6461 Hvad er en gældssanering?

Generelt

Opgørelsen af nettoindkomsten

Opgørelsen af rimelige faste udgifter


Generelt

I 1984 blev der i konkursloven indført regler om gældssanering, som giver dig mulighed for at blive fri for en håbløs gæld. En gældssanering kan gå ud på, at din gæld enten skal bortfalde helt eller - og det er det mest almindelige - at din gæld skal nedsættes til et beløb, som du er i stand til at betale, enten som et eengangsbeløb eller i løbet af en afdragsperiode, som typisk fastsættes til 3 år.  Afdragsperioden kan være længere, hvis dette er nødvendigt for, at du kan opretholde sin bolig eller aktiver, der anvendes af did i eller i forbindelse med dit erhverv. Hvis den væsentligste del af din gæld er studiegæld og du ikke har gæld fra erhvervsmæssig virksomhed, kan afdragsperioden forlænges, dog således at afdragsperioden højst kan udgøre 6 år.

I 2019 var der ifølge Domstolsstyrelsen 3.938 personer, som ansøgte om gældssanering, mens der kun var 1.330 personer eller ca. 33,8% af ansøgerne, som fik gennemført en gældssanering. 

Der blev fra d. 01.10.2005 indført en række ændring i reglerne om gældssanering. 

Du skal gøre dig klart, at en gældssanering i langt de fleste tilfælde betyder, at du selv skal yde et offer. Du skal være villig til i typisk 3 år at afdrage din gæld med alt, hvad du vil få til overs ud over et bestemt rådighedsbeløb. Det vil jeg belyse med følgende eksempel, som forudsætter, at du er enlig uden børn.

I det tænkte eksempel udgør din månedlige nettoindkomst efter skat 14.250 kr.

Herfra skal først trækkes dine rimelige, faste månedlige udgifter. Jeg vil nedenfor gennemgå disse rimelige, faste udgifter mere detaljeret. I eksemplet udgør dine faste udgifter pr. måned 5.000 kr. Til kost og beklædning og alle andre udgifter afsættes et såkaldt rådighedsbeløb, som i 2024 er på 7.250 kr., og herefter har du 2.000 kr. tilbage pr. måned.

En gældssanering vil i dette eksempel normalt gå ud på, at du afvikler din gæld med 2.000 kr. om måneden i en periode på normalt 3 år, dvs. med i alt 72.000 kr. Når dette beløb er betalt, er du fri for din gamle gæld, og det gælder, hvad enten din gamle gæld er på 300.000 kr., 600.000 kr. eller endnu mere.

Din ægtefælles eller samlevers nettoindtægter skal indregnes i budgettet, selv om den pågældende ikke hæfter for din gæld, men jeres samlede rådighedsbeløb i 2024 er på 12.300 kr. Hvis din gæld i al væsentlighed er stiftet før påbegyndelse af samlivet, skal det månedlige afdrag beregnes på basis af din nettoindkomst med fradrag af halvdelen af jeres rimelige faste udgifter og med et rådighedsbeløb på 6.150 kr.

Udgifter til husstandens mindreårige hjemmeboende børn kan kun fradrages i budgettet, hvis udgifterne overstiger indtægterne. Som indtægt medregnes børnefamilieydelse, børnetilskud, børnebidrag, børnepension og andre indtægter, der vedrører barnet og ikke hidrører fra barnets personlige formue eller selvstændige arbejdsindsats. Som udgifter medregnes 1) udgifter vedrørende pasning af barnet, 2) udgifter til barnets særlige behov, og barnets ganske særlige behov, og et rådighedsbeløb, der afhænger af barnets alder. Rådighedsbeløbet i 2024 udgør 1.980 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 2.540 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 3.650 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Din ægtefælles eller samlevers aktiver skal normalt ikke realiseres i forbindelse med en gældssanering. Det kan du læse mere om på emne nr. 6465: Skal dine aktiver realiseres?

Opgørelsen af nettoindkomsten

Nettoindkomsten skal opgøres separat for dig og din ægtefælle/samlever-

Som indkomst medregnes alle indtægter, bortset fra:

1) indtægter fra godtgørelser, forsikringssummer mv., der kompenserer modtageren for en ikke-økonomisk skade,

2) børnefamilieydelse, børnetilskud, børnebidrag, børnepension og andre indtægter, der vedrører husstandens børn, og

3) boligstøtte og andre boligydelser

Som indkomst medregnes endvidere hvert år:

1) en forholdsmæssig del af skyldnerens pensionsordninger udbetalt som en sum efter afgiftsberigtigelse i henhold til pensionsbeskatningslovens regler, hvis pensionsordningen er eller inden afdragsperiodens udløb bliver udbetalt. Den forholdsmæssige del udgør i almindelighed 1/120 af den samlede sum for hver måned, der fra udbetalingstidspunktet er tilbage af afdragsperioden, samt

2) en forholdsmæssig del af en erstatning for tab af erhvervsevne, tab af forsørger og lignende, der er eller inden afdragsperiodens udløb bliver udbetalt i en sum. Den forholdsmæssige del opgøres som forholdet mellem den udbetalte sum og antallet af de år, som summen må antages at kompensere.

