Regionstandlægenævnene

Nævnene behandler klager over privat praktiserende tandlæger vedrørende deres arbejde og betalingen for en behandling.

Hvem består nævnet af?
6 medlemmer:

Gebyr: Der er intet gebyr.

Klagefrist: Klage over et fagligt forhold skal indsendes til regionen eller Patientombuddet senest 2 år efter, at du blev eller burde være blevet bekendt med det forhold, du vil klage over. Du har ikke mulighed for at klage over en behandling, som er foretaget for mere end 5 år siden, uanset hvornår du blev bekendt med det forhold, du vil klage over.

Hvor: Klagen skal indsendes til visitationsudvalget i Regionen

Kan afgørelsen ankes? Ja, klagen kan inden 6 uger efter afgørelsen er truffet, indbringes for Landstandlægenævnet.

Link: Regionstandlægenævnene

Adresse
  • Regionerne fungerer som sekretariat for regionstandlægenævnene.


Se også