444 Samvær

Det fremgår udtrykkeligt af lov om forældreansvar, som trådte i kraft d. 01.10.2007, at barnets forbindelse med begge forældre skal søges bevaret ved, at  barnet har ret til samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos. Begge forældre har ansvaret for, at barnet har samvær.

Vi vil klart anbefale, at I søger selv at træffe aftale om, hvordan samværet nærmere skal praktiseres, og vi har til dette brug som led i vor formularservice udarbejdet en formular på 5 sider til en aftale om samvær. Du kan læse mere om denne formular på emne nr. 232.

Hvis I ikke kan blive enige om samværet, træffer statsforvaltningen afgørelse om omfanget og udøvelsen af samværet. Denne regel gælder også, hvis I har aftalt fælles forældremyndighed. 

Afgørelsen træffes på grundlag af en individuel vurdering af den enkelte sag, og det er vigtigt, at I hver for sig over for statsforvaltningen redegør for og begrunder jeres ønsker vedrørende samværet.

Barnet skal inddrages under en sag om samvær, så dets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk. Dette kan ske ved samtaler med barnet, børnesagkyndige undersøgelser eller på anden måde, der belyser barnets perspektiv. Forpligtelsen til at inddrage barnet direkte i sagen gælder ikke, hvis det må antages at være til skade for barnet, eller hvis det må anses for unødvendigt efter sagens omstændigheder.

Familieretshuset skal tilbyde forældre og børn børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling ved uenighed om samvær. Familieretshuset kan dog undlade at tilbyde rådgivning eller konfliktmægling, hvis det er unødvendigt eller uhensigtsmæssigt.

Har I gennem længere tid praktiseret en samværsordning i henhold til jeres egen aftale, vil Familieretshuset normalt tage udgangspunkt i denne aftale, når samværet skal fastsættes.

Det er i de senere år blevet det mest almindelige, at samværet for børn over to-tre år fastsættes til hver anden weekend fra fredag aften til søndag aften, 14 dage i sommerferien, to-tre dage i juleferien og eventuelt nogle dage i påskeferien, efterårsferien eller vinterferien. Er det praktisk muligt, fastsættes der ofte hverdagssamvær ved siden af weekend-samværet, hvis der vel at mærke ansøges udtrykkeligt herom.

Du kan  læse detaljerne ved at studere en typisk samværsafgørelse

Familieretshusetkan træffe afgørelse om transport af barnet i forbindelse med samvær og om afholdelse af udgifter hertil. Familieretshuset skal almindeligvis tage stilling til, hvem af forældrene der skal hente og bringe barnet til samvær og afholde omkostningerne dertil. Det er med den nye forældreansvarslov udgangspunktet, at samværsforælderen sørger for afhentningen af barnet ved samværets start, og bopælsforælderen sørger for afhentningen i forbindelse med afslutningen af samværet. Begge forældre afholder udgifterne til den del af transporten, som den pågældende er ansvarlig for, herunder transport af både barnet og eventuel ledsager. Der kan dog være forhold i sagen, der medfører, at dette udgangspunkt må fraviges, f.eks. en meget stor forskel i forældrenes økonomi. I tilfælde, hvor den ene af forældrene vælger at flytte, således at den geografiske afstand mellem forældrene – og transporttiden – øges væsentligt, og denne øgede afstand er med til at vanskeliggøre samværet, kan dette tillægges betydning, således at den forælder, der vælger at flytte, efter omstændighederne kan pålægges at bære den overvejende del af ansvaret for transporten, herunder udgifterne hertil. Endelig kan der være praktiske forhold, der gør det uforholdsmæssigt besværligt eller umuligt for den ene af forældrene at deltage i transporten, eller det kan være nødvendigt eller hensigtsmæssigt at fastsætte alternative afhentningssteder, hvilket også kan føre til en anden fordeling af ansvaret for transporten.

Familieretshuset kan ændre en aftale eller afgørelse om samvær, hvis ændringen er bedst for barnet, navnlig på grund af forandrede forhold.

Familieretshuset kan afslå at fastsætte samvær og kan ændre eller ophæve en afgørelse eller aftale om samvær, hvis det er påkrævet af hensyn til barnet. Ophævelse af samvær kan navnlig ske efter lang tids manglende kontakt mellem den berettigede og barnet - og ved lang tid forstås normalt ca. 5 år.

Der vil derfor normalt ikke blive fastsat erstatningssamvær, hvis samværsforælderen på grund af egne forhold må aflyse et samvær, eller hvis samværet må aflyses på grund af barnets sygdom.

Hvis
Familieretshuset afgørelse ikke efterkommes, kan afgørelserne tvangsfuldbyrdes gennem familieretten, som - hvis det ikke er muligt at mægle forlig - kan pålægge bopælsforælderen tvangsbøder. Hvis dette ikke virker, kan familieretten skride til umiddelbar magtanvendelse.

Fuldbyrdelse kan ifølge retsplejeloven dog ikke ske, hvis barnets sjælelige eller legemlige sundhed dermed udsættes for alvorlig fare.

Familieretshuset kan i særlige tilfælde træffe bestemmelse om anden kontakt med barnet i form af telefonsamtaler, brevveksling, elektronisk post, fotografier el. lign.

En forælder, som ikke har forældremyndigheden, har ret til efter anmodning at få orientering om barnets forhold fra skoler, børneinstitutioner, social- og sundhedsvæsenet samt private sygehuse, privat praktiserende læger og tandlæger ( men ikke privatpraktiserende psykologer). Denne forælder har desuden ret til at få udleveret dokumenter om barnets forhold, hvis disse findes på skoler og i børneinstitutioner. Der må ikke gives fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaveren.

En forælder, som ikke har forældremyndigheden, har ret til efter anmodning at få orientering om generelle sociale aktiviteter på barnets skole og børneinstitution fra den pågældende skole og institution og har adgang til at deltage i disse aktiviteter.

De nævnte institutioner m.v. kan nægte at give konkrete oplysninger og udlevere dokumenter om barnets forhold og kan nægte orientering om og deltagelse i aktiviteter, hvis det må antages at være til skade for barnet.

Familieretshuset kan i særlige tilfælde efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden eller fra en af de  nævnte institutioner m.v. fratage den forælder, der ikke har forældremyndigheden, adgangen til at få orientering og få udleveret dokumenter  eller orientering om og deltagelse i aktiviteter.. Afgørelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor institutionen m.v. modtager meddelelse om afgørelsen.

Vi henleder din opmærksomhed på Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre. Foreningen driver en række rådgivningscentre, hvor du gratis kan få råd om bl. a. samværsproblemer. 

Vi henleder i øvrigt din opmærksomhed på Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre. Foreningen driver en række rådgivningscentre, hvor du gratis kan få råd om bl. a. samværsproblemer. Vi kan også henvise til Landsforeningen Børn og Samvær, der er en neutral landsorganisation, der tager udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet.