Gælder konkurrenceklausul, når jeg er blevet sagt op?

Jeg er blevet opsagt med virkning fra den 1. september 1998. Kan jeg søge et andet arbejde ved et konkurrerende firma?.

Hermed et lille uddrag af min ansættelseskontrakt.:

" Opsiger NN sin stilling, uden at dette er motiveret i misligholdelse fra selskabets side, er han uberettiget til i 2 år efter fratræden, noget sted i Danmark direkte eller indirekte, at være beskæftiget med eller interesseret i nogen virksomhed, der producerer eller forhandler de af selskabets producerede varetyper. Ej heller må han i udlandet være beskæftiget med nogen virksomhed, der eksporterer eller importerer sådanne varer til Danmark.

Som særligt vederlag for overholdelsen af den foran angivne konkurrenceklausul, udreder selskabet kr. 1.000,- månedligt gennem 2 år, således at denne ydelse udbetales første gang 1 år og sidste gang 1 år og 11 måneder efter fratrædelsen.

Overtræder salgskonsulenten den ham påhvilende konkurrenceklausul, ifalder han foruden almindeligt erstatningsansvar en konvertionalbod stor kr. 100.000,- for hver gang, overtrædelsen finder sted, hvorfor vederlag, der måtte være oppebåret i henhold til stk. 2 skal tilbagebetales for så langt et tidsrum, den retsstridige virksomhed har fundet sted.

Betalingen af bod bevirker ikke bortfald af klausulen.

Overtrædelse af konkurrenceklausul kan hindres ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse."

SVAR:

Det følger af aftalelovens § 38, stk. 2, at konkurrenceklausulen ikke gælder, hvis din arbejdsgiver har sagt dig op, uden at du har givet rimelig anledning hertil.

Det samme følger af konkurrenceklausulens egen ordlyd, hvorefter den kun gælder, hvis funktionæren selv siger sin stilling op.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg