Styrelsen for patientsikkerhed


Hvis du helt bogstaveligt føler dig forkert behandlet i det danske sundhedsvæsen, kan du henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen behandler klager over al sundhedsfaglig behandling, herunder forebyggelse og sundhedsfremme af den enkelte patient, undersøgelser, diagnoser, genoptræning, fødselshjælp, information om samtykke til behandling, tavshedspligt, fødselshjælp, journalføring mv.

Under Styrelsen hører også Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn. Såfremt du ønsker at klage over en konkret person i sundhedsvæsnet, skal du klage til Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn, og hvis du vil klage over behandlingsstedet, skal klage sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed. Disciplinærnævnet behandler kun sager om autoriseret sundhedspersonale.

Hvis du klager til styrelsen, træffes afgørelse af en sagsbehandler. Hvis du derimod klager til nævnet, træffes afgørelsen af nævnet. Styrelsen har ofte en kortere behandlingstid.

Hvem består Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn af? 89 medlemmer

  1. En formand
  2. To næstformænd
  3. 86 øvrige medlemmer

Formanden samt næstformændene er udpeget af sundheds- og ældreministeren.

Gebyr:Der er intet gebyr. Men inden du skriftligt beder nævnet tage affære, bør du først forsøge at klage til den pågældende del af sundhedsvæsenet. Og af bevismæssige grunde kan det være klogt at gøre det i form af et brev med afleveringsattest, hvor du selv beholder en kopi. (samt kvitteringen for afsendelsen).

Klagefrist:Klagen skal indsendes senest 2 år efter, du blev opmærksom på fejlbehandlingen, dvs. det tidspunkt hvor det gik op for dig - eller burde være gået op for dig - at der måske var sket en fejl. Klagen skal dog indsendes inden 5 år fra tidspunktet forholdet fandt sted.

Kan afgørelsen ankes?Klager behandlet af Styrelsen for Patientsikkerhed kan indbringes for Disciplinærnævnet.

Hvordan klager jeg? Du skal udfylde et klageskema på Borger.dk. Hvis du er fritaget fra digital post, kan du få skemaet tilsendt i papirform. Hvis du klager på vegne af en anden, skal du have fuldmagt fra denne person.


Adresse

Styrelsen for Patientsikkerhed

Tlf.: 72 28 66 00

stps@stps.dk



Se også