Kan mægler tilbageholde sit honorar i købesummen?

Jeg vil som kasserer i en andelsboligforening gerne spørge, om det er lovligt/fornuftigt, at en ejendomsmægler, der er engageret af sælger, tilbageholder sit honorar inden beløbet udbetales til foreningen?

Hvordan forholder det sig i sådanne tilfælde, hvis sælgers bank har transport i andelsbeviset?

Svar:

Det fremgår af Andelsboligforeningsloven § 6, stk. 7 fremgår det, at overdragelsessummen indbetales til andelsboligforeningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender udbetaler resten til det fraflyttende medlem.

Den samlede overdragelsessum skal derfor ifølge loven indbetales til foreningen, som herefter må afregne til mægleren. Det er sikkert de færreste mæglere, der vil gå med hertil, idet "udbetalingen" normalt anvendes til mæglerens honorar og mægleren har ikke "sikkerhed" for sin betaling, såfremt afregning finder sted uden ham.

I praksis volder afregningsmåden sjældent vanskeligheder, idet overdragelsessummen både kan dække mæglersalær og boligforeningens eventuelle tilgodehavender. Hvis overdragelsessummen ikke kan dække begge dele, kan boligforeningen blot kræve, at mæglerne indbetaler denne uden fradrag til boligforeningen. Dette følger direkte af den ovennævnte lovbestemmelse.

Med hensyn til bankens transport afhænger retsstillingen af indholdet af transporten. Normalt er transporter formuleret således, at banken modtager nettoprovenuet ved overdragelsen og i så fald vil mægleromkostninger kunne fradrages. Det er dog vigtigt at pointere, at transporten beror på en aftale mellem andelshaveren og banken.

Hvis der i øvrigt er penge i sagen til at dække andelsboligforeningens tilgodehavender, vil jeg anbefale boligforeningen at kontakte banken og oplyse om salget, således at banken kan reagere, såfremt banken er uenig i kundens dispositioner.

Det er i øvrigt min opfattelse, at man i andelsboligforeninger bør undgå at notere transporter, da transporter kan medføre en række juridiske problemer. I de almindelige standardvedtægter er der i dag FORBUD mod transporter, betalingsfuldmagter og pantsætning. I stedet stilles der garanti fra foreningen, såfremt dette kræves af erhververens pengeinstitut, efter andelsboligforeningslovens regler herom. Reglerne i loven vedrørende garantistillelse er i øvrigt ufravigelige. Du kan læse mere om finansiering af køb af andelsnoliger på emne nr. 795.

Boligforeningen anbefales at rette henvendelse til Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation - ABF -, Vesterbrogade 20, 2, 1620 København V, tlf. 31 24 66 90, hvis man ønsker at få yderligere information om standardvedtægter.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg