Teleklagenævnet


Ankenævnet behandler klager over afgørelser, der er truffet af Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen.


Nævnet behandler hovedsagligt klager, der er erhvervsrelateret og vedrører lov om forsyningspligt, lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren, lov om offentlig mobilkommunikation samt visse forbrugerforhold inden for telesektoren.

Hvem består nævnet af?  6 medlemmer:

Alle medlemmer er udpeget af erhvervsministeren og sidder i en periode på 4 år.

Gebyr: 4.000 kr. Er klageren en privat person, og vedrører klagen kun klageren selv, nedsættes gebyret til 150 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Klagefrist: 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen fra den pågældende myndighed.

Kan afgørelsen ankes? Sagen kan ikke ankes til anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene inden 8 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Hvem kan klage? Det er hovedsaglig teleselskaberne, der klager til Teleklagenævnet.


se bekg. nr. 872 af 24.10.2003 om Teleklagenævnets virksomhed.

Adresse
 • Nævnenes Hus

  Toldboden 2 

  8800  Viborg

   

  Tlf.: 7240 5600

  (kl. 9-15)

   

  tkn@naevneneshus.dk 

   


Se også