Overtaksationskommissionen


Overtaksationskommissionen behandler klager over afgørelser truffet af taksationskommissionerne om erstatningsspørgsmål i forbindelse med ekspropriation af arealer, bygninger m.v.

Hvem består kommissionen af? 

1. En formand, der er udpeget af Transport-, Bygnings- og Boligministeren

2. 4 øvrige medlemmer med særlig fagekspertise

Gebyr: Anlægsmyndigheden skal betale en række udgifter ved sagens behandling, herunder godtgørelse til særligt sagkyndige, godtgørelse til dækning af udgifter til særligt sagkyndig bistand og transport- og forplejningsudgifter.

Klagefrist: Klagen skal indbringes for overtaksationskommissionen senest 4 uger efter taksationskommissionens afgørelse er meddelt til dig.

Kan afgørelsen ankes? Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, men den kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen.

Adresse
Taksationssekretariatet
Toldboden 2, 8800 Viborg
Tlf.: 7221 8800
Telefontid 09.00-15.00
E-mail: info@taksationssekretariatet.dk

Se også