Besætningsnævnet


Nævnet behandler klager over afgørelser om skibets besætning, der er truffet af Søfartsstyrelsen.


Hvem består nævnet af?

  1. En formand, der skal opfylde betingelserne for at være landsdommer.
  2. En repræsentant fra hver af de søfarendes organisation
  3. Et tilsvarende antal nævnsmedlemmer fra redernes organisation

Alle er udpeget af erhvervsministeren

Gebyr: Der er intet gebyr

Klagefrist: 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen fra Søfartsstyrelsen.

Hvem kan klage? Rederier og søfarendes organisation

Kan afgørelsen ankes? Nej.

Adresse


Se også