334 Ændring af børnebidrag

Da børnebidrags størrelse fastsættes ud fra den betalende forældres bruttoindtægt - og barnets egen indkomst - kan såvel den betalende forælder som den anden forælder på et hvilket som helst tidspunkt få afgjort, om bidragets størrelse nu også er det rigtige.

Hvis du som forælder betaler mere end det såkaldte normalbidrag, og din årlige bruttoindkomst falder - måske fordi du bliver arbejdsløs - skal du blot anmode Familieretshuset om at få nedsat størrelsen af dit børnebidrag.

Ligeledes kan du som den forælder, der modtager bidraget på dit barns vegne, til enhver tid anmode Familieretshuset om en ændring - i opadgående retning -, hvis du bliver bekendt med eller blot mener, at barnets anden forælder har fået en højere årlig bruttoindkomst. Familieretshuset indhenter derefter alle de nødvendige oplysninger om den anden forælders økonomiske forhold, og på den baggrund udmåler det bidragets størrelse.

Skulle du modtage børnebidrag på baggrund af en aftale, du selv har indgået med barnets anden forælder, er det langt fra sikkert, at du kan få Familieretshuset til at regulere bidragets størrelse. Det afhænger nemlig af, hvad der helt præcist er aftalt om regulering i aftalen.

Men har du en bidragsresolution fra Familieretshuset , kan du - både som den, der betaler bidrag, og den, der modtager bidraget - altid anmode om en regulering af børnebidragets størrelse.

Der skal i 2022 betales et gebyr på 2.800 kr. ved ansøgninger om ændring af fastsatte løbende børnebidrag og uddannelsesbidrag.

Parternes første sag om et børnebidrag hos Familieretshuset er gebyrfri. Der skal således ikke betales gebyr for den første ansøgning til Familieretshuset om et børnebidrag, men derimod skal der betales gebyr ved alle efterfølgende ansøgninger i forhold til dette bidrag.

Hvis gebyret ikke betales samtidig med indgivelsen af ansøgningen, kan Familieretshuset afvise ansøgningen.

Ansøgeren kan ikke kræve gebyret tilbagebetalt eller refunderet af den anden part, selv om ansøgeren får medhold i ændringen.

Er en tidligere ansøgning om fastsættelse af bidrag afslået, og søger den samme part på ny om fastsættelse heraf, betales et gebyr.

Der ikke skal betales gebyr for ansøgninger om bortfald af bidrag på grund af barnets flytning mellem forældrene.

Der skal ikke betales gebyr i en situation, hvor en forælder søger om ændring (forhøjelse, nedsættelse eller bortfald) af et aftalt bidrag, og det er første gang, at Familieretshuset skal tage stilling til bidraget.

Der skal  kun betales ét gebyr, hvis en part søger om ændring af bidrag til flere børn i en sag mellem de samme parter. Søger en part om nedsættelse af bidrag, til flere børn i sager mellem forskellige parter, skal der ligeledes kun betale ét gebyr.

Enhver afgørelse fra Familieretshuset bliver sædvanligvis truffet med virkning fra den næste forfaldsdag efter afgørelsen, dvs. for fremtiden. I følgende situationer har en ændring af et bidrag dog normalt virkning fra et tidligere tidspunkt:

  1. En tidligere afgørelse er forkert, fordi en part har givet myndigheden urigtige oplysninger eller har undladt at give relevante oplysninger.

  2. En tidligere afgørelse er åbenbart urigtig.

  3. Sagsbehandlingen er trukket urimeligt længe ud på grund af myndigheden eller en af sagens parter.

  4. Den bidragspligtiges indtægt reduceres på grund af arbejdsledighed.

  5. Familieretshuset nedsætter et bidrag, der tilkommer det offentlige, eller lader bidraget bortfalde.

  6. Barnet flytter fra den ene forælder til den anden.

  7. Et barn, der har været anbragt uden for hjemmet, tager ophold hos den bidragspligtige.

  8. Den bidragsberettigede har ved en ansøgning om forskudsvis udbetaling af børnebidrag efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag givet kommunen urigtige oplysninger om barnets indtægter.

  9. Den bidragspligtige anses ikke som far til barnet efter børneloven.

  10. .En aftale om ikke at skulle betale børnebidrag tilsidesættes.

Ønsker du at vide, hvordan Familieretshuset fastsætter størrelsen af såvel det løbende børnebidrag som de ekstraordinære bidrag i anledning af fx dåb og konfirmation, kan du læse emne nummer 333 .