333 Størrelsen af børnebidragene

Da alt, hvad der har med kroner og øre at gøre, ændrer sig løbende, får du her de generelle regler for fastsættelse af såvel de løbende børnebidrag som de ekstraordinære bidrag i forbindelse med dit barns dåb, konfirmation og eventuelle andre særlige anledninger. De gældende takster kan du bagefter læse i emne nr. 339.

Almindelige bidrag

Barnets egen indkomst

Særlige bidrag

Uddannelsesbidrag

Beregning af børnebidrag

Almindelige bidrag

Familieretshuset skal fastsætte børnebidragets størrelse ud fra den bidragspligtiges økonomiske vilkår. Og i den sammenhæng bliver følgende tre forhold afgørende:
 

  1. Hvad du har i bruttoindkomst - dvs. dine indtægter uden fradrag af nogen art, fx  renteudgifter, befordringsudgifter o.s.v. End ikke arbejdsmarkedsbidraget på 8% (bruttoskatten) kan trækkes fra ved opgørelsen af bruttoindkomsten. Bidrag til rimelige pensionsordninger kan dog fratrækkes i bruttoindkomsten.

  2. Hvad du har af forsørgerforpligtelser over for andre børn, hvad enten disse bor hos dig eller ej.

  3. Hvad barnet har af egne indtægter.

De følgende indkomstgrænser er gældende i 2023:

Forsørgelsespligt over for 1 barn:

Hvis du udelukkende har det ene barn, du skal betale bidrag til, kommer du til at betale det såkaldte normalbidrag, såfremt din bruttoindkomst ligger under 560.000 kr.

Er din bruttoindkomst højere, dvs. over 560.000 kr årligt, skal du betale det dobbelte af normalbidraget. Er din indkomst over 800.000  kan bidraget fastsættes til normalbidrag plus 200%, og er din indkomst over 1.400.000 kr. kan bidraget fastsættes til normalbidrag plus 300%.

Forsørgelsespligt over for 2 børn:

Skulle du have forsørgelsespligt over endnu et barn, fx et barn der bor hos dig, indgår det i beregningen af børnebidragets størrelse. Når du har to børn, må du have en årlig bruttoindkomst på op til 620.000 kr., før der kan blive tale om, at du skal betale mere end normalbidraget.

Er din bruttoindkomst højere, dvs. over 620.000 kr årligt, skal du betale det dobbelte af normalbidraget. Er din indkomst over 900.000  kan bidraget fastsættes til normalbidrag plus 200%, og er din indkomst over 1.700.000 kr. kan bidraget  fastsættes til normalbidrag plus 300%.

Forsørgelsespligt over for 3 børn:

Skulle du have forsørgelsespligt over endnu et barn, dvs. tre børn i alt, får det ligeledes indflydelse på beregningen af det børnebidrag, du skal betale. I den situation må du have en årlig bruttoindkomst på op til 700.000 kr., før der kan blive tale om, at du skal betale mere end normalbidraget.

Er din bruttoindkomst højere, dvs. over 700.000 kr årligt, skal du betale det dobbelte af normalbidraget. Er din indkomst over 1.100.000  kan bidraget fastsættes til normalbidrag plus 200%, og er din indkomst over 2.000.000 kr. kan bidraget  fastsættes til normalbidrag plus 300%.

Forsørgelsespligt over for 4 børn:

Skulle du have forsørgelsespligt over endnu et barn, dvs. fire børn i alt, får det ligeledes indflydelse på beregningen af det børnebidrag, du skal betale. I den situation må du have en årlig bruttoindkomst på op til 810.000 kr., før der kan blive tale om, at du skal betale mere end normalbidraget.

Er din bruttoindkomst højere, dvs. over 810.000 kr årligt, skal du betale det dobbelte af normalbidraget. Er din indkomst over 1.200.000  kan bidraget fastsættes til normalbidrag plus 200%, og er din indkomst over 2.200.000 kr. kan bidraget  fastsættes til normalbidrag plus 300%.

Forsørgelsespligt over for 5 børn:

Skulle du have forsørgelsespligt over endnu et barn, dvs. fem børn i alt, får det ligeledes indflydelse på beregningen af det børnebidrag, du skal betale. I den situation må du have en årlig bruttoindkomst på op til 960.000 kr., før der kan blive tale om, at du skal betale mere end normalbidraget.

Er din bruttoindkomst højere, dvs. over 960.000 kr årligt, skal du betale det dobbelte af normalbidraget. Er din indkomst over 1.300.000  kan bidraget fastsættes til normalbidrag plus 200%, og er din indkomst over 2.400.000 kr. kan bidraget  fastsættes til normalbidrag plus 300%.

Barnets egen indkomst

Barnets personlige indkomst har fra d. 01.07.2014 ingen betydning for bidragets størrelse. Der gælder noget andet for uddannelsesbidrag - se nedenfor.

