646-5 Skal dine aktiver realiseres?

En gældssanering indebærer ikke en egentlig bobehandling på samme måde, som hvis du fx går konkurs. Det afgøres helt konkret fra sag til sag, om du kan få lov til at beholde visse aktiver i forbindelse med gældssaneringen eller om dine aktiver skal realiseres.

Skifteretten kan som udgangspunkt ikke kræve, at din ægtefælles aktiver skal realiseres. Dette gælder, uanset om I har fælleseje eller særeje, da din ægtefælle som hovedregel ikke hæfter for din gæld. Tilsvarende kan skifteretten heller ikke kræve, at din samlevers aktiver bliver realiseret.

Hvis din ægtefælles eller samlevers indtægter ikke er tilstrækkelige til at dække ydelserne på vedkommendes aktiver, eller hvis nyanskaffelser er sket i din ægtefælles eller samlevers navn, selv om du havde den højeste indkomst, kan skifteretten dog som et vilkår for gældssaneringen kræve, at friværdien i din ægtefælles eller samlevers aktiver kommer dine kreditorer til gode.

Du kan naturligvis godt få lov til at beholde almindeligt indbo, som hører til et beskedent hjem, medens skifteretten givetvis vil kræve, at værdifulde antikviteter og malerier skal realiseres. Du kan læse mere herom på emne nr. 643: hvad må du beholde?

Du kan godt få lov til at beholde en ejerbolig eller en andelsbolig, som står i dit eget navn, hvis der kun er en mindre friværdi og boligudgifterne skønnes at være rimelige sammenlignet med en lejebolig.

Du kan også få lov til at beholde din bil, hvis denne kun har en mindre friværdi, og hvis du kan overbevise skifteretten om, at bilen er nødvendig for dit arbejde. I så fald kan driftsudgifterne til bilen indregnes som faste udgifter i dit budget, når rådighedsbeløbet skal beregnes.

Hvis din ejerbolig eller bil er overbehæftet, vil skifteretten som hovedregel stille krav om, at ejerboligen eller bilen sælges, forinden du kan opnå en gældssanering.

Hvis du har indbetalt et efter dine forhold på det tidspunkt, betalingen fandt sted, uforholdsmæssigt stort beløb på en pensionsordning, skal et beløb svarende til det for meget indbetalte almindeligvis indgå i dit forslag til gældens sanering. Det beløb, der skal indgå, kan ikke overstige pensionsordningens værdi. Ophæves en pensionsordning helt eller delvis efter fristdagen som led i din gældssanering, kan der ikke foretages modregning fra pensionsinstituttets side i det beløb, der skal komme til udbetaling til dine fordringshavere.