Giver en generalfuldmagt mig ret til at beslutte, at min senile mor skal på plejehjem?

I februar 2009 udprintede jeg en generalfuldmagt fra jeres hjemmeside. Min mor, der dengang var fuldt ud i stand til at forstå indholdet, underskrev fuldmagten.

I marts 2011 fik min mor en blodprop, der forværrede hendes situation, så hun ikke længere kan varetage sine interesser.

Kommunen nægtede at acceptere, at jeg kunne give min mor lov til at komme på plejehjem, selv om hun ikke selv kunne bede om det.

Kommunen siger på et tidspunkt: Hvis din mor selv ved, hvad der står i generalfuldmagten og kan svare for konsekvenserne, så er det ok. Men det gør hun jo netop ikke, og min mors ønske var, at når hun ikke selv kunne, så skulle jeg ved hjælp af generalfuldmagten. 

Følgende sætning er der X ud for " Fuldmagten skal også give ret til at træffe beslutninger vedr. mine personlige forhold". 

På et tidspunkt mener jeg også kommunen siger, at hvis der er mange penge, kan jeg heller ikke bruge fuldmagten, når min mor ikke selv kan tage beslutninger? 

I begge tilfælde skal der så udpeges en værge.

Svar mig venligst på om kommunen har ret

Svar:

Det er korrekt, at en generalfuldmagt ikke kan anvendes, hvis der i lovgivningen stilles krav om at beslutningen skal træffes af en værge

En sådan specialbestemmelse findes et par steder i serviceloven, herunder i servicelovens § 129, stk. 2, der lyder således:

Stk. 2. For personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, jf. § 124 a, der ikke modsætter sig flytning, men som mangler evnen til at give informeret samtykke til en flytning, og hvor den psykiske funktionsnedsættelse er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om optagelse i et bestemt botilbud, hvis kommunalbestyrelsens indstilling tiltrædes af den værge, statsforvaltningen har beskikket, jf. § 131, når

1) ophold i et botilbud med tilknyttet service er påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og

2) det i det konkrete tilfælde vurderes omsorgsmæssigt at være mest hensigtsmæssigt for den pågældende.

Det er efter min opfattelse ikke hensigtsmæssigt, at man i denne bestemmelse i serviceloven stiller krav om værgesamtykke, og dit eksempel viser tydeligt dette. En behandlingen af en ansøgning om værgemål kan desværre tage meget lang tid, og i denne tid er man handlingslammet - helt uden grund. Der er mulighed for at anmode om midlertidig værgebeskikkelse, men dette tager også sin tid.

En personlig værge beskikket af statsforvaltningen er efter min mening ikke bedre kvalificeret til at træffe beslutning om valg af bosted end en person, som er indsat som personlig fuldmægtig

Det er derfor godt, at du har bragt sagen op i Folketinget

Den pågældende medarbejder i kommunen har tilsyneladende slet ikke forstået juraen bag en generalfuldmagt. Det er helt forkert, at fuldmagten kun gælder, hvis den, der har afgivet fuldmagten, fortsat er habil. Det er fast antaget i al teori og retspraksis, at fuldmagten fortsat er gældende, selv om den pågældende er blevet inhabil.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600


Hit Counter

13-04-21