Særlige bidrag

Ud over dine løbende børnebidrag, kan du blive pålagt at betale særlige bidrag til dit barns dåb, konfirmation, sygdom og begravelse eller i anden særlig anledning' - for nu at sige det med lovens ord.

Dåbsbidraget og navngivningsbidraget udgør i 2023 normalbidragets grundbeløb på 1.328 kr.

Konfirmationsbidraget udgør fra d. 01.07.2014 altid 3 gange det månedlige normalbidrags grundbeløb eller 3.984 kr. i 2023. Og det skal tilføjes, at du kan forpligtes til at betale, selv om dit barn får en borgerlig fest i stedet for en egentlig konfirmation. Bidraget kaldes i disse tilfælde for beklædningsbidrag.

Når der er fælles forældremyndighed fastsættes der ikke konfirmationsbidrag, hvis den anden forælder eksempelvis selv holder en fest for barnet i anledning af konfirmationen eller tager barnet med på en ferierejse i anledning af konfirmationen eller på anden måde opfylder sin forsørgelsespligt i anledning af konfirmationen. Dette skyldes, at begge forældre selv kan vælge, hvordan de vil opfylde forsørgelsespligten i anledning af konfirmationen.

Når der er eneforældremyndighed, fastsættes der normalt konfirmationsbidrag, hvis bidragsmodtageren har haft udgifter i anledning af konfirmationen. Der tages kun hensyn til udgifter som bidragsbetaleren efter aftale med bidragsmodtageren har afholdt i anledning af konfirmationen.

De øvrige særlige bidrag - fx i forbindelse med barnets længerevarende sygdom - fastsættes skønsmæssigt af statsforvaltningen.

Ansøgning om fastsættelse af konfirmationsbidrag konfirmation kan tidligst indgives til statsforvaltningen 3 måneder før og senest 1 dag før dagen for barnets konfirmation. Ansøgning om fastsættelse af beklædningsbidrag, kan indgives fra den dag, hvor barnet fylder 13 år, til den dag, hvor barnet fylder 15 år.

Ansøgning om bidrag i anledning af omkostninger ved barnets sygdom og begravelse eller i anden særlig anledning skal være indgivet inden 3 måneder efter udgiftens afholdelse, der udløste kravet om bidrag, medmindre der foreligger rimelig grund for overskridelse af denne frist.

Uddannelsesbidrag

Fra dit barn fylder 18 år, og indtil det bliver 24 år, kan du blive pålagt at betale til dets undervisning og uddannelse. Uddannelsesbidrag fastsættes kun, hvis din bruttoindtægt i 2023 overstiger

1 barn ca. 420.000 kr.
2 børn ca. 480.000 kr.
3 børn ca. 560.000 kr.
4 børn ca. 650.000 kr.
5 børn ca. 770.000 kr.

Der vil typisk blive tale om et bidrag, der svarer til normalbidraget. Hvis du kun har forsørgelsespligt over for 1 barn, skal du betale normalbidrag plus 50%, hvis din årsindtægt overstiger ca. 600.000 kr.. og normalbidrag plus 100%, hvis din årsindtægt overstiger ca. 1.000.000 kr.
Hvis du kun har forsørgelsespligt over for 2 børn, skal du betale normalbidrag plus 50%, hvis din årsindtægt overstiger ca. 700.000 kr.. og normalbidrag plus 100%, hvis din årsindtægt overstiger ca. 1.200.000 kr..
Hvis du kun har forsørgelsespligt over for 3 børn, skal du betale normalbidrag plus 50%, hvis din årsindtægt overstiger ca. 900.000 kr., og normalbidrag plus 100%, hvis din årsindtægt overstiger ca. 1.400.000.
Hvis du kun har forsørgelsespligt over for 4 børn, skal du betale normalbidrag plus 50%, hvis din årsindtægt overstiger ca. 1.000.000 kr., og normalbidrag plus 100%, hvis din årsindtægt overstiger ca. 1.600.000.
Hvis du kun har forsørgelsespligt over for 5 børn, skal du betale normalbidrag plus 50%, hvis din årsindtægt overstiger ca. 1.200.000 kr., og normalbidrag plus 100%, hvis din årsindtægt overstiger ca. 1.900.000.

Dit barns indtægter indgår i vurderingen. Har dit barn en månedlig indtægt på over 5.000 kr.  om måneden - eventuelt i form af stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte - skal du ikke betale mere end normalbidraget. Har dit barn en månedlig indtægt på væsentligt over 6.000 kr. om måneden - eventuelt i form af stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte - skal du normalt slet ikke betale uddannelsesbidrag.

Uddannelsesbidrag fastsættes fra uddannelsens begyndelse, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter dette tidspunkt. Er uddannelsen påbegyndt inden barnets fyldte 18. år, fastsættes bidraget fra fødselsdagen, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter dette tidspunkt.

Hvis din bruttoindkomst falder, kan du anmode Familieretshuset om at få reguleret størrelsen af dit børnebidrag - og det kan du læse mere om i det følgende emne, dvs. emne nr. 334.