322 Børnetestamente - en god idé !

Hvis du har forældremyndigheden over et barn under 18 år, bør du overveje at oprette et såkaldt børnetestamente, dvs. en erklæring om, hvem du mener, der skal have forældremyndigheden i tilfælde af din død.

Den anden af barnets forældre har fra d. 01.03.2016 ikke længere en lovbestemt fortrinsstilling til at få forældremyndigheden, men det skal ifølge forarbejderne til loven fortsat indgå med betydelig vægt ved afgørelsen om placeringen af forældremyndigheden, at den efterlevende er barnets eneste tilbageværende forælder.

Men selv om du mener, at sådan skal det være, vil et børnetestamente fortsat være en god ide. Du og den anden forælder kan fx omkomme ved den samme ulykke, og i så fald vil du have peget på den eller de personer, som efter din mening vil være bedst egnede til at varetage barnets videre opdragelse.

Skulle du i øvrigt mene, at barnets anden forælder under ingen omstændigheder bør have tillagt forældremyndigheden - og dermed stå for barnets videre opdragelse i tilfælde af din død - bør du ligeledes oprette et børnetestamente. Din tilkendegivelse kommer til at indgå i vurdering af, hvad der er bedst for barnet, og derfor er det vigtigt, at du begrunder, hvorfor du ikke finder den anden forælder egnet til at overtage forældremyndigheden.

Har I forældremyndigheden over barnet i fællesskab - fordi I er gift med hinanden, eller fordi I har aftalt fælles forældremyndighed - vil den længstlevende af jer automatisk have forældremyndigheden alene. Men omkommer I fx ved den samme ulykke, er det vigtigt, at I har tilkendegivet, hvem I anser for bedst egnede til at stå for barnets videre opvækst. 

Hvis I har fælles forældremyndighed og ikke bor sammen, kan en anden end den efterlevende anmode om at få tillagt forældremyndigheden. Denne anmodning kan kun imødekommes, hvis hensynet til, hvad der er bedst for barnet, taler herfor. Også i en sådan situation vil et børnetestamente kunne få betydning.

Et børnetestamente kan oprettes som en del af et egentligt testamente, men det kan lige så godt være en selvstændig erklæring, der opbevares på en måde, så den kommer frem i tilfælde af din - eller jeres - død.

Der vil aldrig være noget forgjort ved at oprette et børnetestamente, for det kan til enhver tid tilbagekaldes, ligesom der til enhver tid kan oprettes et nyt - med andre ønsker om, hvem der skal varetage barnets videre opdragelse i tilfælde af din - eller jeres - død.

Du kan læse reglerne om forældremyndighedens fordeling ved død i forældreansvarslovens § 15 og om børnetestamenter i forældreansvarslovens § 16.

Som et led i denne service har vi udformet såvel egentlige testamenter, hvori der er indbygget børnetestamenter, samt selvstændige erklæringer for såvel forældre, der har forældremyndigheden alene, som forældre, der har den i fællesskab.

De to selvstændige erklæringer kan du læse mere om på emne nummer 234 - hvis du har forældremyndigheden alene - og på emne nummer 235 - hvis du har del i forældremyndigheden.

De egentlige testamenter med indbyggede børnetestamenter kan du læse om på emne nummer 257 - hvis du er gift - og på emne nummer 282 - hvis du er enlig.