Skal salgsomkostningerne deles?

Min hustru og jeg er i færd med at blive skilt.

Min hustru har fået en lejlighed, medens jeg beholder vort hus - tidligere fællesbolig.

Da vi er på talefod med hinanden, gennemfører vi selv bodelingen.

Som tingene ser ud nu, er det mig der skal udrede et beløb til min hustru.

Af afsnittet " Til hvilken værdi kan jeg udtage fællesboligen", har jeg opfattet dette således, at man i vurderingen af den/de faste ejendomme under en bodeling sædvanligvis ikke foretager fradrag for salgsomkostninger.

Jeg ejer en byggegrund, der er sat til salg. Vi er enige om handelsværdien, men den når antageligt ikke at være solgt inden bodelingen er tilendebragt.

Er det ukorrekt, at beregne fradrag for salgsomsostningerne i denne situation?

Med hensyn til familiens fællesbolig, et rækkehus, er det hensigten, at jeg skal overtage dette.

Men hvis det viser sig, at jeg om et år p.g.a. økonomiske årsager tvinges til at sælge, vil det da i denne situation være rimeligt at foretage/få tilkendt fradrag for salgsomkostninger?

Den del (beløb), jeg skal udrede til min kone, hviler der nogen skattepligt på det for hendes vedkommende?

Vi har fuldt fælleseje, men har hver sin egen selvangivelse med egne fradrag.

Svar:

Du har ret i, at de hypotetiske salgsomkostninger ikke kan fratrækkes, når en af parterne udtager huset som led i bodelingen. Det kan du læse mere om på emne nr. 572.

Da byggegrunden skal sælges som led i bodelingen, skal I deles om nettoprovenuet til sin tid, dvs. efter fradrag af handelsomkostninger og efter fradrag af nettodriftsudgifter fra skæringsdagen og frem til grunden er solgt.

Du kan ikke regne med at få genoptaget bodelingen, hvis du om et år skal sælge huset og dermed løber ind i handelsomkostninger. Der er imidlertid ikke noget til hinder for, at I udtrykkeligt aftaler, at hun skal deltage i udgifterne, hvis huset sælges inden for en vis tidsfrist. Det vil da være nærliggende, at hun til gengæld skal have andel i en eventuel værdistigning og måske også deltage i evt eventuelt værdifald. En sådan aftale skal indgåes meget omhyggeligt og præcist, da der i modsat fald uvægerligt opstår fortolkningsproblemer. De afdrag, som du betaler i den mellemligggende periode, skal jo tilfalde dig forlods, og det samme gælder eventuelle forbedringsudgifter.

Der er ikke skat på boslodskrav. Der kan eventuelt blive tale om skat på en senere efterbetaling af halvdlen af værdistigningen i den periode, hvor du har været eneejer af huset.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.