere om virkningerne af en gældssanering på emne nr. 6464.

 

1.5 Provisioner

Har du optaget et lån i et pengeinstitut, kan stiftelsesprovision kun fratrækkes, hvis lånets løbetid ifølge låneaftalen er på under 2 år. Dette gælder, selv om du indfrier lånet inden 2 år. Stiftelsesprovisioner kan højst fradrages med 2,5 % af lånets hovedstol i det indkomstår, hvori provisionen forfalder til betaling. Fradraget for overskydende provision fordeles over den resterende låneperiode.

Derimod kan løbende provisioner til pengeinstituttet fratrækkes, uanset lånets løbetid og uanset størrelsen.

 

1.6 Hvem kan fratrække renterne ?

Du kan naturligvis kun fratrække renteudgifterne m.v. fuldt ud, hvis du er enedebitor på lånet.

Lever du i papirløst samlivsforhold, og har I optaget et lån i fællesskab, kan du kun fratrække din halvdel af renteudgifterne. I kan ikke selv bestemme, hvorledes rentefradraget skal fordeles imellem jer. Dette skal fordeles i overensstemmelse med jeres indbyrdes hæftelsesforhold.

Er du gift, kan du som udgangspunkt kun fratrække de renteudgifter, som vedrører lån, som du selv hæfter for. Du kan således ikke fratrække renterne på din ægtefælles gæld, og er der tale om fælles gæld skal rentefradragene fordeles mellem jer i overensstemmelse med jeres indbyrdes hæftelsesforhold. Dette gælder, selv om du måtte have betalt renteudgifterne for din ægtefælle.

Ovennævnte klare regler kompliceres af, at skattemyndighederne normalt accepterer, at ægtefæller fordeler rentefradragsretten indbyrdes efter forgodtbefindende. Dette hænger sammen med, at det for samlevende ægtefæller normalt er uden betydning for den samlede skat, hvorledes renteudgifterne fordeles på ægtefællernes selvangivelser. I det år, hvor sambeskatningen ophører, dvs. ved separation, skilsmisse eller død, skal ægtefæller fordele rentefradragene efter samme regler som for ugifte, dvs. efter de reelle hæftelsesforhold.

Hvis du er kautionist, kan du kun fratrække den rente af din kautionsgæld, der påløber (og er forfalden), efter at din kautionsforpligtelse er blevet aktuel. Du kan således ikke fratrække de renteudgifter, der er påløbet indtil da, selv om du hæfter for disse renteudgifter som kautionist.

2. Underskud på skibsanparter m.v.

Underskud på skibsanparter er fradragsberettiget som kapitalindkomst.

Underskud på anparter i fast ejendom og driftsmidler, som er anskaffet før d. 12.05.1989, kan fradrages som personlig indkomst, hvis du anvender virksomhedsskatteordningen.

 Der gælder talrige indviklede skatteregler vedrørende skibsanparter m.v., som vi ikke vil søge at redegøre for på denne service.