Revisornævnet


Nævnet er behandler klager over statsautoriserede og registrerede revisorer, der har tilsidesat deres erhvervsmæssige forpligtelser.

Nævnet kan tildele revisoren eller revisorvirksomheden en bøde eller advarsel, begrænse en revisors adgang til at udøve lovpligtig revision eller frakende retten til at være optaget i Revisorregisteret.

Nævnet behandler ikke klager om revisorers honorar eller rene rådgivningsopgaver, ligesom nævnet heller ikke behandler sager om erstatning.

Nævnets afgørelser offentliggøres.

Hvem består nævnet af?25 medlemmer

  1. 1 formand, der er dommer
  2. 2 næstformænd, der er dommere
  3. 22 øvrige medlemmer, der enten er godkendte revisorer eller repræsentanter for regnskabsbrugere

Alle medlemmer udpeges afErhvervsstyrelsen og sidder i en periode på 4 år.

Gebyr:500 kr. Gebyret tilbagebetales, såfremt klagen afvises eller der gives helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist:5 år.

Kan afgørelsen ankes?Sagen kan ikke ankes til anden administrativ myndighed men kan indbringes for domstolene.


Adresse

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

Tlf.: 72 40 56 00

E-mail: revisor@revisornaevnet.dk

www.erhvervsstyrelsen.dk/revisornaevnet


Se også