Parkeringsklagenævnet

Klagenævnet behandler klager over kontrolafgifter, udstedt den 1. juli 2018 eller senere, af private parkeringsselskaber.


Hvem består nævnet af?

Nævnet består af nævnsformanden og et ligeligt antal forbrugerrepræsentanter og parkeringsbrancherepræsentanter.

Gebyr: 175 kr. Får klageren hedhold i sin klage, tilbagebetales gebyret.

Klagens form: Klage kan alene indleveres til Parkeringsklagenævnet via dette link og ved samtidig betaling af klagegebyret.

Parkeringsklagenævnet kan alene behandle klagesager, hvor der tidligere har været klaget til parkeringsselskabet, der har udstedt kontrolgebyret, hvor parkeringsselskabet har fastholdt kravet desuagtet klagen, eller ikke har svaret i 3 måneder.

Klagefrist: Der er ingen klagefrist.

Hvem kan klage? Parkeringsklagenævnet kan kun træffe afgørelse i sager med klage fra føreren af køretøjet eller en anden person, der har direkte retlig interesse i sagen.

Kan afgørelsen ankes? Nej.

Andet: Får klager medhold i sin klage, får denne klagegebyret tilbagebetalt og skal som udgangspunkt modtage tilbagebetaling af tidligere indbetaling(er) af kontrolgebyret til parkeringsselskabet.

Parkeringsselskabet kan dog inden 30 dage meddele Parkeringsklagenævnet ikke at ville være bundet af afgørelsen og har mulighed for at indbringe sagen for domstolene, hvor der eksempelvis også kan føres mundtlige bevismidler.

De parkeringsselskaber, der ikke efterlever Parkeringsklagenævnets afgørelse og ikke anlægger sagen ved domstolene, vil fremgå på denne hjemmeside under ”Selskabers compliance”.

Får klager ikke medhold i sin klage, har parkeringsselskabet som udgangpunkt krav på betaling af kontrolgebyret og eventuelt også tidligere påløbne omkostninger. Klager har dog også mulighed for at indbringe sin sag for domstolene.
Adresse


Se også