Byfornyelsesnævnet


Nævnet behandler klager over afgørelser, der er truffet af kommunen om byfornyelse.


Hvem består nævnet af? 5 medlemmer:

  1. En formand, der skal opfylde betingelserne for at være dommer,
  2. To medlemmer, der er byggesagkyndige
  3. Et medlem, der er grundejer
  4. Et medlem, der er boliglejer
I sager vedrørende erhvervslejemål samt private andelsboliger suppleres nævnet med et yderligere medlem, der er enten erhvervslejer eller privat andelshaver.

Gebyr: Der er intet gebyr

Klagefrist: Inden 6 uger efter, at klageren har fået meddelelse om den beslutning, der påklages, skal klagen være fremsendt.

Kan afgørelsen ankes? Ja, sagen kan indbringes for til boligretten. Dette skal ske senest 4 uger efter afgørelsen er truffet.

Hvem kan klage? Både ejere og lejere kan indbringe klagen. Dog skal minimum en fjerdedel af lejerne i en ejendom stå bag klagen, hvis denne indbringes af lejerne.

Adresse


Se også