381 Erstatningsansvar fra det 4. år

Selv om du er ung - endda meget ung - bliver du ansvarlig for de skader, du laver på andre eller på deres ting. Det fremgår af erstatningsansvarslovens § 24 a, som bestemmer følgende:

Barn under 15 år er erstatningspligtigt for skadegørende handlinger efter samme regler som personer over denne alder, dog kan erstatningen nedsættes eller endog helt bortfalde, for så vidt det findes billigt på grund af manglende udvikling hos barnet, handlingens beskaffenhed og omstændighederne i øvrigt, derunder navnligt forholdet mellem den skadegørendes og den skadelidendes evne til at bære tabet og udsigten til, at skaden kan fås godtgjort hos andre.

Det juridiske udgangspunkt er derfor, at du skal betale erstatning, hvis du dummer dig, dvs. på uagtsom eller forsætlig vis er skyld i, at der opstår en skade på andre eller på andres ting.

Gennem tiden har der været et væld af erstatningssager, hvor børn på den ene eller anden måde har været årsag til sådanne skader, og i disse sager er det fastslået, at børn under fire år ikke kan ifalde erstatningsansvar.

Men til gengæld er mange børn på fire år og derover blevet dømt til at betale erstatning, fordi de har dummet sig og derved forårsaget en skade. Eller sagt mere juridisk, så er børnene blevet dømt til at betale erstatning, fordi de har handlet anderledes end børn på den alder normalt handler - eller burde handle - i en lignende situation!

Ved 'trafikskader' risikerer du at blive ansvarlig, selv om du kun er fire år gammel, mens aldersgrænsen ligger lidt højere ved de andre grupper af skader som 'ildspåsættelse', 'skader under leg' og 'pilfinger-skader'.

Hvis du bliver ansvarlig for en skade, skal du selv betale erstatning, men måske kan den person, det er gået ud over kræve beløbet fra dine forældre. Og det kan du eventuelt læse mere om i det følgende emne, dvs. emne nummer 382.

Har dine forældre tegnet en familieansvarsforsikring, dækker den en stor del af de skader, du måtte lave, og det kan du læse mere om i emne nummer 383.