Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Nævnet behandler klager over konkrete personer i sundhedsvæsenet og kritik af konkrete personers udøvelse af faglig virksomhed i sundhedsvæsenet.

Klagen kan både vedrøre selve behandlingen eller plejen og andre pligter som sundhedspersonalet har, eksempelvis indhentelse af samtykke, udstedelse af lægeerklæring og overtrædelse af tavshedspligt.

Hvem består nævnet af?

1. En formand, der er dommer

2. En næstformand, der er dommere

3. 86 medlemmer, der er udpeget af Sundheds- og Ældreministeren efter indstilling fra Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og Forbrugerrådet.

Alle medlemmerne er beskikket for en 4-årig periode. I hver sag deltager enten formanden eller næstformanden, 2 repræsentanter for den pågældende faggruppe som sagen omhandler og 2 lægmandsrepræsentanter.

Gebyr: Der er intet gebyr.

Klagefrist: Klagen skal indgives inden 2 år efter det tidspunkt, hvor du blev bekendt med det forhold, som du klager over. Klagen kan derudover senest indgives 5 år efter den dag, hvor klageforholdet har fundet sted.

Kan afgørelsen ankes? Afgørelsen kan ikke ankes til andre administrative myndigheder, men den kan indbringes for domstolene.

Andet: Nævnets afgørelser offentliggøres i anonymiseret form, hvis afgørelsen er principiel eller har almen interesse. En afgørelse kan offentliggøres uden anonymisering, hvis der er tale om en grov eller gentagen forsømmelse.

Adresse

Styrelsen for Patientsikkerhed
E-mail: stps@stps.dk
Tlf.: 72 28 66 00

www.stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet/klage-over-sundhedsfaglig-behandling/om-disciplinaernaevnetSe også