Nettoindkomsten udgør indkomsten som anført ovenfor med fradrag af:

1) skat, arbejdsmarkedsbidrag samt ATP-bidrag,

2) pensionsindbetalinger, der foretages af arbejdsgiveren,

a) når pensionen er et obligatorisk led i ansættelsesforholdet, og

b) når der efter ansættelsesforholdets karakter, herunder ansættelsessted, branche mv., er tale om sædvanlige indbetalinger,

3) rimelige udgifter ved erhvervelsen af indkomsten, herunder udgifter ud over 890 kr. pr. måned til offentlig transport eller under særlige omstændigheder forventede og forudsete udgifter til løbende drift og vedligeholdelse af motorkøretøj,

4) kontingent til arbejdsløshedskasse og fagforening,

5) bidrag til efterlønsordning, og

6) et beløb svarende til kirkeskatten i bopælskommunen, når der betales et beløb, der svarer til eller overstiger kirkeskatten til et trossamfund, der er anerkendt ved kongelig resolution, eller som kirkeministeren har godkendt som trossamfund ved i medfør af ægteskabslovens § 16, stk. 1, nr. 3, at bemyndige eller at give tilsagn om at ville bemyndige en præst i trossamfundet til at foretage vielser med borgerlig gyldighed. Betales et mindre beløb end kirkeskatten, fradrages alene dette mindre beløb. Fradrages kirkeskat efter nr. 1, kan der ikke fradrages yderligere beløb til andre trossamfund.

Opgørelsen af rimelige faste udgifter

Følgende af dine faste udgifter kan medregnes i budgettet. Udgifterne er delt op i 7 grupper:
 

  1. Rimelige udgifter til bolig. Nettoboligudgiften udgør udgifter til lejebetaling, ydelser på prioritetsgæld, fællesudgifter vedrørende ejendommen, ejendomsskat, ejendomsværdiskat, el, gas, vand og varme, renovation og lignende samt bygnings- og brandforsikring for skyldneren, dennes ægtefælle og husstandens hjemmeboende mindreårige børn med fradrag af boligstøtte og andre ydelser, der tilfalder husstanden i kraft af boligen. 

  2. Nettoudgifter til husstandens mindreårige hjemmeboende børn, jf. ovenfor.

  3. Udgifter til samvær med mindreårige børn. Som udgifter til samvær med børn medregnes rimelige udgifter, som en skyldner eller dennes ægtefælle har til samvær med et mindreårigt barn, som ikke har samme folkeregisteradresse som skyldneren. Er der fælles forældremyndighed over et barn, der opholder sig lige meget hos begge forældre, kan der hos den af forældrene, hvor barnet ikke er tilmeldt folkeregisteret, i stedet for udgifter til samvær, fradrages et beløb, der efter en konkret vurdering udgør halvdelen eller mere af rådighedsbeløbet for barnet.

  4. Bidragsforpligtelser. Som bidragsforpligtelser medregnes skyldnerens og dennes ægtefælles pligt til at betale børnebidrag og ægtefællebidrag. Den del af børnebidraget, der kan medregnes som udgift, kan ikke overstige størrelsen af det bidrag, der kan fastsættes af Familieretshuset efter reglerne i lov om børns forsørgelse. Den del af ægtefællebidraget, der kan medregnes som udgift, kan ikke overstige størrelsen af det bidrag, der kan fastsættes af Familieretshuset efter reglerne i ægteskabsloven.

  5. Udgifter til særlige behov. Som udgifter til særlige behov kan medregnes nødvendige udgifter til medicin, behandlinger, transport mv., der afholdes på grund af kronisk sygdom eller handicap hos skyldneren eller dennes ægtefælle. Det beløb, der kan medregnes i budgettet, udgør den afholdte udgift fratrukket ydelser, erstatninger, tilskud mv., der er ydet direkte til dækning af udgiften, samt ydelser, godtgørelser mv., der er af personlig karakter og må antages at skulle kompensere for en ikke-økonomisk skade, hvis der åbenbart er årsagssammenhæng mellem det forhold, der har udløst ydelsen, godtgørelsen mv., og udgiften til medicin mv.

  6. Rimelige udgifter til ganske særlige behov.

  7. Rimelige ydelser på gæld, som efter skifterettens beslutning i medfør af konkurslovens § 199, stk. 1, 2. pkt., ikke omfattes af gældssaneringen.

  8. Ydelser på gæld, som ægtefællen hæfter for, kan medregnes som udgift, i det omfang afdragenes størrelse ikke overstiger ægtefællens nettoindkomst med fradrag af halvdelen af udgifterne. Gæld, der vedrører ægtefællens nuværende bolig og transportmiddel, kan ikke fradrages efter denne bestemmelse.

Følgende udgifter skal - i modsætning til praksis før d. 01.10.2005 - afholdes af det månedlige rådighedsbeløb

Forsikringer, dvs. husstandsforsikring, ulykkesforsikring, Falck-abonnement og Sygesikringen Danmark. 

Udgiften til telefon, herunder både selve abonnementsafgiften og rimelige samtaleudgifter.

Alle andre udgifter, herunder kost, beklædning, fritidsfornøjelser, ferier, tandlæge og frisør, tobak osv. skal afholdes af rådighedsbeløbet.

Nu må du selv vurdere, om du er villig til at yde det offer, som er nødvendigt for at få din gæld saneret.