Retsplejelovens kapitel 55

Umiddelbare fogedforretninger

§ 596. Besiddelseskrav som nævnt i § 528 kan gennemtvinges af fogedretten ved en umiddelbar fogedforretning uden sædvanligt tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, såfremt den berettigede (rekvirenten) i fogedretten kan godtgøre eller sandsynliggøre sit krav mod den forpligtede (rekvisitus).

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, når familierettens bistand er påkrævet til håndhævelse af forældremyndighed eller barnets bopæl. Fuldbyrdelse sker efter bestemmelserne i kapitel 42 b.

§ 596, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 4.14 i lov nr. 500 af 06.06.2007 fra d. 01.10.2007. I § 596, stk. 2, 2. pkt. ændres »§ 536« til: »§ 537«.
§ 596, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 2.10 i lov nr. 600 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012. I § 596, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »forældremyndighed«: »eller barnets bopæl«.
§ 596, stk. 2 er ændret ved § 15.26 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 596, stk. 2, 1. pkt., ændres »fogedrettens« til: »familierettens«, og i 2. pkt. ændres »bestemmelsen i § 537« til: »bestemmelserne i kapitel 42 b«.

§ 597. Fremsættes der indsigelser mod rekvirentens krav, og kan rekvirenten ikke føre bevis for sin ret ved dokumentbevis eller partsforklaring, nægter fogedretten at fremme anmodningen. Kan rekvirenten sandsynliggøre sin ret, og findes det af hensyn til rekvirentens fyldestgørelse betænkeligt at nægte at fremme forretningen, kan fogedretten gennemføre forretningen på betingelse af, at rekvirenten stiller sikkerhed for den skade og ulempe, som herved kan påføres rekvisitus. Sikkerheden frigives efter udløbet af den i § 600 nævnte frist, medmindre rekvisitus inden har anlagt sag eller iværksat kære.

Stk. 2. Fogedretten kan undtagelsesvis tillade anden bevisførelse end nævnt i stk. 1. Støttes rekvirentens krav på, at en lejeaftale er blevet ophævet i medfør af § 182, stk. 1, nr. 10, i lov om leje eller § 90, stk. 1, nr. 10, i lov om leje af almene boliger, og angår kravet lejerens fraflytning af lejemålet, tillader fogedretten den bevisførelse, som er nødvendig, for at fogedretten kan afgøre, om ophævelsen af lejemålet var berettiget.

Stk. 3. Fogedretten kan efter begæring af rekvisitus afvise at fremme forretningen af de i § 226, stk. 1 nævnte tilfælde, og når retten af andre grunde finder det betænkeligt at fremme sagen.

Stk. 4. Fogedrettens afgørelse træffes efter anmodning ved kendelse.

§ 597, stk. 3 er ændret ved § 1.108 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »§ 226, stk.1, nr. 1-5« ændres til »§226, stk. 1«.
§ 597, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 3.1 i lov nr. 890 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022.

§ 598. Anmodning om foretagelse af en umiddelbar fogedforretning indgives til fogedretten på det sted, hvor rekvisitus har hjemting, jf. §§ 235-240. Har rekvisitus ikke hjemting her i landet, finder § 487 tilsvarende anvendelse med de undtagelser, som følger af § 247.

Stk. 2. Med hensyn til sagens behandling finder § 248, § 348, § 349, § 491, § 492, stk. 1, § 493, stk. 1 og 2, § 494, stk. 1, 2 og 4, §§ 495-500, § 502, stk. 1, nr. 2, og §§ 503-506 tilsvarende anvendelse. Underretning eller tilsigelse af rekvisitus sker normalt med et varsel på mindst 7 dage. Rekvirentens anmodning og de af rekvirenten påberåbte bilag skal ledsage indkaldelsen i genpart.

§ 598, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.109 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »505« ændres til »506«.

§ 599. Fogedrettens afgørelser efter dette kapitel kan kæres efter reglerne i kapitel 53.

§ 600. Gøres det gældende, at rekvirentens krav ikke består, kan rekvisitus inden 3 måneder efter forretningens foretagelse anlægge civilt søgsmål med påstand om forretningens ophævelse og erstatning, for så vidt sådanne påstande ikke er nedlagt under appel af fogedrettens afgørelse.

Advokat Jørgen U. Grønborg